Vyhláška č. 476/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci)

Čiastka 80/1990
Platnosť od 23.11.1990
Účinnosť od 23.11.1990

476

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 20. listopadu 1990

o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 35 odst. 2 písm. c) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách (dále jen „zákon“):


§ 1

Nostrifikace diplomů a jiných dokladů o studiu

(1) O nostrifikaci diplomů a jiných dokladů (dále jen „doklady“) o studiu na vysoké škole vydaných zahraniční vysokou školou, na které studium svým obsahem a rozsahem odpovídá studiu stejného nebo obdobného studijního oboru na vysoké škole v České republice, rozhoduje vysoká škola, na níž jsou stejné nebo obdobné studijní obory.

(2) Odpovídá-li studium na zahraniční vysoké škole pouze z větší části obdobnému studijnímu oboru na vysoké škole v České republice, lze doklady nostrifikovat po vykonání rozdílových zkoušek nebo po absolvování chybějící praxe. Rozdílové zkoušky a obsah praxe určí vysoká škola, která o nostrifikaci rozhoduje.

(3) O nostrifikaci dokladů o studiu, které ani částečně neodpovídá studiu na vysoké škole v České republice, rozhoduje ministerstvo.

§ 2

Nostrifikace dokladů o vykonaných zkouškách

(1) O nostrifikaci dokladů o vykonaných zkouškách vydaných zahraniční vysokou školou, které svým obsahem a rozsahem odpovídají zkouškám vykonaným na vysoké škole v České republice, rozhoduje vysoká škola, na níž jsou stejné nebo obdobné studijní obory.

(2) O nostrifikaci dokladů o vykonaných zkouškách vydaných zahraniční vysokou školou, které svým obsahem a rozsahem neodpovídají zkouškám vykonaným na vysoké škole v České republice, rozhoduje ministerstvo.

Nostrifikační řízení

§ 3

(1) Doklady lze nostrifikovat na žádost absolventa zahraniční vysoké školy nebo toho, kdo vykonal zkoušky na zahraniční vysoké škole (dále jen „žadatel“). Žádost se podává na vysoké škole, která je příslušná k rozhodování podle § 1 odst. 1 a 2, § 2 odst. 1 nebo ministerstvu podle § 1 odst. 3, § 2 odst. 2.

(2) Jde-li o doklady uchazečů o studium nebo toho, kdo po dobu nejdéle tří let bude působit jako učitel v resortu školství na území České republiky, lze je též nostrifikovat na základě podnětu rektora vysoké školy nebo děkana fakulty nebo ministerstva.

§ 4

(1) O nostrifikaci rozhodne vysoká škola nebo ministerstvo do 30 dnů od obdržení žádosti nebo podnětu, ve zvlášť složitých případech rozhodne vysoká škola nebo ministerstvo do 60 dnů od obdržení žádosti nebo podnětu.

(2) Nostrifikuje-li vysoká škola nebo ministerstvo doklady o studiu vydané zahraniční vysokou školou, vydá nostrifikační doložku podle vzoru uvedeného v příloze 1.

(3) Nostrifikuje-li vysoká škola nebo ministerstvo doklady o vykonaných zkouškách vydané zahraniční vysokou školou, vydá nostrifikační doložku podle vzoru uvedeného v příloze 2.

(4) Doklady o studiu platí na území České republiky ode dne uvedeného v nostrifikační doložce.

(5) Neuzná-li vysoká škola nebo ministerstvo doklady o studiu nebo o vykonaných zkouškách vydané zahraniční vysokou školou za rovnocenné dokladům o studiu nebo o vykonaných zkouškách na vysokých školách v České republice, oznámí písemně tuto skutečnost žadateli a vrátí mu doklady.

§ 5

(1) K žádosti o nostrifikaci dokladů o studiu žadatel připojí ověřené kopie:

a) diplomů nebo jiných dokladů o studiu nebo

b) výkazů o studiu nebo jiných dokladů o vykonaných zkouškách nebo

c) vysvědčení nebo jiných dokladů o státních nebo rigorózních zkouškách.

(2) Žadatel současně předloží ověřené překlady dokladů uvedených pod písmeny a) až c), a to do českého nebo slovenského nebo anglického nebo francouzského nebo německého nebo ruského nebo španělského jazyka.

(3) K podnětu o nostrifikaci dokladů o studiu podle § 3 odst. 2 vyhlášky se připojí jen ověřené kopie diplomů nebo jiných dokladů o studiu.

(4) Žadatel o nostrifikaci vykonaných zkoušek nepředkládá doklady uvedené v odstavci 1 písm. a).

§ 6

Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo notářstvím příslušného státu a příslušným zastupitelským úřadem České a Slovenské Federativní Republiky.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 7

Doklady o studiu a vykonaných zkouškách nostrifikované ve Slovenské republice platí též na území České republiky.

§ 8

Vysoké školy vedou evidenci o nostrifikačních doložkách, které vydaly a současně ukládají ověřené kopie dokladů o studiu vydaných zahraniční vysokou školou. O nostrifikačních doložkách vydaných ministerstvem vede evidenci a ukládá ověřené kopie dokladů o studiu vydaných zahraniční vysokou školou ministerstvo.

§ 9

(1) Tato vyhláška se nevztahuje na uznávání dokladů vydaných vysokou školou státu, se kterým ČSFR uzavřela mezinárodní smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělávání.

(2) Doklady vydané vysokou školou státu, se kterým ČSFR uzavřela mezinárodní smlouvu o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, platí na území České republiky, jsou-li opatřeny nostrifikační doložkou podle přiložených vzorů 1 a 2, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

§ 10

Zrušuje se vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1982 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vopěnka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 476/1990 Sb.

Příloha 01

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 476/1990 Sb.

Příloha 02