Zákon č. 181/1990 Zb.Zákon o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti

Čiastka 33/1990
Platnosť od 18.05.1990
Účinnosť od 31.07.1990

OBSAH

181

ZÁKON

z 3. mája 1990

o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Vysoká škola Zboru národnej bezpečnosti sa zrušuje.

§ 2

Právne dôsledky zrušenia Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti včítane študijných pomerov študentov jej fakúlt upraví nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.


§ 3

Zrušujú sa:

1. zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 107/1973 Zb. o Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti,

2. § 88, 89, 90 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách,

3. nariadenie vlády č. 141/1985 Zb. o zmene sídla fakulty ochrany štátnych hraníc Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti,

4. nariadenie ministra vnútra č. 5 z 25. júla 1988, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách (reg. v čiastke 29/1988 Zb.),

5. uznesenie vlády z 8. mája 1974 č. 115 o zriadení fakúlt Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti (reg. v čiastke 11/1974 Zb.).

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. júlom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.