163

ZÁKON

z 3. mája 1990

o bohosloveckých fakultách

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Článok I

§ 1

(1) Rímskokatolícka cyrilometodejská bohoslovecká fakulta v Prahe so sídlom v Litoměřiciach sa začleňuje do Univerzity Karlovej v Prahe.

(2) Obnovuje sa Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta v Olomouci, ktorá sa začleňuje do Univerzity Palackého v Olomouci.

(3) Zriaďuje sa Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa začleňuje do Univerzity Komenského v Bratislave.

(4) Zriaďuje sa Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta, ktorá sa začleňuje do Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

§ 2

(1) Komenského evanjelická bohoslovecká fakulta v Prahe sa pod názvom Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Karlovej začleňuje do Univerzity Karlovej v Prahe.

(2) Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave sa pod názvom Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského začleňuje do Univerzity Komenského v Bratislave.

§ 3

Husova československá bohoslovecká fakulta v Prahe sa pod názvom Husitská bohoslovecká fakulta Univerzity Karlovej začleňuje do Univerzity Karlovej v Prahe.

§ 4

Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prahe so sídlom v Prešove sa pod názvom Pravoslávna bohoslovecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika začleňuje do Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.


Článok II

Zrušujú sa

2. § 33 a 34 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách.

3. Vládne nariadenie č. 112/1950 Zb. o bohosloveckých fakultách.

Článok III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.