Nariadenie vlády č. 420/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme

Čiastka 155/2008
Platnosť od 31.10.2008
Účinnosť od 01.09.2009

420

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. októbra 2008

o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme

Vláda Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Limity súm finančných prostriedkov určené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme pre verejné vysoké školy na akademický rok 2009/2010 sú

a) pre Univerzitu Komenského v Bratislave 1 499 710 eur,

b) pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 388 530 eur,

c) pre Prešovskú univerzitu v Prešove 334 660 eur,

d) pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave 143 360 eur,

e) pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach 180 620 eur,

f) pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre 376 510 eur,

g) pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici 391 420 eur,

h) pre Trnavskú univerzitu v Trnave 201 460 eur,

i) pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave 1 121 840 eur,

j) pre Technickú univerzitu v Košiciach 700 190 eur,

k) pre Žilinskú univerzitu v Žiline 499 380 eur,

l) pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne 160 140 eur,

m) pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave 377 220 eur,

n) pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre 416 180 eur,

o) pre Technickú univerzitu vo Zvolene 209 230 eur,

p) pre Vysokú školu múzických umení v Bratislave 117 030 eur,

q) pre Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave 82 770 eur,

r) pre Akadémiu umení v Banskej Bystrici 55 390 eur,

s) pre Katolícku univerzitu v Ružomberku 267 360 eur,

t) pre Univerzitu J. Selyeho 45 330 eur.

(2) Postup určenia limitov súm podľa odseku 1 je uvedený v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 475/2007 Z. z. o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 420/2008 Z. z.

Postup určenia limitov súm podľa § 1 ods. 1

verejná vysoká školadotácia
na uskutočňovanie
akreditovaných
študijných
programov
v roku 2008
(tis. Sk)
podiel na
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v dotácií na
uskutočňovanie
akreditovaných
študijných
programov
(v %)
limity súm
(Sk)
limity súm
(euro)
limity súm
po zaokrúhlení
na celé
desiatky nahor
(euro)
 AB=100xA/∑AC=B x 228000000 /100D=C/30,126E
Univerzita Komenského v Bratislave154315319,8451801791499707,21499710
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach3997765,111704576388521,7388530
Prešovská univerzita v Prešove3443464,410081705334651,3334660
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave1475131,94318861143359,9143360
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach1858462,45441169180613,7180620
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre3874095,011342497376501,9376510
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici4027505,211791648391411,0391420
Trnavská univerzita v Trnave2072872,76068915201451,1201460
Slovenská technická univerzita v Bratislave115433614,8337964591121836,91121840
Technická univerzita v Košiciach7204649,321093626700180,1700190
Žilinská univerzita v Žiline5138416,615044152499374,4499380
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne1647742,14824226160135,0160140
Ekonomická univerzita v Bratislave3881455,011364045377217,2377220
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre4282365,512537823416179,5416180
Technická univerzita vo Zvolene2152842,86303049209222,9209230
Vysoká škola múzických umení v Bratislave1204121,53525403117021,9117030
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave851661,1249647682768,282770
Akadémia umení v Banskej Bystrici569900,7166854455385,555390
Katolícka univerzita v Ružomberku2751003,58054332267354,9267360
Univerzita J. Selyeho466330,6136531345320,145330
Spolu (∑)7787461100,02280000007568213,5 

Vysvetlivky k tabuľke: Pri určení limitov súm pre jednotlivé verejné vysoké školy sa vychádza z rozpisu finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu v roku 2008 poskytnutých v rámci dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov okrem časti týkajúcej sa doktorandských štipendií a zálohy na úhradu praxí študentov v zdravotníckych pracoviskách (stĺpec A tabuľky). Pri určení finančných prostriedkov v rámci uvedenej dotácie sa zohľadňuje počet študentov, ekonomická náročnosť poskytovaných študijných programov (používajú sa koeficienty nákladovosti a koeficienty pre stupeň a formu štúdia, čím sa zohľadňujú rozdielne finančné nároky na uskutočňovanie príslušného študijného programu), kvalita (zohľadňujú sa kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov z pohľadu získaných pedagogicko-vedeckých titulov, dosiahnuté výsledky vo vede a umení, najmä počet publikácií, projekty, úspešnosť doktorandského štúdia) a uplatnenie absolventov vysokej školy (počet evidovaných nezamestnaných absolventov v čase tri a viac mesiacov) v súlade s metodikou podľa § 89 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené kritériá sa zohľadňujú aj pri určení limitov súm pre jednotlivé verejné vysoké školy. Podiel verejných vysokých škôl na získaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov tak zodpovedá podmienkam na určenie limitov súm jednotlivým verejným vysokým školám na bezplatné študijné programy v externej forme štúdia. Podiel jednotlivých verejných vysokých škôl, ktorým získali dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov v roku 2008, je v percentách vyjadrený v stĺpci B tabuľky. Limit sumy finančných prostriedkov na zabezpečenie študijných programov v externej forme pre konkrétnu vysokú školu je tak vypočítaný ako súčin podielu uvedeného v stĺpci B tabuľky a rozdeľovanej sumy, teda 228 mil. Sk. S ohľadom na to, že účinnosť nariadenia je navrhnutá na rok 2009, získané limity súm boli prepočítané na eurá. Výsledok po zaokrúhlení na celé desiatky je v stĺpci E tabuľky.