Zákon č. 401/2002 Z. z.Zákon o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z.

(v znení č. 528/2003 Z. z., 270/2018 Z. z.)

Čiastka 159/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.11.2018

401

ZÁKON

z 25. júna 2002

o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

(1) Zriaďuje sa zdravotnícka vysoká škola ako štátna vysoká škola1) s názvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.

(2) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vzniká zo Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave.

(3) Sídlo Slovenskej zdravotníckej univerzity je Bratislava.

(4) Na Slovenskej zdravotníckej univerzite sa zriaďujú

a) fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií,

b) fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií,

c) fakulta verejného zdravotníctva.

§ 2

(1) Dňom zriadenia zdravotníckej vysokej školy podľa § 1 zaniká Slovenská postgraduálna akadémia medicíny v Bratislave.3)

(2) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je právnym nástupcom Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave. Tým prechádzajú zo Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave všetky povinnosti a práva vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.

§ 3

(1) Účastníci ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve4) pokračujú v ďalšom vzdelávaní na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave; toto vzdelávanie dokončia podľa doterajších právnych predpisov.5)

(2) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná uskutočňovať ďalšie vzdelávanie podľa doterajších predpisov4) až do roku 2010.


Čl. II

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave".


Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 1, § 42 písm. c) a § 45 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 23 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

5) § 22 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.