Vyhláška č. 337/2021 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy

Platnosť od 17.09.2021
Účinnosť od 01.10.2021

337

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 14. septembra 2021,

ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

Vydáva sa štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy, ktorý je uvedený v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 429/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2021.


Alexander Ballek v. r.


Príloha k vyhláške č. 337/2021 Z. z.

ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Číselný
kód

Názov ústredného orgánu štátnej správy
03Úrad vlády Slovenskej republiky
10Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
11Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
12Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
15Ministerstvo financií Slovenskej republiky
18Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
22Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
26Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
29Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
31Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
32Štatistický úrad Slovenskej republiky
33Úrad pre verejné obstarávanie
36Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
37Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
38Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
40Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
41Národný bezpečnostný úrad
42Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
44Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky