Opatrenie č. 388/1997 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov

Čiastka 146/1997
Platnosť od 31.12.1997
Účinnosť od 01.01.1998

OBSAH

388

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1997,

ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Zoznam vybraných priemyselných výrobkov (ďalej len „PRODSLOV“) sa zavádza na účely štátneho štatistického zisťovania a na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov.

(2) PRODSLOV je vypracovaný na základe zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODCOM, ktorý vydal Štatistický úrad Európskej únie, a nadväzuje na klasifikáciu produkcie.1)

(3) Predmetom PRODSLOV-u sú výrobky a služby patriace do kategórie výrobkov poľnohospodárskej výroby, ťažby nerastných surovín, priemyselnej výroby, výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody. Výklad jeho obsahu vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky.

§ 2

PRODSLOV vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky ako samostatnú publikáciu, ktorú distribuuje Informačný servis Štatistického úradu Slovenskej republiky.

§ 3

Potrebné zmeny a doplnky PRODSLOV-u vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky.


§ 4

Toto opatrenie nadobúda záväznosť 1. januára 1998.


Štefan Condík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 24/1996 Z. z.