Opatrenie č. 22/1994 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa zavádza Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a pridružených zdravotných problémov v znení 10. decenálnej revízie

Čiastka 6/1994
Platnosť od 18.02.1994

22

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 31. januára 1994,

ktorým sa zavádza Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a pridružených zdravotných problémov v znení 10. decenálnej revízie

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a pridružených zdravotných problémov v znení 10. decenálnej revízie (ďalej len MKCH-10)1) sa zavádza v Slovenskej republike 1. januárom 1994 a vyjadruje sa v podrobnom zozname, ktorý je rozdelený do 21 kapitol obsahujúcich trojmiestne a štvormiestne položky a ďalšie podpoložky.

§ 2

MKCH-102) sa povinne používa všade tam, kde je povinné alebo potrebné vyjadriť a označiť

a) príčiny smrti,

b) dôvody hospitalizácie,

c) dôvody poskytnutia (využitia) ambulantných služieb a kontakt s nimi,

d) príčiny pracovnej neschopnosti,

e) príčiny invalidity,

f) choroby alebo stavy alebo povahu poranenia a otráv a iných následkov vonkajších príčin a ich vonkajšie príčiny,

g) faktory ovplyvňujúce zdravotný stav, a to aj v prípadoch, keď sa neurčila žiadna diagnóza alebo vyšetrovaná osoba nebola chorá, poranená ani otrávená.

§ 3

Štvormiestne položky podrobného zoznamu MKCH-103) sa používajú v liste o prehliadke mŕtveho pri uvádzaní príčin smrti [§ 2 písm. a)] a vo všetkých prípadoch [ § 2 písm. b) až g)], ak ide o položky S 00 – T 98 kapitoly XIX.

Ináč sa používajú trojmiestne položky.

Osobitným právnym predpisom možno určiť povinnosť používať štvormiestne a viacmiestne položky v iných prípadoch.

§ 4

Vedúci všetkých štátnych i neštátnych zdravotníckych zariadení sú povinní zabezpečiť správne používanie podrobného zoznamu MKCH-10 na všetkých pracoviskách nimi riadených zdravotníckych zariadení.


§ 5

Zrušuje sa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1978 Ú. v. SSR o zavedení Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb, úrazov a príčin smrti v znení 9. decenálnej revízie, registrovaná v čiastke 4/1979 Zb.

§ 6

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov.


Rudolf Krč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a pridružených zdravotných problémov v znení desiatej decenálnej revízie bola schválená uznesením plenárnej schôdze 43. zasadania Svetového zdravotníckeho zhromaždenia Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 1990.

2) MKCH-10 vydalo v roku 1993 Vydavateľstvo OBZOR, š. p., Bratislava, v dvoch publikáciách pod názvom – Medzinárodná klasifikácia chorôb – príručka (trojmiestne položky) a Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov (štvormiestne položky).

3) Napr. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám, resp. smernice č. 20/1976 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinnom hlásení zhubných nádorov.