Zákon č. 263/2008 Z. z.Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 106/2008
Platnosť od 19.07.2008
Účinnosť od 01.08.2008

263

ZÁKON

z 18. júna 2008

o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje obsah, rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 (ďalej len „sčítanie“) ako osobitného druhu štatistického zisťovania, rozhodujúci okamih sčítania, pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy, obvodných úradov, obcí, vyšších územných celkov, povinnosti iných osôb súvisiacich so sčítaním a využitie získaných údajov.

§ 2

Zisťované údaje

(1) Sčítaním sa zisťujú údaje o

a) obyvateľoch,

1. štátnych občanoch Slovenskej republiky,1)

2. cudzincoch2) zdržujúcich sa na území Slovenskej republiky v rozhodujúcom okamihu sčítania,

b) úrovni bývania obyvateľov,

c) štruktúre domového a bytového fondu.

(2) Zoznam údajov zisťovaných pri sčítaní podľa odseku 1 (ďalej len „zoznam“) je uvedený v prílohe.

(3) Podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov uvedených v zozname a vzor sčítacieho tlačiva ustanoví opatrenie, ktoré vydá Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(4) Sčítanie sa vzťahuje na

a) obyvateľov okrem cudzincov používajúcich diplomatické výsady a imunitu,

b) na každú budovu určenú na bývanie3) alebo inú budovu4) (ďalej len „dom“), ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania podľa § 4 ods. 1, okrem zastupiteľských úradov cudzích štátov,

c) byty.5)

§ 3

Poskytovanie zisťovaných údajov

(1) Na účely sčítania je povinný poskytnúť údaje obyvateľ okrem cudzinca podľa § 2 ods. 4 písm. a) v rozsahu uvedenom v zozname.

(2) Cudzinec, ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní, je povinný poskytnúť údaje podľa bodov 2, 3 a 6 zoznamu.

(3) Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nemôže sám poskytnúť údaje, je povinný poskytnúť údaje jeho zákonný zástupca6) alebo blízka osoba,7) alebo osoba žijúca s ním spoločne v domácnosti.8)

(4) Za obyvateľa v ubytovacom zariadení, ktorý nemôže sám poskytnúť údaje zo zdravotných dôvodov alebo ktorý je neplnoletým obyvateľom, je povinný poskytnúť údaje ubytovateľ.9)

(5) Za obyvateľa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo ktorému sa poskytujú sociálne služby inými právnickými osobami10) celoročne a ktorý nemôže sám poskytnúť údaje, je ich povinný poskytnúť vedúci zariadenia alebo ním písomne poverený zamestnanec.11)

(6) Pri sčítaní domov je povinný poskytnúť údaje vlastník domu alebo správca domu, alebo nájomca domu.

(7) Pri sčítaní bytov je povinný poskytnúť údaje vlastník bytu alebo správca bytu, alebo nájomca, alebo podnájomník.

(8) Každý, kto je povinný poskytnúť údaje podľa odsekov 1 až 7, ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.12)

§ 4

Rozhodujúci okamih a čas sčítania

(1) Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa zisťujú údaje uvedené v zozname.

(2) Čas sčítania je doba, počas ktorej sa sčítanie vykoná.

(3) Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví čas sčítania tak, aby bol známy najneskôr 120 dní pred jeho vykonaním.

§ 5

Spôsob sčítania

(1) Údaje zo sčítania sa zaznamenajú na sčítacom tlačive.

(2) Sčítacie tlačivo je štatistický formulár v listinnej podobe alebo v elektronickej forme.

(3) Sčítacie tlačivá sa okrem štátneho jazyka vyhotovujú aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listinnej forme a v elektronickej forme a v jazyku anglickom v elektronickej forme.

(4) Pre počet tlačív vyhotovených v listinnej forme v jazykoch uvedených v odseku 3 sú smerodajné štatistické údaje o počte štátnych občanov patriacich k národnostným menšinám získané zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.

(5) Sčítacie tlačivo vyplní každý, kto je povinný poskytnúť údaje alebo požiada o vyplnenie sčítacieho tlačiva osobu uvedenú v § 3 ods. 3 až 7 alebo sčítacieho komisára.

§ 6

Sčítacie obvody

(1) Obec sa člení na sčítacie obvody. Členenie obce na sčítacie obvody musí byť vykonané v rámci jej rozdelenia na základné sídelné jednotky. Ak obec pozostáva z jednej základnej sídelnej jednotky a nečlení sa na sčítacie obvody, tvorí jeden sčítací obvod.

(2) Sčítací obvod je územie základnej sídelnej jednotky alebo jej časť, ktorá je skladobnou časťou územia obce, v ktorej sa vykoná sčítanie.

(3) Sčítacie obvody vytvorí obvodný úrad podľa návrhu obce pomerne k počtu obyvateľov, prípadne pomerne k rozlohe obce.

(4) Osobitnými sčítacími obvodmi sú zariadenia hromadného ubytovania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru a zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže, kde sa vykonáva výkon väzby a trest odňatia slobody.

(5) Osobitnými sčítacími obvodmi sú vojenské obvody.13)

§ 7

Sčítací komisár

(1) Sčítacím komisárom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony.

(2) Sčítacieho komisára po jeho predchádzajúcom súhlase vymenuje starosta obce.

(3) V osobitných sčítacích obvodoch sčítacieho komisára vymenuje príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 8 ods. 3 až 5.

(4) Sčítací komisár je povinný

a) zúčastniť sa školenia,

b) prevziať sčítacie tlačivá,

c) vykonať sčítanie v čase sčítania v určených sčítacích obvodoch,

d) vyplniť na požiadanie obyvateľa alebo cudzinca podľa § 3 ods. 2 a podľa jeho pokynov sčítacie tlačivo,

e) preukazovať sa počas výkonu činnosti osobitným poverením, ktoré vydáva starosta obce alebo príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 8 ods. 3 až 5,

f) prevziať vyplnené sčítacie tlačivá od obyvateľov alebo cudzincov, overiť úplnosť ich vyplnenia a odovzdať ich obci alebo príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy uvedenému v § 8 ods. 3 až 5,

g) chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím,

h) zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámi pri sčítaní.

(5) Činnosť sčítacieho komisára nie je výkonom inej zárobkovej činnosti.14)

(6) Sčítací komisár má za výkon činnosti nárok na odmenu. Výška odmeny za výkon činnosti sčítacieho komisára sa ustanovuje v sume, ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa sčítanie uskutoční. Sčítaciemu komisárovi patrí odmena za každý deň výkonu činnosti sčítacieho komisára. Obec odmenu vyplatí do 30 dní po ukončení činnosti sčítacieho komisára.

§ 8

Pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy

(1) Úrad riadi sčítanie a v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, obvodnými úradmi, obcami a vyššími územnými celkami

a) usmerňuje a koordinuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania,

b) zabezpečuje organizačnú a finančnú prípravu, priebeh a vykonanie sčítania,

c) uskutočňuje dozor nad prípravou, priebehom a vykonaním sčítania,

d) zabezpečí zostavenie, vyhotovenie a distribúciu sčítacích tlačív,

e) vykonáva informačnú a propagačnú kampaň k sčítaniu s obcami a s vyššími územnými celkami,

f) zabezpečí spracovanie výsledkov sčítania,

g) zverejní na svojej internetovej stránke alebo iným spôsobom výsledky sčítania,

h) poskytne získané výsledky sčítania podľa osobitného zákona,

i) vydá na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania sčítania a na ochranu zisťovaných a získaných údajov metodické pokyny,

j) vydá v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky metodické pokyny na zabezpečenie financovania prípravy, priebehu a vykonania sčítania.

(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

a) vykoná sčítanie hromadne ubytovaných príslušníkov Policajného zboru,

b) poskytne obci údaje z registra obyvateľov v rozsahu potrebnom na určenie počtu obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt a o ich územnej identifikácii,

c) vytvorí číselný identifikátor obyvateľa na vyplnenie sčítacieho tlačiva,

d) zabezpečí doručenie úradne pridelených číselných identifikátorov obyvateľov do obce,

e) zabezpečí v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky územné vymedzenie častí obce a ich priestorovú skladobnosť so základnými sídelnými jednotkami.

(3) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vykoná sčítanie hromadne ubytovaných príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a sčítanie vo vojenských obvodoch.

(4) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykoná sčítanie osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody.

(5) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vykoná sčítanie členov personálu zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a ich rodinných príslušníkov zdržujúcich sa v mieste ich dislokácie.

(6) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s úradom a v súčinnosti s obvodnými úradmi vykoná ústrednú revíziu vymedzenia základných sídelných jednotiek.

(7) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zabezpečí

a) v spolupráci s obvodnými úradmi a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky aktualizáciu mapových podkladov potrebných na ústrednú revíziu vymedzenia základných sídelných jednotiek,

b) zakreslenie výsledkov ústrednej revízie základných sídelných jednotiek do mapovej dokumentácie.

(8) Ústredné orgány štátnej správy uvedené v odsekoch 2 až 5 odovzdajú vyplnené sčítacie tlačivá úradu.

§ 9

Pôsobnosť obvodného úradu

Obvodný úrad pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania v súčinnosti s úradom a obcami v jeho územnom obvode

a) vypracuje časový harmonogram prípravných a realizačných prác,

b) vytvorí podľa návrhu obce sčítacie obvody v rámci základných sídelných jednotiek,

c) vyhotoví zoznamy sčítacích obvodov,

d) vypracuje časový harmonogram školení sčítacích komisárov,

e) zabezpečí školenie sčítacích komisárov,

f) zabezpečí prevzatie a uskladnenie sčítacích tlačív, ich rozdelenie a doručenie obciam podľa rozdeľovníkov prerokovaných s úradom,

g) zabezpečí podľa časového harmonogramu prevzatie vyplnených sčítacích tlačív doručených obcami a odovzdá ich úradu,

h) dodá Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zaktualizované mapové podklady na vykonanie ústrednej revízie vymedzenia základných sídelných jednotiek.

§ 10

Pôsobnosť obce

(1) Obec, a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice ich mestské časti, zabezpečí prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania.

(2) Obec pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania

a) zabezpečí v spolupráci s úradom informačnú a propagačnú kampaň,

b) vytvorí nevyhnutné podmienky na prípravu, priebeh a vykonanie sčítania na svojom území,

c) vypracuje a predloží obvodnému úradu návrh na vytvorenie sčítacích obvodov v rámci základných sídelných jednotiek,

d) vykoná výber sčítacích komisárov na svojom území a zabezpečí výkon ich činnosti v súlade s metodickým pokynom úradu,

e) zabezpečí prevzatie sčítacích tlačív od obvodného úradu a ich odovzdanie sčítacím komisárom,

f) odovzdá vyplnené sčítacie tlačivá obvodnému úradu po overení počtu obyvateľov obce a cudzincov,

g) zabezpečí ochranu údajov na vyplnených sčítacích tlačivách odovzdaných sčítacími komisármi,

h) zabezpečí zber, sumarizovanie a odovzdanie zistených údajov zo sčítania obvodnému úradu.

(3) Obec zriadi obecné komisie pre sčítanie, ktoré budú zabezpečovať úlohy spojené s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania podľa odseku 2.

(4) Obec vytvorí primerané technické podmienky, organizačné a administratívne opatrenia na umožnenie elektronického vyplnenia a podávania sčítacích tlačív pre obyvateľov obce.

§ 11

Pôsobnosť vyššieho územného celku

(1) Vyšší územný celok zabezpečí prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania.

(2) Vyšší územný celok pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania v spolupráci s úradom zabezpečí informačnú a propagačnú kampaň vo svojom územnom obvode.

§ 12

Ústredná komisia pre sčítanie

(1) Ústredná komisia je osobitný dočasný poradný orgán predsedu úradu pre prípravu, priebeh a vykonanie sčítania, zriadený jeho rozhodnutím. Počet členov ústrednej komisie určí predseda úradu.

(2) Hlavnou úlohou ústrednej komisie je metodické usmerňovanie, koordinovanie a dozor nad činnosťou obecných komisií.

(3) Podrobnosti o organizácii, činnosti a spôsob ustanovenia jej členov určí štatút, ktorý vydá predseda úradu.

(4) Predsedom ústrednej komisie je predseda úradu. Ďalších členov vymenúva predseda úradu zo zástupcov navrhnutých príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, obvodnými úradmi, obcami a vyššími územnými celkami alebo ich združeniami.

§ 13

Poskytovanie údajov

Údaje získané podľa tohto zákona sa poskytujú na štatistické účely, na iné ako na štatistické účely, na výskumné a vedecké účely a na účely medzinárodného porovnávania v súlade s osobitným zákonom, osobitným predpisom15) a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

§ 14

Uloženie dokumentov

Úrad v spolupráci s obcami a v súčinnosti s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zabezpečí uloženie sčítacích tlačív a dokumentov súvisiacich so sčítaním podľa osobitného predpisu.16)

§ 15

Úhrada nákladov

Výdavky spojené s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.

§ 16

Správa majetku štátu

Hnuteľný majetok vo vlastníctve štátu obstaraný na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania sčítania zostane po ukončení sčítania v správe úradu na využitie na iné štatistické účely.

§ 17

Spoločné ustanovenie

Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup a konanie v ňom neupravené sa použijú ustanovenia osobitného zákona.17)

§ 18

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. zákon č. 165/1998 Z. z . o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001,

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2001 Z. z. o dobe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001,

3. opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 4/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 127/2001 Z. z.


Čl. II

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z. a zákona č. 233/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 22 ods. 7 sa vypúšťa písmeno s).

2. V § 52 odsek 6 znie:

(6) Príspevok podľa odseku 5 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou, na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec, mesačne najviac vo výške 7 % počas prvých šiestich mesiacov a najviac vo výške 4 % počas ďalších šiestich mesiacov a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec, mesačne najviac vo výške 3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec.“.

3. V § 52a odsek 5 znie:

(5) Príspevok podľa odseku 4 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 2 na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby, mesačne najviac vo výške 7 % a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu, mesačne najviac vo výške 3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného uchádzača o zamestnanie vykonávajúceho dobrovoľnícku službu.“.

4. V § 53d ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Splnenie podmienky priemernej miery evidovanej nezamestnanosti vypočítanej podľa prvej vety sa nevyžaduje pri podpore vytvárania technologických centier a centier strategických služieb.59aba)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59aba znie:

59aba) § 5 a 6 zákona č. 561/2007 Z. z.“.

5. V § 56a odsek 2 znie:

(2) Mesačná výška príspevku je

a) 0,72-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %,

b) 0,36-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 40 % a najviac 70 %.“.

6. V § 60 ods. 6 úvodná veta znie: „Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, je najviac“ a v písmenách a) a b) sa slovo „násobku“ nahrádza slovom „násobok“.

7. V § 60 ods. 7 sa za slovo „štvrťrok,“ vkladajú slová „najviac vo výške 25 % zo súm ustanovených v odseku 6,“.


Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


Príloha k zákonu č. 263/2008 Z. z.

ZOZNAM

údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

A. Údaje o obyvateľoch

1. Miesto trvalého pobytu alebo obvyklého bydliska

2. Pohlavie

3. Dátum narodenia

4. Rodinný stav

5. Štát a miesto narodenia

6. Štátna príslušnosť

7. Predchádzajúce miesto pobytu, dátum a dôvod prisťahovania do súčasného miesta pobytu

8. Vzťahy medzi členmi domácnosti

9. Súčasná ekonomická aktivita

10. Zamestnanie

11. Postavenie v zamestnaní

12. Odvetvie ekonomickej činnosti

13. Miesto výkonu zamestnania

14. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

15. Študijný odbor

16. Miesto školy, vysokej školy alebo univerzity

17. Spôsob dopravy do zamestnania, do školy

18. Počet živo narodených detí (iba ženy)

19. Rok uzavretia súčasného manželstva

20. Národnosť

21. Materinský jazyk

22. Najčastejšie používaný jazyk

23. Náboženské vyznanie

24. Počítačová znalosť

B. Údaje o bytoch

25. Forma vlastníctva bytu

26. Obývanosť bytu

27. Podlahová plocha bytu

28. Obytná plocha bytu

29. Počet obytných miestností v byte

30. Poloha bytu v dome

31. Zásobovanie vodou

32. Teplá voda

33. Záchod

34. Kúpeľňa

35. Typ kúrenia

36. Zdroje energie používané na vykurovanie

37. Klimatizácia

38. Kuchyňa

39. Pripojenie na telefón a internet

40. Vybavenosť domácnosti (mobilný telefón, osobný počítač, auto)

C. Údaje za domy

41. Typ domu

42. Obývanosť domu

43. Forma vlastníctva domu

44. Obdobie výstavby

45. Obdobie rekonštrukcie

46. Počet podlaží v dome

47. Počet bytov v dome

48. Materiál nosnej konštrukcie domu

49. Typ vodovodnej prípojky

50. Typ kanalizačného systému

51. Tepelná izolácia domu

52. Plynová prípojka

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

2) § 1 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 43b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

4) § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

5) § 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

6) § 26 Občianskeho zákonníka.

7) § 116 Občianskeho zákonníka.

8) § 115 Občianskeho zákonníka.

9) § 24 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 754 až 759 Občianskeho zákonníka.

10) Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

11) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.

12) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.

13) Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14) § 83 Zákonníka práce.

15) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva.
Nariadenie Komisie (ES) č. 831/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 322/97 o štatistike spoločenstva so zreteľom na prístup k dôverným údajom na výskumné účely v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. ES L 133, 18. 5. 2002).
Nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 1; Ú. v. ES L 52, 22. 2. 1997).

16) § 5 ods. 2 písm. a) a b) a § 24 ods. 3 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.