Vyhláška č. 532/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

(v znení č. 456/2009 Z. z.)

Čiastka 220/2003
Platnosť od 13.12.2003
Účinnosť od 01.12.2009

532

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 24. novembra 2003,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 9 a § 26a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 333/2003 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Vzor rovnošaty príslušníka obecnej polície sa uvádza v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Správa o činnosti obecnej polície sa predkladá za hodnotené obdobie, ktorým je obdobie kalendárneho roka. Ak bola obecná polícia zriadená počas kalendárneho roka, správa o činnosti obecnej polície sa predkladá za obdobie odo dňa zriadenia obecnej polície do konca kalendárneho roka. Ak bola obecná polícia v kalendárnom roku zrušená, správa o činnosti obecnej polície sa predkladá za obdobie od začiatku kalendárneho roka do zrušenia obecnej polície.

(2) Správa o činnosti obecnej polície obsahuje

a) údaj o sídle obecnej polície, o názve obce, ktorá zriadila obecnú políciu, ich kontaktné údaje a údaj o hodnotenom období,

b) štatistické údaje,

c) opisnú časť,

d) dátum vypracovania správy, podpis náčelníka obecnej polície, podpis starostu obce a odtlačok pečiatky obce.

(3) Štatistické údaje sa vedú vo výkaze štatistických údajov správy, ktorého vzor sa uvádza v prílohe č. 2.

(4) Opisná časť správy o činnosti obecnej polície obsahuje

a) zoznam príslušníkov obecnej polície s uvedením ich mena, priezviska, titulu, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, dátumu a miesta vykonania skúšky o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície a evidenčného čísla osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície,

b) počet príslušníkov obecnej polície, ktorí v hodnotenom období nastúpili na odbornú prípravu príslušníka obecnej polície,

c) prevažujúce predmety sťažností na príslušníkov obecnej polície,

d) plnenie úloh obecnej polície pri mimoriadnych udalostiach,

e) plnenie úloh obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci, ochrany životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,

f) plnenie úloh obecnej polície pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,

g) plnenie úloh obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí,

h) stručný opis spolupráce obecnej polície s inými orgánmi,

i) názov a stručný opis uskutočneného preventívneho projektu alebo iných uskutočnených preventívnych aktivít,

j) počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh obecnej polície,

k) počet, druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh obecnej polície,

l) druh a stručný opis výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh obecnej polície, ktoré určila obec všeobecne záväzným nariadením,

m) druh a stručný opis technických prostriedkov používaných príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh obecnej polície,

n) využívanie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,1)

o) počet a stručný opis používaných monitorovacích kamerových systémov, počet kamier a iné informácie súvisiace s ich využívaním,

p) stručný opis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov používaných príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh obecnej polície, celkový počet pripojených objektov a počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda v súvislosti s narušením objektu,

q) počet služobných psov používaných príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh obecnej polície a zabezpečenie ich výcviku,

r) zoznam všeobecne záväzných nariadení obce upravujúcich činnosť obecnej polície,

s) zoznam všeobecne záväzných nariadení obce, ktorých dodržiavanie kontroluje obecná polícia,

t) iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou obecnej polície.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Vladimír Palko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 532/2003 Z. z.

Vzor rovnošaty príslušníka obecnej polície

Žena – letné obdobie 01

Žena – letné obdobie 02

Žena – letné obdobie 03

Žena – letné obdobie 04

Žena – prechodné obdobie

Žena – zimné obdobie

Muž - letné obdobie 01

Muž - letné obdobie 02

Muž - prechodné obdobie

Muž - zimné obdobie

Príloha č. 2 k vyhláške č. 532/2003 Z. z.

Príloha 02

Poznámky pod čiarou

1) § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.