Opatrenie č. 351/1996 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997

Čiastka 123/1996
Platnosť od 10.12.1996

351

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 15. novembra 1996,

ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 1997


Čl. I

Štatistické zisťovania, pri ktorých vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť podľa § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, sú:

– Krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 1),

– Krátkodobé štatistické zisťovania u obyvateľstva organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 2),

– Krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky (príloha č. 3),

– Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 4),

– Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky (príloha č. 5).

Čl. II

Prípadné úpravy a zmeny tohto programu zisťovaní, ktoré nastanú v priebehu roku 1997, budú podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky.


Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.


Príloha č. 1 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Org 1-04 Súborný list k štvrťročnému závodnému zisťovaniu PROD Z 2-04
&nbsp &nbsp Časť A
&nbsp &nbsp Časť B
2. Poi P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve
3. Pen P 3a-04 Švrťročný podnikový výkaz v peňažníctve
4. Pen P 3b-04 Štvrťročný podnikový výkaz investičných spoločností a investičných fondov
5. Obyv 1-12 Hlásenie o uzavretí manželstva
6. Obyv 2-12 Hlásenie o narodení
7. Obyv 3- 12 Hlásenie o úmrtí
8. Obyv 4- 12 Hlásenie o rozvode
9. Inv 3-04 Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch
10. Tech P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz vo vede a výskume
11. Práca 5-99 Výkaz o štrajku (výluke)
12. Práca 2-04 Štvrťročný výkaz o práci
13. KPESC 1-12 Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien
14. Ceny Les 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve
15. Ceny NC Poľ 1-12 Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov
16. Ceny Vod 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve
17. Ceny VC 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov
18. Ceny VC la-02 Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov (príloha výkazu Ceny VC 1-12)
19. Ceny VC lb-02 Tabuľkový komentár (príloha výkazu Ceny VC 1-12)
20. Ceny D Poľ 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo
21. Ceny Stav 1-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien PSV v stavebníctve
22. Ceny Stav 2-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre pozemné staviteľstvo
23. Ceny Stav 3-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre priemyselné staviteľstvo
24. Ceny Stav 4-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre inžinierske staviteľstvo
25. Ceny Stav 5-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre vodné staviteľstvo
26. Ceny Stav 6-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve pre opravy a údržbu
27. Ceny Stav 7-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve
28. Ceny Stav 8-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien rozhodujúcich materiálov spotrebovaných
&nbsp &nbsp v stavebníctve
29. Poľ 1-12 Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe
30. Poľ 2- 12 Mesačný výkaz o predaji poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby
31. Poľ P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve
32. Poľ 6-04 Štvrťročný výkaz o bilancii obilia
33. Osev 3-01 Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5.
34. Poľ 6 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6.
35. Poľ 7 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7.
36. Poľ 8 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8.
37. Poľ 9 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9.
38. Poľ 10 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10.
39. Les P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v lesnom hospodárstve
40. Vod 3-04 Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve
41. Vod 4-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a odvádzaní odpadových vôd vo vodnom
&nbsp &nbsp hospodárstve
42. Priem P 1-12 Mesačný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
43. Priem P 2- 12 Mesačný podnikový výkaz o výrobe vybraných výrobkov v priemyselnej organizácii
44. Priem P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
45. Stav P 1-12 Mesačný podnikový výkaz stavebnej organizácie
46. Stav P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v stavebníctve
47. VTS P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
48. OPU P 1-12 Mesačný podnikový výkaz maloobchodu, pohostinstva a ubytovania
49. OPU 2-12 Mesačný výkaz v maloobchode
50. OPU P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní
51. ČR P 1-99 Dotazník pre zabezpečenie registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu
52. CR P 1-04 Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zariadení
53. Dop P 1-12 Mesačný podnikový výkaz dopravnej organizácie
54. Dop P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v doprave
55. Dop VZCD-1 Výberové zisťovanie v cestnej nákladnej doprave
56. Spoj P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v spojoch
57. Nem Úr 1-12 Mesačný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
58. Zdp 2-04 Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne
59. NÚP 2-04 Štvrťročný výkaz Národného úradu práce SR
60. Socp 2-04 Štvrťročný výkaz Sociálnej poisťovne
61. Energ P 1-04 Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
62. P 13-04 Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie
63. PROD Z 2-04 Štvrťročný výkaz závodnej jednotky
64. Org 1-99 Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ZÚJ
65. Org 2-99 Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ÚTJ
66. Org 3-99 Dotazník charakteristík a údajov pre štatistický register

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Súborný list k štvrťročnému závodnému zisťovaniu PROD Z 2-04

Časť A: Prehľad závodných (činnostných ) jednotiek evidovaných v štatistickom registri závodov

Časť B: Zmenový list

Značka štatistického formulára: Org 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o závodných (činnostných) jednotkách, za ktoré organizácia v sledovanom období predkladá výkazy a údaje o zmenách alebo o opravách atribútov závodných (činnostných) jednotiek, alebo o vymedzení novej závodnej (činnostnej) jednotky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet závodných (činnostných) jednotiek, počet predložených výkazov, názov závodnej (činnostnej) jednotky, jej poradové číslo, adresa sídla, priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách a kód prevažujúcej ekonomickej činnosti (OKEČ).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

2. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Poi P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, vybraných aktívach a pasívach a o obstarávaní hmotných a nehmotných investícií v poisťovníctve. Výsledky zisťovania sa využijú na publikovanie, na analýzy a na zostavovanie národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, nákladové a výnosové úroky, vyplatené a prijaté poistné náhrady, z toho fyzickým osobám, výnosy z predaja nehmotného a hmotného majetku, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, záväzky, rezervy životného a dôchodkového poistenia, z toho úroky, hotovosť v slovenskej mene a vlastné imanie), investičné ukazovatele spolu, z toho financované zo zahraničných zdrojov (hmotné investície podľa druhovej štruktúry, obstaranie použitých investícií, bezplatne nadobudnuté investície a obstaranie nehmotných investícií).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

3. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve

Značka štatistického formulára: Pen P 3a-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, vybraných aktívach a pasívach a o obstarávaní hmotných a nehmotných investícií v peňažníctve. Výsledky zisťovania sa využijú na publikovanie, na analýzy a na zostavovanie národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, úroky časovo nerozlíšené – platené, poplatky a provízie – platené, výnosy z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, úroky časovo nerozlíšené – prijaté, poplatky a provízie – prijaté, dôchodky z rozdeľovaného zisku, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie), investičné ukazovatele spolu, z toho financované zo zahraničných zdrojov (hmotné investície podľa druhovej štruktúry, obstaranie použitých investícií, bezplatne nadobudnuté investície a obstaranie nehmotných investícií).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

4. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz investičných spoločností a investičných fondov

Značka štatistického formulára: Pen P 3b-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, vybraných aktívach a pasívach a o obstarávaní hmotných a nehmotných investícií v investičných spoločnostiach a fondoch. Výsledky zisťovania sa využijú na publikovanie, na analýzy a na zostavovanie národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (produkcia, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, výnosové úroky, náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, nákladové úroky, dôchodky z rozdeľovaného zisku, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, pohľadávky, záväzky, cenné papiere, emisia cenných papierov, hotovosť v slovenskej mene a vlastné imanie), investičné ukazovatele spolu, z toho financované zo zahraničných zdrojov (hmotné investície podľa druhovej štruktúry, obstaranie použitých investícií, bezplatne nadobudnuté investície a obstaranie nehmotných investícií).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

5. Názov zisťovania: Hlásenie o uzavretí manželstva

Značka štatistického formulára: Obyv 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum uzavretia manželstva, osobné údaje ženícha a nevesty (rodné číslo, rodinný stav, vzdelanie, národnosť, miesto trvalého pobytu), poradie manželstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu, resp. ovdovenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

6. Názov zisťovania: Hlásenie o narodení

Značka štatistického formulára: Obyv 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum narodenia dieťaťa, jeho rodné číslo, kód štátneho občianstva a pohlavie, údaje o pôrode a osobné údaje rodičov (rodné číslo, rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, vzdelanie, národnosť a trvalý pobyt).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. pracovného dňa po narodení dieťaťa.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

7. Názov zisťovania: Hlásenie o úmrtí

Značka štatistického formulára: Obyv 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum úmrtia, osobné údaje zomrelého (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, kód štátneho občianstva a rodinný stav), rodné číslo pozostalého manžela, údaje o deťoch zomrelých do jedného roka, o vykonaní pitvy a príčine smrti, o národnosti a trvalom pobyte zomrelého.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

8. Názov zisťovania: Hlásenie o rozvode

Značka štatistického formulára: Obyv 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o priebehu a výsledku rozvodového konania, osobné údaje manželov (dátum uzavretia manželstva, počet detí z manželstiev, trvalý pobyt, rodné číslo, vzdelanie a národnosť), poradie rozvodu a príčiny rozvratu manželstva.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 15. a posledný kalendárny deň v mesiaci.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

9. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch

Značka štatistického formulára: Inv 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte začatých, rozostavaných a dokončených bytov. Okrem toho sa získajú údaje o vynaložených nákladoch na dokončené byty a údaje o veľkosti (izbovosti) a obytnej i úžitkovej ploche dokončených bytov. Výsledky zisťovania budú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a pre medzinárodné organizácie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet rozostavaných bytov k 1.1.1997, začaté a dokončené byty, podlahová plocha dokončených bytov v m2, počet izieb v dokončených bytoch podľa počtu bytov a obytnej plochy v m2.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre uvedené zisťovanie majú okresné úrady životného prostredia v zmysle § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

10. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení, o zahraničnom obchode, o cestnej neverejnej doprave a o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické a publikačné účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo) a informácia o licenciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

11. Názov zisťovania: Výkaz o štrajku (výluke)

Značka štatistického formulára: Práca 5-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce rozsah a výsledky štrajkov (výluk). Výsledky zisťovania sa využijú pri vyhodnocovaní vplyvu štrajkov (výluk) na ekonomiku, prípadne sa poskytnú medzinárodným organizáciám a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie pri uskutočnení štrajku (výluky).

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum začatia a skončenia štrajku (výluky), dôvod zastavenia práce, počet hodín, počas ktorých trval štrajk (výluka), hlavný dôvod štrajku (výluky), celkový počet pracovníkov organizácie, z toho počet nepracujúcich v čase štrajku (výluky), objem mzdových prostriedkov, ktoré neboli pracovníkom vyplatené z dôvodu štrajku (výluky), charakteristika výsledkov štrajku (výluky).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických informácií

Periodicita zisťovania: v prípade uskutočnenia štrajku (výluky) – mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

12. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára: Práca 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte pracovníkov, mzdách a o počte odpracovaných hodín. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti, mzdového vývoja a priemerných hodinových zárobkov v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet pracovníkov prepočítaný a vo fyzických osobách; evidenčný počet pracovníkov k poslednému dňu štvrťroka (fyzické osoby), z toho ženy, pracovníci so skráteným pracovným časom; odpracované hodiny; mzdy, náhrady mzdy a odmeny za pracovnú pohotovosť; peňažné plnenia (výplaty) zo zisku vlastným pracovníkom, iným osobám; ostatné peňažné plnenia z nákladov, z toho odstupné.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

13. Názov zisťovania: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

Značka štatistického formulára: KPESC 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za SR. Vypočítané indexy spotrebiteľských cien a životných nákladov sú podkladom na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné minimum, na analytické účely hodnotenia vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: karta prvotnej evidencie.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie indexov spotrebiteľských cien reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb podľa vopred určeného zoznamu a životných nákladov podľa sociálnych skupín obyvateľstva.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

14. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Les 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien vybraných výrobkov ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva v sledovanom mesiaci, realizácia dodávok týchto sortimentov (vo fyzických jednotkách a v hodnotovom vyjadrení) pre tuzemsko za celý predchádzajúci mesiac.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

15. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

Značka štatistického formulára: Ceny NC Poľ 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných druhov poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú platené výrobcovi za jeho výrobky. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

16. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Vod 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien za dodávky pitnej vody a za odvod a čistenie odpadových vôd.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena fakturovanej pitnej vody za m3, cena odkanalizovanej vody za m3, a to v členení za domácnosti a ostatných odberateľov, jedenkrát ročne celkové tržby za jednotlivých reprezentantov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

17. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov

Značka štatistického formulára: Ceny VC 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien vybraných priemyselných výrobkov a na sledovanie vývoja cenovej hladiny v priemysle.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných priemyselných výrobkov a sledovanie vývoja cenovej hladiny v priemysle.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

18. Názov zisťovania: Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov

(príloha výkazu Ceny VC 1-12)

Značka štatistického formulára: Ceny VC 1a-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a predávať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, avšak s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimocenových vplyvov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: príloha výkazu.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobku, cien a skutočných nákladov na mernú jednotku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16.4. a do 16.10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

19. Názov zisťovania: Tabuľkový komentár (príloha výkazu Ceny VC 1-12)

Značka štatistického formulára: Ceny VC 1b-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a predávať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, avšak s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimocenových vplyvov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: príloha výkazu.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobku, cien a skutočných nákladov na mernú jednotku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16.4. a do 16.10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

20. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo

Značka štatistického formulára: Ceny D Poľ 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o úrovni cien vybraných druhov dodávok do poľnohospodárstva, t. j. cien, za ktoré nakupuje výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu dodávky pre vlastnú spotrebu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo v sledovanom štvrťroku, nákup vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

21. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien PSV v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce pridruženej stavebnej výroby v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

22. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre pozemné staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v pozemnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

23. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre priemyselné staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v priemyselnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

24. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre inžinierske staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 4-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v inžinierskom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

25. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre vodné staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 5-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby vo vodnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

26. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve pre opravy a údržbu

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 6-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby pri budovaní technologických zariadení. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

27. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 7-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve zameranej na opravy a údržbu stavebnej povahy a na demolácie. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

28. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien rozhodujúcich materiálov spotrebovaných v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 8-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich výkazoch, ale napriek tomu patria u respondenta k objemovo významným. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

29. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe

Značka štatistického formulára: Poľ 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stavoch reprodukcie, úžitkovosti hospodárskych zvierat a o výrobe živočíšnych výrobkov. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby ako podklad pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavy zvierat, reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť a výroba živočíšnych výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

30. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o predaji poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby

Značka štatistického formulára: Poľ 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zásobovaní trhu poľnohospodárskymi surovinami a potravinami. Výsledky zisťovania budú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a pre Štátny fond trhovej regulácie SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov v naturálnej a hodnotovej forme, hlavné smery predaja a nerealizovaný predaj (ponuka).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

31. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o ukazovateľoch spotreby palív a elektriny v poľnohospodárstve. Výsledky zisťovania sa využijú pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo) a informácia o licenciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

32. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii obilia

Značka štatistického formulára: Poľ 6-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o bilančnom stave obilnín v poľnohospodárskych podnikoch. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad pre publikácie ŠÚ SR, celoštátne bilancie obilia a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjmové a výdavkové položky spolu a ich jednotlivé druhy v štvrťročných intervaloch, výpočet zásob.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

33. Názov zisťovania: Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5.

Značka štatistického formulára: Osev 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o oseve jednotlivými druhmi poľnohospodárskych plodín, ktoré sú podkladom pre časové rady ukazovateľov, publikácie ŠÚ SR, medzinárodné štatistiky a pre správy o vývoji národného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa osiatych plôch podľa druhov plodín v hektároch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 5. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

34. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6.

Značka štatistického formulára: Poľ 6

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6., ktoré sú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 6. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

35. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7.

Značka štatistického formulára: Poľ 7

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7., ktoré sú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 7. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

36. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8.

Značka štatistického formulára: Poľ 8

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8., ktoré sú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 8. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

37. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9.

Značka štatistického formulára: Poľ 9

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9., ktoré sú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

38. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10.

Značka štatistického formulára: Poľ 10

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10., ktoré sú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

39. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o spotrebe palív a energie, informácie o dodávkach a predaji surového dreva na vnútorný trh a na vývoz podľa jednotlivých sortimentov dreva, o zásobách dreva, zalesňovaní, ťažbe a výkupe surového dreva a základné údaje o lesnom pôdnom fonde. Informácie sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky a predaj surového dreva podľa jednotlivých sortimentov a smery ich určenia, zásoby dreva, zalesňovanie, ťažba dreva, náhodná ťažba a výkup dreva, základné údaje o lesnom pôdnom fonde, finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo) a informácia o licenciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

40. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov na území SR. Údaje sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky povrchovej vody za odplatu podľa odberateľov, odplaty za dodávky povrchovej vody, odplaty za odber podzemnej vody.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

41. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 4-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe a rozvode vody a odvádzaní odpadových vôd. Údaje sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: voda pitná vyrobená vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach, voda prevzatá, voda odovzdaná bezodplatne, voda určená na realizáciu, voda fakturovaná pitná (pre domácnosti, ostatných odberateľov, ďalších dodávateľov vody), voda nefakturovaná, vodné, odpadové vody vypúšťané do vodných tokov cez verejnú kanalizáciu (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), čistené odpadové vody (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), stočné.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

42. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára: Priem P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie charakterizujúce činnosť priemyselnej organizácie v krátkodobom pohľade. Výsledky sa využijú na verejné informácie o vývoji základných ukazovateľov za priemysel a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba tovaru, predaj, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy a náhrady mzdy, peňažné plnenia zo zisku a odpracované hodiny.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

43. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz o výrobe vybraných výrobkov v priemyselnej organizácii

Značka štatistického formulára: Priem P 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje o výrobe vybraných výrobkov na účely výpočtu indexu priemyselnej produkcie, na hodnotenie úrovne ich produkcie a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba vybraných výrobkov (podľa stanoveného zoznamu).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

44. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára: Priem P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o ukazovateľoch spotreby palív a elektriny a obchodnej činnosti v priemysle. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo) a informácia o licenciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

45. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz stavebnej organizácie

Značka štatistického formulára: Stav P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o stavebnej produkcii a pracovníkoch, ktoré sa použijú na hodnotenie krátkodobého vývoja stavebnej výroby. Výsledky zisťovania budú slúžiť ako podklad pre publikácie ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác, poddodávky stavebnej produkcie prijaté od iných organizácií, poddodávky stavebnej produkcie vykonané pre iné organizácie, stavebná produkcia vykonaná vlastnými pracovníkmi, dokončené byty, priemerný evidenčný počet pracovníkov, priemerný evidenčný počet robotníkov na stavebných prácach, odpracované hodiny pracovníkov, odpracované hodiny robotníkov, mzdy a náhrady mzdy pracovníkov a robotníkov na stavebných prácach a peňažné plnenia zo zisku vlastným pracovníkom.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

46. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o zákazkách stavebnej produkcie, o ukazovateľoch spotreby palív a energie, o investíciách a o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb v odvetví stavebníctva. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zákazky stavebnej produkcie podľa dodávateľských zmlúv (S), finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo) a informácia o licenciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

47. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách a o špecifických údajoch z odvetvia vybraných trhových služieb. Výsledky zisťovania sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vybrané trhové služby v podrobnejšom členení a daň z pridanej hodnoty, finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo) a informácia o licenciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

48. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz maloobchodu, pohostinstva a ubytovania

Značka štatistického formulára: OPU P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti obchodných organizácií, ktoré sa využívajú na výpočet celkového maloobchodného predaja a jeho hlavnej štruktúry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o maloobchodnom obrate, tržbách za vlastné výrobky, za pohostinstvo, ubytovanie, za opravy motorových vozidiel a spotrebného tovaru, o priemernom evidenčnom počte pracovníkov, o mzdách a o dani z pridanej hodnoty.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

49. Názov zisťovania: Mesačný výkaz v maloobchode

Značka štatistického formulára: OPU 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o celkových tržbách a o počte pracovníkov v maloobchodných podnikoch.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o tržbách maloobchodných podnikov za predaj tovaru (bez dane z pridanej hodnoty), za predaj služieb a vlastných výrobkov a údaje o počte pracovníkov k poslednému dňu štvrťroka.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

50. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení a špecifické údaje za odvetvie obchodnej činnosti, pohostinstva a ubytovania. Výsledky zisťovania sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: maloobchodný obrat a tržby za vlastné výrobky v podrobnejšom členení, tržby za služby (vrátane ubytovania), tržby za pohostinstvo, maloobchodná marža, veľkoobchodný obrat, spotrebiteľská provízia, veľkoobchodná marža a daň z pridanej hodnoty, finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

51. Názov zisťovania: Dotazník pre zabezpečenie registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu

Značka štatistického formulára: CR P 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na vytvorenie registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu. Informácie sa budú využívať pri zabezpečovaní kapacitných a výkonových ukazovateľov ubytovacích zariadení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: dotazník.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikačné číslo organizácie, názov (meno) prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, adresa sídla prevádzkovateľa (ulica, popisné číslo, názov obce, PSČ), názov ubytovacieho zariadenia, adresa sídla ubytovacieho zariadenia (ulica, popisné číslo, názov obce, PSČ) a kategória a trieda ubytovacieho zariadenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: priebežne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: podľa potreby v sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

52. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zariadení

Značka štatistického formulára: CR P 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kapacitách a výkonoch ubytovacích zariadení. Výsledky sú podkladom na výpočet jednodňových návštevníkov. Údaje sa využijú pre medzinárodné organizácie a pre publikácie ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštevníkov a prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v členení podľa typu ubytovacích zariadení, ukazovatele charakterizujúce kapacitu ubytovacích zariadení, tržby za ubytovanie návštevníkov, priemerný evidenčný počet pracovníkov a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

53. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz dopravnej organizácie

Značka štatistického výkazu: Dop P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť organizácií v železničnej, cestnej, riečnej a leteckej doprave. Výsledky sa využijú pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele v doprave – prepravený náklad, tonokilometre, nakládka, počet prepravených osôb, osobokilometre, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

54. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického výkazu: Dop P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o spotrebe paliva a elektriny, o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb a o tržbách za dopravu. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za dopravu – nákladnú, osobnú finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo) a informácia o licenciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

55. Názov zisťovania: Výberové zisťovanie v cestnej nákladnej doprave

Značka štatistického výkazu: Dop VZCD-1

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť organizácií v cestnej doprave vrátane cestnej závodnej dopravy. Výsledky zisťovania sa využijú pre publikácie EUROSTAT-u (Európsky štatistický úrad).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele o doprave – miesto naloženia a vyloženia tovaru, najazdené kilometre, množstvo prepraveného tovaru podľa tovarových skupín a základné údaje o dopravnom prostriedku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Náhodný výber z obchodného a živnostenského registra podľa typu dopravného prostriedku meniaci sa každý týždeň.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: týždenná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 8 dní po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

56. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v spojoch

Značka štatistického formulára: Spoj P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch za telekomunikácie. Výsledky zisťovania sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o spojoch (telefónne stanice, mobilné rádiotelefóny, telefaxy, stanice prenosu údajov, stanice rádiotelefónnej siete, nevybavené žiadosti o zriadenie telefónnej stanice), finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo) a informácia o licenciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

57. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

Značka štatistického formulára: Nem Úr 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz na mesačné hodnotenie vývoja ukazovateľov, ktoré sa využijú v publikáciách ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný počet nemocensky poistených, počet novohlásených prípadov pracovnej neschopnosti, počet kalendárnych dní pracovnej neschopnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

58. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Zdp 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení zdravotných poisťovní, o osobných nákladoch, o prijatom zdravotnom poistnom, o poistencoch, o úhradách výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a o obstaraní hmotných a nehmotných investícií. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, odpisy, náklady a výnosy z úrokov, tržby za predaj tovaru, náklady vynaložené na predaný tovar, výroba, výrobná potreba); finančné ukazovatele stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný investičný majetok, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, hotovosť v slovenskej mene), zdravotné poistné (príjmy od zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb, spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Národného úradu práce SR), osobné náklady, poistenci zdravotnej poisťovne, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantná, stomatologická, liečivá, zdravotnícke pomôcky, nemocničná starostlivosť, zdravotná starostlivosť v odborných liečebných ústavoch a v štátnych detských zariadeniach, kúpeľná starostlivosť, liečenie v zahraničí, ostatné úhrady), údaje o obstaraní hmotných a nehmotných investícií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre uvedené zisťovanie má zdravotná poisťovňa podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 10. 5. 1997, 10. 8. 1997, 10. 11. 1997, 9. 2. 1998.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

59. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz Národného úradu práce SR

Značka štatistického formulára: NÚP 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení Národného úradu práce SR, o osobných nákladoch, o príjmoch a platiteľoch, o obstaraní investícií a úhradách Národného úradu práce SR. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, odpisy, náklady a výnosy z úrokov, tržby, dobrovoľné dary a príspevky, penále, pokuty, dotácie zo štátneho rozpočtu), finančné ukazovatele stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný investičný majetok, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, hotovosť v slovenskej mene, rezervy na činnosť fondu), príjmy a platitelia Národného úradu práce SR, osobné náklady, úhrady Národného úradu práce SR (výdavky na pasívnu a aktívnu politiku zamestnanosti, príspevky na vytváranie spoločensky účelných miest, výdavky na rekvalifikáciu, úhrada nákladov na organizovanie verejnoprospešných prác, výdavky na poradenstvo), údaje o obstaraní hmotných a nehmotných investícií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre uvedené zisťovanie má Národný úrad práce SR podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 10. 5. 1997, 10. 8. 1997, 10. 11. 1997, 9. 2. 1998.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

60. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz Sociálnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Socp 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení Sociálnej poisťovne, o osobných nákladoch, o prijatom poistnom na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, o poistencoch, o investíciách a úhradách výdavkov na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, odpisy, náklady a výnosy z úrokov, tržby za predaj tovaru, náklady vynaložené na predaný tovar, výroba, výrobná spotreba), finančné ukazovatele stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný investičný majetok, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, hotovosť v slovenskej mene, rezervný fond), sociálne poistné (príjmy a úhrady Sociálnej poisťovne), osobné náklady, poistenci Sociálnej poisťovne, základné údaje o investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre uvedené zisťovanie má Sociálna poisťovňa podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 10. 5. 1997, 10. 8. 1997, 10. 11. 1997, 9. 2. 1998.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

61. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie

Značka štatistického formulára: Energ P 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na zostavenie palivovo-energetickej bilancie. Výsledky sa využijú na hodnotenie stavu palivovo-hospodárskej politiky v krátkom časovom úseku.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: bilancia vybraných približne 26 druhov palív, resp. energie, t. j. zdroje a potreby (počiatočná zásoba, ťažba, dovoz) a rozdelenie (predaj v tuzemsku, vývoz, straty).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

62. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie

Značka štatistického formulára: P 13-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej drobnej podnikateľskej sfére, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroekonomických údajov na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele (výnosy, produkcia, tržby, náklady, zásoby, hospodársky výsledok pred zdanením, zásoby), základné ukazovatele o práci (priemerný evidenčný počet pracovníkov, počet odpracovaných hodín, mzdy, náhrady mzdy a odmeny za pracovnú pohotovosť), tržby za vybrané trhové služby, stavebná výroba (stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv, poddodávky stavebnej produkcie, dokončené byty), tržby obchodu, pohostinstva a ubytovania (maloobchodný obrat, veľkoobchodný obrat, sprostredkovateľská provízia, obchodná marža), základné ukazovatele o investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

63. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky

Značka štatistického formulára: PROD Z 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch na zostavenie národných účtov. Informácie sa využijú na publikovanie a analýzy vybraných ukazovateľov štvrťročných národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele (tržby, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku, zásoby, pridaná hodnota, daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň), mzdy a náhrady mzdy a priemerný evidenčný počet pracovníkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

64. Názov zisťovania: Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ZÚJ

Značka štatistického formulára: Org 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: IČZÚJ, dôvod vyhotovenia výkazu, počet katastrálnych území tvoriacich územný obvod základnej územnej jednotky IČZÚJ, do ktorej sa ZÚJ zlučujú, IČZÚJ a názvy obcí v prípade rozdelenia a názov ZÚJ.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: priebežne.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

65. Názov zisťovania: Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ÚTJ

Značka štatistického formulára: Org 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: IČÚTJ, dôvod vyhotovenia výkazu, IČZÚJ, gramatické číslo názvu a názov ÚTJ, ktorá sa zmenou alebo zánikom ÚTJ mení, a názov ÚTJ.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: priebežne.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

66. Názov zisťovania: Dotazník charakteristík a údajov pre štatistický register

Značka štatistického formulára: Org 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné charakteristiky právnickej osoby (podniku, firmy, organizácie) potrebné pre štatistický register.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: dotazník.

Použitá metóda: zámerný výber.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spôsob vzniku právneho subjektu, IČO predchodcu, predmet prevažujúcej ekonomickej činnosti, lokality ekonomickej činnosti, vlastníctvo, podiel zahraničného kapitálu, počet pracovníkov, korešpondenčná adresa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14 dní po prijatí dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Příloha 02

Príloha č. 2

opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA U OBYVATEĽSTVA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Obyv 5-12 Hlásenie o sťahovaní

2. VZPS „A“, VZPS „B“ Výberové zisťovania pracovných síl

3. MC 97-1 Mikrocenzus 1997

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Hlásenie o sťahovaní

Značka štatistického formulára: Obyv 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: osobné údaje osoby, ktorá zmenila miesto trvalého pobytu (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, vzdelanie a národnosť), dátum zmeny trvalého pobytu a dôvod sťahovania, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre uvedené zisťovanie stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. pracovného dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

2. Názov zisťovania: Výberové zisťovania pracovných síl

Značka štatistického formulára: VZPS „A“ VZPS „B“

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zamestnanosti a nezamestnanosti v SR a v jednotlivých regiónoch pre potreby ústredných orgánov na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Spracované výsledky sa poskytnú aj medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: dotazník.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet osôb pracujúcich aj nezamestnaných v podrobnej štruktúre; u pracujúcich sociálne skupiny, hlavné a ďalšie zamestnanie, plný alebo skrátený úväzok, pracujúci podľa odvetví a podľa zamestnaní, u nezamestnaných dôvod skončenia zamestnania, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsob hľadania zamestnania a pod.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre uvedené zisťovanie stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 1 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

3. Názov zisťovania: Mikrocenzus 1997

Značka štatistického formulára: MC 97-1

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o úrovni a štruktúre príjmov domácností, údaje o úrovni bývania domácností a o vybavení domácností predmetmi dlhodobej spotreby a informácie o subjektívnych názoroch domácností na ich sociálnu situáciu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: dotazník.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o príjmoch domácností (pracovné, sociálne a iné príjmy), o byte (druh domu, vek bytu, spôsob vykurovania, vybavenosť bytu, veľkosť bytu), o nákladoch na bývanie (daň, nájomné, elektrina, kúrenie, komunálne služby), o spoločnom hospodárení, o vybavenosti domácností predmetmi dlhodobej spotreby (mraznička, práčka, televízor, osobný počítač a iné), o sociálnej situácii domácností (subjektívne názory na súčasnú situáciu, predpoklady jej vývoja v ďalšom období, veľkosť majetku domácností).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre uvedené zisťovanie stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: od 12. 3. do 21. 3. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Příloha 03

Príloha č. 3

opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
1. Priem (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky
2. Priem (MH SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov
3. ZO (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podlá krajín a odborov
4. ZO (MH SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podlá licencií
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
5. BM (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa
6. BM (MP SR) la- 12 Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa za malé bitúnky
7. RM (MP SR) 2-12 Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa
8. CM (MP SR) 3-12 Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien
&nbsp vybraných druhov mäsa a výrobkov
9. PZ (MP SR) 4-04 Predpoklad súhrnnej ponuky jatočných zvierat na reguláciu agrárneho trhu za
&nbsp región
10. ML (MP SR) 6-12 Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka
11. ML (MP SR) 6-04 Štvrťročný výkaz o nákupe mlieka a vývoji cien za malé mliekárne
12. OB (MP SR) 9-12 Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín
13. FC (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o fondoch cukru
14. VOH (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny
&nbsp a konzumných vajec
15. ODV (MP SR) 7-04 Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov
16. LB (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu
17. LB (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu
18. LB (MP SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín
19. Les D (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
20. Les V (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a činnostiach v lesnom hospodárstve
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
21. ISCP (MPSVR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o cene práce
22. P (MPSVR SR) 1-12 Mesačný výkaz príspevku na poistenie v nezamestnanosti
23. SP (MPSVR SR) 1-12 Mesačný výkaz poistného a dávok
24. SP (MPSVR SR) 2-12 Mesačný výkaz poistného
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
25. V (MS SR) 5-12 Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách
26. V (MS SR) 8-12 Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR
27. Škol P (MŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o práci v školstve
28. Škol P (MŠ SR) la-04 Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených
&nbsp Ministerstvom školstva SR
29. Škol Iv (MŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o kapitálových výdavkoch
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
O - Ostatná činnosť
30. ON (MZ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových
&nbsp organizáciách
P - Pracovníci a mzdové prostriedky
31. P (MZ SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových prostriedkov a o zložkách
&nbsp miezd v zdravotníckych službách
R - Registre
32. R (MZ SR) 4-04 Register vybraných chronických ochorení pľúc
Z - Zdravotný stav
33. Z (MZ SR) 1-12 Záznam o hospitalizácii
34. Z (MZ SR) 3-12 Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení
35. Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke
36. Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi
37. Z (MZ SR) 6-12 Hlásenie vrodenej chyby
38. Z (MZ SR) 7-12 Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu
39. Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby
40. Z (MZ SR) 9-12 Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu
41. Z (MZ SR) 10-12 Hlásenie kúpeľnej liečby
42. Z (MZ SR) 11-12 Hlásenie drogovej závislosti
43. Z (MZ SR) 12-12 Hlásenie*) - choroby z povolania
&nbsp - ohrozenia chorobou z povolania
&nbsp - profesionálnej otravy
&nbsp - iného poškodenia zdravia pri práci
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
44. Dev (NBS) 1-12 Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach
&nbsp Štvrťročný výkaz - príloha k výkazu Dev (NBS) 1- 12
&nbsp Priame zahraničné investície - príloha k štvrťročnému výkazu
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR
45. OZ (SŠHR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o hospodárení s osobitnými zásobami
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR
46. Mer (ÚGKK SR) 2-04 Výkaz o osobitne sledovaných úlohách v katastri nehnuteľností

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia vývoja výroby zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu kompetentnými orgánmi štátnej správy. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby, zákaziek a výroby a predaja tovaru podľa Klasifikácie produkcie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

2. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu výroby, umiestnenia na trhu a vývoja priemerných predajných cien vybraných tuzemských výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby podľa Klasifikácie produkcie a umiestnenia na trhu zbrojnej techniky vyrábanej v tuzemsku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

3. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze – dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a odborov

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu a vývoja priemerných vývozných a dovozných cien vybraných výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky podľa Klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky, členené podľa krajín pôvodu a určenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

4. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze – dovoze zbrojnej techniky podľa licencií

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín realizovaného v rámci úradného povolenia MH SR na vývoz a dovoz prác a služieb. Vyhodnotenie využívania vydaných úradných povolení má kontrolnú väzbu na výkaz ZO (MH SR) 1-04 o vývoze a dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a odborov a Klasifikácie produkcie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín podľa licencií a štruktúry Klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

5. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa

Značka štatistického formulára: BM (MP SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa porážok dobytka v tonách a kusoch, zdrojov a výdajov jednotlivých druhov mäsa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., OZ Bratislava.

6. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa za malé bitúnky

Značka štatistického formulára: BM (MP SR) 1a-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa porážok dobytka v tonách a kusoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Malé bitúnky a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., OZ Bratislava.

7. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa

Značka štatistického formulára: RM (MP SR) 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsových výrobkov s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a rozdelenia výrobkov z mäsa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., OZ Bratislava.

8. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov

Značka štatistického formulára: CM (MP SR) 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja priemerných nákupných cien jatočných zvierat, počtu kusov jatočných zvierat a cien mäsa a mäsových výrobkov pre potreby MP SR a Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupných cien a kusov dobytka podľa jednotlivých druhov a predajných cien vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt vrátane malých bitúnkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., OZ Bratislava.

9. Názov zisťovania: Predpoklad súhrnnej ponuky jatočných zvierat na reguláciu agrárneho trhu za región

Značka štatistického formulára: PZ (MP SR) 4-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre Štátny fond trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve a pre Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve. Údaje sa využívajú na spresnenie ponuky jatočných zvierat a na účely regulácie agrárneho trhu. Zároveň slúžia pre potreby MP SR najmä pri rozhodovaní o možnostiach vývozu licencovaných komodít.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zmluvného predaja, predpokladaného vývozu, nekontrahovanej produkcie a celkovej ponuky jatočného dobytka, ošípaných, jatočných jahniat, oviec a živej hydiny. Nákup živej hydiny, výroba mrazenej hydiny, predaj v tuzemsku, predpokladaný vývoz, nekontrahované zásoby hydiny u spracovateľov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Oddiel 130, 131, 132.A – podniky poľnohospodárskej výroby (družstvá, štátne majetky, súkromne hospodáriaci podnikatelia v poľnohospodárstve nad 5 ha pôdy), akciové spoločnosti a s. r. o.

Oddiel 132.B – spracovatelia živej hydiny – hydinové bitúnky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa v mesiaci pred začiatkom sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora prostredníctvom regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr.

10. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka

Značka štatistického formulára: ML (MP SR) 6-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie cien mlieka, vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenie výrobkov v súvislosti s plnením úloh podľa § 4 zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, hodnoty nákupu a priemerných obchodných cien výrobcov vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenia týchto výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky podnikateľské subjekty, ktoré spracúvajú surové kravské mlieko.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., OZ Bratislava.

11. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o nákupe mlieka a vývoji cien za malé mliekárne

Značka štatistického formulára: ML (MP SR) 6-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie cien mlieka, vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenie výrobkov v súvislosti s plnením úloh podľa § 4 zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, hodnoty nákupu a priemerných obchodných cien výrobcov vybraných mliekárenských výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky malé podnikateľské subjekty, ktoré spracúvajú surové kravské mlieko.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., OZ Bratislava.

12. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

Značka štatistického formulára: OB (MP SR) 9-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a obchodu s obilím okrem poľnohospodárskej prvovýroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a použitia potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné a kŕmne účely, bilancia múky a sladu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky podnikateľské subjekty zaoberajúce sa nákupom, predajom, spracovaním a spotrebou obilnín okrem pestovateľov obilnín a Správy štátnych hmotných rezerv.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., OZ Bratislava.

13. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o fondoch cukru

Značka štatistického formulára: FC (MP SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov cukru – nárokov, výroby, nákupu zo SR, dovozu spolu, z toho z ČR, rozdelenia fondov na vlastnú spotrebu, dodávok pre obyvateľstvo, výrobnej spotreby, vývozu spolu, z toho do ČR, a iných dodávok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Subjekty vyrábajúce rafinovaný cukor v SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

14. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

Značka štatistického formulára: VOH (MP SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať ucelený prehľad o výrobe, spracovaní a odbyte hydinového mäsa a konzumných vajec pre tvorbu analýz.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa výroby, ponuky, nákupu a odbytu jatočnej hydiny, konzumných vajec a vaječných hmôt, ktoré sprehľadňujú zdroje a rozdelenie hydinového mäsa, konzumných vajec a vaječných hmôt.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré sa zaoberajú výrobou, spracovaním a odbytom hydinového mäsa a konzumných vajec.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., OZ Bratislava.

15. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov

Značka štatistického formulára: ODV (MP SR) 7-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe vybraných výrobkov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov, t. j. výroby, nákupu zo SR, dovozu spolu, z toho z ČR, ostatného príjmu, zdrojov spolu a ukazovatele spotreby, t. j. vlastnej spotreby, dodávok pre obyvateľstvo, dodávok na vývoz spolu, z toho pre ČR, ostatných dodávok, dodávok spolu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky agropotravinárskeho komplexu a iné subjekty, ktoré zabezpečujú výrobu a odbyt sledovaných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., OZ Bratislava.

16. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov surového liehu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov surového liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z ČR, rozdelenia zdrojov na vlastnú výrobu rafinovaného liehu, predaja na rafináciu v tuzemsku, vývozu spolu, z toho do ČR, a ostatného použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia surového liehu, dovozcovia surového liehu, rafinérie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

17. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov rafinovaného liehu v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov rafinovaného liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z ČR, vlastnej spotreby, predaja v tuzemsku, vývozu spolu, z toho do ČR, a ostatného použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia rafinovaného liehu, dovozcovia rafinovaného liehu a výrobcovia liehovín.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

18. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe a predaji liehovín v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby a predaja liehovín, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z ČR, a ostatného použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia liehovín, dovozcovia liehovín.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

19. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les D (MP SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o obchode so surovým drevom v tuzemsku a pri vývoze na účely trhového informačného systému, obchodnej a licenčnej politiky. Informácie sa využijú na aktualizáciu podmienok realizácie štátnej lesníckej politiky, koncepcie a stratégie rozvoja lesníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa obchodu so surovým drevom podľa sortimentov a jednotlivých druhov drevín. Výkaz sleduje obchod s drevom v tuzemsku i pri vývoze, pokiaľ ide o objem v naturálnych i peňažných jednotkách, najmä na účely speňaženia dreva. Výkaz obsahuje aj skutočné dodávky reziva, lesnej štiepky a zásoby hotových sortimentov dreva na skladoch. Sortimentná skladba vo výkaze súhlasí s klasifikáciou výrobkov AGROPROD a je odvodená od štátnych noriem.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulíč, vojenské lesy a majetky, školské lesy, organizácie obhospodarujúce lesy v pôsobnosti rezortu MH SR a určené spravodajské jednotky obhospodarujúce neštátne lesy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

20. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a činnostiach v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les V (MP SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnostiach a výkonoch v lesnom hospodárstve podľa klasifikácie AGROPROD, ktoré tvoria súčasť rezortného informačného systému. Informácie sa využijú na analýzy, prognózy, koncepciu a rozvoj lesného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pestovnej činnosti, ťažbovej činnosti, semenárstva a škôlkárstva, opráv a údržby základných prostriedkov, inej lesnej činnosti, prác celospoločenského významu, pridruženej výroby, projekčnej činnosti, stavebnej činnosti, služieb a prác pre cudzích, účelovej činnosti a objemu výkonov spolu. V dopĺňajúcich ukazovateľoch sa sleduje prirodzená obnova lesov, vykonané prebierky a prevody, zalesňovanie nelesných pôd, ťažba dreva v samovýrobe, stav a spracovanie dreva z kalamít. V samostatnom oddiele sa sleduje stav zásob surového dreva k poslednému dňu sledovaného štvrťroka.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulíč, školské lesy, vojenské lesy a určené spravodajské jednotky neštátnych lesov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

21. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cene práce

Značka štatistického formulára: ISCP (MPSVR SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cene práce vyjadrenej hodinovým zárobkom, ktoré budú slúžiť najmä na účely kolektívneho vyjednávania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: jednorazový vstupný formulár a magnetický nosič.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa priemerného hodinového zárobku podľa jednotlivých povolaní, tarifných stupňov, stupňov vzdelania, veku, odbornej praxe, pohlavia, týždenného fondu pracovného času, počtu zamestnancov podľa právnej formy subjektov, odborových zväzov a regiónov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Cielene vybrané subjekty zo všetkých odvetví vrátane rozpočtových, príspevkových a spoločenských organizácií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: TREXIMA, spol. s r.o., Bratislava.

22. Názov zisťovania: Mesačný výkaz príspevku na poistenie v nezamestnanosti

Značka štatistického formulára: P (MPSVR SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu príspevku do Národného úradu práce SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška príspevku do Národného úradu práce SR.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetci zamestnávatelia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: podľa výplatných termínov platiteľov príspevku do Národného úradu práce SR.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: úrady práce (okresné, krajské).

23.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz poistného a dávok

Značka štatistického formulára: SP (MPSVR SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu poistného do fondu nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a na zúčtovanie dávok nemocenského poistenia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška poistného uhradeného platiteľmi poistného podľa jednotlivých druhov poistenia, počet prípadov a sumy vyplatených dávok nemocenského poistenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky právnické osoby a fyzické osoby, ktoré odvádzajú poistné a vyplácajú dávky nemocenského poistenia a štátne peňažné dávky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: podľa výplatných termínov platiteľov poistného.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Sociálna poisťovňa v Bratislave.

24. Názov zisťovania: Mesačný výkaz poistného

Značka štatistického formulára: SP (MPSVR SR) 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu poistného do fondu nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška poistného uhradeného platiteľmi poistného podľa jednotlivých druhov poistenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej než 20 zamestnancov a evidenciu miezd pre nich nevedie iná organizácia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: podľa výplatných termínov platiteľov poistného.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Sociálna poisťovňa v Bratislave.

25. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o väzbách a pohybe hlavných agend na súdoch. Výsledky zisťovania sa použijú na riadiacu činnosť a pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu osôb, ktoré boli vzaté do väzby počas prípravného konania, ako aj po podaní obžaloby na súd, údaje o počte osôb, ktorých väzba sa skončila, ktorých väzba trvá, údaje o dĺžke väzby na súde I., ako aj II. stupňa, údaje o počte odsúdených, ktorí nenastúpili na výkon trestu odňatia slobody, aj osôb, ktorým bol výkon trestu prerušený. Ďalej údaje o počte došlých, vybavených a nevybavených vecí v hlavných druhoch súdnych agend.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné (obvodné) súdy, krajské súdy, Mestský súd v Bratislave, Najvyšší súd SR, vojenské súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. pracovného dňa po sledovanom období (krajský súd), do 4. pracovného dňa po sledovanom období (Najvyšší súd SR).

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

26. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 8-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave a pohybe vybavovania agendy obchodného registra. Výsledky zisťovania sa použijú na riadiacu činnosť, na rozbory činností obchodného registra, zabezpečovanie MTZ a odbornej úrovne, ako aj pre potreby ústredných a štátnych orgánov a podnikateľských organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa štruktúry rozhodovania, pohybu agendy v jednotlivých oddieloch registrovej knihy, počtu a právnych foriem podnikateľských subjektov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresný (obvodný) súd v sídle kraja.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. pracovného dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

27. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Značka štatistického formulára: Škol P (MŠ SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti, ako aj informácie na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pracovníkov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení, cirkevných škôl a cirkevných školských zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školy a školské zariadenia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

28. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva SR

Značka štatistického formulára: Škol P (MŠ SR) 1a-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti, ako aj informácie na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pracovníkov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení, podľa rozpočtovej skladby školstva – kapitoly.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty a priamo riadené organizácie MŠ SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

29. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o kapitálových výdavkoch

Značka štatistického formulára: Škol Iv (MŠ SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o investičnej výstavbe podľa účelu výstavby, najmä pre potreby riadenia a rozhodovania a na prijímanie opatrení pri plnení ekonomických ukazovateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nadobudnutých hmotných investícií, vyfakturovaných kapitálových výdavkov a menovitého prehľadu plnenia ukazovateľov investícií jednotlivých stavieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vysoké školy, školy a školské zariadenia a ostatné priamo riadené organizácie prostredníctvom ÚIPŠ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

30. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových organizáciách

Značka štatistického formulára: ON (MZ SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch v príspevkových zdravotníckych organizáciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby MZ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákladov podľa vybraných druhov, výnosov, počtu vyšetrení, využitia postelí.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

31. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových prostriedkov a o zložkách miezd v zdravotníckych službách

Značka štatistického formulára: P (MZ SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pracovníkoch, o mzdách a o zložení mzdových prostriedkov jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov. Spracované údaje využíva MZ SR pri hodnotení personálneho a mzdového zabezpečenia poskytovaných služieb v zdravotníctve a do ročenky SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd podľa kategórií zdravotníckych pracovníkov, o počte pracovníkov vybraných kategórií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

32. Názov zisťovania: Register vybraných chronických ochorení pľúc

Značka štatistického formulára: R (MZ SR) 4-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na pravidelné mapovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Údaje sa využijú v projektoch v rámci NPPZ a pre potreby MZ SR a SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: register.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vybraných chronických ochorení pľúc, ich symptomatológie, spôsobu overenia diagnózy a liečby.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave.

33. Názov zisťovania: Záznam o hospitalizácii

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje slúžia na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“, sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov, dĺžky ošetrovania, druhu vykonanej liečby, počtu zomretých. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku a k pohlaviu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

34. Názov zisťovania: Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o profile a veľkosti populácie hospitalizovanej v psychiatrických zariadeniach a o požiadavkách na ich ďalšiu liečbu. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnania pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach SR podľa pohlavia, veku, diagnózy, spôsobu liečby a prepustenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

35. Názov zisťovania: Správa o rodičke

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave rodičky a o poskytnutí zdravotnej starostlivosti žene počas ťarchavosti, ako aj počas pôrodu. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnania pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu rodičky a novorodenca.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa druhého nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

36. Názov zisťovania: Správa o novorodencovi

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave novorodenca a o poskytnutej zdravotnej starostlivosti do 28. dňa života. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnania pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu novorodenca.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa druhého nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

37. Názov zisťovania: Hlásenie vrodenej chyby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 6-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výskyte vrodených chýb u mŕtvo narodených, živo narodených (do 1 roku života dieťaťa) a o počte vykonaných umelých prerušení ťarchavosti z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu. Spracované údaje sa využijú na vykonanie etiologickej analýzy vrodených chýb, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnania pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu vrodených chýb u živo narodených detí, ako aj údaje o ich matkách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

38. Názov zisťovania: Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 7-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre demografickú štatistiku o samovoľných potratoch, o umelo prerušenom tehotenstve a o umelom prerušení tehotenstva zo zdravotných dôvodov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiadostí o umelé prerušenie tehotenstva, samovoľných potratov, miniinterrupcií, umelého prerušenia tehotenstva a ostatných potratov vykonaných v zdravotníckych zariadeniach SR.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

39. Názov zisťovania: Hlásenie pohlavnej choroby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 8-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o profile a veľkosti populácie s ochorením na pohlavné choroby (SYPHIUS, GONORRHOEA a ostatné pohlavné choroby) a o jeho časovom priebehu. Spracované údaje sa využívajú na mapovanie epidemiologickej situácie a sú predpokladom na prijímanie epidemiologických opatrení, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnania pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa povinného hlásenia pohlavných chorôb a údaje o zdrojoch nákazy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

40. Názov zisťovania: Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 9-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre rozbor príčin samovražednosti a samovražedných pokusov. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnania pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa okolností a príčin všetkých dokonaných samovrážd a samovražedných pokusov obyvateľov s trvalým bydliskom v SR hlásených psychiatrickými pracoviskami.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

41. Názov zisťovania: Hlásenie kúpeľnej liečby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 10-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o liečených pacientoch v štátnych a neštátnych kúpeľných liečebniach.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kúpeľnej liečby (počtu liečených tuzemských a zahraničných pacientov podľa indikačných skupín a diagnóz – dospelí, dorast a deti).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

42. Názov zisťovania: Hlásenie drogovej závislosti

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 11-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o profile a veľkosti populácie užívajúcej drogy (zneužívajúcej lieky) a o požiadavkách na liečenie drogovo závislých osôb. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnania pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu sociálnej a demografickej charakteristiky drogovo závislých osôb, indikátorov používania drog a ich druhovej zastúpenosti, rizikového správania a počiatočných výsledkov liečenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

43. Názov zisťovania: Hlásenie *)
– choroby z povolania
– ohrozenia chorobou
z povolania
– profesionálnej otravy
– iného poškodenia zdravia
pri práci
*) nevhodné prečiarknite

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 12-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pracovných podmienkach a pracovnom prostredí s cieľom poskytnúť podrobný prehľad o chorobách z povolania, ohrozeniach chorobou z povolania, profesionálnych otravách a iných poškodeniach zdravia pri práci.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia pri práci.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

44. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach
Štvrťročný výkaz – príloha k výkazu Dev (NBS) 1-12 Priame zahraničné investície – príloha k štvrťročnému výkazu

Značka štatistického formulára: Dev (NBS) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať potrebné informácie na účely spracovania údajov podnikateľského sektoru pre potreby zostavenia platobnej bilancie Slovenskej republiky a na ďalšie štatistické prehľady pre medzinárodné finančné inštitúcie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vzťahov v oblasti zahraničných aktív a pasív rezidentov Slovenskej republiky, t. j. priamy vývoz a dovoz tovaru a kapitálu s jeho podrobnejším členením v oblasti priamych zahraničných investícií. Mesačné údaje sa podrobnejšie sledujú v štvrťročných prílohách podľa teritoriálneho a odvetvového členenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Právnické a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri Slovenskej republiky, zúčastňujúce sa na zahraničnej tovarovej výmene a kapitáli.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná (výkazy devízových aktív a pasív), štvrťročná (výkazy k mesačnému výkazu podľa teritoriálnej a odvetvovej štruktúry).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Národná banka Slovenska.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národná banka Slovenska a firma APK Software.

45. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o hospodárení s osobitnými zásobami

Značka štatistického formulára: OZ (SŠHR SR)
1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave zabezpečenia osobitných zásob v naturálnom a hodnotovom vyjadrení, ktoré v zmysle príslušnej zmluvy zabezpečujú subjekty na pokrytie základných potrieb obyvateľstva, ozbrojených síl, na zvládnutie mimoriadnej situácie, brannej pohotovosti a výnimočného stavu v SR. Výsledky zisťovania využívajú štátne orgány na pohotové zabezpečenie uvedených skutočností.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyjadrujúce množstvo vybraných tovarov, hodnotu, jednotkovú cenu, výdavky spojené s ich udržiavaním a skladovaním.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky subjekty, ktoré uzatvorili so Správou štátnych hmotných rezerv SR zmluvy na udržiavanie osobitných zásob.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv SR.

46. Názov zisťovania: Výkaz o osobitne sledovaných úlohách v katastri nehnuteľností

Značka štatistického formulára: Mer (ÚGKK SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a o katastri nehnuteľností a sledovať plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č.162/1995 Z. z.o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) a zo zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom a plnenie vybraných úloh z konania o povolení vkladu do katastra.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých listín, vrátených listín a novozaložených listov vlastníctva (LV) v sledovanom období, počtu novozaložených LV podľa rozhodnutia správneho orgánu – okresného úradu o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ako aj evidencie – sledovania počtu založených LV od 1. 4. 1964 po príslušný sledovaný rok, ukazovatele týkajúce sa konania o povolení vkladu do katastra od 1. 1. 1993, ukazovatele zo súboru popisných informácií z katastra nehnuteľností pre súdnych komisárov (dedičské konania).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady (katastrálne odbory) v SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Příloha 04

Príloha č. 4

opatrenia Štatistického úradu

Slovenskej republiky

č. 351/1996 Z. z.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ
ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Org 1-01 Súborný list k ročnému závodnému zisťovaniu
&nbsp &nbsp Časť A: Prehľad závodných (činnostných) jednotiek
2. Panel 1-97 Štatistický dotazník o novovzniknutých podnikoch a podnikateľoch v rokoch 1990-1997
3. Poi P 5-01 Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve
4. Pen P 5-01 Ročný podnikový výkaz v peňažníctve, v investičných spoločnostiach a v investičných
&nbsp &nbsp fondoch
5. OŽP 1-01 Ročný výkaz o pokutách uložených odbormi životného prostredia okresných úradov
6. OŽP la-01 Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi SIŽP
7. OŽP 2-01 Ročný výkaz o chránených územiach
8. OŽP 3-01 Ročný výkaz o emisiách
9. OŽP 3a-01 Ročný výkaz o kvalite ovzdušia
10. OŽP 4-01 Ročný výkaz o kvalite vody
11. OŽP 4a-01 Ročný výkaz o kvalite vody v jazerách a vo vodných nádržiach
12. OŽP 4b-01 Ročný výkaz o havarijnom zhoršení akosti vôd
13. OŽP 5-01 Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov
14. OŽP 6-01 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obcí
15. OŽP 7-01 Ročný výkaz o faune a flóre
16. OŽP 8-01 Ročný výkaz o poľnohospodárskom pôdnom fonde
17. OŽP 9-01 Ročný výkaz o poľovnej zveri
18. OŽP 10-01 Ročný výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom
19. Ima 1-01 Ročný výkaz o investičnom majetku
20. Tech P 5-01 Ročný podnikový výkaz organizácií výskumu a vývoja
21. Tech P 6-01 Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji
22. Tech P 7-01 Ročný podnikový výkaz o technickej úrovni výroby a technicko-hospodárskych
&nbsp &nbsp ukazovateľoch
23. Tech P 8-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe, certifikovaných výrobkoch a certifikovaných systémoch
&nbsp &nbsp riadenia kvality
24. Tech P 9-01 Ročný podnikový výkaz o licenciách
25. Tech P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie vo vede a výskume
26. Tech Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky vo vede a výskume
27. Pod 1-01 Výkaz o mzdách a finančných ukazovateľoch u podnikateľov nezapísaných v obchodnom
&nbsp &nbsp registri
28. Práca 3-01 Ročný výkaz o práci
29. Práca 4-01 Ročný výkaz o mzdách vyplatených pracovníkom v rozpočtových a príspevkových
&nbsp &nbsp organizáciách
30. Poľ HZ 1-01 Súpis hospodárskych zvierat
31. Poľ 1-01 Ročný výkaz poľnohospodárskych organizácií o strojoch a zariadeniach
32. Poľ P 5-01 Ročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve
33. Poľ 6-01 Ročný výkaz o rastlinnej výrobe
34. Poľ P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v poľnohospodárstve
35. Poľ Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve
36. Rýb 1-01 Ročný výkaz o výlove rýb
37. Les 4-02 Polročný výkaz o reprivatizácii lesov
38. Les P 5-01 Ročný podnikový výkaz v lesníctve
39. Les P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v lesníctve
40. Les Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve
41. Vod Z 1-01 Ročný výkaz závodnej jednotky o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií
42. Vod la-01 Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe
&nbsp &nbsp obecného úradu
43. Vod Z 2-01 Ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel
44. Priem P 5-01 Ročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
45. Priem P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v priemysle
46. Priem Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v priemysle
47. Stav P 5-01 Ročný podnikový výkaz v stavebníctve
48. Stav P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v stavebníctve
49. Stav Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve
50. VTS P5-01 Ročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
51. VTS P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
52. VTS Z3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby
53. OPU P 5-01 Ročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
54. OPU P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
55. OPU Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
56. CR P 1-01 Ročný výkaz za súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri
&nbsp &nbsp poskytujúcich ubytovacie služby
57. CR P 6-01 Ročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií a cestovných dopravcov
&nbsp &nbsp a o iných turistických službách
58. Súkr 1-01 Ročný výkaz súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri
59. Dop P 1-01 Ročný výkaz o miestnych komunikáciách
60. Dop P5-01 Ročný podnikový výkaz v doprave
61. Dop P 6-01 Ročný podnikový výkaz o nákladnej a kombinovanej doprave
62. Dop P 7-01 Ročný podnikový výkaz v železničnej doprave
63. Dop P 8-01 Ročný podnikový výkaz v lodnej doprave
64. Dop P 9-01 Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave
65. Dop P 10-01 Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave
66. Dop P 11-01 Ročný podnikový výkaz o sieti diaľnic
67. Dop P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v doprave
68. Dop Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v doprave
69. Spoj P 5-01 Ročný podnikový výkaz v spojoch
70. Spoj Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v spojoch
71. Kult 7-01 Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní
72. Kult 8-01 Ročný výkaz o televíznom vysielaní
73. Nem Úr 1-02 Polročný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
74. Soc 1-01 Ročný výkaz o zariadeniach sociálnej starostlivosti
75. Zdp 1-01 Ročný výkaz zdravotnej poisťovne
76. NÚP 1-01 Ročný výkaz Národného úradu práce SR
77. Socp 1-01 Ročný výkaz Sociálnej poisťovne
78. NSRO 1-01 Ročný výkaz rozpočtových organizácií
79. NSROPO 1-01 Ročný výkaz príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií za hospodársku činnosť
80. NSNO 1-01 Ročný výkaz nezárobkových organizácií
81. Energ P 1-01 Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív
82. Energ P 2-01 Ročný podnikový výkaz o energetických procesoch zušľachťovania palív
83. Energ P 3 -01 Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív a energie na výrobu vybraných výrobkov
84. Energ P 4-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe elektrickej a tepelnej energie
85. Energ P 5-01 Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami
86. ŠIS 1-01 Ročný výkaz o stave informatizácie štátnych orgánov
87. ŠIS 2-01 Ročný výkaz o informačných systémoch štátneho informačného systému
88. MOŠ-MIS 1-01 Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky

Charakteristiky zisťovaní

1.

Názov zisťovania:

Súborný list k ročnému závodnému zisťovaniu
Časť A: Prehľad závodných (činnostných) jednotiek

Značka štatistického formulára:

Org 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte závodných (činnostných) jednotiek, za ktoré organizácia v sledovanom období predkladá výkazy.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet závodných (činnostných) jednotiek, počet predložených výkazov, názov závodnej (činnostnej) jednotky, jej poradové číslo, adresa sídla, priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách a kód prevažujúcej ekonomickej činnosti (OKEČ).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

2.

Názov zisťovania:

Štatistický dotazník o novovzniknutých podnikoch a podnikateľoch v rokoch 1990Ä1997

Značka štatistického formulára:

Panel 1-97

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať štatistické charakteristiky vývoja vybranej vzorky podnikov a podnikateľov. Výsledky zisťovania sa využijú aj na medzinárodné porovnania . Panelové zisťovanie sa vykonáva spoločne v desiatich krajinách strednej a východnej Európy.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: dotazník.

Použitá metóda: panelové zisťovanie anketovou metódou.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikačné údaje, ukazovatele aktuálnej situácie podniku a podnikateľa, charakteristiky zmien ekonomickej činnosti.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Vybrané podniky a podnikatelia zahrnutí v zisťovaní realizovanom v roku 1997, doplnené o podniky vzniknuté v roku 1997.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárnych dní po prijatí dotazníka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

3.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára:

Poi P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby finančnej štatistiky a systém národného účtovníctva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, pracovníci a mzdy, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, prijaté poistné a vyplatené poistné náhrady, finančný leasing a zahraničná kapitálová účasť.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

4.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v peňažníctve, v investičných spoločnostiach a v investičných fondoch

Značka štatistického formulára:

Pen P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby finančnej štatistiky a systém národného účtovníctva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, hrubé investície, pracovníci a mzdy, finančný leasing a zahraničná kapitálová účasť.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

5.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o pokutách uložených odbormi životného prostredia okresných úradov

Značka štatistického formulára:

OŽP 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pokutách v oblasti životného prostredia uložených právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným podnikať, ktoré nedodržali zákony o ochrane ovzdušia a prírody, na úseku vodného a odpadového hospodárstva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pokút uložených za porušenie určitého zákona, výška uložených pokút, výška pokút skutočne zaplatená, ktorá je príjmom Štátneho fondu životného prostredia SR.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

6.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi SIŽP

Značka štatistického formulára:

OŽP 1a-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o porušení zákona týkajúceho sa životného prostredia. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet uložených pokút, výška pokút, skutočne zaplatené sumy, ktoré sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia SR.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

7.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o chránených územiach

Značka štatistického formulára:

OŽP 2-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o chránených územiach v SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet a veľkosť národných parkov, chránených krajinných oblastí, štátnych prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a požiarov na chránených územiach.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 6. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

8.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o emisiách

Značka štatistického formulára:

OŽP 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o emisiách na území celej SR a jednotlivo v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo základných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa zdrojov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

9.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o kvalite ovzdušia

Značka štatistického formulára:

OŽP 3a-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o znečistení ovzdušia na lokálnej a regionálnej úrovni na území SR. Výsledky zisťovania sa využijú pri komplexnom hodnotení stavu životného prostredia v SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ročný priemer, percento prekročenia priemernej dennej koncentrácie a maximálna polhodinová koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší na lokálnej úrovni, regionálne znečistenie ovzdušia a zrážok, ročný priemer a maximálna hodnota.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 6. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

10.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o kvalite vody

Značka štatistického formulára:

OŽP 4-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kvalite vody na území SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka sledovaných úsekov významných a hraničných vodných tokov a kvalita vody v nich, znečistenie odpadových vôd a podiel jednotlivých zdrojov na ich znečistení, produkované a vypúšťané znečistenie.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

11.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o kvalite vody v jazerách a vo vodných nádržiach

Značka štatistického formulára:

OŽP 4a-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kvalite vody vo vybraných rekreačných jazerách a vodných nádržiach.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ročný priemer vybraných ukazovateľov kvality povrchových vôd.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 5. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

12.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o havarijnom zhoršení akosti vôd

Značka štatistického formulára:

OŽP 4b-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o haváriách na povrchových a podzemných vodách na území SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet havárií na tokoch a podzemných vodách, druh látky, ktorá haváriu spôsobila, finančné náklady na likvidáciu a odstránenie škodlivých následkov havárií.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 5. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

13.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov

Značka štatistického formulára:

OŽP 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o celkovej rozlohe lesov, o poškodení lesov a ich ochrane v SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: rozloha lesnej a porastovej pôdy, zastúpenie ihličnatých a listnatých drevín, poškodenie stromov imisiami, stupne defoliácie asimilačných orgánov drevín, náhodná ťažba, výskyt požiarov a ich následky.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

14.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obcí

Značka štatistického formulára:

OŽP 6-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o komunálnom odpade z obcí v SR. Údaje sa využijú na publikačné a analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo komunálneho odpadu podľa druhov, separovaný zber komunálneho odpadu, náklady, poplatky a pokuty obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

15.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o faune a flóre

Značka štatistického formulára:

OŽP 7-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave fauny a flóry v SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet voľne (divo) žijúcich a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 6. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

16.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o poľnohospodárskom pôdnom fonde

Značka štatistického formulára:

OŽP 8-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave poľnohospodárskej pôdy v SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: štruktúra poľnohospodárskej pôdy a rozloha pôdy degradovanej rôznymi vplyvmi.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 6. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

17.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o poľovnej zveri

Značka štatistického formulára:

OŽP 9-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave poľovnej zveri a o poľovných revíroch. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o revíri, rozdelenie poľovných plôch podľa vlastníctva, skutočný lov, úhyn poľovnej zveri, vykonané zazverovanie a jarný kmeňový stav zveri k 31. 3. nasledujúceho roka.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

18.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom

Značka štatistického formulára:

OŽP 10-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o rozsahu záťaže obyvateľstva hlukom z jednotlivých druhov zdrojov. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vo vybraných oblastiach percentuálny podiel obyvateľov zaťažených určenou hladinou hluku podľa jednotlivých zdrojov hluku, najmä záťaž hlukom z cestnej a leteckej dopravy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 5. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

19.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o investičnom majetku

Značka štatistického formulára:

Ima 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o raste a dynamike investičného majetku. Výsledky zisťovania sa využijú pri posudzovaní objemových a hodnotových ukazovateľov, na makroekonomické hodnotenia, na medzinárodné porovnávania, na regionálne prehľady a na zabezpečenie požiadaviek národného účtovníctva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nehmotný a hmotný investičný majetok podľa jednotlivých zložiek, stavy, prírastky a úbytky v obstarávacích cenách, zaradenie majetku podľa ekonomických činností, ktorým poskytuje služby a zdroje financovania obstaraných investícií.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

20.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz organizácií výskumu a vývoja

Značka štatistického formulára:

Tech P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o organizáciách výskumu a vývoja v podnikateľskej sfére, o finančnom hospodárení, cestnej automobilovej doprave, spotrebe palív a energie, o množstve odpadov podľa druhu, o spôsobe nakladania s odpadmi a o výške nákladov vznikajúcich pri nakladaní s odpadmi. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát, ktoré sa využijú na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále – platené a prijaté, aktíva a pasíva, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, spotreba palív a energie, cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

21.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji

Značka štatistického formulára:

Tech P 6-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o výskume a vývoji v rozpočtových organizáciách, na vysokých školách a v iných nepodnikateľských organizáciách a v organizáciách podnikateľskej sféry, ktoré majú pracovisko výskumu a vývoja.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pracovníci pracovísk výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, charakteristika pracovísk výskumu a vývoja, štruktúra činností pracovísk výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj, ich štruktúra a zdroje financovania, financovanie projektov výskumu a vývoja.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

22.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o technickej úrovni výroby a technicko-hospodárskych ukazovateľoch

Značka štatistického formulára:

Tech P 7-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o technickej úrovni výroby a technicko-hospodárskych ukazovateľoch v organizáciách, v ktorých majú danú výrobu alebo technológiu.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele charakterizujúce technickú úroveň výroby a technicko-hospodárske ukazovatele podľa nomenklatúry ukazovateľov pre tento výkaz.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

23.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o výrobe, certifikovaných výrobkoch a certifikovaných systémoch riadenia kvality

Značka štatistického formulára:

Tech P 8-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o certifikovaných výrobkoch, certifikovaných systémoch riadenia kvality a o priemyselných výrobkoch schválených do obehu.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: druhy výrobkov pre trh spolu, nové výrobky, certifikované výrobky podľa tuzemských a zahraničných predpisov, schválené výrobky do obehu, prevádzky s certifikovaným systémom riadenia kvality.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

24.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o licenciách

Značka štatistického formulára:

Tech P 9-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o uzatvorených licenčných zmluvách na nákup a predaj licencie v sledovanom roku a v predchádzajúcich rokoch, ktorých platnosť sa ešte neskončila.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet uzatvorených licenčných zmlúv na nákup a predaj licencií, licenčné poplatky, hmotné dovozy na licenčnú výrobu, platby zo štátnych zdrojov a prehľad licenčných zmlúv s uvedením názvu licencie, štátu partnera a doby platnosti licenčnej zmluvy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

25.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie vo vede a výskume

Značka štatistického formulára:

Tech P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o malej podnikateľskej sfére, v ktorej dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody), špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (hospodársky výsledok, poplatky a provízie platené a prijaté, príspevky, dividendy rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, pracovníci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

26.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky vo vede a výskume

Značka štatistického formulára:

Tech Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú prepočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných a dôchodkových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov zisťovania sa budú môcť analyzovať aj informácie o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, pracovníci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

27.

Názov zisťovania:

Výkaz o mzdách a finančných ukazovateľoch u podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri

Značka štatistického formulára:

Pod 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja zamestnanosti a miezd pracovníkov zamestnaných u podnikateľov, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, finančné a investičné podnikateľské aktivity. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely v rámci sledovania vývoja hospodárstva SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom výkazu je aktivita (odvetvová činnosť, zamestnanie hlavné, prípadne vedľajšie, vlastníctvo, prípadne spoluvlastníctvo, typ účtovníctva – jednoduché, prípadne podvojné), počet pracovníkov, odpracované hodiny, vyplatené mzdy, počet pracovníkov podľa pásiem mesačnej mzdy, príjmy podnikateľa, materiálové výdavky, zásoby, obstarané hmotné investície a z nich financované z vlastných zdrojov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: 1 raz ročne, za mesiac október 1997.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. novembra v sledovanom roku.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

28.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára:

Práca 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vývoji a štruktúre zamestnanosti a miezd podľa okresov SR pre potreby regionálnych prehľadov o vývoji na trhu práce, na úpravy v sociálnej oblasti a pod.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovníkov spolu, osobitne v poproduktívnom veku a vo vedľajšom pracovnom pomere, z toho ženy, ženy na materskej dovolenke a ďalšej materskej dovolenke, vyplatené mzdy za organizáciu spolu a podľa sídla pracovísk, počet pracovníkov podľa tried Klasifikácie zamestnaní, z toho ženy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

29.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o mzdách vyplatených pracovníkom v rozpočtových a príspevkových organizáciách

Značka štatistického formulára:

Práca 4-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte pracovníkov a vyplatených mzdách podľa platových tried a o vývoji priemerných platov pracovníkov v rozpočtovej sfére (v zmysle uznesenia vlády SR č. 311 z 23. 4. 1992). Údaje sa poskytnú vláde SR, MPSVR SR a MF SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovníkov a vyplatené mzdy v štruktúre – tarifný plat, príplatky (osobné, osobitné, funkčné, za hodnosť), odmeny a ostatné – podľa jednotlivých platových tried.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

30.

Názov zisťovania:

Súpis hospodárskych zvierat

Značka štatistického formulára:

Poľ HZ 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat v poľnohospodárskych podnikoch, u súkromne hospodáriacich roľníkov, drobnochovateľov, samozásobiteľov na stanovenie prognóz vývoja v zásobovaní živočíšnymi produktmi, pre časové rady, Bulletin Štatistického úradu SR, správy a analýzy, medzinárodné ročenky a ročenky SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet hospodárskych zvierat podľa druhu, pohlavia, veku a hmotnosti.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

31.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz poľnohospodárskych organizácií o strojoch a zariadeniach

Značka štatistického formulára:

Poľ 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vybavení poľnohospodárskych podnikov a podnikov služieb pre poľnohospodárov skladovými a ustajňovacími priestormi, dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie technického vybavenia podnikov, produktivity práce v živočíšnej výrobe, pre časové rady a štatistické ročenky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: skladovacie priestory, ustajnenie hospodárskych zvierat vrátane počtu ošetrovateľov, počet strojov a mechanizmov pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, počet dopravných prostriedkov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

32.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára:

Poľ P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zamestnanosti a mzdách pracovníkov podľa hlavných profesií v odvetví poľnohospodárstva, o spotrebe a zásobách palív a energie, o tepelnom hospodárstve, o vybraných finančných ukazovateľoch a o odpadoch. Výsledky zisťovania sa využijú pri štatistických analýzach a správach a budú súčasťou makroekonomických ukazovateľov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prehľad o zamestnanosti a mzdách pracovníkov podľa hlavných profesií v odvetví poľnohospodárstva, vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále – platené a prijaté, aktíva a pasíva, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, zásoby palív a spotreba palív a energie, výkony kotlov, výroba a dodávka tepla, cestná neverejná doprava a preprava nebezpečného tovaru.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

33.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o rastlinnej výrobe

Značka štatistického formulára:

Poľ 6-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o úrode jednotlivých plodín podľa definitívneho zúčtovania, o plochách vinohradov, využívaní závlah, spotrebe hnojív a o oseve ozimných obilnín. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby analytických prác, prognózovania, vedenia dlhodobých časových radov a pre potreby medzinárodných ročeniek.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zberové plochy a celková úroda jednotlivých plodín, zavlažované plochy a úroda z nich, plocha, vek a tvar vinohradov, spotreba hnojív podľa druhov, výmera plôch osiatych oziminami.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 12. sledovaného roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

34.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára:

Poľ P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o rozvoji drobnej podnikateľskej sféry, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody), špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (hospodársky výsledok, poplatky a provízie platené a prijaté, príspevky, dividendy rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, pracovníci a mzdy a cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

35.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára:

Poľ Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú prepočet základných makroekonomických ukazovateľov z oblasti produkčných a dôchodkových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví. Na základe špecifikácie vybraných položiek hrubého obratu bude možné vykonať prepočty poľnohospodárskej produkcie. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet makroekonomických ukazovateľov a pre potreby analýz.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výrobkové členenie ukazovateľa hrubého obratu (výrobky rastlinnej a živočíšnej výroby), hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, pracovníci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

36.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o výlove rýb

Značka štatistického formulára:

Ryb 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výlove (výrobe) rýb na konzumné účely, na sledovanie zásobovania obyvateľstva, na výpočet spotreby na obyvateľa, časové rady, pre potreby medzinárodných ročeniek a rozborov SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hmotnosť vylovených trhových rýb a rýb na samozásobenie a počet, resp. hmotnosť násadových rýb (ikier, plôdikov a ostatných rýb) na zarybnenie revírov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

37.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o reprivatizácii lesov

Značka štatistického formulára:

Les 4-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o postupe reprivatizácie lesov v SR, o zmenách vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom a o spôsobe ich ďalšieho obhospodarovania. Údaje sa využijú na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: žiadosti o vrátenie vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom podľa vlastníckych foriem, spôsob obhospodarovania lesov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

38.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o spotrebe palív a energie, o doprave, množstve odpadov a o výkonoch v lesnom hospodárstve. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: štruktúra lesnej pôdy v užívaní podľa druhu vlastníctva, zásoby a úžitkovosť dreva, zber sadeníc, zalesňovanie a ťažba dreva podľa drevín, náhodná ťažba, lesné škôlky, ochrana a ošetrovanie lesných kultúr, aplikácia ochranných látok a požiare na lesnej pôde, vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále – platené a prijaté, aktíva a pasíva, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, zásoby palív a spotreba palív a energie, cestná neverejná doprava a preprava nebezpečného tovaru.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

39.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať štatistické informácie o malej podnikateľskej sfére v lesnom hospodárstve. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony a pôda v lesnom hospodárstve, základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody), špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (hospodársky výsledok, poplatky a provízie platené a prijaté, príspevky, dividendy rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, pracovníci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

40.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať štatistické informácie pre systém národných účtov. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie úrovne hospodárenia závodných jednotiek, na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, pracovníci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

41.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií

Značka štatistického formulára:

Vod Z 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe podnikov vodární a kanalizácií. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vodovody a kanalizačná sieť, kalové hospodárstvo a hmotný investičný majetok podnikov vodární a kanalizácií.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

42.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe obecného úradu

Značka štatistického formulára:

Vod 1a-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe obcí SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vodovodov, dĺžka a kapacita vodovodnej siete, dĺžka kanalizácie, množstvo vypúšťaných vôd do kanalizačnej siete, počet čistiarní odpadových vôd v obciach.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

43.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel

Značka štatistického formulára:

Vod Z 2-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov a vodných diel v správe podnikov povodí. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka a úprava vodných tokov, plocha územia ohrozeného povodňami, vodné diela, dodávky povrchovej vody, odbery podzemnej vody, hmotný investičný majetok podnikov povodí.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

44.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára:

Priem P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie za odvetvie priemyslu o finančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách, spotrebe palív a elektriny, doprave, o pracoviskách výskumu a vývoja, o množstve odpadov podľa druhu, o spôsobe nakladania s odpadmi, o výške nákladov vznikajúcich pri nakladaní s odpadmi. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o počte pracovníkov, robotníkov, ich pracovných režimoch a využití pracovného času, priemerný evidenčný počet pracovníkov, robotníkov, mzdy, vybrané ukazovatele v priemysle, bilancie vybraných komodít, vybrané vodohospodárske ukazovatele, vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále – platené a prijaté, aktíva a pasíva, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, zásoby palív a spotreba palív a energie, cestná neverejná doprava a preprava nebezpečného tovaru.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

45.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie v priemysle

Značka štatistického formulára:

Priem P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej drobnej podnikateľskej sfére, v ktorej dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroúdajov a využijú sa na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody), špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (hospodársky výsledok, poplatky a provízie platené a prijaté, príspevky, dividendy rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, pracovníci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

46.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky v priemysle

Značka štatistického formulára:

Priem Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú prepočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných a dôchodkových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví. Na základe výsledkov zisťovania sa budú môcť analyzovať aj údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, pracovníci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

47.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Stav P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie za odvetvie stavebníctva o finančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách, spotrebe palív a elektriny, doprave, o pracoviskách výskumu a vývoja, o množstve odpadov podľa druhu, spôsobe nakladania s odpadmi, o výške nákladov vznikajúcich pri nakladaní s odpadmi. Informácie sa využívajú na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavebná výroba, stavebná produkcia vykonaná podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, pracovníci a robotníci na stavebných prácach, mzdové prostriedky, vybrané stavebné profesie robotníkov na stavebných prácach, výstavba bytov, stavebné stroje, spotreba vybraných výrobkov pre stavebnú produkciu, štruktúra stavebnej produkcie „S“ v tuzemsku na novej výstavbe, rekonštrukciách a modernizáciách podľa odborov JKSO, štruktúra stavebnej produkcie vykonanej vlastnými pracovníkmi podľa Klasifikácie produkcie, vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále – platené a prijaté, aktíva a pasíva, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, zásoby palív a spotreba palív a energie, výkony kotlov, výroba a dodávka tepla, cestná neverejná doprava a preprava nebezpečného tovaru.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

48.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Stav P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o rozvíjajúcej sa podnikateľskej sfére malých organizácií, v ktorej dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroúdajov a využijú sa na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavebná produkcia, stavebná výroba, stavebná produkcia vykonaná podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, pracovníci a robotníci na stavebných prácach, základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody), špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (hospodársky výsledok, poplatky a provízie platené a prijaté, príspevky, dividendy rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, pracovníci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

49.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Stav Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú prepočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných a dôchodkových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví. Na základe výsledkov zisťovania sa budú môcť analyzovať aj údaje o stavebnej výrobe, pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavebná výroba, robotníci na stavebných prácach, hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, pracovníci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

50.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára:

VTS P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch, o spotrebe vybraných druhov palív a energie, o cestnej automobilovej doprave, o množstve odpadov podľa druhu, o spôsobe nakladania s odpadmi a o výške nákladov vznikajúcich pri nakladaní s odpadmi. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky, niektoré na syntézu národných účtov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vybrané trhové služby vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále – platené a prijaté, aktíva a pasíva, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, spotreba palív a energie, cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

51.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára:

VTS P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikáciu ich odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vybrané trhové služby, základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody) špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (hospodársky výsledok, poplatky a provízie platené a prijaté, príspevky, dividendy rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, pracovníci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

52.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára:

VTS Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú prepočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných a dôchodkových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví. Výsledky zisťovania sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, pracovníci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

53.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Značka štatistického formulára:

OPU P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch, vybraných ukazovateľoch aktív a pasív, cestnej automobilovej doprave a údaje o spotrebe vybraných druhov palív a energie a o odpadoch. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky, niektoré na syntézu národných účtov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť maloobchodu, sieť pohostinstva, vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále – platené a prijaté, aktíva a pasíva, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, spotreba palív a energie, cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

54.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Značka štatistického formulára:

OPU P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikáciu ich odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť maloobchodu, sieť pohostinstva (verejné stravovanie), štruktúra maloobchodného obratu a tržieb za vlastné výrobky, základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody), špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (hospodársky výsledok, poplatky a provízie platené a prijaté, príspevky, dividendy rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, pracovníci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

55.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Značka štatistického formulára:

OPU Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú prepočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných a dôchodkových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví a údaje o sieti maloobchodu a pohostinstva za závodné jednotky neobchodných podnikov. Údaje sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť maloobchodu, sieť pohostinstva (verejného stravovania), členenie ukazovateľov obchodných činností veľkoobchodu, členenie ukazovateľov obchodných činností maloobchodu, hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, pracovníci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

56.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz za súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri poskytujúcich ubytovacie služby

Značka štatistického formulára:

CR P 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kapacitách a výkonoch ubytovacích zariadení. Výsledky zisťovania budú podkladom na výpočet jednodňových návštevníkov. Údaje sa využijú pre vnútornú ekonomiku a na medzinárodné porovnávanie. Na základe výsledkov bude možné analyzovať údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštevníkov a prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v členení podľa typu ubytovacích zariadení, ukazovatele charakterizujúce kapacitu ubytovacích zariadení, tržby za ubytovanie návštevníkov, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy a informácie za ostatné poskytované služby.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

57.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií a cestovných dopravcov a o iných turistických službách

Značka štatistického formulára:

CR P 6-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť informácie o účastníkoch a tržbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií. Informácie sa použijú na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príchody zahraničných návštevníkov a výjazdy slovenských občanov do zahraničia, tržby z aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu (tržby z turistických a pobytových zájazdov, tržby z predaja cestovných lístkov, leteniek a iné tržby), informácie za ostatné poskytované služby, evidenčný počet pracovníkov a údaje o mzdách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

58.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri

Značka štatistického formulára:

Súkr 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančných ukazovateľoch, o sieti maloobchodu a pohostinstva a o špecifikácii tržieb. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjmy, daň z pridanej hodnoty, výdavky na nákup investičného majetku, výdavky na nákup materiálu, energie a služieb, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy a zásoby, údaje o sieti maloobchodu (počet jednotiek, predajná plocha, skladová plocha) a pohostinstva (počet odbytových stredísk, počet miest pri stoloch, odbytová plocha), tržby za predaj tovaru, pohostinstvo, vlastné výrobky a predaj vo veľkoobchode, sprostredkovateľská provízia a tržby za vybrané trhové služby.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

59.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o miestnych komunikáciách

Značka štatistického formulára:

Dop P 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o miestnych komunikáciách.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka miestnych komunikácií – druh krytu a druh kategórie, chodníky, námestia, parkoviská, stav mostov, lávok, priecestí, svetelných zariadení k 31. 12. 1997 v km a bm, výdavky na miestne komunikácie a ich objekty.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Miestne úrady a magistráty, mestské a obecné úrady.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: dvakrát za 5 rokov.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

60.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o doprave, o finančných ukazovateľoch, o druhoch odpadov a o spotrebe energetiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cestná automobilová doprava – nákladné automobily zatriedené podľa druhov a užitočnej hmotnosti v členení prírastky, stav k 31. 12. 1997 (počet, užitočná hmotnosť), vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále – platené a prijaté, aktíva a pasíva, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, zásoby palív a spotreba palív a energie.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

61.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o nákladnej a kombinovanej doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 6-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie o preprave tovaru a osôb, o pracovníkoch v doprave a o kombinovanej doprave.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nákladná doprava všetkých druhov dopráv (v tonách) – spolu podľa 25 tovarových skupín, z toho dovoz, vývoz, preprava tovaru tranzitom, výkony a tržby spolu za prepravu tovaru. Preprava osôb podľa cestovného a osobnými automobilmi. Pracovníci v doprave, z toho ženy. Preprava nebezpečného tovaru. Mestská hromadná doprava – počet prepravených osôb a miestové kilometre. Cestná verejná a neverejná doprava – nákladná doprava v členení vnútroštátna a medzinárodná, najazdené kilometre, spotreba pohonných látok. Kombinovaná doprava – železničná, cestná – železničná, vnútrozemská vodná doprava, cestná – vodná, námorná doprava, uskutočnená cestnými prostriedkami, výmennými nadstavbami, veľkými kontajnermi. Všetky dopravné prostriedky sú triedené na naložené, v tom počet, tis. ton, mil. tkm a prázdne (počet).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

62.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v železničnej doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 7-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vozovom parku železnice, o železničnej sieti a o prevádzkových ukazovateľoch železničnej dopravy.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: lokomotívy, motorové vozne – počet a výkonnosť. Nákladné vozne, osobné vozne, batožinové vozne – počet a užitočná hmotnosť. Pracovný park nákladných vozňov vlastných, ako aj cudzích. Železničné trate – stavebná dĺžka tratí, v tom normálneho rozchodu, úzkorozchodných, širokorozchodných, s bezstykovou koľajnicou. Prevádzkové ukazovatele železničnej dopravy – vlakové kilometre nákladnej a osobnej dopravy, hrubé vozebné kilometre nákladnej a osobnej dopravy. Medzinárodná preprava osôb – osoby, osobokilometre. Nakládka tovaru podľa tovarových skupín v tonách a vo vozových jednotkách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

63.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v lodnej doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 8-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o plavidlách v lodnej doprave a o medzinárodnej nákladnej doprave po Dunaji.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: plavidlá podľa registrovanej tonáže – lode, člny, remorkéry v členení prírastky, úbytky, stav k 31. 12. 1997, plavidlá podľa veku – lode, člny, remorkéry v členení podľa roku výroby (počet, registrovaná tonáž, výkon v kW). Nákladná preprava po Dunaji – vývoz a dovoz v tis. ton a v tis. tkm podľa krajín. Výkonové ukazovatele za prístavy, vývoz, dovoz tovaru podľa krajín určenia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

64.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 9-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o leteckom parku a o výkonoch leteckej dopravy.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: letecký park – prírastok, úbytok, stav lietadiel k 31. 12. 1997. Výkonové ukazovatele leteckej dopravy, produktívne lety, činnosť na zvláštne účely, činnosť pre poľnohospodárstvo, tržby nákladnej a osobnej dopravy, ostatná letecká činnosť – lety. Výkony letiska – pohyby lietadiel, odbavené osoby, odbavený náklad.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

65.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 10-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele potrubnej dopravy – preprava ropy, preprava zemného plynu, v členení zásoby, stav k 1. 1. 1997, predaj, dovoz, vývoz, straty, zásoby, stav k 31.12. 1997, prepravený objem spolu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

66.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o sieti diaľnic

Značka štatistického formulára:

Dop P 11-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o sieti diaľnic.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka diaľnic – druh krytu, križovatky, odpočívadlá, plocha odpočívadiel. Zloženie diaľničného fondu k 31. 12. 1997, stav mostov a tunelov k 31.12. 1997 – v km a bm, náklady na diaľnice – investície, neinvestičné prostriedky.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

67.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie v doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie za odvetvie dopravnej činnosti o pracovníkoch a vybraných finančných ukazovateľoch.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dopravné ukazovatele (nákladná a osobná doprava, osobné automobily, tržby za nákladnú a osobnú dopravu, dopravné prostriedky, základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody), špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (hospodársky výsledok, poplatky a provízie platené a prijaté, príspevky, dividendy rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, pracovníci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

68.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky v doprave

Značka štatistického formulára: Dop Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú prepočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných a dôchodkových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví. Údaje sa využijú na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, pracovníci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

69.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v spojoch

Značka štatistického formulára:

Spoj P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, spotrebe palív a energie, množstve odpadov podľa druhu a spôsobu nakladania s odpadmi, automobilovej doprave. Informácie sa využijú na analytické práce štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále – platené a prijaté, aktíva a pasíva, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, spotreba palív a energie a cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

70.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky v spojoch

Značka štatistického formulára:

Spoj Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú prepočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných a dôchodkových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví a o špecifických údajoch za poštovú a telekomunikačnú prevádzku. Na základe výsledkov sa budú analyzovať údaje o pracovníkoch a o mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele poštovej prevádzky, vybrané ukazovatele telekomunikačnej prevádzky, vybrané ukazovatele rádiokomunikačnej prevádzky, hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, pracovníci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

71.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní

Značka štatistického formulára:

Kult 7-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o rozhlasovom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o rozhlasovom vysielaní podľa typu programu: o programoch spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, zábavných vysielaní, o programoch vysielania rozhlasu po drôte; o zahraničných a národnostných vysielaniach v jednotlivých jazykoch. Výdavky na rozhlasové vysielanie.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

72.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o televíznom vysielaní

Značka štatistického formulára:

Kult 8-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o televíznom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o televíznom vysielaní podľa typu programu: o programoch spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, zábavných vysielaní a národnostných vysielaní v jednotlivých jazykoch. Výdavky na televízne vysielanie.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

73.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

Značka štatistického formulára:

Nem Úr 1-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz podľa okresov, odborových zväzov, Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, sektorov a rezortov na koncepčné riadenie sociálnej politiky v oblasti nemocenského poistenia na úrovni ústredných orgánov republiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz, pracovná úrazovosť mladistvých, náhrady a regresy, závodná lekárska starostlivosť.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná a ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10 .7. 1997 a do 12. 1. 1998.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

74.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o zariadeniach sociálnej starostlivosti

Značka štatistického formulára:

Soc 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte, kapacite a obyvateľoch zariadení, o územnej vybavenosti podľa jednotlivých druhov zariadení a o výdavkoch zariadení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, pri tvorbe štatistickej ročenky a podobne.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení, miest a obyvateľov, využívanie zariadení podľa územných celkov, druh a typ zariadení a výdavky zariadenia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

75.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz zdravotnej poisťovne

Značka štatistického formulára:

Zdp 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o zdravotných poisťovniach. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe národných účtov a na analytické a publikačné účely Štatistického úradu SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, finančné ukazovatele), hrubé investície, zdravotné poistné podľa sektorového členenia (od zamestnancov a zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Národného úradu práce SR), osobné náklady a zamestnanci, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, (ambulantná, stomatologická, liečivá, zdravotnícke pomôcky, nemocničná starostlivosť, kúpeľná starostlivosť, liečenie v zahraničí, úhrady nad rámec Liečebného poriadku).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

76.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz Národného úradu práce SR

Značka štatistického formulára:

NÚP 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o Národnom úrade práce SR. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe národných účtov a na účely Štatistického úradu SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, finančné ukazovatele), hrubé investície, príspevky podľa sektorového členenia (od zamestnancov a zamestnávateľov, príjmy od samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb, nerezidentov), osobné náklady, úhrady Národného úradu práce SR (výdavky na pasívnu a aktívnu politiku zamestnanosti, príspevky na vytváranie spoločensky účelných miest, výdavky na rekvalifikáciu, úhrada nákladov na organizovanie verejnoprospešných prác, výdavky na poradenstvo, výdavky na činnosť Národného úradu práce).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Národný úrad práce SR.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

77.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz Sociálnej poisťovne

Značka štatistického formulára:

Socp 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o Sociálnej poisťovni. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave národných účtov a na analytické účely Štatistického úradu SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, finančné ukazovatele, hrubé investície, štruktúra príjmov z nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia podľa sektorového členenia (od zamestnancov a zamestnávateľov, spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Národného úradu práce SR), úhrady Sociálnej poisťovne, osobné náklady a zamestnanci.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Sociálna poisťovňa.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

78.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz rozpočtových organizácií

Značka štatistického formulára:

NSRO 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch rozpočtových organizácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a štruktúra medzispotreby podľa Klasifikácie produkcie, štruktúra príjmov z činností, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, hrubé investície a odmeny zamestnancov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

79.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií za hospodársku činnosť

Značka štatistického formulára:

NSROPO 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch príspevkových organizácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, hrubé investície, odmeny zamestnancov, nepriame dane.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

80.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz nezárobkových organizácií

Značka štatistického formulára:

NSNO 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch neziskových organizácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby podľa Klasifikácie produkcie, štruktúra tržieb a obchodnej marže, základné finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, hrubé investície a osobné náklady.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

81.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív

Značka štatistického formulára:

Energ P 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba – výroba palív, dodávateľské zásoby, dovoz, vývoz, čerpanie a doplnenie štátnych hmotných rezerv, predaj palív odberateľom vo fyzikálnych jednotkách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 27. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

82.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o energetických procesoch zušľachťovania palív

Značka štatistického formulára:

Energ P 2-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o procesoch zušľachťovania palív (t. j. o výrobe koksu, brikiet, generátorového plynu, kvapalných palív) ako podkladu na bilanciu procesu zušľachťovania palív a následne na energetickú bilanciu SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vsádzané palivo, prevádzková spotreba palív a energie, využité produkty energetického procesu vo fyzikálnych jednotkách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 27. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

83.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív a energie na výrobu vybraných výrobkov

Značka štatistického formulára:

Energ P 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o spotrebe palív, tepla a elektriny na výrobu vybraných výrobkov. Výsledky zisťovania sa využijú ako informácia o energetickej náročnosti výroby vybraných výrobkov a následne ako podkladu na energetickú bilanciu SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotreba palív (podľa jednotlivých druhov), tepla a energie na výrobu vybraných výrobkov vo fyzikálnych jednotkách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 27. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

84.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o výrobe elektrickej a tepelnej energie

Značka štatistického formulára:

Energ P 4-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe elektrickej a tepelnej energie, o počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov, informácie o vlastných nákladoch na výrobu elektrickej a tepelnej energie ako podkladu na zabezpečenie bilancie elektrickej a tepelnej energie a následne energetickej bilancie SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o výrobe elektrickej a tepelnej energie vo fyzikálnych jednotkách, o spotrebe palív na výrobu elektrickej a tepelnej energie podľa druhov, o dovoze, vývoze, stratách a o vlastnej spotrebe pri výrobe elektrickej a tepelnej energie.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 27. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

85.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami

Značka štatistického formulára:

Energ P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o predaji a zásobách tuhých palív v maloobchodnej sieti ako podkladu na energetickú bilanciu SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o predaji a zásobách základných druhov tuhých palív vo fyzikálnych jednotkách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 27. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

86.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o stave informatizácie štátnych orgánov

Značka štatistického formulára:

ŠIS 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vybavenosti a o využívaní informačných technológií v štátnych orgánoch a organizáciách pre potreby ďalšieho rozvoja štátneho informačného systému.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybavenosť výpočtovou technikou, technické prostriedky komunikácie, programové vybavenie, subjekty komunikácie, používané dátové siete, programové vybavenie na elektronickú komunikáciu, riešené projekty informatizácie, pripravované projekty informatizácie, organizačné zabezpečenie informatizácie, podriadené orgány zaoberajúce sa informatikou a finančné prostriedky vynaložené na informatizáciu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

87.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o informačných systémoch štátneho informačného systému

Značka štatistického formulára:

ŠIS 2-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzkových informačných systémoch, ktoré sú časťou štátneho informačného systému pre potreby ďalšieho rozvoja štátneho informačného systému.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o informačnom systéme, technické údaje, prístup k informáciám, integračné nástroje a prevádzkovatelia informačného systému.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

88.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky

Značka štatistického formulára:

MOŠ-MIS 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o aktualizácii a doplnení údajov o mestskej a obecnej štatistike v regionálnom štatistickom informačnom systéme. Výsledky zisťovania o občiansko-technickej vybavenosti sídiel sa využijú ako základné charakteristiky o sídelných jednotkách a o regiónoch na ekonometrické a informačno-publikačné účely.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výber dopĺňajúcich ukazovateľov z oblasti bytového fondu, ubytovacích služieb, obchodu, športu, kultúry a sociálnej činnosti obce, mesta a mestskej časti.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Příloha 05

Príloha č. 5

opatrenia Štatistického úradu

Slovenskej republiky

č. 351/1996 Z. z.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

P r e h ľ a d z i s ť o v a n í

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR
1. V (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na štátnych cestách
2. ZF (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi, spotrebe vybraných látok, príjmoch
&nbsp &nbsp a o investíciách
3. PO (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o hmotnosti leteckých záverov
4. PO (MDPT SR) 2-02 Polročný výkaz o poštovej prevádzke
5. PO (MDPT SR) 3-01 Ročný výkaz o balíkoch prepravovaných v styku s cudzinou
6. PO (MDPT SR) 4-02 Polročný výkaz o stratených zásielkach a vyplatených náhradách
7. PO (MDPT SR) 5-02 Polročný výkaz o príjmoch a výdavkoch
8. TZ (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o telekomunikačných zariadeniach a službách
9. TS (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o špecializovaných telekomunikačných službách
10. TP (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o telekomunikačnej prevádzke
11. TK (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o kvalite telekomunikačných služieb
12. TR (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o rádiokomunikáciách
13. Dop (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o cestnej doprave a mechanizačných prostriedkoch
14. FEP (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o výnosoch, zamestnanosti a Investíciách pošty
15. FEP (MDPT SR) 2-02 Polročný výkaz o nákladoch a výnosoch za činnosti pošty
16. FEP (MDPT SR) 3-02 Polročný výkaz o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku za výkony pošty
17. FET (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o výnosoch, zamestnanosti a investíciách telekomunikácií
18. FET (MDPT SR) 2-02 Polročný výkaz o nákladoch a výnosoch za činnosti telekomunikácií
19. FET (MDPT SR) 3-02 Polročný výkaz o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku za výkony
&nbsp &nbsp telekomunikácií
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
20. Daň (MF SR) 1-01 Výkaz o dani z nehnuteľnosti
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
21. P/ S (MH SR) 1-02 Polročný výkaz o zamestnanosti a pohybe pracovníkov
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
22. Kult (MK SR) 1-01 Ročný výkaz o divadle
23. Kult (MK SR) 2-01 Ročný výkaz o hudobnom a umeleckom súbore
24. Kult (MK SR) 3-01 Ročný výkaz o galérii
25. Kult (MK SR) 4-01 Ročný výkaz o zoologickej záhrade
26. Kult (MK SR) 5-01 Ročný výkaz o periodickej tlači
27. Kult (MK SR) 10-01 Ročný výkaz o filmovej tvorbe, distribúcii a videu
28. Kult (MK SR) 11-01 Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti
29. Kult (MK SR) 12-01 Ročný výkaz o knižnici
30. Kult (MK SR) 13-01 Ročný výkaz o kine
31. Kult (MK SR) 14-01 Ročný výkaz o múzeu
32. Kult (MK SR) 15-01 Ročný výkaz o neperiodických publikáciách
33. Kult (MK SR) 16-01 Ročný výkaz o hvezdárni, planetáriu, astronomickej pozorovateľní
&nbsp &nbsp a botanickej záhrade
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
34. Potrav (MP SR) 1-02 Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu
35. LB (MP SR) 4-02 Polročný výkaz o bilancii ovocných destilátov - polotovarov
36. Les F (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch z lesníckej činnosti
37. Les P (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o práci v lesníctve
38. Les S (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o stave a využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve
39. Les V (MP SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v súkromných lesoch
40. Les V (MP SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v neštátnych lesoch
41. Les S (MP SR) 5-01 Ročný výkaz o stavebnej činnosti v lesníctve
42. Poľov (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o revíri, stave a love zveri a o jarnom kmeňovom stave zveri
43. Poľov (MP SR) 2-01 Plán chovu a lovu III - niektorých vzácnych druhov zveri
44. Poľov (MP SR) 3-01 Plán chovu a lovu medvedej zveri
45. VH (MP SR) 1-02 Polročný výkaz o prevádzke a hospodárení závodu vodární a kanalizácií
46. VH (MP SR) 3-02 Polročný výkaz o odbere vody a hospodárení závodu povodia
47. VH (MP SR) 5-01 Ročný výkaz o hlavných melioračných zariadeniach
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
48. Reh (MPSVR SR) 1-01 Ročný výkaz o zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou
&nbsp &nbsp pracovnou schopnosťou
49. V (MPSVR SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej
&nbsp &nbsp poisťovne - ústredia
50. V (MPSVR SR) 2a-01 Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej
&nbsp &nbsp poisťovne - pobočky
51. V (MPSVR SR) 3-01 Ročný výkaz o počte občanov so zdravotným postihnutím a ich štruktúre
52. V (MPSVR SR) 4-01 Ročný výkaz o obytných zoskupeniach na nízkom sociokultúrnom stupni
&nbsp &nbsp (rómske osady)
53. V (MPSVR SR) 9-01 Ročný výkaz
&nbsp &nbsp A. o vykonávaní sociálno-právnej ochrany detí a mládeže, o dávkach a službách
&nbsp &nbsp sociálnej starostlivosti pre rodiny s deťmi,
&nbsp &nbsp B. o poskytovaní sociálnej starostlivosti občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc
54. V (MPSVR SR) 10-01 Ročný výkaz o dávkach sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých
&nbsp &nbsp občanov a starých občanov
55. V (MPSVR SR) 10a-01 Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov
&nbsp &nbsp a starých občanov pre obce
56. V (MPSVR SR) 11-01 Ročný výkaz o opatrovateľskej službe a o počte žiadateľov o umiestnenie
&nbsp &nbsp do ústavov sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
&nbsp &nbsp a starých občanov
57. V (MPSVR SR) 15-01 Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov
58. V (MPSVR SR) 19-01 Ročný výkaz o pracovníkoch a mzdách v oblasti zabezpečenia politiky
&nbsp &nbsp zamestnanosti a sociálnej starostlivosti
59. V (MPSVR SR) 24-01 Ročný výkaz o prídavkoch na deti (PND) a o príplatku k prídavkom na deti
60. V (MPSVR SR) 30-01 Karta zariadenia sociálnej starostlivosti a zariadenia sociálnych služieb
61. V (MPSVR SR) 31-01 Ročný výkaz o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
62. V (MS SR) 1-02 Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde
63. V (MS SR) 2-02 Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde
64. V (MS SR) 3-02/C Polročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde
65. V (MS SR) 3-02/T Polročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde
66. V (MS SR) 4-02 Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde SR
67. V (MS SR) 6-02 Polročný výkaz o pohybe agendy podmienečného prepustenia
68. V (MS SR) 7-02 Polročný výkaz o ústavnej a ochrannej výchove
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR
69. Škol (MŠ SR) 1-01 Výkaz o materskej škole
70. Škol (MŠ SR) 3-01 Výkaz o základnej škole
71. Škol (MŠ SR) 3a-01 Výkaz o prospechu žiakov v základných školách
72. Škol(MŠ SR)3b-01 Výkaz o rozšírenom vyučovaní cudzích jazykov, matematiky a nepovinných
&nbsp &nbsp predmetov v základných školách
73. Škol (MŠ SR) 4-01 Výkaz o špeciálnej škole materskej, základnej, osobitnej, pomocnej
74. Škol (MŠ SR) 4a-01 Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti
75. Škol(MŠ SR)4b-01 Výkaz o individuálnej integrácii
76. Škol (MŠ SR) 7-01 Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu
77. Škol (MŠ SR) 7a-01 Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov (študujúcich) gymnázií,
&nbsp &nbsp stredných odborných škôl, konzervatórií
78. Škol (MŠ SR) 7b-01 Výkaz o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách
79. Škol (MŠ SR) 9-01 Výkaz o školskej knižnici
80. Škol (MŠ SR) 10-01 Výkaz o vysokoškolskej knižnici
81. Škol (MŠ SR) 11-01 Výkaz o vysokej škole
82. Škol (MŠ SR) 12-01 Výkaz o absolventoch vysokých škôl
83. Škol (MŠ SR) 14-01 Výkaz o zariadení výchovnej prevencie a náhradnej výchovy
84. Škol (MŠ SR) 15-01 Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže
85. Škol (MŠ SR) 16-01 Výkaz o vysokoškolských jedálňach
86. Škol (MŠ SR) 17-01 Výkaz o zariadení školského stravovania
87. Škol (MŠ SR) 18-01 Výkaz o jazykovej škole a štátnej jazykovej škole
88. Škol (MŠ SR) 19-01 Výkaz o domove mládeže
89. Škol (MŠ SR) 20-01 Výkaz o vysokoškolských internátoch
90. Škol (MŠ SR) 24-01 Výkaz o základnej umeleckej škole
91. Škol (MŠ SR) 24a-01 Príloha k výkazu o základnej umeleckej škole
92. Škol (MŠ SR) 25-01 Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti
93. Škol (MŠ SR) 26-01 Výkaz o športovej škole - športovej triede
94. Škol (MŠ SR) 27-01 Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe
95. Škol (MŠ SR) 29-01 Výkaz o škole v prírode
96. Škol (MŠ SR) 30-01 Výkaz o športovom stredisku pri škole
97. Škol (MŠ SR) 3 1-01 Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou
98. Mlad (MŠ SR) 1-01 Výkaz o občianskych združeniach detí a mládeže
99. Mlad (MŠ SR) 2-01 Výkaz o informačných centrách mládeže (ICM)
100. P (MŠ SR) 1-02 Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre poisťovňu
101. Úr (MŠ SR) 1-01 Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov
102. Dalv (MŠ SR) 1-01 Výkaz o ďalšom vzdelávaní
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
103. J (MV SR) 1-01 Výkaz o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy
104. PO (MV SR) 1-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti
&nbsp &nbsp dobrovoľného verejného požiarneho zboru
105. PO (MV SR) 2-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti závodného
&nbsp &nbsp požiarneho útvaru a dobrovoľného závodného požiarneho zboru
106. PO (MV SR) 3-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti
107. PO (MV SR) 4-01 mestského požiarneho zboru Ročný výkaz o následkoch povodní a opatreniach vykonávaných na ochranu
&nbsp &nbsp pred povodňami
MINISTERSTVO VÝSTAVBY A VEREJNÝCH PRÁC SR
108. VO (MVVP SR) 1-01 Ročný výkaz o použitých spôsoboch verejného obstarávania
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
A - Ambulantná starostlivosť
109. A (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o počte ošetrení (vyšetrení) v ambulantných zariadeniach
&nbsp &nbsp liečebno-preventívnej starostlivosti
110. A (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií
111. A (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti odbornej ambulancie pre tuberkulózu a respiračné choroby
112. A (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií
113. A (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti ambulantného zdravotníckeho zariadenia pre deti a dorast
114. A (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky
115. A (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií
116. A (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti
117. A (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií
118. A (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o činnosti dorastových ambulancií
119. A (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o činnosti
&nbsp &nbsp a) oddelenia telovýchovného lekárstva
&nbsp &nbsp b) pracovísk Ústavu telovýchovného lekárstva
120. A (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti chirurgických odborov (ambulantných a posteľových)
121. A (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o dialyzačnej aktivite
122. A (MZ SR) 14-01 Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti o dospelých
123. A (MZ SR) 15-01 Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti o deti
124. A (MZ SR) 16-01 Ročný výkaz o činnosti oddelení FN pre cudzokrajné choroby
125. A (MZ SR) 18-01 Ročný výkaz o činnosti neurologických oddelení
126. A (MZ SR) 19-01 Ročný výkaz o činnosti zdravotníckej záchrannej služby
&nbsp &nbsp (pracovísk urgentnej medicíny)
K - Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
127. K (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia klinickej biochémie
128. K (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfuziologického oddelenia (úseku)
129. K (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny
130. K (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti rádiodiagnostického oddelenia
131. K (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia
&nbsp &nbsp a ambulancie
132. K (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia ortopedickej protetiky
133. K (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia patológie
134. K (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia (ordinára)
L - Lôžková starostlivosť
135. L (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia
136. L (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti
137. L (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o anestéziologicko-resuscitačnej činnosti
138. L (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti rádioterapeutického oddelenia
139. L (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií
140. L (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice,
&nbsp &nbsp psychiatrickej liečebne, psychiatrického sanatória
141. L (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach
142. L (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií
143. L (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia
144. L (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie
O - Ostatná činnosť
145. O Kniž (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o knižnici
146. O DZ (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o činnosti motorového parku
147. ON (MZ SR) ln-01 Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych
&nbsp &nbsp zdravotníckych zariadení
148. ON (MZ SR) 2n-01 Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych
&nbsp &nbsp zdravotníckych zariadení (ambulancií, lekární)
P - Pracovníci a mzdové prostriedky
149. P (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o evidenčnom počte pracovníkov podľa vybraných kategórií
R - Registre
150. R (MZ SR) la-01 Register štátnych zdravotníckych organizácií
151. R (MZ SR) lb-01 Register neštátnych zdravotníckych organizácií
152. R (MZ SR) 2-01 Register lekárov a farmaceutov
153. R (MZ SR) 3-01 Register zdravotníckej laboratórnej a prístrojovej techniky
&nbsp &nbsp a prevádzkovo-technologických zariadení
154. R (MZ SR) 5-01 Register nehnuteľností
155. R (MZ SR) 6-01 Register stredných zdravotníckych pracovníkov
156. R (MZ SR) 7-01 Národný onkologický register SR
&nbsp &nbsp - Hlásenie zhubného nádoru
&nbsp &nbsp - Kontrolné hlásenie zhubného nádoru
S - Sieť zdravotníckych zariadení
157. S (MZ SR) 1-02 Polročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení
158. S (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení (posteľová časť)
159. S (MZ SR) 6-02 Polročný výkaz o sieti kúpeľných liečební
Z - Zdravotný stav
160. Z (MZ SR) 13-01 Hlásenie o pacientovi s genetickými chorobami
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
161. Geo (MŽP SR) 3-01 Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných ložísk SR
162. Geo (MŽP SR) 3a-01 Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov SR
163. Vod (MŽP SR) 1-01 Výkaz o zaťažení tokov vypúšťanými odpadovými vodami a o nákladoch
&nbsp &nbsp na ich čistenie
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR
164. Mer (ÚGKK SR) 1-02 Výkaz o stave zásob štátnych mapových diel a o plnení edičného plánu ÚGKK SR

Charakteristiky zisťovaní

1.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na štátnych cestách

Značka štatistického formulára:

V (MDPT SR)
1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na vypracovanie hodnotenia a analýzy činnosti a hospodárenia správcov komunikácií potrebných na operatívne a koncepčné riadenie, ako aj na výkon štátnej správy – dozoru nad pozemnými komunikáciami.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov a nákladov získaných z analytickej účtovej evidencie správcov komunikácií v členení na výkony a náklady prevádzky a správy, údržby a opravy komunikácií v technologicko-predmetnej štruktúre.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest v Bratislave – útvar správy diaľnic, správy a údržby SSC.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenská správa ciest v Bratislave.

2.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi, spotrebe vybraných látok, príjmoch a o investíciách

Značka štatistického formulára:

ZF (MDPT SR)
1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia (rozdeľovanie finančných prostriedkov, reprodukcia základných fondov správcov komunikácií a technologická kontrola výkonov vo vzťahu k spotrebe hmotných zdrojov a k technologickej vybavenosti).

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pracovnej kapacity – dĺžky komunikácií v správe organizácie, jej investičných výdavkov, stavu prevádzkových zariadení, spotreby vybraných látok a technologickej vybavenosti potrebnej pri starostlivosti o komunikácie.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest v Bratislave – útvar správy diaľnic, správy a údržby SSC.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenská správa ciest v Bratislave.

3.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o hmotnosti leteckých záverov

Značka štatistického formulára:

PO (MDPT SR)
1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o objeme prepravy medzinárodných zásielok leteckou cestou a o vnútroštátnej leteckej preprave. Informácie sa využijú ako podklad na uzavretie zmlúv o preprave medzi jednotlivými leteckými spoločnosťami a poštovými správami, na určenie sadzieb leteckých príplatkov, pre potreby devízových prostriedkov na medzinárodnú leteckú prepravu a na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa hmotnosti leteckých záverov v kilogramoch spolu v členení na medzinárodnú a vnútroštátnu prepravu podľa druhu záverov, údaje o štáte vypravenia a doručenia leteckých záverov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta, podnikateľské subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

4.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o poštovej prevádzke

Značka štatistického formulára:

PO (MDPT SR)
2-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poštovej prevádzke z hľadiska štruktúry poskytovaných služieb a o poštových zariadeniach a technických prostriedkoch v poštovej prevádzke. Údaje sa využijú ako podklad na kalkulácie cien (sadzieb) výkonov pošty, na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie a na reguláciu poštovej prevádzky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa podaných a dodaných poštových zásielok, vkladov a výplat peňažnej služby, prepravy a dodania novín a časopisov, počtu colne prerokovaných zásielok, počtu vypravených a došlých uzáverov, počtu prvkov poštovej siete, počtu technických prostriedkov a mechanizačných zariadení.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta, podnikateľské subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 1. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

5.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o balíkoch prepravovaných v styku s cudzinou

Značka štatistického formulára:

PO (MDPT SR)
3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o objeme prepravy balíkov v medzinárodnom styku (v ks) v členení podľa jednotlivých štátov. Údaje sú podkladom na uzavieranie zmlúv o preprave poštovými správami a na zostavenie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu balíkov podaných v SR, došlých z cudziny a tranzitných členených na otvorený a uzavretý tranzit.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta, podnikateľské subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

6.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o stratených zásielkach a vyplatených náhradách

Značka štatistického formulára:

PO (MDPT SR)
4-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, na ktorých základe možno skvalitniť poštovú prevádzku.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa stratených zásielok členených na doporučené zásielky, obyčajné balíky, cenovky, cenné listy a zásielky EMS v kusoch, ako aj ukazovatele týkajúce sa vyplatenej náhrady v korunách z hľadiska vnútroštátneho a medzinárodného styku.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 1. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

7.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o príjmoch a výdavkoch

Značka štatistického formulára:

PO (MDPT SR)
5-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o rozsahu výkonov v oblasti pokladničnej služby pošty. Údaje sú podkladom na reguláciu týchto služieb a sú súčasťou štatistiky poštových služieb pre Svetovú poštovú úniu.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele dokumentujúce príjmy a výdavky pošty v členení na poštové sadzby za premiestňovaciu a obstarávateľskú činnosť, tržby a ostatné príjmy a výplaty na jednotlivé výkony pošty.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 1. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

8.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o telekomunikačných zariadeniach a službách

Značka štatistického formulára:

TZ (MDPT SR)
1-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o telekomunikačnej sieti a jej technickej úrovni, ako aj o koncových zariadeniach. Údaje sa využijú pre potreby ústredných orgánov a medzinárodných organizácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu telefónnych staníc, koncových združovacích zariadení v analógovej a digitálnej telefónnej sieti, verejných telefónnych automatov, telefónnych ústrední v členení na analógové a digitálne, telefónnych obvodov, telefónnych okruhov, digitálnych prenosových zariadení, analógových prenosových systémov, miestnej a diaľkovej prenosovej siete a ostatných zariadení.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie, podnikateľské subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 1. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

9.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o špecializovaných telekomunikačných službách

Značka štatistického formulára:

TS (MDPT SR)
1-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o špecializovaných telekomunikačných službách. Údaje sa využijú pre potreby ústredných orgánov a medzinárodných organizácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa telegrafnej a ďalekopisnej služby, služby rozhlasu po vedení, počtu staníc prenosu údajov, okruhov údajov, rádiotelefónnej siete, telematických služieb, počtu účastníckych staníc zaradených do služby postfax a telefax, počtu účastníckych staníc služby paging, staníc družicovej služby, integrovaných multifunkčných sietí, služieb audiotext a ostatných služieb.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie, podnikateľské subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 1. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

10.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o telekomunikačnej prevádzke

Značka štatistického formulára:

TP (MDPT SR)
1-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa výkonov jednotlivých prevádzok využívajúcich telekomunikačnú sieť. Údaje sa využijú pre potreby ústredného orgánu štátnej správy a medzinárodných organizácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa telefónnej, telegrafnej, ďalekopisnej, postfaxovej, telefaxovej prevádzky a iných.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie, podnikateľské subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 1. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

11.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o kvalite telekomunikačných služieb

Značka štatistického formulára:

TK (MDPT SR)
1-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kvalite poskytovaných telekomunikačných služieb pre potreby Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a pre potreby medzinárodných inštitúcií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kvality telekomunikačnej prevádzky sledujúce počet žiadostí o zriadenie a preloženie HTS, počtu nevybavených žiadostí o zriadenie a preloženie v členení na bytové a podnikateľské, počtu nevybavených žiadostí podľa rokov, prepočtové ukazovatele vo vzťahu k HTS, času odozvy operátora služby, úspešnosti a neúspešnosti volaní, času opráv porúch, počtu platných porúch oznámených účastníkmi, počtu porúch na HTS a účastníka za rok, prevádzkyschopnosť telefónnych automatov, času opráv porúch telexovej služby, počtu žiadostí o prenájom okruhov, času dodania služby – prenájmu okruhov, počtu inštalovaných okruhov analógových a digitálnych, digitálnych s vysokou citlivosťou, času opráv porúch na prenajatom okruhu a počtu porúch na okruhu za rok.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 1. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

12.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o rádiokomunikáciách

Značka štatistického formulára:

TR (MDPT SR)
1-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o technických prostriedkoch v prevádzke rádiokomunikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa technických prostriedkov rozhlasového a televízneho vysielania, počtu rozhlasových a televíznych vysielačov vo vlastníctve prevádzkovateľov zo zákona a držiteľov licencií a údaje o počte RR trás.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie, držitelia licencií.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 1. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

13.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o cestnej doprave a mechanizačných prostriedkoch

Značka štatistického formulára:

Dop (MDPT SR)
1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vybavenosti vozidlami v požadovanom členení a o spotrebe pohonných látok.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu vozidiel a mechanizačných prostriedkov podľa druhu a spotreby pohonných látok.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta, Slovenské telekomunikácie.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

14.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o výnosoch, zamestnanosti a investíciách pošty

Značka štatistického formulára:

FEP (MDPT SR)
1-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančno-ekonomických ukazovateľoch pre potreby medzinárodných informačných záväzkov, pre potreby hodnotenia rentability poštových služieb a pre potreby regulácie pošty.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výnosov a tržieb za vlastné výrobky, z predaja služieb v členení na premiestňovaciu a obstarávateľskú činnosť, výnosov z výrobných a nevýrobných činností, ďalej tržieb za tovar, aktivácie, prevádzkových a finančných výnosov, zúčtovania rezerv a opravných položiek, zmeny stavu vnútropodnikových zásob, mimoriadnych výnosov, prevodových účtov a výnosov spolu, údaje o počte pracovníkov, o hmotných a nehmotných investíciách do poštových služieb.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 3. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

15.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o nákladoch a výnosoch za činnosti pošty

Značka štatistického formulára:

FEP (MDPT SR)
2-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch a výnosoch pošty z hľadiska jednotlivých činností pre potreby regulácie. Zisťovanie sa využije ako podklad pre cenotvorbu.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek nákladov v členení na spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov, finančné náklady, rezervy a opravné položky finančných nákladov, mimoriadne náklady, dane z príjmov, prevodové účty, podiely prvotnej réžie, druhotné náklady, podiely druhotnej réžie, náklady spolu, ďalej prvotných a druhotných výnosov v členení na činnosti pošty.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 3. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

16.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku za výkony pošty

Značka štatistického formulára:

FEP (MDPT SR)
3-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch týkajúcich sa výkonov pošty pre potreby kalkulácie nákladov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek nákladov v členení na spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov, finančné náklady, rezervy a opravné položky finančných nákladov, mimoriadne náklady, dane z príjmov, prevodové účty, podiely prvotnej réžie, druhotné náklady, podiely druhotnej réžie, náklady spolu, ďalej výnosov a hospodárskeho výsledku v členení na výkony pošty.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 3. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

17.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o výnosoch, zamestnanosti a investíciách telekomunikácií

Značka štatistického formulára:

FET (MDPT SR)
1-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančno-ekonomických ukazovateľoch pre potreby medzinárodných informačných záväzkov, pre potreby hodnotenia rentability služieb telekomunikácií a pre potreby regulácie týchto služieb.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výnosov a tržieb za vlastné výrobky, z predaja služieb premiestňovacej činnosti v členení na telefón, telegraf, drôtový rozhlas a miestny rozhlas, rozhlas, televíziu, špeciálne zariadenia, prenos údajov, rádiotelefón, telematické služby, ďalej z výnosov výrobných a nevýrobných činností, tržieb za tovar, aktivácie, prevádzkových a finančných výnosov, zúčtovania rezerv a opravných položiek, zo zmien stavu vnútropodnikových zásob, mimoriadnych výnosov, prevodových účtov a výnosov spolu, údaje o počte pracovníkov, o hmotných a nehmotných investíciách do telekomunikačných služieb.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 3. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

18.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o nákladoch a výnosoch za činnosti telekomunikácií

Značka štatistického formulára:

FET (MDPT SR)
2-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch a výnosoch telekomunikácií z hľadiska jednotlivých činností pre potreby regulácie. Zisťovanie sa využije ako podklad pre cenotvorbu.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek nákladov v členení na spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov, finančné náklady, rezervy a opravné položky finančných nákladov, mimoriadne náklady, dane z príjmov, prevodové účty, podiely prvotnej réžie, druhotné náklady, podiely druhotnej réžie, náklady spolu, ďalej prvotných a druhotných výnosov v členení na činnosti telekomunikácií.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 3. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

19.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku za výkony telekomunikácií

Značka štatistického formulára:

FET (MDPT SR)
3-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch týkajúcich sa výkonov telekomunikácií pre potreby kalkulácie nákladov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek nákladov v členení na spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov, finančné náklady, rezervy a opravné položky finančných nákladov, mimoriadne náklady, dane z príjmov, prevodové účty, podiely prvotnej réžie, druhotné náklady, podiely druhotnej réžie, náklady spolu, ďalej výnosov a hospodárskeho výsledku v členení na výkony telekomunikácií.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 3. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

20.

Názov zisťovania:

Výkaz o dani z nehnuteľnosti

Značka štatistického formulára:

Daň (MF SR)
1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sú potrebné pri legislatívnych a rozpočtových prácach na zostavovaní rozpočtov obcí a na sledovanie tvorby vlastných príjmov obcí.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z nehnuteľností v členení na predpis dane bežného roka, predpis nedoplatkov na dani za minulé roky, zaplatenú daňovú povinnosť bežného roka, zaplatené nedoplatky na dani za minulé roky, úľavy a ukazovatele týkajúce sa výmery pozemkov, zastavaných plôch podliehajúcich dani, počtu daňovníkov a počtu stavieb.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Obecné (mestské) úrady.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 60. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo financií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Datacentrum.

21.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o zamestnanosti a pohybe pracovníkov

Značka štatistického formulára:

P/S (MH SR)
1-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte pracovníkov, ktoré Ministerstvo hospodárstva SR potrebuje pri svojich riadiacich a rozhodovacích procesoch.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa demografických a vzdelanostných charakteristík pracovníkov podnikov, pracovných miest a perspektívy zamestnanosti.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky a štátne akciové spoločnosti.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

22.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o divadle

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti divadiel pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov v oblasti profesionálnych divadiel a na medzinárodné porovnanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov vykazujúceho divadla, jeho hospodárenia a výkonov hosťujúcich súborov na domácej scéne vykazujúceho divadla.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Divadlá, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR a ostatné vybrané divadlá v SR.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

23.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o hudobnom a umeleckom súbore

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
2-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti hudobných a umeleckých súborov pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov v organizácii a na medzinárodné porovnanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa činnosti hudobných a umeleckých súborov – koncertov, počtu vystúpení, návštevníkov, neinvestičných nákladov a výnosov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Hudobné a umelecké súbory, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR a ostatné vybrané hudobné a umelecké súbory.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

24.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o galérii

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti galérií na riešenie vecných problémov kultúry a na medzinárodné porovnanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa sietí a expozícií, výkonov galérií, počtu návštevníkov, počtu pracovníkov a hospodárenia organizácií.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Galérie, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR a ostatné vybrané galérie v SR.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

25.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o zoologickej záhrade

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
4-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti zoologických záhrad pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a návštevníkov ZOO, kultúrno-výchovných akcií a účasti na nich, počtu zvierat a živočíchov, počtu pracovníkov ZOO, celkových neinvestičných nákladov, celkových výnosov a investícií a ďalšie ukazovatele týkajúce sa celkového hospodárenia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR, samosprávne orgány a súkromné osoby.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

26.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o periodickej tlači

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tlači podľa periodicity a jazyka vydania. Výsledky sa využijú na riešenie vecných problémov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele charakterizujúce vydávanie novín a časopisov, počty titulov, výtlačkov, jazyk vydania a periodicita.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Subjekty registrované na Ministerstve kultúry SR.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 13. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

27.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o filmovej tvorbe, distribúcii a videu

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
10-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o filmovej tvorbe a videu. Výsledky zisťovania sa využijú na riešenie vecných problémov v tejto oblasti a na splnenie požiadaviek zahraničných organizácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa filmovej tvorby, koprodukčných celovečerných filmov, filmovej distribúcie, videopožičovní a súkromného podnikania v audiovizuálnej oblasti.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Slovenský filmový ústav – Národné kinematografické centrum, Únia filmových distribútorov, Únia video distribútorov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenský filmový ústav – Národné kinematografické centrum.

28.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
11-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o priebehu kultúrneho diania v oblasti miestnej kultúry (údaje o aktivitách jednotlivých subjektov a inštitúcií, o finančnom a personálnom zabezpečení), a to aj vo vzťahu k informáciám pre medzinárodné mimovládne organizácie a zahraničie vôbec.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele charakterizujúce subjekty podieľajúce sa na kultúrno-osvetovej činnosti a ich aktivity.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Obec (obecný úrad), regionálne kultúrne stredisko (úroveň okresov), Národné osvetové centrum.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národné osvetové centrum.

29.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o knižnici

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti ľudových a štátnych vedeckých knižníc. Získané výsledky sa využijú pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov knižníc a na medzinárodné porovnanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele o knižničnom fonde, používateľoch, výpožičkách, sieti knižníc a ďalšie dopĺňajúce ukazovatele.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Knižnice, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR, a ostatná sieť knižníc v SR, t. j. štátne vedecké a ľudové knižnice.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Matica slovenská – Slovenská národná knižnica v Martine.

30.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o kine

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
13-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti kín pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a ich návštevníkov, siete kín na Slovensku.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Obecné úrady, regionálne kultúrne strediská.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národné osvetové centrum.

31.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o múzeu

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
14-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti múzeí pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa sietí a expozícií, výkonov múzea, počtu pracovníkov a celkového hospodárenia múzea.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Múzeá, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR a ostatné vybrané múzeá v SR.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

32.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
15-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách a počte výtlačkov, ktoré sa využijú na riešenie vecných problémov knižnej kultúry a na medzinárodné porovnanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa titulov a počtu výtlačkov neperiodických publikácií podľa tematických skupín a podľa jazyka vydania.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené vydávať neperiodické publikácie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona NR SR č. 93/1993 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Matica slovenská – Národný bibliografický ústav v Martine.

33.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o hvezdárni, planetáriu, astronomickej pozorovateľni a botanickej záhrade

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
16-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti hvezdární a planetárií pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a ich návštevníkov, kultúrno-výchovných akcií a účasti na nich, počtu záujmových krúžkov a počtu ich členov, počtu pracovníkov zariadení a ukazovatele týkajúce sa celkového hospodárenia zariadení.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Špeciálne zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR a ostatné vybrané špeciálne zariadenia.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

34.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu

Značka štatistického formulára:

Potrav (MP SR)
1-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnosti a vývoji ekonomiky potravinárskych podnikov a o ich kapacitách. Výsledky využijú pracovníci sekcie poľnohospodárstva a potravinárstva a vedenie ministerstva pri vypracúvaní koncepcií, pri dotačnej politike a na medzinárodné porovnanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele týkajúce sa hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie, nákladov a výnosov, aktív a pasív, výroby, odbytu, vývozu, pracovníkov, miezd a kapacít.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s potravinárskou výrobou, ako i ďalšie subjekty určené Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 7. a do 29. 3. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., OZ Bratislava.

35.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o bilancii ovocných destilátov – polotovarov

Značka štatistického formulára:

LB (MP SR) 4-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o výrobe a dodávkach ovocných destilátov (polotovarov).

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby ovocných destilátov – polotovarov vyrábaných v liehovarníckom závode, predaja na výrobnú spotrebu, resp. na vývoz, dovozu ovocných destilátov – polotovarov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia ovocných destilátov, dovozcovia.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

36.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch z lesníckej činnosti

Značka štatistického formulára:

Les F (MP SR)
1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ekonomickej efektívnosti podľa jednotlivých druhov výkonov lesníckych činností a informácie potrebné na poskytovanie dotácií a subvencií pri realizácii štátnej lesníckej politiky a informácie na rozvoj a stratégiu lesného hospodárstva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činností a výkonov, ktoré sa v lesníctve vykonávajú, ukazovatele týkajúce sa nevýrobnej činnosti (bytové hospodárstvo, služby výpočtovej techniky), pomocných prevádzok, výrobnej a správnej réžie a celkových nákladov a výnosov, ktoré nadväzujú na účtovné výkazy. Výkaz sleduje skutočný objem prác podľa výkonov, vynaložené materiálové náklady, mzdové náklady, dane, poplatky a poistné, finančné náklady, ostatné priame náklady a celkové náklady na každý výkon, podiel réžie, úplné vlastné náklady a tržby vrátane výnosov, jednicové náklady (priame a úplné).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š.p., Ulič, vojenské lesy, školské lesy a lesy v pôsobnosti rezortu MH SR.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

37.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o práci v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les P (MP SR)
1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie z oblasti ekonomiky práce, ktoré sú dôležité pri usmerňovaní mzdovej politiky v lesnom hospodárstve.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov v merných jednotkách, mzdových prostriedkov členených na úkolové a časové mzdy, prémie a odmeny a ostatné mzdové prostriedky, nákladov na mernú jednotku, počtu odpracovaných normohodín vo výkonoch, skutočne odpracovaných hodín v úkole a čase, priemerného plnenia výkonových noriem v %, hodinovej mzdy v Sk a produktivity práce podľa výkonov a činností.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulič, vojenské lesy, školské lesy a lesy v pôsobnosti rezortu MH SR.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

38.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o stave a využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára:

Les S (MP SR)
1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sa budú v plnom rozsahu využívať v rezortnom informačnom systéme pri vypracúvaní stratégie rozvoja lesného hospodárstva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa stavu mechanizačných prostriedkov v organizačnej jednotke (inventárne, priemerné), počtu hodín v prevádzke, počtu kalendárnych dní k dispozícii a počtu odpracovaných dní mechanizačnými prostriedkami. Vo výkaze sa sleduje celkový výkon, prepravný výkon a priemerný výkon jednotlivých druhov mechanizačných prostriedkov pri ťažbe, približovaní, manipulácii, nakladaní a odvoze dreva. Ďalej sú to doplnkové technologické ukazovatele (ťažbovej a pestovnej činnosti) a vybrané ukazovatele mechanizácie prác v lesných škôlkach.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulič, vojenské lesy, školské lesy a lesy v pôsobnosti rezortu MH SR.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

39.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v súkromných lesoch

Značka štatistického formulára:

Les V (MP SR)
3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnosti a hospodárení v súkromných lesoch (vo vlastníctve, resp. v užívaní fyzických osôb) s výmerou lesných pozemkov do 50 ha. Údaje sa využijú v rezortnom informačnom systéme na analytické účely, na spracovanie materiálov o stratégii a koncepcii sektora neštátnych lesov a na formulovanie štátnej lesníckej politiky pre sektor súkromných lesov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa lesníckej výroby (výkony pestovnej a ťažbovej činnosti podľa lesného hospodárskeho plánu), stavu a spracovania kalamitného dreva a predaja dreva na pni, údaje o počte zamestnaných pracovníkov a priemerných zárobkov, údaje o obchode s drevom členené na ihličnaté a listnaté drevo v štruktúre dodávok pre tuzemsko, vývoz a vlastnú spotrebu, ukazovatele týkajúce sa stavu a využitia mechanizačných prostriedkov a základné finančné ukazovatele (náklady a výnosy lesníckej činnosti).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Súkromní vlastníci a užívatelia lesov s výmerou lesných pozemkov do 50 ha.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

40.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v neštátnych lesoch

Značka štatistického formulára:

Les V (MP SR)
4-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o lesnej výrobe v neštátnych lesoch s individuálnou výmerou lesných pozemkov nad 50 ha. Údaje sa využijú v rezortnom informačnom systéme na analytické účely, stratégiu a koncepciu lesného hospodárstva v sektore neštátnych lesov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rozhodujúcich výkonov pestovnej (obnova lesa, zalesňovanie nelesných pôd, prerezávky, ochrana lesa) a ťažbovej činnosti (ťažba dreva, prebierky, stav a spracovanie kalamity), údaje o počte pracovníkov a mzdách, údaje o obchode s drevom (sortimenty surového dreva dodané pre tuzemsko a vývoz), údaje o vlastnej spotrebe dreva, ďalej ukazovatele charakterizujúce stav a využitie mechanizačných prostriedkov a finančné ukazovatele lesníckej činnosti (náklady, výnosy, hospodársky výsledok).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Súkromní vlastníci a užívatelia lesov s výmerou lesných pozemkov nad 50 ha, užívatelia spoločenstevných lesov (urbariáty, komposesoráty, lesné spoločenstvá), mestských, obecných a cirkevných lesov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

41.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o stavebnej činnosti v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les S (MP SR)
5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o stavebnej činnosti v lesnom hospodárstve, ktoré sa využijú v rezortnom informačnom systéme na analytické účely, investičnú politiku, koncepciu a stratégiu investičnej výstavby v lesnom hospodárstve.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa objemu stavebných prác a dodávok členené na realizované vlastnými a cudzími prostriedkami (dodávateľsky) a podľa smerov výstavby (lesné cesty, zvážnice, drevosklady, škôlkárske strediská, hradenie bystrín a lesotechnické meliorácie, lesovne a pod.), ukazovatele o pracovníkoch a mzdách v stavebnej činnosti a ukazovatele týkajúce sa nákladov a výnosov stavebnej činnosti vykonanej vlastnými prostriedkami.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulič, vojenské lesy, školské lesy, lesy MH SR a ostatné subjekty obhospodarujúce lesný pôdny fond, ktoré zabezpečujú stavebnú činnosť vlastnými prostriedkami alebo dodávateľsky.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

42.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o revíri, stave a love zveri a o jarnom kmeňovom stave zveri

Značka štatistického formulára:

Poľov (MP SR)
1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre rezortný informačný systém v oblasti poľovníctva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa revíru – výmery revíru, obhospodarovania revíru, stavov psov s poľovnou upotrebiteľnosťou, klasifikácie revíru a ukazovatele týkajúce sa výsledkov poľovníckeho hospodárenia Ä lovu zveri, zazverovania, stavu zveri.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Užívatelia poľovníckych revírov, vyhradených revírov a revírov VLM (Vojenské lesy a majetky).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesnícky výskumný ústav Zvolen.

43.

Názov zisťovania:

Plán chovu a lovu III – niektorých vzácnych druhov zveri

Značka štatistického formulára:

Poľov (MP SR)
2-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre rezortný informačný systém v oblasti poľovníctva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa obhospodarovania poľovníckych revírov niektorých vzácnych druhov zveri, ich skutočných stavov, plánu lovu a plánu zazverovania.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Užívatelia poľovníckych revírov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesnícky výskumný ústav Zvolen.

44.

Názov zisťovania:

Plán chovu a lovu medvedej zveri

Značka štatistického formulára:

Poľov (MP SR)
3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Štatistické zisťovanie poskytuje požadované údaje pre rezortný informačný systém v oblasti poľovníctva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického vykazovania: výkaz

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vo výkaze sa sledujú údaje o skutočnom kmeňovom stave zveri, návrh plánu lovu, schválený plán lovu a plán zazverovania revírov medveďom. Samostatne sa vykazuje samčia a samičia zver.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Užívatelia poľovníckych revírov s výskytom medveďa.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: mesiac pred začatím lovu medveďa.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovania a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesnícky výskumný ústav Zvolen.

45.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o prevádzke a hospodárení závodu vodární a kanalizácií

Značka štatistického formulára:

VH (MP SR) 1-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o hospodárení závodu vodární a kanalizácií. Informácie sa využijú na operatívne riadenie a pri tvorbe „Zelenej správy“ za sekciu vodného hospodárstva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby pitnej vody, tržieb za vodu a úplných vlastných nákladov na pitnú a odkanalizovanú vodu, počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov, výsledkov hospodárenia, aktív a pasív.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Závody štátnych podnikov vodární a kanalizácií.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 13. 3. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava.

46.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o odbere vody a hospodárení závodu povodia

Značka štatistického formulára:

VH (MP SR) 3-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o odbere povrchovej vody a výsledkoch hospodárenia. Získané informácie sa využijú na operatívne riadenie a pri tvorbe „Zelenej správy“ za sekciu vodného hospodárstva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa odberu povrchovej vody, odplaty za dodávku povrchovej vody, odplaty za odber podzemnej vody, počtu pracovníkov, mzdových prostriedkov a výsledkov hospodárenia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Závody štátnych podnikov povodí.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 13. 3. po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava.

47.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o hlavných melioračných zariadeniach

Značka štatistického formulára:

VH (MP SR) 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o hlavných melioračných zariadeniach, ich nadobúdacej hodnote a odpisoch hlavných melioračných zariadení. Informácie sa využijú na operatívne riadenie a pri tvorbe „Zelenej správy“ za sekciu vodného hospodárstva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa závlahy pozemkov, prevádzky hlavných melioračných zariadení, malých vodných nádrží, drobných vodných tokov a kanálov, ďalej ukazovatele týkajúce sa nadobúdacej hodnoty a odpisov hlavných melioračných zariadení.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Závody štátnych podnikov povodí.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 21. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava.

48.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

Značka štatistického formulára:

Reh (MPSVR SR) 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou (ZPS), a to pre potreby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a pre podklady do štatistickej ročenky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kapacity týchto zariadení, počtu občanov, ktorí v nich absolvovali prípravu na pracovné uplatnenie, rekvalifikačné kurzy, ukazovatele týkajúce sa výšky finančných prostriedkov, ktoré tieto zariadenia za uvedenú činnosť získali, a ukazovatele týkajúce sa pracovníkov týchto zariadení.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZPS v Bratislave, Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

49.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne – ústredia

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
2-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia (PKSZ) Sociálnej poisťovne – ústredia.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu rozhodnutí, posudkov a odporúčaní PKSZ o invalidite, bezvládnosti, zmenenej pracovnej schopnosti a ďalších posúdení zdravotného stavu na účely poskytovania dávok a služieb sociálneho zabezpečenia, vydaných v pôsobnosti Sociálnej poisťovne Ä ústredia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Sociálna poisťovňa.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Sociálna poisťovňa.

50.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne – pobočky

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
2a-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia (PKSZ) Sociálnej poisťovne Ä pobočky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zistenia počtu uznaných (neuznaných) invalidít, čiastočných invalidít, zmenenej pracovnej schopnosti, bezvládnosti a ďalších posúdení zdravotného stavu zistených podľa záverov rokovaní PKSZ Sociálnej poisťovne – pobočiek.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Sociálna poisťovňa.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Sociálna poisťovňa.

51.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o počte občanov so zdravotným postihnutím a ich štruktúre

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte občanov SR so zdravotným postihnutím s možnosťou ich využitia pre potreby ústredných orgánov štátnej správy.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa vekových kategórií a druhu zdravotného postihnutia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast, ambulancia dorastového lekára, ambulancia praktického lekára pre dospelých.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: ambulancia praktického lekára do 15. kalendárneho dňa, ÚZIŠ do 30. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

52.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o obytných zoskupeniach na nízkom socio-kultúrnom stupni (rómske osady)

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
4-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte a stave uvedených obytných zoskupení. Údaje sú potrebné pre metodickú a praktickú prácu sekretariátu splnomocnenca vlády SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa lokality, počtu rodín, počtu občanov a počtu obydlí, zdrojov pitnej vody, vodovodov, zavedenia elektriny, verejného osvetlenia, kanalizácie, prístupovej cesty.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Obce, okresné úrady, krajské úrady.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: okresné úrady do 15. kalendárneho dňa a krajské úrady do 30. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

53.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz

A.

o vykonávaní sociálno-právnej ochrany detí a mládeže, o dávkach a službách sociálnej starostlivosti pre rodiny s deťmi

B.

o poskytovaní sociálnej starostlivosti občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
9-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnej starostlivosti uvedeným skupinám občanov prostredníctvom orgánov štátnej správy a obcí s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu prípadov, v ktorých sa poskytli v sledovanom roku dávky a služby sociálnej starostlivosti, vynaložených nákladov, prehľadu o účelových zariadeniach sociálnej starostlivosti o rodinu a deti.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Obce, okresné úrady, krajské úrady.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: okresné úrady do 31. 1. a krajské úrady do 15. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

54.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o dávkach sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov

Značka štatistického formulára:

v (MPSVR SR)
10-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnej starostlivosti ťažko zdravotne postihnutým občanom a starým občanom orgánmi miestnej štátnej správy. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým sa poskytli dávky a služby sociálnej starostlivosti spolu s neinvestičnými výdavkami vynaloženými na ich poskytnutie, počtu občanov, ktorým sa vydali preukazy oprávňujúce využívať mimoriadne výhody pre ťažko zdravotne postihnutých občanov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady, krajské úrady.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: obvodné úrady do 30. kalendárneho dňa a okresné úrady do 35. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

55.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov pre obce

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
10a-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vykonávaní štátnej správy sociálneho zabezpečenia v oblasti sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov zo strany samosprávnych orgánov. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým sa poskytli dávky a služby sociálnej starostlivosti spolu s výdavkami vynaloženými na ich poskytnutie, počtu jednotlivých zariadení sociálnej starostlivosti, ktoré spravujú obce, spolu s vynaloženými výdavkami.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Obce, okresné úrady, krajské úrady.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: obce do 15. kalendárneho dňa, okresné úrady do 30. kalendárneho dňa a krajské úrady do 35. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

56.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o opatrovateľskej službe a o počte žiadateľov o umiestnenie do ústavov sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
11-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby ťažko zdravotne postihnutým občanom a starým občanom orgánmi miestnej štátnej správy a o počte žiadateľov o umiestnenie do ústavov sociálnej starostlivosti. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým sa poskytla opatrovateľská služba, a počtu zariadení opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov, vynaložených neinvestičných výdavkov, ukazovatele týkajúce sa štruktúry a počtu pracovníkov opatrovateľskej služby, ako aj počtu žiadateľov o umiestnenie v ústavoch sociálnej starostlivosti.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady, krajské úrady.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: okresné úrady do 30. kalendárneho dňa a krajské úrady do 35. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

57.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
15-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnej starostlivosti uvedenej skupine občanov prostredníctvom orgánov štátnej správy a obcí s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu prípadov, v ktorých sa poskytli v sledovanom roku služby a dávky sociálnej starostlivosti, vynaložených nákladov v účelových zariadeniach sociálnej starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Obce, okresné úrady, krajské úrady.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: okresné úrady do 15. kalendárneho dňa a krajské úrady do 30. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

58.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o pracovníkoch a mzdách v oblasti zabezpečenia politiky zamestnanosti a sociálnej starostlivosti

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
19-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o čerpaní mzdových prostriedkov a o vývoji miezd jednotlivých kategórií pracovníkov v oblasti zabezpečenia politiky zamestnanosti a sociálnej starostlivosti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pracovníkov a objemu mzdových prostriedkov členené na ústavnú a mimoústavnú sociálnu starostlivosť, na pracovníkov úradov práce, Sociálnej poisťovne Ä pobočiek.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady práce, ústavy sociálnej starostlivosti, Sociálna poisťovňa Ä pobočky, krajské úrady.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

59.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o prídavkoch na deti (PND) a o príplatku k prídavkom na deti

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
24-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sa využijú ako podklad pre koncepciu a na plánovanie rozpočtu na dávky štátnej sociálnej podpory pre rodiny s nezaopatrenými deťmi.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu detí, na ktoré sa v danom roku vyplatili prídavky na deti, a počtu príjemcov prídavkov na deti a príplatku k prídavkom na deti.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Pobočky a Ústredie Sociálnej poisťovne.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 75. kalendárneho dňa a pobočka do konca marca nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: pobočky Sociálnej poisťovne, Ústredie Sociálnej poisťovne, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

60.

Názov zisťovania:

Karta zariadenia sociálnej starostlivosti a zariadenia sociálnych služieb

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
30-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zariadeniach sociálnej starostlivosti a zariadeniach sociálnych služieb ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v oblasti služieb, sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné informačné údaje o zariadeniach sociálnej starostlivosti a zariadeniach sociálnych služieb, o obyvateľoch týchto zariadení, ukazovatele personalistické, technické a ekonomické.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zariadenia ústavnej sociálnej starostlivosti, ostatné účelové zariadenia sociálnej starostlivosti a zariadenia právnických osôb a fyzických osôb poskytujúcich sociálne služby na základe zákona SNR č. 135/1992 Zb.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: zariadenia sociálnej starostlivosti a zariadenia sociálnych služieb do 15. kalendárneho dňa, okresné úrady do 30. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

61.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
31-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na vypracovanie štatistickej analýzy o výkone poradensko-psychologických služieb, ktorá je podkladom pre komplexnú správu o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb (CPPS).

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa poradenskej činnosti, preventívnovýchovných podujatí, odbornometodickej činnosti a stavu pracovníkov a pracovísk.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Územné a detašované pracoviská CPPS a riaditeľstvo CPPS.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: územné pracoviská CPPS (vrátane detašovaných) do 10. 1., regióny do 31. 1., riaditeľstvo do 15. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Centrum poradensko-psychologických služieb.

62.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde

Značka štatistického formulára:

V (MS SR) 1-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe a stave vybavovania trestnoprávnej agendy na okresnom súde. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určovanie počtu sudcov a ostatných pracovníkov súdov, ako aj pre potreby orgánov prípravného konania, prípadne ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, právnických fakúlt, vedeckých pracovísk.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých, vybavených a nevybavených vecí, vekovej štruktúry nevybavených trestných vecí a počtu osôb v trestných veciach, ukazovatele týkajúce sa rozhodovania súdov v prípravnom konaní, realizovania ochranného liečenia, nenastúpených trestov odňatia slobody a výkonu iných trestov, pohybu ostatných agend na trestnom úseku.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy, vojenské súdy.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8 pracovných dní po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

63.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde

Značka štatistického formulára:

V (MS SR) 2-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe a stave vybavovania občianskoprávnej, obchodnej, správnej a dedičskej agendy na okresnom súde. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a ostatných pracovníkov súdov, ako aj pre potreby ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, právnických fakúlt, vedeckých pracovísk.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých, vybavených a nevybavených vecí, vekovej štruktúry nevybavených vecí v hlavných druhoch agend na občianskoprávnom, obchodnom, správnom a dedičskom úseku, počtu došlých a vybavených vecí v ostatných agendách. Sú to ukazovatele týkajúce sa výkonu rozhodnutia, spôsobilosti na právne úkony, držania v zdravotníckom ústave, prevzatia do zdravotníckeho ústavu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8 pracovných dní po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

64.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde

Značka štatistického formulára:

V (MS SR)
3-02/C

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa prvostupňovej i odvolacej agendy a ostatných občianskoprávnych agend krajského súdu. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a pracovníkov krajského súdu. Využívajú ich aj ďalšie štátne orgány, záujmové združenia, právnické fakulty a vedecké ústavy.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prvostupňovej agendy krajského súdu o počte došlých, vybavených, nevybavených vecí na občianskoprávnom, obchodnom a správnom úseku a o vekovej štruktúre nevybavených vecí, o konkurznom i vyrovnacom konaní a ukazovatele týkajúce sa odvolacej agendy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Krajské súdy.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8 pracovných dní po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

65.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde

Značka štatistického formulára:

V (MS SR)
3-02/T

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa prvostupňovej i odvolacej agendy a ostatných agend krajského súdu. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a pracovníkov krajského súdu. Využívajú ich aj ďalšie štátne orgány, záujmové združenia, právnické fakulty a vedecké ústavy.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prvostupňovej agendy krajského súdu o počte došlých, vybavených, nevybavených vecí a osôb v nich, o vekovej štruktúre nevybavených vecí, o rozhodovaní v prípravnom konaní, o realizovaní ochranného liečenia, o nenastúpených trestoch odňatia slobody a výkone niektorých iných trestov, ako aj ukazovatele týkajúce sa odvolacej agendy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Krajské súdy, Vyšší vojenský súd v Trenčíne.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8 pracovných dní po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

66.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde SR

Značka štatistického formulára:

V (MS SR) 4-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti Najvyššieho súdu SR na úseku vybavovania súdnych agend, ktoré sa využívajú na zjednocovanie rozhodovacej činnosti súdov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých agend Najvyššieho súdu SR, osobitne z trestného, občianskoprávneho, obchodného a správneho úseku, a to tak o odvolacej agende (riadne opravné prostriedky), ako aj agendy sťažností pre porušenie zákona a dovolaní (mimoriadne opravné prostriedky) proti rozhodnutiam súdov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Najvyšší súd SR.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4 pracovných dní po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

67.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o pohybe agendy podmienečného prepustenia

Značka štatistického formulára:

V (MS SR) 6-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o osobách, ktoré podmienečne prepustili z výkonu trestu odňatia slobody. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť a pri zabezpečovaní oprávnených záujmov a práv odsúdených.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých návrhov a žiadostí, prípadne rozhodnutí o začatí konania, počtu vybavených a nevybavených vecí, počtu vecí vybavených prepustením, neprepustením odsúdených, počtu osôb podmienečne prepustených, u ktorých súd rozhodol o vykonaní zvyšku trestu odňatia slobody.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy, v ktorých obvode sa nachádzajú ústavy Zboru väzenskej a justičnej stráže.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8 pracovných dní po skončení sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

68.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o ústavnej a ochrannej výchove

Značka štatistického formulára:

V (MS SR) 7-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa právoplatne nariadenej ústavnej a ochrannej výchovy maloletých a mladistvých. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, upozorňujú na nedostatočné kapacity výchovných zariadení aj na prieťahy v súdnom výkone rozhodnutí o výchove maloletých.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu nevykonaných súdnych rozhodnutí a času, ktorý uplynul od ich právoplatnosti, dôvodov nerealizovania, ďalej údaje o počte detí, u ktorých sa rozhodnutie realizovalo, o postupe súdu, ktorý realizovaniu predchádzal, údaje o počte nariadených ochranných výchov detí v občianskoprávnom a trestnom konaní.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.