Vyhláška č. 58/1983 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o preverovaní sociálno-ekonomických informácií v odboroch riadených Federálnym štatistickým úradom

Čiastka 10/1983
Platnosť od 30.05.1983
Účinnosť od 01.07.1983

58

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 15. apríla 1983

o preverovaní sociálno-ekonomických informácií v odboroch riadených Federálnym štatistickým úradom

Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 a § 8 ods. 2 písm. d) zákona č.21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


ODDIEL I

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Vyhláškou sa spravujú:

a) ústredné orgány federácie a republík1) a im podriadené orgány stredného článku riadenia2) (ďalej len „orgány riadenia“) pri výkone dohľadu podľa ustanovení § 16 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona a podľa obdobných ustanovení predpisov platných pre Českú socialistickú republiku a Slovenskú socialistickú republiku,3)

b) štatistické orgány Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky pri výkone svojej previerkovej činnosti,4) prípadne Federálny štatistický úrad, pokiaľ sám vykonáva previerkovú činnosť (ďalej len „orgány štátnej štatistiky“).

§ 2

(1) Vyhláška sa vzťahuje na odbor štatistiky včítane výstupov z informačnej sústavy organizácií na písomných alebo technických nosičoch (s výnimkou účtovných výkazov), na odbor operatívnej evidencie s nadväzujúcou oblasťou jednotnej údajovej základne organizácií a oblasťou prvotných záznamov a bežných zápisov a na informácie obsiahnuté v osobitne organizovaných evidenciách, pasportoch a registroch.

(2) Predmetom previerok podľa tejto vyhlášky sú

a) metodická správnosť a vierohodnosť sociálno-ekonomických informácií v rozsahu podľa odseku 1 (ďalej len „správnosť a vierohodnosť informácií“),

b) stav informačnej sústavy preverovaných organizácií v rozsahu podľa odseku 1 (ďalej len „ stav informačnej sústavy“).

(3) Stav informačnej sústavy organizácií preverujú najmä orgány riadenia.

§ 3

Vyhláškou sa upravuje metodika previerok vykonávaných v organizáciách priamo na mieste.

§ 4

Preverovanie správnosti a vierohodnosti sociálno-ekonomických informácií a stavu informačnej sústavy organizácií sa vykonáva v súlade s osobitnými predpismi a opatreniami upravujúcimi kontrolnú činnosť.5) Na orgánoch riadenia patrí vykonávať túto činnosť odborným útvarom (odborom národných výborov).6)

ODDIEL II

Druhy previerok

§ 5

Podľa rozsahu a zamerania previerok sa rozlišujú:

a) komplexné previerky,

b) čiastkové (tematické) previerky,

c) náhodné previerky.

§ 6

(1) Komplexné previerky zahŕňajú celú oblasť informačnej sústavy organizácie v rozsahu podľa § 2 ods.1 a preveruje sa nimi správnosť a vierohodnosť informácií i stav informačnej sústavy organizácií.

(2) Orgány riadenia zabezpečia, aby sa postupne (z úrovne ústredného orgánu alebo orgánu stredného článku riadenia) komplexne preverovali všetky podriadené organizácie, prednostne také, v ktorých sa náhodnými previerkami zistili vážnejšie nedostatky v informačnej sústave alebo v ktorých došlo k zásadnejším organizačným zmenám.

§ 7

Čiastkové (tematické) previerky sa vykonávajú podľa potrieb riadenia a obmedzujú sa len na niektorý úsek informačnej sústavy preverovanej organizácie (napr. na úsek informácií o investičnej výstavbe) alebo len na niektorý odbor jej informačnej sústavy (napr. na štatistiku alebo na operatívnu evidenciu) a môžu byť zamerané len na určité špecifické otázky (napr. na zavedenie predpísaných vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov na príslušnom úseku). Predmetom čiastkových previerok je správnosť a vierohodnosť informácií i stav príslušnej časti informačnej sústavy organizácie.

§ 8

Náhodné previerky sa vykonávajú podľa okamžitých potrieb preverujúcich orgánov. Pri ich vykonávaní sa nemusí dodržať postup podľa ustanovení oddielov V a VI.

ODDIEL III

Preverovanie správnosti a vierohodnosti informácií

§ 9

(1) Správnosťou informácií sa rozumie ich metodická zhoda s predpismi vydávanými na ich sledovanie, ich logická a číselná správnosť a ich úplnosť.

(2) Vierohodnosťou informácií sa rozumie ich pravdivosť (objektívnosť), t.j. zhoda so sledovanou realitou, prípadne s podkladmi obsahujúcimi údaje o realite, o ktoré sa informácie opierajú alebo z ktorých sa čerpajú (zhoda s údajmi operatívnej evidencie, s prvotnými záznamami a pod.).

§ 10

Správnosť a vierohodnosť informácií sa preveruje spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru. Z tohto hľadiska sa rozlišuje preverovanie

a) dokumentácie o jednotnej údajovej základni organizácií a preverovanie prvotných záznamov a bežných zápisov,

b) operatívnej evidencie,7)

c) štatistiky,8)

d) výstupov z informačnej sústavy organizácií na písomných alebo technických nosičoch.9)

§ 11

(1) Pri preverovaní dokumentácie o jednotnej údajovej základni organizácií sa skúma najmä:

a) či sú zoznamy prvkov jednotnej údajovej základne upravené podľa potrieb organizácie (doplnenie ďalších prvkov, vypustenie nepotrebných prvkov),

b) či sú zavedené predpísané katalógy a či sa na katalógových listoch robia záznamy o zaradení prvkov a o spôsobe ich vedenia,

c) či organizácia pri zavádzaní a vedení jednotnej údajovej základni postupuje v súlade s právnymi predpismi o jednotnej údajovej základni organizácií.10)

(2) Pri preverovaní správnosti a vierohodnosti prvotných záznamov a bežných zápisov sa skúma najmä:

a) či sa záznamy (zápisy) robia v súlade s právnymi predpismi o zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií,11)

b) či sa záznamy robia správne, vierohodne, plynule (včas), racionálne a čitateľne,

c) či sa pri záväzných vzoroch používajú predpísané tlačivá a či sa pri typových vzoroch dodržiava predpísaná obsahová náplň; do akej miery organizácia používa odporúčané vzory a aké má s nimi skúsenosti, alebo z akých dôvodov tieto vzory nepoužíva,

d) či sa zápisy v dokladoch organizácie (dodacie listy, objednávky, faktúry a pod.) robia v nadväznosti na celoštátne klasifikácie a číselníky.

§ 12

Pri preverovaní operatívnej evidencie sa skúma najmä:

a) na ktorých úsekoch činnosti a v akom rozsahu a forme sa operatívna evidencia vedie,

b) či sa zápisy v operatívnej evidencii robia na základe priameho pozorovania alebo na základe prvotných záznamov (dokladov) a či sa v poslednom prípade zápisy v operatívnej evidencii zhodujú s údajmi obsiahnutými v prvotných záznamoch,

c) či sa operatívna evidencia vedie dochvíľne a správne po formálnej a technickej stránke.

§ 13

Pri preverovaní štatistiky sa skúma najmä:

a) či organizácia dodržiava jednotnú celoštátnu metodiku štatistických ukazovateľov,

b) či organizácia dodržiava zásadu jednotného triedenia sociálno-ekonomických javov12) a či zaviedla vo svojej pôsobnosti záväzne predpísané klasifikácie a číselníky, prípadne či pri používaní odchylných účelových nomenklatúr zabezpečila ich prevoditeľnosť na jednotnú sústavu sociálno-ekonomických klasifikácií a číselníkov,

c) či organizácia vedie časové rady ukazovateľov dôležitých pre sledovanie dlhodobého vývoja, najmä ukazovateľov záväzne určených nadriadeným orgánom alebo orgánom štátnej štatistiky a či vykonáva určeným spôsobom aj ich prepočty pri organizačných zmenách, pri zmenách metodiky, cien, prípadne iných podmienok majúcich vplyv na ich porovnateľnosť,13)

d) či organizácia dbá o to, aby plnila určené spravodajské povinnosti všetkými vecne príslušnými útvarmi.

§ 14

(1) Pri preverovaní výstupov z informačnej sústavy organizácií sa postupuje diferencovane podľa toho, či ide o výstupy na písomných nosičoch (na štatistických výkazoch alebo formulároch používaných pri osobitne organizovaných štatistických zisteniach, súpisoch a sčítaniach) alebo na technických nosičoch (papierových, magnetických alebo opticky čitateľných).

(2) Pokiaľ ide o informácie potrebné pre výkazníctvo, preveruje sa tiež, či sa tieto informácie bežne sledujú v operatívnej evidencii, pokiaľ ich sledovanie nie je zabezpečené v iných odboroch informačnej sústavy.14)

§ 15

Pri preverovaní výstupov z informačnej sústavy organizácií na písomných nosičoch (ďalej len „výkazy“) sa skúma najmä:

a) či sa výkazy zostavili podľa platných smerníc, pokynov alebo iných záväzných predpisov a či sú schválené príslušným orgánom štátnej štatistiky (opatrené jeho registračnou alebo schvaľovacou doložkou) alebo ústredným orgánom, ktorému sa povolil čiastkový systém štatistických zisťovaní,15)

b) či údaje uvedené vo výkazoch súhlasia s údajmi obsiahnutými v operatívnej evidencii alebo účtovníctve, prípadne v prvotných záznamoch,

c) či sa vo výkazoch čitateľne vyplnili všetky údaje alebo namiesto nich uvedené symboly predpísané pre prípady, keď sa údaj nevypĺňa,

d) či boli vo výkaze uvedené aj všetky predpísané indikačné údaje (kód organizácie, kraj, okres, odvetvie, plánovacia skupina a pod.) a požadované kontrolné čísla,

e) či sú správne všetky výpočty a nápočty (súčty, násobenia, percentá, priemery a i.); či sú údaje správne zaokrúhlené,

f) či sú správne vykonané prepočty za minulé obdobia na porovnateľné údaje,

g) či sú údaje na výkazoch uvedené v predpísaných merných jednotkách a rádoch,

h) či sa dodržiavajú pravidlá vykonávania opráv a hlásenia opráv príjemcom výkazov,

ch) či sú výkazy predpísaným spôsobom podpísané, opatrené pečiatkou a dátumom a či sú na nich uvedené mená osôb, ktoré ich vyhotovili,

i) či sa predpísaným spôsobom vyhotovujú komentáre k výkazom a či správne vystihujú podstatu a váhu sledovaných javov,

j) či sa výkazy odoslali s príslušnými prílohami, v určenom počte a v predpísanej lehote.

§ 16

Pri preverovaní výstupov z informačnej sústavy organizácií na technických nosičoch sa skúma najmä:

a) či sa o odovzdávaní informácií na technických nosičoch uzavrela dohoda, či má táto dohoda všetky predpísané náležitosti a či sa riadne plní,16)

b) či sú prenášané údaje správne po obsahovej aj formálnej stránke (obdobne ako pri výkazoch - § 15),

c) či sa dodržiavajú termíny odovzdávania dát.

ODDIEL IV

Preverovanie stavu informačnej sústavy organizácií

§ 17

(1) Pri preverovaní stavu informačnej sústavy sa skúma úroveň informačnej sústavy vo vzťahu k potrebám riadenia.

(2) V súvislosti s tým sa skúma najmä, či informačná sústava v súlade s platnými právnymi predpismi17) poskytuje podklady potrebné

a) pre objektívne poznávanie a hodnotenie stavu a činnosti organizácie,

b) pre vypracúvanie koncepcie rozvoja organizácie, podkladov pre zostavovanie štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva, štátnych rozpočtov, hospodárskych plánov, prípadne iných národohospodárskych plánov a pre kontrolu ich plnenia,

c) pre ochranu socialistického vlastníctva a presadzovania hospodárnosti a efektívnosti,

d) pre bežné riadenie organizácie a pre kontrolu a revíziu jej hospodárskej činnosti.

§ 18

(1) Pri preverovaní stavu informačnej sústavy organizácií sa ďalej skúma, či informačná sústava v celej organizácii je jednotne metodicky riadená18) a ktorý útvar túto funkciu vykonáva.19)

(2) Na tento účel sa skúma najmä:

a) či je v organizácii - predovšetkým pri decentralizovanom spôsobe zostavovania štatistických výkazov - zabezpečené riadne a včasné plnenie spravodajskej povinnosti na všetkých úsekoch činnosti a či je zabezpečená informovanosť pracovníkov príslušných organizačných zložiek o metodických predpisoch a opatreniach vydávaných Federálnym štatistickým úradom pre jednotlivé odbory a okruhy informačnej sústavy,

b) či organizácia zaviedla vo svojej pôsobnosti záväzne predpísané klasifikácie a číselníky, prípadne iné metodické pomôcky,

c) či organizácia uskutočňuje rozbory svojej činnosti20) a či sa v organizáciách okrem čiastkových rozborov za jednotlivé úseky činnosti vykonávajú aj súhrnné (komplexné) rozbory vzťahujúce sa na činnosť organizácie ako celku a zahŕňajúce aj oblasť úžitkových hodnôt, oblasť pracovných síl a ďalšie oblasti vyjadrované inými než hodnotovými ukazovateľmi, a ktorý útvar také rozbory za organizáciu vykonáva,

d) či sú pracovníci zodpovedajúci za chod informačnej sústavy a za plnenie konkrétnych úloh vybavení potrebnými pomôckami (smernice k štatistickým výkazom, klasifikácie a číselníky, predpisy o vzoroch prvotných záznamov a bežných zápisov; predpisy o jednotnej údajovej základni organizácií a pod.).

§ 19

(1) Stav informačnej sústavy organizácií sa preveruje aj z hľadiska, či organizácia vytvorila predpoklady na to, aby sa informácie v jej informačnej sústave získavali včas, úplne, pravdivo a racionálne.21)

(2) V tomto smere sa skúma najmä:

a) či je v organizácii zabezpečené viacúčelové využívanie informácií, t.j. či pri jednom vstupe a jednom spracovaní podkladov slúžia informácie súčasne všetkým útvarom organizácie, ktoré ich pre svoju riadiacu činnosť potrebujú,

b) či a na akej úrovni sa v organizácii využívajú vlastné prostriedky výpočtovej techniky, prípadne servisné služby výpočtových stredísk vlastného rezortu alebo organizácií iných rezortov,

c) či sa zápisy v písomnostiach informačnej sústavy robia riadne (čitateľne, predpísaným spôsobom a prostriedkom zaručujúcim ich trvanlivosť),

d) či sa dodržiavajú predpisy o úschove písomností informačnej sústavy a o ich vyraďovaní,22)

e) ako je kádrovo zabezpečený výkon prác súvisiacich s chodom informačnej sústavy organizácie a aká je úroveň príslušných pracovníkov z hľadiska ich vzdelania a dĺžky praxe.

ODDIEL V

Postup pri vykonávaní previerok

§ 20

Fázy previerok

Každá previerka má tri fázy

a) prípravu previerky,

b) vykonanie previerky na mieste,

c) realizácia výsledkov previerky.

§ 21

Príprava previerky

(1) Pri príprave previerky je úlohou preverujúceho orgánu

a) oboznámiť sa s charakterom preverovanej organizácie (organizácií) a s právnymi predpismi, uzneseniami vlády a pod. upravujúcimi príslušnú oblasť,

b) vyhodnotiť poznatky o činnosti organizácie v preverovanej oblasti a na ich základe určiť predmet previerky,

c) vypracovať program vykonania previerky.

(2) Program previerky obsahuje:

a) názov previerky,

b) názov organizácie a miesto, kde sa má previerka vykonať,

c) cieľ a predmet previerky.

(3) Príslušný vedúci pracovník vystaví príkaz na vykonanie previerky, ktorý obsahuje najmä zloženie previerkovej skupiny a vymenovanie jej vedúceho,23) názov previerky a miesto a termín jej vykonania.

Vykonanie previerky na mieste

§ 22

(1) Základnou úlohou previerkovej skupiny je zistiť skutočný stav v preverovanej oblasti a porovnať ho so stavom, aký by mal byť, keby sa boli dôsledne dodržali platné predpisy a keby sa po všetkých stránkach správne postupovalo.

(2) Pri všetkých zistených nedostatkoch treba zistiť ich príčiny, následky i osobnú zodpovednosť pracovníkov, ktorí nedostatky zavinili.24)

(3) Rovnakou mierou ako na nedostatky treba prihliadať aj na kladné stránky a na dobré výsledky činnosti preverovanej organizácie, a to v záujme využitia dobrých skúseností v práci iných organizácií a na zovšeobecnenie správnych metód práce.

§ 23

(1) Previerka sa začína oboznámením vedúceho preverovanej organizácie s programom previerky.

(2) Skutočnosti zistené previerkou treba vierohodne preukázať. Nemožno sa opierať iba o úvahy, domnienky alebo nepreverené okolnosti.

§ 24

Osobám zodpovedným za zistené závady alebo nedostatky musí sa vždy dať možnosť vysvetliť príčiny ich konania, aby sa mohla posúdiť miera ich zavinenia.

§ 25

(1) Poznatky získané previerkou sa spracujú do písomného záznamu o vykonanej prebierke. Záznam musí byť vypracovaný pravdivo, objektívne, adresne, stručne a zrozumiteľne. Podpisujú ho všetci členovia previerkovej skupiny.

(2) S obsahom záznamu oboznámi previerková skupina vedúcich pracovníkov organizácie a zodpovedné osoby v ňom uvedené a výsledky previerky s nimi prerokuje. Organizácii možno pritom uložiť, aby do určitej doby zabezpečila odstránenie zistených nedostatkov.25)

(3) Záznam o previerke vykonanej orgánom riadenia sa zasiela - ak ide o komplexnú previerku alebo o previerku, pri ktorej vyšli najavo závažnejšie okolnosti - na vedomie aj krajskej (mestskej) správe Českého štatistického úradu alebo Slovenského štatistického úradu podľa sídla preverovanej organizácie.

§ 26

(1) Pri vykonávaní previerok treba sústreďovať tiež kritické pripomienky a námety, ktoré možno využiť na zdokonalenie celkového procesu tvorby a poskytovanie sociálno-ekonomických informácií v Československej socialistickej republike, najmä pripomienky a námety

a) obsahovej a metodickej povahy (obsah a metodika ukazovateľov, úroveň smerníc k štátnym štatistickým výkazom, klasifikácie a číselníky, vzory prvotných záznamov a bežných zápisov a pod.),

b) analytickej povahy (k sústave ukazovateľov na účely analýz, kontroly plnenia plánu a pod.),

c) spracovateľskej povahy (kontrolné operácie, kontrolné čísla, zber dát a pod.).

(2) Kritické pripomienky a námety preverovanej organizácie sa uvedú v prílohe záznamu o vykonanej previerke.

§ 27

V súvislosti s preverovaním správnosti a vierohodnosti sociálno-ekonomických informácií a stavu informačnej sústavy organizácií sa zisťujú aj prípady, keď sa od organizácie požadujú štatistické údaje bez súhlasu príslušného orgánu štátnej štatistiky alebo nad jeho rámec. Ak previerku vykonáva orgán riadenia, upovedomí o takýchto zisťovaniach orgán štátnej štatistiky, ktorý by bol príslušný na ich schválenie.26)

Realizácia výsledkov previerky

§ 28

(1) Previerková skupina operatívne presadzuje odstraňovanie nedostatkov na mieste ihneď po ich zistení. Ak ide o vážnejšie nedostatky, prerokuje na základe záznamu o vykonaní previerky so zodpovednými pracovníkmi preverovanej organizácie prijatie potrebných opatrení. Opatrenia na nápravu musia byť konkrétne, zásadnej povahy a musia zabezpečovať skutočnú nápravu.

(2) Ak sa touto cestou nedohodne spôsob nápravy, predloží previerková skupina celý materiál z previerky príslušnému vedúcemu pracovníkovi preverujúceho orgánu, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

§ 29

Orgán, ktorý previerku vykonal, je povinný kontrolovať plnenie uložených opatrení na nápravu, dokiaľ sa všetky opatrenia nesplnili a dokiaľ sa nevytvorili podmienky pre to, aby sa závady v budúcnosti neopakovali.


ODDIEL VI

Záverečné ustanovenia

§ 30

Previerky správnosti a vierohodnosti sociálno-ekonomických informácií a stavu informačnej sústavy organizácií (s výnimkou náhodných previerok) zahŕňajú orgány ich vykonávajúce do svojich plánov kontrolnej činnosti.

§ 31

Pri vykonávaní previerok sociálno-ekonomických informácií týkajúcich sa realizácie osobitnej časti štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva ČSSR - obrana a bezpečnosť - postupujú orgány riadenia podľa pokynov Štátnej plánovacej komisie vydaných pre túto činnosť.

§ 32

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1983.


Predseda:

Ing. Mička v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 16 ods.4 zákona. § 14 ods.3 zákona Českej národnej rady č.40/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií. § 16 ods.3 zákona Slovenskej národnej rady č.41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií.

2) § 17 ods.2 a 3 zákona. § 16 ods.2 zákona č.40/1972 Zb.§ 18 ods.2 zákona č.41/1972 Zb.

3) § 14 ods.2 písm. b) a § 16 ods.1 zákona č.40/1972 Zb.§ 16 ods.2 písm. b) a § 18 ods.1 zákona č.41/1972 Zb.

4) § 7 ods.1 písm. e), § 10 písm. e) a § 11 písm. e) zákona č.40/1972 Zb.§ 8 písm. e), § 12 písm. e) a § 13 ods.1 zákona č.41/1972 Zb.

5) Čať I a VII Zásad kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe, schválených uznesením vlády ČSSR zo 14. apríla 1982 č. 108, uznesením vlády ČSR z 12. mája 1982 č. 139 a uznesením vlády SSR z 28. apríla 1982 č. 129, uverejnených pod č. 66/1982 Zbierky zákonov.

6) Čl. 27 a čl. 44 ods. 1 Zásad uvedených v poznámke5).

7) § 2 písm. e) zákona.

8) § 2 písm. d) zákona.

9) Pokiaľ by sa vydali osobitné predpisy týkajúce sa osobitne organizovaných evidencií, pasportov a registor [§ 2 písm. f) zákona], tvorili by informácie v nich obsiahnuté ďalší úsek preverovania.

10) Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií č. 173/1980 Zb. o jednotnej údajovej základni organizácií.
Úprava Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií č. FŠÚ 209/81-03, FMF XV/1-1769/81 z 30. januára 1981 o obsahu a forme katalógov jednotnej údajovej základne organizácií oznámená v Zbierke zákonov v čiastke 13/1981 a uverejnená v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov pod č. 1/1981.
Úpravy vydávané Federálnym štatistickým úradom pre jednotlivé oblasti jednotnej údajovej základne organizácií.

11) Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií č. 78/1977 Zb. o zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií.
Úpravy Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií vydávané pre jednotlivé oblasti prvotných záznamov a bežných zápisov.

12) § 3 nariadenia vlády ČSSR č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácií.

13) § 28 nariadenia vlády č. 153/1971 Zb.

14) Povinnosť viesť údaje potrebné pre výkazníctvo v operatívnej evidencii (pokiaľ ich vedenie nie je zabezpečené v iných odboroch informačnej sústavy organizácií) je organizáciám uložená ustanovením § 29 ods. 2 nariadenia vlády č. 153/1971 Zb.

15) § 16 ods. 3 zákona.

16) Príloha č. 2 úpravy Federálneho štatistického úradu č. 1585/80-03 z 3. júna 1980 o úprave písomných nosičov sociálno-ekonomických informácií a o odovzdávaní sociálno-ekonomických informácií na technických nosičoch, oznámenej v Zbierke zákonov v čiastke 23/1980 a uverejnenej v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov pod č. 9/1980.

17) § 9 nariadenia vlády č.153/1971 Zb.

18) § 7 ods. 1 nariadenia vlády č. 153/1971 Zb.

19) Štátnym hospodárskym organizáciám sa spoločnou úpravou Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií č. FŠÚ 14 243/1972, FMF XV/1-1054/1972 z 24. januára 1972 o zabezpečení niektorých podmienok vytvárania informačnej sústavy štátnych hospodárskych organizácií uverejnenou v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov pod č. 3/1972 doporučilo zriadiť na tento účel útvar informačnej sústavy.

20) § 5 nariadenia vlády č. 153/1971 Zb.

21) § 7 ods.2 nariadenia vlády č.153/1971 Zb.

22) § 39 a ďalšie nariadenie vlády č.153/1971 Zb.

23) Podľa okolností môže sa vykonaním previerky poveriť tiež jednotlivý pracovník.

24) So zreteľom na povahu preverovaného predmetu pôjde väčšinou o porušenie povinností administratívnej povahy, za ktoré môžu orgány štátnej štatistiky ukladať poriadkové pokuty do výšky 3000 Kčs, prípadne organizáciám ekonomické sankcie (§ 30 a ďalšie zákona). Výnimočne by mohlo ísť o trestný čin podľa § 125 alebo 126 Tr. zákona.

25) Orgány štátnej štatistiky môžu uložiť, aby sa odstránili zistené nedostatky s účinkom, že ak sa nedostatky v určenej lehote neodstránia, uloží sa organizácii pokuta podľa § 32 ods.1 zákona.

26) § 20 zákona.