Opatrenie č. 402/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 388/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov

Čiastka 159/1998
Platnosť od 30.12.1998

OBSAH

402

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 18. decembra 1998,

ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 388/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Zoznam vybraných priemyselných výrobkov – jeho prvý doplnok (ďalej len „PRODSLOV – 1. doplnok“) dopĺňa zavedený zoznam vybraných priemyselných výrobkov.

(2) PRODSLOV – 1. doplnok je vypracovaný na základe zmien zoznamu priemyselných výrobkov PRODCOM, ktorý vydal Štatistický úrad Európskej únie.

(3) Predmetom PRODSLOV-u – 1. doplnku je zaradenie nových výrobkov a merných jednotiek, oprava a doplnky názvov výrobkov a zrušenie výrobkov.

§ 2

PRODSLOV – 1. doplnok vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky ako samostatnú publikáciu.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.