Vyhláška č. 291/2014 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017

Čiastka 89/2014
Platnosť od 23.10.2014
Účinnosť od 01.01.2017 do31.12.2018
Zrušený 250/2017 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 1. októbra 2014,

ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 až 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 určuje spravodajským jednotkám,1) aké údaje budú poskytovať na príslušných štatistických formulároch podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2.2)

(2) Rozsah a využívanie údajov a informácií z administratívnych zdrojov3) je uvedený v prílohe č. 3.

(3) Údaje a informácie uvedené v Programe štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 poskytujú spravodajské jednotky Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Vyplnený formulár v listinnej podobe môže odovzdať spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo je spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo bez signálu.4)

(4) Štátne štatistické zisťovania (ďalej len „štatistické zisťovanie“) sa vykonávajú prostredníctvom jedného alebo viacerých štatistických formulárov.

(5) Podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými jednotkami sa ustanovujú takto:

a) spravodajská jednotka, ktorá má spravodajskú povinnosť o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými členským štátmi Európskej únie, poskytuje údaje v elektronickej podobe do systému Intrastat formou hlásení zaradených do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 14 (Intrastat 1-12) a Č. ŠZ 15 (Intrastat 2-12),

b) spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou – domácnosťou alebo členom domácnosti, poskytuje údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky ústnou formou alebo v listinnej podobe,

c) spravodajské jednotky, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štatistické zisťovania zaradené do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 1 (Obyv 1-12), Č. ŠZ 2 (Obyv 2-12), Č. ŠZ 3 (Obyv 3-12), Č. ŠZ 4 (Obyv 4-12), Č. ŠZ 5 (Obyv 5-12), Č. ŠZ 7 (Práca 5-99), Č. ŠZ 16 (Ceny ZO 1-12), Č. ŠZ 19 (Ceny Priem 1-12), Č. ŠZ 21 (Ceny Priem 4-95), Č. ŠZ 23 (Ceny Stav 10-04), Č. ŠZ 24 (Ceny Stav 9-95) a Č. ŠZ 50 (Dop VZCD 1-52), odovzdajú Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnené formuláre v listinnej podobe; spravodajské jednotky, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štatistické zisťovania zaradené do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 48 (Dop 4-12), Č. ŠZ 49 (Dop 5-04), Č. ŠZ 52 (Dop 7-01) a Č. ŠZ 53 (Dop 8-01), môžu odovzdať Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnené formuláre aj v listinnej podobe.

(6) Ak koniec lehoty na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší predchádzajúci pracovný deň.

(7) Každé štatistické zisťovanie má priradenú značku a názov štatistického zisťovania, ktoré sú totožné so značkou a názvom štatistického formulára, určeného na zber údajov. Ak sa štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom jedného štatistického formulára, značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára, názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára sú rovnaké. Ak sa štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom viacerých štatistických formulárov, značka a názov štatistického formulára sú odvodené od značky a názvu štatistického zisťovania.

(8) Štatistické zisťovania uvedené v prílohe č. 2 obsahujú v značke štatistického zisťovania skratku názvu ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo štátnej organizácie, ktorá štatistické zisťovanie vykonáva. Zoznam skratiek názvov ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a štátnych organizácií je uvedený v prílohe č. 2.

(9) Pod pojmom podniky zapísané v obchodnom registri sa na účely tejto vyhlášky rozumejú právnické osoby alebo fyzické osoby zapísané v obchodnom registri.

§ 2

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení vyhlášky č. 378/2012 Z. z a vyhlášky č. 410/2013 Z. z.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Ľudmila Benkovičová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 291/2014 Z. z.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 2015 AŽ 2017

Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov

OBLASŤČ. ŠZ*)Č. ŠF**)ZNAČKA ŠZ/ŠFNÁZOV OBLASTI, ŠZ/ŠF
1DEMOGRAFIA A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA
11Demografia a sociálne štatistiky
1101Obyvateľstvo a migrácia
1.1.Obyv 1-12Hlásenie o uzavretí manželstva
2.2.Obyv 2-12Hlásenie o narodení
3.3.Obyv 3-12List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
4.4.Obyv 4-12Hlásenie o rozvode
5.5.Obyv 5-12Hlásenie o sťahovaní
1102Práca
6.6.Práca 2-04Štvrťročný výkaz o práci
7.7.Práca 5-99Hlásenie o štrajku
8.VZPS 1-04Výberové zisťovanie pracovných síl
8.VZPS/A 1-04Výberové zisťovanie pracovných síl – pre domácnosť
9.VZPS/B 1-04Výberové zisťovanie pracovných síl – pre členov domácnosti
10.VZPS/C 1-01Výberové zisťovanie pracovných síl – ad hoc modul
1103Náklady práce
9.11.ÚNP 1-01Ročný výkaz o úplných nákladoch práce
1104Školstvo a vzdelávanie
10.12.AES 1-95Zisťovanie o vzdelávaní dospelých, (rok zisťovania 2016)
11.13.CVTS 1-95Zisťovanie o ďalšej odbornej príprave, (rok zisťovania 2016)
1106Príjmy a spotreba
12.RÚ 1-12Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov
14.RÚ/A 1-12Prehľad o zložení a o príjmoch domácnosti
15.RÚ/B 1-12Pravidelné a veľké výdavky domácnosti
16.RÚ/C 1-12Denník bežných výdavkov domácnosti
1107Sociálna ochrana
13.17.Soc 1-01Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
2EKONOMICKÁ ŠTATISTIKA
21Makroekonomické štatistiky
2103Zahraničný obchod
14.18.Intrastat 1-12Hlásenie o prijatí tovaru
15.19.Intrastat 2-12Hlásenie o odoslaní tovaru
2105Ceny v zahraničnom obchode
16.20.Ceny ZO 1-12Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode
17.21.Ceny ZO 2-95Revízia výberu reprezentantov sledovania vývoja cien v zahraničnom obchode, (rok zisťovania 2016)
2106Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
18.22.KPESC 1-12Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien
19.Ceny Priem 1-12Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov
23.Ceny Priem /T 1-12 Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov v tuzemsku
23a. Ceny Priem/V 1-12Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov určených na celkový vývoz
21.25.Ceny Priem 4-95Revízia výberu reprezentantov sledovania vývoja cien v priemysle, (rok zisťovania 2016)
22.26.Ceny Poľ NC 1-12Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov
23.27.Ceny Stav 10-04Štvrťročný výkaz o cenách v stavebníctve
24.28.Ceny Stav 9-95Revízia výberu reprezentantov sledovania vývoja cien v stavebníctve, (rok zisťovania 2016)
25.Ceny VTS 1-04Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti vybraných trhových služieb
29.Ceny VTS/A 1-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nehnuteľností
30.Ceny VTS/B 1-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov
31.Ceny VTS/C 1-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti spracovania dát
32.Ceny VTS/Da 1-04Štvrťročný výkaz o cenách za skladovanie, uskladňovanie a manipulácie s nákladom
33.Ceny VTS/Db 1-04Štvrťročný výkaz o cenách právnych služieb
34.Ceny VTS/Dc 1-04Štvrťročný výkaz o cenách účtovníckych služieb, audítorských služieb a daňového poradenstva
35.Ceny VTS/Dd 1-04Štvrťročný výkaz o cenách poradenských služieb v oblasti riadenia
36.Ceny VTS/De 1-04Štvrťročný výkaz o cenách architektonických, inžinierskych a geodetických služieb
37.Ceny VTS/Df 1-04Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz zloženia a čistoty
38.Ceny VTS/Dg 1-04Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz fyzikálnych vlastností
39.Ceny VTS/Dh 1-04Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz integrovaných mechanických a elektrických systémov
40.Ceny VTS/Dch 1-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb automobilovej technickej kontroly
41.Ceny VTS/Di 1-04Štvrťročný výkaz o cenách reklamných služieb
42.Ceny VTS/Dj 1-04Štvrťročný výkaz o cenách prieskumu trhu a verejnej mienky
43.Ceny VTS/Dk 1-04Štvrťročný výkaz o cenách prekladateľských a tlmočníckych služieb
44.Ceny VTS/Dl 1-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb personálnych agentúr
45.Ceny VTS/Dm 1-04Štvrťročný výkaz o cenách bezpečnostných a pátracích služieb
46.Ceny VTS/Dn 1-04Štvrťročný výkaz o cenách čistiacich služieb
47.Ceny VTS/Do 1-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb spojených s organizovaním kongresov a obchodných výstav
47a.Ceny VTS/Dp 1-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nakladateľstva, výroby filmov a činností pre rozhlasové a televízne vysielanie
47b.Ceny VTS/Dr 1-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v cestovnom ruchu
26.48.Ceny IKaP 5-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií
27.Ceny FPS 6-04Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti finančných a poisťovacích služieb
49.Ceny FPS/Poi 6-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti poisťovníctva
50.Ceny FPS/Pen 6-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti bankovníctva
51.Ceny FPS/Pin 6-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu
28.Ceny Dop 9-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti dopravy
52.Ceny Dop/A 9-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej železničnej dopravy
53.Ceny Dop/B 9-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej cestnej dopravy
54.Ceny Dop/C 9-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútrozemskej nákladnej vodnej dopravy
55.Ceny Dop/D 9-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej leteckej dopravy
56.Ceny Dop/E 9-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti potrubnej dopravy
29.57.Ceny Poľ D 1-04Štvrťročný výkaz o cenách dodávok vybraných výrobkov a služieb do poľnohospodárstva
22Podnikové štatistiky
2201Podnikové štatistiky
30.58.Prod 3-04Štvrťročný výkaz produkčných odvetví
31.59.Prod 13-04Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
32.Roč 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví
60.Roč Dop 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví v doprave
61.Roč IKaP 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví v informáciách, komunikácii a v poštách
62.Roč Les 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví v lesníctve
63.Roč OPU 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví v obchode, pohostinstve a ubytovaní
64.Roč Poľ 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví v poľnohospodárstve
65.Roč Priem 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví v priemysle
66.Roč Stav 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví v stavebníctve
67.Roč VTS 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví vo vybraných trhových službách
68.Roč VV 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví vo výskume a vývoji
69.Roč Zav 1-01Ročný závodný výkaz produkčných odvetví
70.Roč MJ/A1-01Ročný výkaz produkčných odvetví – základné ukazovatele zaregistrovanej miestnej jednotky
71.Roč MJ/B1-01Ročný výkaz produkčných odvetví – základné ukazovatele nových nezaregistrovaných miestnych jednotiek
33.Roč 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
72.Roč Dop 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v doprave
73.Roč IKaP 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v informáciách, komunikácii a v poštách
74.Roč Les 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v lesníctve
75.Roč OPU 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v obchode, pohostinstve a ubytovaní
76.Roč Poľ 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v poľnohospodárstve
77.Roč Priem 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v priemysle
78.Roč Stav 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v stavebníctve
79.Roč VTS 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch vo vybraných trhových službách
80.Roč VV 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch vo výskume a vývoji
23Odvetvové štatistiky
2301Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
34.81.Poľ 1-04Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov
35.82.Osev 3-01Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju
36.83.Poľ 6-01Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu
37.84.Poľ 8-01Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu
38.85.Poľ 9-01Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru
39.86.Poľ 2-02Polročný výkaz o bilancii plodín
40.87.Poľ 18-01Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat
41.88.Poľ 20-93Štrukturálne zisťovanie fariem, (rok zisťovania 2016)
42.89.Ryb 1-01Ročný výkaz o výlove rýb
2302Priemysel
43.90.Priem 1-12Mesačný výkaz v priemysle
44.91.Priem 6-01Ročný výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a priemyselných službách
2303Stavebníctvo
45.92.Stav 1-12Mesačný výkaz v stavebníctve
46.93.Stav 3-04Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch
2304Doprava
47.94.Dop 1-12Mesačný výkaz v doprave
48.95.Dop 4-12Mesačný výkaz o letiskách
49.96.Dop 5-04Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave
50.97.Dop VZCD 1-52Týždenný výkaz o prevádzke cestného motorového vozidla
51.98.Dop 6-01Ročný výkaz v doprave
52.Dop 7-01Ročný výkaz v železničnej doprave
99.Dop/VDP 7-01Ročný výkaz v železničnej doprave vo veľkých dopravných podnikoch
99a.Dop/MDP 7-01Ročný výkaz v železničnej doprave v malých dopravných podnikoch
99b.Dop/L 7-01Ročný výkaz v železničnej doprave v podnikoch s licenciou a Európskou licenciou na vykonávanie železničnej dopravy
53.Dop 8-01Ročný výkaz vo vodnej doprave
100.Dop/A 8-01Ročný výkaz vo vodnej doprave
100a.Dop/B 8-01Ročný výkaz vo vodnej doprave vo vybraných podnikoch
54.101.Dop 9-01Ročný výkaz v leteckej doprave
55.102.Dop 10-01Ročný výkaz v potrubnej doprave
2305Cestovný ruch
56.103.CR 1-12Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia
57.CR 3-04Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu
104.CR/A 3-04Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre vybraného člena domácnosti
104a.CR/B 3-04Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre ostatných členov domácnosti
58.105.CR 6-01Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu
2306Obchod a stravovacie služby
59.106.OPU 1-12Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
2307Informácie, komunikácia a poštové služby
60.107.IKaP 1-12Mesačný výkaz v informáciách a v komunikácii
2308Finančné a poisťovacie služby
61.108.Poi 3-04Štvrťročný výkaz v poisťovníctve
62.109.Pen 3-04Štvrťročný výkaz v peňažníctve
63.110.Pin 3-04Štvrťročný výkaz v nebankových finančných inštitúciách
64.Poi 5-01Ročný výkaz v poisťovníctve
111.Poi 5-01Ročný výkaz v poisťovníctve
111a.Poi MJ/A 5-01Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele zaregistrovanej miestnej jednotky
111b.Poi MJ/B 5-01Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek
65.Pen 5-01Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách
112.Pen 5-01Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách
112a.Pen MJ/A 5-01Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách – základné ukazovatele zaregistrovanej miestnej jednotky
112b.Pen MJ/B 5-01Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek
2309Vybrané trhové služby
66.113.VTS 1-12Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách
2310Netrhové služby
67.114.NSNO 1-01Ročný výkaz nezárobkových organizácií
68.115.NSPO 1-93Ročný výkaz príspevkových organizácií, (rok zisťovania 2016)
69.116.NSRO 1-93Ročný výkaz rozpočtových organizácií, (rok zisťovania 2017)
3ŠTATISTIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PRIEREZOVÁ ŠTATISTIKA
31Životné prostredie
3101Životné prostredie
71.118.ŽP 6-01Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
71a.118a. ŽP 14-01Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach, (rok zisťovania 2017)
33Životné podmienky
3301Životné podmienky
72.SILC 1-01Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
119.SILC/A 1-01Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – Zloženie domácnosti
120.SILC/B 1-01Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – Údaje za hospodáriacu domácnosť
121.SILC/C 1-01Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – Údaje za osoby
34Viacstranné štatistiky
3401Energetika
73.122.Energ 7-12Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla
74.123.Energ 8-12Mesačný výkaz o tuhých palivách a vybraných plynných palivách
75.124.Ceny Energ 9-02Polročný výkaz o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov
76.125.Ceny Energ 10-02Polročný výkaz o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov
77.126.Energ 2-01Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy
78.127.Energ 3-01Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie
79.128.Energ 4-01Ročný výkaz o výrobe elektriny a tepla
80.129.Energ 5-01Ročný výkaz o maloobchode s tuhými palivami
81.130.Energ 6-01Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
3403Veda, technika a inovácie
82.131.VV 6-01Ročný výkaz o výskume a vývoji
83.132.Inov 1-92Zisťovanie o inováciách, (rok zisťovania 2016)
3404Informačná spoločnosť
84.133.ICT HH 1-01Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov
85.134.ICT ENT 2-01Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch
5PODPORA PRE ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY
52Registre
5201Registre ekonomických subjektov
87.136.Org 5-99Hlásenie o základnej územnej jednotke
88.137.Org 6-99Hlásenie o územno-technickej jednotke
89.138.Org UZ 2-93Dotazník na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu, (rok zisťovania 2017)

Charakteristiky štatistických zisťovaní

1. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Obyv 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o uzavretí manželstva

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov na účely demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky štatistického zisťovania poskytujú komplexné informácie na účely štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.5)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: údaje o snúbencoch (dátum uzavretia manželstva, rodinný stav, poradie manželstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu alebo ovdovenia, najvyššie vzdelanie, národnosť, štátne občianstvo a trvalý pobyt).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Matričné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

2. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Obyv 2-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o narodení

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov na účely demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky štatistického zisťovania poskytujú komplexné informácie na účely štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.5)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: údaje o dieťati (dátum narodenia dieťaťa, štátne občianstvo, pohlavie a miesto narodenia), údaje o pôrode a údaje o rodičoch (dátum narodenia, štátne občianstvo, rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, najvyššie vzdelanie, národnosť a trvalý pobyt).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Matričné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

3. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Obyv 3-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov na účely demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky štatistického zisťovania poskytujú komplexné informácie na účely štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.6)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: údaje o zomretom (dátum úmrtia, dátum narodenia, pohlavie, najvyššie vzdelanie, zamestnanie, národnosť, okres, obec, štát a miesto úmrtia, štátne občianstvo, trvalý pobyt, rodinný stav), údaje o pozostalom manželovi (manželke), údaje o deťoch zomretých do jedného roka, o vykonaní pitvy a o príčine smrti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Matričné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

4. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Obyv 4-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o rozvode

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov na účely demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky štatistického zisťovania poskytujú komplexné informácie na účely štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: údaje o priebehu a výsledku rozvodového konania, údaje o manželoch (dátum uzavretia manželstva, počet detí z manželstiev, trvalý pobyt, identifikácia manželov, najvyššie vzdelanie, štátne občianstvo a národnosť), poradie rozvodu a príčiny rozvratu manželstva.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Okresné súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: posledný kalendárny deň v mesiaci.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

5. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Obyv 5-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o sťahovaní

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov na účely demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky štatistického zisťovania poskytujú komplexné informácie na účely štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.7)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: údaje o sťahujúcom sa (dátum narodenia, pohlavie, rodinný stav, štátne občianstvo, najvyššie vzdelanie a národnosť), dátum zmeny trvalého pobytu, dôvod sťahovania, miesto narodenia, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obecné a mestské úrady, útvary Policajného zboru, ktoré rozhodujú o udelení pobytu cudzincom.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po skončení mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

6. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Práca 2-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o práci

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov, odpracovaných hodinách, voľných pracovných miestach, o mzdách a súvisiacich finančných ukazovateľoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti, miezd a voľných pracovných miest v Slovenskej republike, pri výpočtoch ukazovateľov práce a miezd v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.8)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zamestnanosť v pracovnom pomere a mimo pracovného pomeru, voľné a obsadené pracovné miesta, odpracovaný čas, mzdové ukazovatele a vybrané zložky nákladov práce.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti, občianske združenia, stavovské organizácie – profesijné komory, komory, záujmové združenia právnických osôb, organizácie a združenia s medzinárodným prvkom, zahraničné kultúrne informačné strediská, európske zoskupenia územnej spolupráce, organizácie zabezpečujúce protipožiarnu ochranu, spravodajské jednotky reklasifikované v zmysle metodiky národných účtov zo sektora nefinančných korporácií do sektora verejnej správy, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Košiciach.

7. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Práca 5-99

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o štrajku

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu štrajku. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vyhodnocovanie vplyvu štrajku na ekonomiku, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky a požiadaviek medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.9)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: trvanie štrajku (dni, hodiny), počet štrajkujúcich.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Organizácie, s aspoň jedným zamestnancom, bez ohľadu na hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa v prípade uskutočnenia štrajku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Košiciach.

8. Značka štatistického zisťovania: VZPS 1-04

Názov štatistického zisťovania: Výberové zisťovanie pracovných síl

Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:

VZPS/A 1-04 Výberové zisťovanie pracovných síl – pre domácnosť

VZPS/B 1-04 Výberové zisťovanie pracovných síl – pre členov domácnosti

VZPS/C 1-01 Výberové zisťovanie pracovných síl – ad hoc modul

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie štruktúry zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch. Výsledky štatistického zisťovania sa v kombinácii s výsledkami výberového zisťovania pracovných síl pre členov domácnosti využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, pri výpočtoch ukazovateľov práce a miezd v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.10)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: sociálne vzťahy medzi členmi domácnosti, demografické ukazovatele (pohlavie, štátna príslušnosť, dátum narodenia, rodinný stav, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a podobne); počet osôb zamestnaných aj nezamestnaných v podrobnej štruktúre; u zamestnaných hlavné a ďalšie zamestnanie, stála práca alebo dočasná práca, plný alebo kratší pracovný čas, odpracované hodiny, atypické formy práce, zamestnanie v odvetví hospodárstva podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,11)

postavenia v zamestnaní podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní,12) u nezamestnaných dôvod skončenia pracovného pomeru a charakteristika posledného zamestnania, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsoby hľadania zamestnania a podobne; u osôb od 15 rokov ekonomické postavenie, formálne a neformálne vzdelávanie, mzda zamestnancov, mladí ľudia na trhu práce len za rok 2016 a samostatná zárobková činnosť len za rok 2017.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosti a členovia domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne, ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: týždeň nasledujúci po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

9. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ÚNP 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o úplných nákladoch práce

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrovni a štruktúre miezd a ďalších nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja miezd a ostatných nákladov práce, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet zamestnancov, odpracované hodiny a platené hodiny, úroveň a štruktúra výdavkov zamestnávateľov vynakladaných v súvislosti so zamestnávaním pracovnej sily.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, obchodné spoločnosti, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie, fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.

10. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: AES 1-95

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o vzdelávaní dospelých

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať medzinárodne porovnateľné údaje o vzdelávaní dospelých, o prekážkach súvisiacich so vzdelávaním, počítačových zručnostiach, znalostiach jazykov a o účasti na kultúrnom a spoločenskom živote. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie politiky celoživotného vzdelávania, kultúrnej politiky a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: demografické údaje, ekonomická aktivita, dosiahnuté vzdelanie, účasť na formálnom a neformálnom vzdelávaní a neformálnom učení sa, prekážky vo vzdelávaní, počítačové zručnosti, znalosť jazykov a účasť na kultúrnom a spoločenskom živote.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Fyzická osoba vo veku 18 až 64 rokov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za päť rokov, (rok zisťovania 2016).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. novembra 2016.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

11. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CVTS 1-95

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o ďalšej odbornej príprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ďalšej odbornej príprave z hľadiska vzdelávacej politiky podniku, vstupnej odbornej príprave, účastníkoch odbornej prípravy a o nákladoch na odbornú prípravu v podnikoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na tvorbu a monitorovanie politiky trhu práce z hľadiska konkurencieschopnosti pracovnej sily na štátnej úrovni a úrovni Európskej únie.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.15)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet zamestnancov, ich zaradenie podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní,12) náklady práce, účasť zamestnancov v jednotlivých druhoch odbornej prípravy, platený pracovný čas strávený na odbornej príprave, spôsob financovania odbornej prípravy v podnikoch, vzdelávacia politika podniku, organizácia a finančné náklady odbornej prípravy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia s počtom zamestnancov 10 a viac, ktoré sú zapísané v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, bez ohľadu na hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za päť rokov, (rok zisťovania 2016).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júna 2016.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

12. Značka štatistického zisťovania: RÚ 1-12

Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:

RÚ/A 1-12 Prehľad o zložení a o príjmoch domácnosti

RÚ/B 1-12 Pravidelné a veľké výdavky domácnosti

RÚ/C 1-12 Denník bežných výdavkov domácnosti

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných a nepeňažných výdavkov a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima podľa osobitného zákona.16)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: spotrebné výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje, na alkoholické nápoje a tabak, na odievanie a obuv, na bývanie, na nájomné a údržbu obydlia, na vybavenie a prevádzku domácnosti, na starostlivosť o zdravie, na dopravu, poštu a telekomunikácie, na kultúru a rekreáciu, na vzdelávanie, na verejné stravovanie a ubytovacie služby, na osobnú starostlivosť a iné výdavky na spotrebné tovary a služby; ostatné výdavky, peňažné príjmy a naturálna osobná spotreba domácnosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosti a členovia domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

13. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Soc 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte, kapacite a obyvateľoch zariadení, o územnej vybavenosti podľa jednotlivých druhov zariadení a o príjmoch, výdavkoch a zamestnancoch zariadení. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.17)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: charakteristika zariadenia, počet miest, počet obyvateľov v štruktúre podľa pohlavia, veku, úhrady za sociálne služby a zdravotného stavu; údaje o príjmoch, výdavkoch a zamestnancoch zariadenia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, poskytujúce starostlivosť celoročnú, týždennú, dennú alebo na určitý čas.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

14. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: INTRASTAT 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o prijatí tovaru

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Únie vstupujúcich na územie Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: fakturovaná suma, čistá hmotnosť a množstvo v dodatkových merných jednotkách prijatého tovaru Únie okrem tovarov, ktoré sú v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi, v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu zaslania, regiónu určenia (nepovinný údaj), krajiny pôvodu, druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdaniteľné osoby registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka prijali tovary Únie v súhrnnej hodnote vyššej ako 200 000 eur.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

15. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: INTRASTAT 2-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o odoslaní tovaru

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Únie opúšťajúcich územie Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: fakturovaná suma, čistá hmotnosť a množstvo v dodatkových merných jednotkách odoslaného tovaru Únie okrem tovarov, ktoré sú v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi, v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu určenia, regiónu pôvodu (nepovinný údaj), druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdaniteľné osoby registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka odoslali tovary Únie v súhrnnej hodnote vyššej ako 400 000 eur.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

16. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny ZO 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dovozných cenách a vývozných cenách vybraných tovarov na výpočet indexov cien v zahraničnom obchode, na účely analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny pri dovoze/prijatí a vývoze/odoslaní. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na prepočty dovozu/prijatí a vývozu/odoslaní tovaru do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.19)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dovozná cena a vývozná cena vybraných tovarov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri subjektov zahraničného obchodu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

17. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny ZO 2-95

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Revízia výberu reprezentantov sledovania vývoja cien v zahraničnom obchode

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom revízie je aktualizácia súboru cenových reprezentantov, vytvorenie novej váhovej schémy podľa štruktúry dovozu/prijatia a vývozu/odoslania v roku 2015, vytvorenie základne pre následné pravidelné mesačné štatistické zisťovanie, získať informácie o dovozných cenách a vývozných cenách vybraných tovarov na výpočet indexov cien v zahraničnom obchode na účely analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny pri dovoze/prijatí a vývoze/odoslaní. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na prepočty dovozu a vývozu tovaru do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.20)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dovozná cena a vývozná cena vybraných tovarov za rok 2015, hodnota dovozu/prijatia a vývozu/odoslania za rok 2015.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri subjektov zahraničného obchodu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za päť rokov (rok zisťovania 2016).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. septembra 2016.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

18. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: KPESC 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za Slovenskú republiku. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na výpočet indexu spotrebiteľských cien a životných nákladov ako podklad na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné minimum, na hodnotenie vývoja vnútornej ekonomiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.21)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: spotrebiteľská cena reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Predajne a prevádzky služieb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

19. Značka štatistického zisťovania: Ceny Priem 1-12

Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov

Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:
Ceny Priem/T 1-12Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov v tuzemsku
Ceny Priem/V 1-12Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov určených na celkový vývoz“.

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných výrobkov na výpočet indexov cien výrobcov v priemysle na účely analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny v priemysle a rýchlej informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na prepočty hodnotových ukazovateľov priemyslu a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných výrobkov priemyselných výrobcov určených pre tuzemsko a priamy vývoz a tržby z realizácie za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

05 až 09 – Ťažba a dobývanie, 10 až 33 – Priemyselná výroba, 35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, 36 – Zber, úprava a dodávka vody, 37– Čistenie a odvod odpadových vôd a 38 – Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 19. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

21. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Priem 4-95

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Revízia výberu reprezentantov sledovania vývoja cien v priemysle

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom revízie je aktualizácia súboru cenových reprezentantov, vytvorenie novej váhovej schémy podľa štruktúry tržieb v roku 2015 a zvýšenie vypovedacej schopnosti publikovaného indexu cien priemyselných výrobcov. Pre jednorazové zisťovanie budú vybraté priemyselné podniky z pohľadu dosiahnutia najlepšieho pokrytia štruktúry priemyselnej výroby vybranými reprezentantmi. Cieľom štatistického zisťovania je výpočet indexov cien výrobcov v priemysle na účely analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny v priemysle a rýchlej informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na prepočty hodnotových ukazovateľov priemyslu a národných účtov do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.23)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: ceny vybraných výrobkov priemyselných výrobcov určených pre tuzemsko a priamy vývoz, tržby za výrobok a šesťmiestnu skupinu Štatistickej klasifikácie ekonomických činností.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

05 až 09 – Ťažba a dobývanie, 10 až 33 – Priemyselná výroba, 35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, 36 – Zber, úprava a dodávka vody, 37– Čistenie a odvod odpadových vôd a 38 – Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: raz za päť rokov.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája 2016.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

22. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Poľ NC 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných druhov poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú platené výrobcovi. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na výpočet priemerných cien a cenových indexov poľnohospodárskych výrobkov, na hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov poľnohospodárskej produkcie, na prepočty hodnotových ukazovateľov do stálych cien (odvetvová štatistika a národné účty), na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01 – Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a 03 – Rybolov a akvakultúra.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 26. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

23. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Stav 10-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o cenách v stavebníctve

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác a o nákupných cenách rozhodujúcich spotrebovaných stavebných materiálov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien stavebných prác a materiálov, na analytické hodnotenie vývoja úrovne cien v stavebníctve a na rýchlu informáciu o vývoji hospodárskeho cyklu, na prepočty hodnotových ukazovateľov stavebníctva a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných stavebných prác a materiálov v členení podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).24)

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

41 až 43 – Stavebníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

24. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Stav 9-95

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Revízia výberu reprezentantov sledovania vývoja cien v stavebníctve

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom revízie je aktualizácia súboru cenových reprezentantov, vytvorenie novej váhovej schémy podľa štruktúry tržieb v roku 2015 a zvýšenie vypovedacej schopnosti publikovaného indexu cien vybraných stavebných prác a nákupných cien rozhodujúcich spotrebovaných stavebných materiálov. Pre jednorazové zisťovanie budú vybrané stavebné firmy z pohľadu dosiahnutia najlepšieho pokrytia štruktúry stavebníctva v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien stavebných prác a materiálov, na analytické hodnotenie vývoja úrovne cien v stavebníctve a na rýchlu informáciu o vývoji hospodárskeho cyklu, na prepočty hodnotových ukazovateľov stavebníctva a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných stavebných prác a materiálov v členení podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).24)

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybraní investori a podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

41 až 43 – Stavebníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za päť rokov.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. júna 2016.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

25. Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 1-04

Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti vybraných trhových služieb

Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:

Ceny VTS/A 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nehnuteľností

Ceny VTS/B 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov

Ceny VTS/C 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti spracovania dát

Ceny VTS/Da 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách za skladovanie, uskladňovanie a manipulácie s nákladom

Ceny VTS/Db 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách právnych služieb

Ceny VTS/Dc 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách účtovníckych služieb, audítorských služieb a daňového poradenstva

Ceny VTS/Dd 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách poradenských služieb v oblasti riadenia

Ceny VTS/De 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách architektonických, inžinierskych a geodetických služieb

Ceny VTS/Df 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz zloženia a čistoty

Ceny VTS/Dg 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz fyzikálnych vlastností

Ceny VTS/Dh 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz integrovaných mechanických a elektrických systémov

Ceny VTS/Dch 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb automobilovej technickej kontroly

Ceny VTS/Di 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách reklamných služieb

Ceny VTS/Dj 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách prieskumu trhu a verejnej mienky

Ceny VTS/Dk 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách prekladateľských a tlmočníckych služieb

Ceny VTS/Dl 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb personálnych agentúr

Ceny VTS/Dm 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách bezpečnostných a pátracích služieb

Ceny VTS/Dn 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách čistiacich služieb

Ceny VTS/Do 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb spojených s organizovaním kongresov a obchodných výstav

Ceny VTS/Dp 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nakladateľstva, výroby filmov a činností pre rozhlasové a televízne vysielanie

Ceny VTS/Dr 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v cestovnom ruchu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti nehnuteľností, prenájmu strojov a prístrojov, spracovania dát a cenách ostatných vybraných trhových služieb na výpočet indexov cien. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov vybraných trhových služieb, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných služieb v oblasti nehnuteľností, prenájmu strojov a prístrojov, spracovania dát a cena ostatných vybraných trhových služieb určených prevažne pre podniky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

52 – Skladové a pomocné činnosti v doprave,

58 – Nakladateľské činnosti,

59 – Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok,

60 – Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie

62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby,

63 – Informačné služby,

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 – Právne a účtovnícke činnosti,

70 – Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia,

71 – Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy,

73 – Reklama a prieskum trhu,

74 – Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti,

77 – Prenájom a lízing,

78 – Sprostredkovanie práce,

79 – Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti

80 – Bezpečnostné a pátracie služby,

81 – Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou,

82 – Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti a

95.1 – Oprava počítačov a komunikačných zariadení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

26. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny IKaP 5-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií na výpočet indexov cien. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

53 – Poštové služby a služby kuriérov,

60 – Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie a

61 – Telekomunikácie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

27. Značka štatistického zisťovania: Ceny FPS 6-04

Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti finančných a poisťovacích služieb

Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:

Ceny FPS/Poi 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti poisťovníctva

Ceny FPS/Pen 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti bankovníctva

Ceny FPS/Pin 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a finančného lízingu na výpočet indexov cien. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti finančných a poisťovacích služieb, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných služieb v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a finančného lízingu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

64.1 – Peňažné sprostredkovanie,

64.9 – Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a

65.12 – Neživotné poistenie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

28. Značka štatistického zisťovania: Ceny Dop 9-04

Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti dopravy

Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:

Ceny Dop/A 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej železničnej dopravy

Ceny Dop/B 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej cestnej dopravy

Ceny Dop/C 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútrozemskej nákladnej vodnej dopravy

Ceny Dop/D 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej leteckej dopravy

Ceny Dop/E 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti potrubnej dopravy

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti dopravy na výpočet indexov cien. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti dopravy nákladov, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie. Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných služieb medzi podnikateľskými subjektmi v tuzemsku v oblasti dopravy nákladov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

49.20.0 – Nákladná železničná doprava,

49.41.0 – Nákladná cestná doprava,

49.50.1 – Potrubná doprava plynu,

49.50.2 – Potrubná doprava ropy,

50.40.0 – Vnútrozemská nákladná vodná doprava a

51.21.0 – Nákladná letecká doprava.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

29. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Poľ D 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o cenách dodávok vybraných výrobkov a služieb do poľnohospodárstva

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pohybe cien vybraných výrobkov a služieb, za ktoré ich výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku výrobu nakupuje na využitie vo výrobnom procese. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien vstupov a slúžia na analytické hodnotenie vývoja ekonomiky poľnohospodárstva, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných výrobkov a služieb nakupovaných poľnohospodárskymi výrobcami v sledovanom štvrťroku, nákup vybraných výrobkov a služieb v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01 – Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 27. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

30. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Prod 3-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz produkčných odvetví

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie ekonomickej činnosti. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého trendu vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.26)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: informácia o individuálnej účtovnej závierke, finančné ukazovatele, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, vybrané ukazovatele na úrovni jednotlivých závodov a údaje o novovzniknutých závodných jednotkách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 – Stavebníctvo,

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,

58 až 63 – Informácie a komunikácia,

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 – Administratívne a podporné služby,

85 – Vzdelávanie,

86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,

95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

96 – Ostatné osobné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 26. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

31. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Prod 13-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie ekonomickej činnosti. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého trendu vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: finančné ukazovatele, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva, základné ukazovatele o práci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 – Stavebníctvo,

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,

58 až 63 – Informácie a komunikácia,

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 – Administratívne a podporné služby,

85 – Vzdelávanie,

86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,

95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

96 – Ostatné osobné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

32. Značka štatistického zisťovania: Roč 1-01

Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví

Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:

Roč Dop 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v doprave

Roč IKaP 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v informáciách, komunikácii a v poštách

Roč Les 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v lesníctve

Roč OPU 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Roč Poľ 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v poľnohospodárstve

Roč Priem 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v priemysle

Roč Stav 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v stavebníctve

Roč VTS 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví vo vybraných trhových službách

Roč VV 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví vo výskume a vývoji

Roč Zav 1-01 Ročný závodný výkaz produkčných odvetví

Roč MJ/A 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví – základné ukazovatele zaregistrovanej miestnej jednotky

Roč MJ/B 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví – základné ukazovatele nových nezaregistrovaných miestnych jednotiek

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti, o špecifikácii ekonomických činností na účely prepočtu časových radov. Vybrané ukazovatele sa špecifikujú podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).24) Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na účely koncepčných prác a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.27)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: finančné ukazovatele – finančný lízing, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok podľa druhového členenia, časť medzispotreby, kapitálová účasť a kontrola v podniku v zahraničí, dopĺňajúce informácie o zahraničnej účasti v podniku, vybrané aktíva a pasíva v sektorovej štruktúre len za rok 2017; prierezové ukazovatele – vybrané vodohospodárske ukazovatele, dopravné ukazovatele, ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele; závodné ukazovatele – hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby a zásob materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, špecifikácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, špecifikácia naturálnych príjmov zamestnancov, aktívne zušľachtenie, zamestnanci a mzdy; v odvetví poľnohospodárstva – výrobkové členenie ukazovateľa hrubého obratu; odvetvové ukazovatele – v poľnohospodárstve: zamestnanci a mzdy podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve; v priemysle: vybrané ukazovatele v priemysle; v stavebníctve: stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku – podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek podľa Štatistickej klasifikácie stavieb,28) robotníci na stavebných prácach a ich mzdové prostriedky, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností,24) stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku na novej výstavbe, rekonštrukciách a modernizáciách podľa Štatistickej klasifikácie stavieb,28) stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami v tuzemsku podľa miesta realizácie; v obchode, pohostinstve a v ubytovaní: sieť maloobchodu a sieť pohostinstva; vo vybraných trhových službách: štruktúra tržieb podľa sídla odberateľa; ukazovatele miestnych jednotiek – charakteristika a základné ukazovatele miestnej jednotky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 – Stavebníctvo,

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

55 až 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,

58 až 63 – Informácie a komunikácia,

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 – Administratívne a podporné služby,

85 – Vzdelávanie,

86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,

95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

96 – Ostatné osobné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

33. Značka štatistického zisťovania: Roč 2-01

Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:

Roč Dop 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v doprave

Roč IKaP 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v informáciách, komunikácii a v poštách

Roč Les 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v lesníctve

Roč OPU 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Roč Poľ 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v poľnohospodárstve

Roč Priem 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v priemysle

Roč Stav 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v stavebníctve

Roč VTS 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch vo vybraných trhových službách

Roč VV 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch vo výskume a vývoji

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a o špecifikácii ekonomických činností na účely prepočtu časových radov. Vybrané ukazovatele sa špecifikujú podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).24) Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: finančné ukazovatele – finančný lízing, finančné ukazovatele, vybrané finančné ukazovatele, cenné papiere, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, časť medzispotreby, kapitálová účasť a kontrola v podniku v zahraničí, dopĺňajúce informácie o zahraničnej účasti v podniku, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane a poplatky, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, zamestnanci a mzdy, prierezové ukazovatele – dopravné ukazovatele a ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele; odvetvové ukazovatele v stavebníctve: stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku – podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek podľa Štatistickej klasifikácie stavieb,28) robotníci na stavebných prácach a ich mzdové prostriedky; v obchode, pohostinstve a v ubytovaní: sieť maloobchodu a sieť pohostinstva; vo vybraných trhových službách: štruktúra tržieb podľa sídla odberateľa.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur a spravodajské jednotky reklasifikované v zmysle metodiky národných účtov zo sektora nefinančných korporácií do sektora verejnej správy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 – Stavebníctvo,

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

55 až 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,

58 až 63 – Informácie a komunikácia,

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 – Administratívne a podporné služby,

85 – Vzdelávanie,

86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,

95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

96 – Ostatné osobné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

34. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat, o ich reprodukcii a úžitkovosti, o výrobe a predaji živočíšnych výrobkov, počte zabitých zvierat z vlastného chovu a o zdrojoch a využití mlieka. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby, na regionálnej úrovni (územná jednotka NUTS 2), na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.30)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: stavy hospodárskych zvierat, reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť, výroba a predaj živočíšnych výrobkov, počet zabitých zvierat z vlastného chovu, produkcia mlieka a jeho využitie na poľnohospodárskych farmách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01.4 – Chov zvierat a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

1. Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

2. Termíny predkladania orgánom Európskej únie Štatistickým úradom Slovenskej republiky v septembri roka, ktorý nasleduje po referenčnom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

35. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Osev 3-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o oseve jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín k 20. máju. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zostavenie časových radov, správ o vývoji národného hospodárstva, na spracovanie odhadov úrod, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.31)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: osiate plochy podľa druhov plodín v hektároch, výmera poľnohospodárskej pôdy podľa druhov pozemkov v hektároch.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01.1– Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 – Rozmnožovanie rastlín a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. mája sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

36. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.31)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: očakávaná hektárová úroda vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01.1– Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 – Rozmnožovanie rastlín a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 23. júna sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

37. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 8-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.31)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: očakávaná hektárová úroda vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 – Rozmnožovanie rastlín a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. augusta sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

38. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 9-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.31)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: očakávaná hektárová úroda vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 – Rozmnožovanie rastlín a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

39. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 2-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o bilancii plodín

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o bilancii plodín v poľnohospodárskych podnikoch s podrobným rozpisom úbytkov plodín vrátane osív a sadív a informácie o tržbách za vlastné výrobky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri tvorbe celoštátnej bilancie vybraných plodín, na prognózovanie zásobovania, vedenie dlhodobých časových radov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: stav počiatočných a konečných zásob, stav prírastkov a úbytkov plodín a tržby za vlastné výkony.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 – Rozmnožovanie rastlín,

01.4 – Chov zvierat a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. júla sledovaného roka a 12. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

40. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 18-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrode jednotlivých plodín podľa definitívneho zúčtovania, o plochách vinohradov, oseve ozimín a o stavoch hospodárskych zvierat. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely analytických prác, prognózovania, vedenia dlhodobých časových radov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.32)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zberové plochy a úroda jednotlivých druhov plodín, plocha a vek vinohradov, výmera plôch osiatych oziminami, zámer jarného osevu vybraných plodín, využitie pôdy, počet strojov a zariadení a počet a kapacita ustajňovacích a skladovacích objektov k 30. novembru. Stavy hospodárskych zvierat k 30. novembru podľa druhov (ošípané, hovädzí dobytok, ovce, kozy, hydina a kone), pohlavia, veku a hmotnosti na regionálnej úrovni.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 – Rozmnožovanie rastlín

01.4 – Chov zvierat a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

41. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 20-93

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štrukturálne zisťovanie fariem

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre poľnohospodárskych fariem z hľadiska personálneho, vekového a produkčného. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na spresnenie poľnohospodárskeho registra, na uplatnenie ekonomických nástrojov súvisiacich s rozvojom poľnohospodárstva, na typológiu fariem, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: organizačná štruktúra podnikov, osôb podnikajúcich v poľnohospodárstve a zamestnaných v poľnohospodárstve, ich vekové a vzdelanostné zloženie, počet odpracovaných hodín, výmera obhospodarovanej pôdy, výmera jednotlivých druhov pestovaných plodín, počet chovaných hospodárskych zvierat, počet strojov a zariadení, ekologické hospodárenie, výroba obnoviteľných zdrojov energie a iné zárobkové činnosti, metódy poľnohospodárskej výroby ako ochrana pôdy, pasenie, použitie hnojív, skladovanie exkrementov, zavlažovanie podľa druhov plodín, metódy a zdroje vody na zavlažovanie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a domácnosti s hlavnou a vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 – Rozmnožovanie rastlín,

01.4 – Chov zvierat a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2016).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. decembra 2016 spravodajské jednotky oslovené poštou, do 31. januára 2017 spravodajské jednotky navštívené opytovateľom.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

42. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ryb 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výlove rýb

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výlove rýb určených na trhové účely a samozásobenie, o produkcii násad a zarybnení. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.34)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výlov rýb podľa druhov, úlovky v rybárskych revíroch, produkcia násad a zarybnenie revírov podľa druhu rýb a násad, počet a výmera rybochovných zariadení, štruktúra pracovných síl a tržby za predaj rýb na trhové účely podľa druhov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri, fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

03 – Rybolov a akvakultúra a Slovenský rybársky zväz – RADA.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

43. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Priem 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz v priemysle

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných organizácií vyrábajúcich priemyselné výrobky alebo poskytujúcich priemyselné služby. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na výpočet indexu priemyselnej produkcie, na hodnotenie trendov vývoja ďalších indikátorov v rozsahu zisťovaných ukazovateľov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.35)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tržby, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, odpracované hodiny, zákazky priemyselných výrobkov a prác, výroba priemyselných výrobkov a priemyselných služieb podľa jednotlivých vyrábaných priemyselných komodít v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne inštitúcie a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov, a vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

44. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Priem 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a priemyselných službách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných organizácií vyrábajúcich priemyselné výrobky alebo poskytujúcich priemyselné služby. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie úrovne produkcie výrobkov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.35)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba a predaj podľa jednotlivých priemyselných komodít v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne inštitúcie, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov, a vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

45. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Stav 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz v stavebníctve

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zamestnancoch, stavebnej produkcii, tržbách a zákazkách stavebnej produkcie v odvetví stavebníctva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.19)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: priemerný evidenčný počet zamestnancov, odpracované hodiny zamestnancov spolu, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami spolu a podľa druhu realizovaných prác a smerov výstavby podľa Štatistickej klasifikácie stavieb,28) mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv spolu a v zahraničí, poddodávky stavebnej produkcie prijaté od iných organizácií, poddodávky stavebnej produkcie vykonané pre iné organizácie, tržby za vlastné výkony a tovar, zákazky stavebnej produkcie (štvrťročne).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

41 až 43 – Stavebníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Košiciach.

46. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Stav 3-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva a na rozhodovanie o prijímaní opatrení v oblasti bývania. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: základné údaje o bytoch, veľkosť dokončených bytov, stavebné povolenia na výstavbu nových budov a dokončené nebytové budovy z vydaných kolaudačných rozhodnutí ročne podľa štatistickej klasifikácie stavieb.26)

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Košiciach.

47. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz v doprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví doprava a skladovanie, okrem poštových služieb a služieb kuriérov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.36)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, hmotnosť prepraveného tovaru, z toho medzinárodná pre- prava, tonokilometre, z toho medzinárodná preprava, počet prepravených osôb, z toho medzinárodná preprava, osobokilometre, z toho medzinárodná preprava.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

49 – Pozemná doprava a doprava potrubím,

50 – Vodná doprava,

51 – Letecká doprava,

52 – Skladové a pomocné činnosti v doprave;

podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

49.10 – Osobná železničná doprava, medzimestská,

49.20 – Nákladná železničná doprava,

49.50 – Potrubná doprava,

50 – Vodná doprava,

51 – Letecká doprava,

52.22 – Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave,

52.23 – Vedľajšie činnosti v leteckej doprave a vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

49.31– Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava,

49.32 – Taxislužba,

49.39 – Ostatná osobná pozemná doprava i. n.,

49.41– Nákladná cestná doprava,

49.42 – Sťahovacie služby,

52.10 – Skladovanie a uskladňovanie,

52.21 – Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave,

52.24 – Manipulácia s nákladom a

52.29 – Ostatné pomocné činnosti v doprave.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

48. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 4-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o letiskách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti letísk. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.37)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: uskutočnené lety podľa úsekov letov – prepravené osoby, náklad a pošta, uskutočnené lety podľa východiskového letiska a cieľového letiska – prepravené osoby, náklad a pošta, údaje za letisko – prepravené osoby, tovar a pošta, pohyby lietadiel.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Letiská.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

49. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 5-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave tovarov uskutočnenej plavidlami vnútrozemskej vodnej dopravy na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na krajinu registrácie plavidla. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.38)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: druh dopravy, prístav a krajina naloženia/vyloženia tovaru, prepravený tovar: v tonách, druh tovaru, druh nebezpečného tovaru a spôsob balenia tovaru; kilometre a tonokilometre spolu, z toho na území Slovenskej republiky; druh plavidla, krajina registrácie plavidla; preprava tovaru v kontajneroch: balenie kontajnera, typ kontajnera, v tonách, počet kontajnerov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, ktoré majú platnú licenciu na vykonávanie dopravy na vnútrozemských vodných cestách, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

50. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop VZCD 1-52

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Týždenný výkaz o prevádzke cestného motorového vozidla

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti všetkých organizácií v cestnej doprave vykonávajúcich prepravu tovaru pre cudzie potreby za úplatu a pre vlastné potreby na zabezpečenie vlastnej činnosti. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.39)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: základné údaje o dopravnom prostriedku, miesto naloženia a vyloženia tovaru, množstvo prepraveného tovaru podľa tovarových skupín, preprava nebezpečného tovaru, spôsob balenia tovaru, najazdené kilometre, počet jázd, typ jazdy, krajiny tranzitu, počet náprav vozidla.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri a živnostenskom registri podľa typu dopravného prostriedku, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: týždenne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

51. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz v doprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o doprave. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.40)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: nákladná doprava všetkých druhov dopráv podľa tovarových skupín, z toho dovoz, vývoz, tranzit, výkony a tržby za prepravu tovaru; preprava osôb podľa cestovného; cestná osobná doprava vykonávaná autobusmi; mestská hromadná doprava – počet prepravených osôb; mestská hromadná doprava podľa miest; cestná verejná a neverejná nákladná doprava v členení vnútroštátna, medzinárodná, najazdené kilometre, spotreba pohonných látok; preprava nebezpečného tovaru; zamestnanci v doprave, z toho ženy; informácia o vykonávaní kombinovanej dopravy; medzinárodná preprava osôb a tovaru podľa krajín určenia; dopravné prostriedky v osobnej doprave – počet, obsaditeľnosť.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

49 až 52 – Doprava a skladovanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

52. Značka štatistického zisťovania: Dop 7-01

Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz v železničnej doprave

Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:

Dop/VDP 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave vo veľkých dopravných podnikoch

Dop/MDP 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave v malých dopravných podnikoch

Dop/L 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave v podnikoch s licenciou a Európskou licenciou na vykonávanie železničnej dopravy

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o železničnej doprave. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.41)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: rušne, motorové vozne; nákladné vozne a osobné vozne v triedení podľa druhov; prevádzkové ukazovatele; preprava osôb; preprava tovaru podľa typu prepravy; preprava tovaru podľa tovarových skupín; preprava tovaru podľa krajiny naloženia a vyloženia; preprava nebezpečného tovaru; preprava tovaru podľa typu zásielky; preprava tovaru podľa typu dopravnej jednotky; počet naložených intermodálnych jednotiek (ITU) podľa typu; počet prázdnych intermodálnych jednotiek (ITU) podľa typu; vlakové kilometre nákladnej dopravy; preprava osôb podľa typu dopravy; preprava osôb podľa krajiny nástupu a výstupu; vlakové kilometre osobnej dopravy; preprava tovaru a osôb podľa regiónov; bezpečnosť prevádzky v železničnej doprave.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Organizácie vykonávajúce železničnú dopravu na základe európskej licencie, licencie a dohody o vykonávaní prepravy tovaru a osôb na železničnej infraštruktúre Slovenskej republiky bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

53. Značka štatistického zisťovania: Dop 8-01

Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz vo vodnej doprave

Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:

Dop/A 8-01 Ročný výkaz vo vodnej doprave

Dop/B 8-01 Ročný výkaz vo vodnej doprave vo vybraných podnikoch

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vodnej doprave. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.42)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: základné informácie o podniku, plavidlá podľa – registrovanej tonáže, veku, roku výroby a výkonu, osobná doprava – počet a obsaditeľnosť lodí, vnútroštátne a medzinárodné linky v triedení pravidelné a nepravidelné, počet prepravených osôb v triedení podľa liniek, tržby bez DPH, kilometre plavby spolu, z toho na území Slovenskej republiky, preprava tovaru všetkými druhmi lodí.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Organizácie vykonávajúce vnútrozemskú vodnú dopravu na základe licencie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

54. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 9-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz v leteckej doprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o leteckom parku a výkonoch leteckej dopravy. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií (Spoločný dotazník pre štatistiku dopravy organizácií Eurostat-ITF-UNECE).

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: letecký park, prírastok, úbytok, stav lietadiel k 31. decembru sledovaného roka. Výkonové ukazovatele leteckej dopravy – pravidelné a nepravidelné obchodné lety, neobchodné lety, tržby za pravidelné lety a nepravidelné lety. Letecká doprava, letecké práce a výkony všeobecného letectva – počet letov, nalietané hodiny.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a v Registri lietadiel, ktoré vykonávali leteckú dopravu, letecké práce a všeobecné letectvo; fyzické osoby vykonávajúce leteckú činnosť na súkromné účely alebo pre vlastnú potrebu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

55. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 10-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz v potrubnej doprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu. Zisťovanie sa vykonáva podľa požiadaviek medzinárodných organizácií. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií (Spoločný dotazník pre štatistiku dopravy organizácií Eurostat-ITF-UNECE).

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: preprava ropy, preprava zemného plynu v členení zásoby, stav k 1. januáru, predaj, dovoz, vývoz, stav k 31. decembru, prepravený objem spolu, ukazovatele dopravnej infraštruktúry.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a vykonávali prepravu ropy a zemného plynu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

56. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CR 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kapacite a výkonoch ubytovacieho zariadenia. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.43)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet domácich a zahraničných návštevníkov, počet prenocovaní, prevádzkové dni ubytovacieho zariadenia, kapacitné ukazovatele týkajúce sa počtu izieb, lôžok a miest na voľnej ploche, počet izieb prispôsobených pre osoby so zníženou pohyblivosťou, tržby za ubytovanie, zamestnanci a mzdy za ubytovacie zariadenie, počet súkromných podnikateľov a ich spoločníkov, informácie o usporiadaní akcií kongresového cestovného ruchu (kapacita ubytovacieho zariadenia pre usporiadanie akcií, počet a dĺžka realizovaných akcií a počet účastníkov akcií).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu Slovenskej republiky a poskytovali prechodné ubytovanie návštevníkom v ubytovacích zariadeniach.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

57. Značka štatistického zisťovania: CR 3-04

Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu

Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:

CR/A 3-04 Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre vybraného člena domácnosti

CR/B 3-04 Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre ostatných členov domácnosti

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dovolenkových pobytoch, služobných cestách a jednodňových návštevách občanov Slovenskej republiky doma i v zahraničí. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.43)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: návštevníci v triedení podľa dĺžky cesty, cieľového miesta pobytu (Slovenská republika zahraničie) a socio-demografických charakteristík; cesta s prenocovaním v triedení podľa mesiaca odchodu, počtu prenocovaní, hlavného cieľového miesta, druhu cieľového miesta, hlavného účelu, účasti detí na dovolenkovej ceste, hlavného druhu dopravného prostriedku, hlavného druhu ubytovacieho zariadenia, spôsobu rezervácie ubytovacích služieb, dopravných služieb a zájazdu, socio-demografických charakteristík a kategórií výdavkov; jednodňové cesty v triedení podľa hlavného účelu, hlavného cieľového miesta, hlavného spôsobu dopravy, socio-demografických charakteristík a kategórií výdavkov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosti a členovia domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

58. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CR 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o účastníkoch a tržbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zostavenie tabuliek satelitného účtu cestovného ruchu, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: pricestovania zahraničných návštevníkov a vycestovania slovenských občanov do zahraničia, tržby z aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu (tržby zo zájazdov, provízie z predaja zájazdov, ostatné tržby, tržby za vlastné dopravné služby), evidenčný počet zamestnancov a údaje o mzdách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

79 – Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

59. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: OPU 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v obchode, pohostinstve a v ubytovaní. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.19)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tržby za vlastné výkony a tovar, daň z pridanej hodnoty, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

45 až 47– Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov a

55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

60. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: IKaP 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz v informáciách a v komunikácii

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví informácií, komunikácií a poštových služieb a služieb kuriérov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.19)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

53 – Poštové služby a služby kuriérov,

58 – Nakladateľské činnosti,

59 – Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,

60 – Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie,

61 – Telekomunikácie,

62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby a

63 – Informačné služby;

podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

53 – Poštové služby a služby kuriérov,

61 – Telekomunikácie;

a vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

58 – Nakladateľské činnosti,

59 – Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,

60 – Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie,

62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby a

63 – Informačné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

61. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poi 3-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz v poisťovníctve

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely finančnej štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.44)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: informácia o individuálnej účtovnej závierke, zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva v poisťovníctve, finančné ukazovatele v poisťovníctve.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

65 – Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a

66.2 – Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

62. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Pen 3-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz v peňažníctve

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely finančnej štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.44)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva v peňažníctve, finančné ukazovatele v peňažníctve.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

64.1 – Peňažné sprostredkovanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

63. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Pin 3-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz v nebankových finančných inštitúciách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely finančnej štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.44)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: informácia o individuálnej účtovnej závierke, zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva nebankových finančných inštitúcií, finančné ukazovatele nebankových finančných inštitúcií.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

64.2 – Činnosti holdingových spoločností,

64.3 – Trusty, fondy a podobné finančné subjekty,

64.9 – Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,

66.1 – Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a

66.3 – Činnosti investičných manažérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

64. Značka štatistického zisťovania: Poi 5-01

Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz v poisťovníctve

Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:

Poi 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve

Poi MJ/A 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele zaregistrovanej miestnej jednotky

Poi MJ/B 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky a finančnej štatistiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.45)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: informácie o spravodajskej jednotke, kapitálová účasť a kontrola v podniku v zahraničí, zamestnanci a mzdy, finančné ukazovatele, predpísané poistné a náklady na poistné plnenie v sektorovej štruktúre, finančný lízing, časť medzispotreby, dopĺňajúce informácie o zahraničnej účasti v podniku, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, základné ukazovatele poisťovníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek medzispotreby, obstarania dlhodobého majetku a zásob a základné ukazovatele za miestne jednotky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

65 – Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a

66.2 – Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

65. Značka štatistického zisťovania: Pen 5-01

Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách

Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:

Pen 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách

Pen MJ/A 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách – základné ukazovatele zaregistrovanej miestnej jednotky

Pen MJ/B 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky a finančnej štatistiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.45)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: informácie o spravodajskej jednotke, kapitálová účasť a kontrola v podniku v zahraničí, finančné ukazovatele, zamestnanci a mzdy, bankomaty, finančný lízing, časť medzispotreby, dlhodobý majetok, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva, dopĺňajúce informácie o zahraničnej účasti v podniku, základné ukazovatele peňažníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek produkcie, medzispotreby, obstarania dlhodobého majetku a zásob a základné ukazovatele za miestne jednotky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

64 – Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,

66.1 – Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a

66.3 – Činnosti investičných manažérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

66. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: VTS 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví vybraných trhových služieb. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.19)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a daň z pridanej hodnoty.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 74 (okrem 72) – Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 – Administratívne a podporné služby,

85.5 – Ostatné vzdelávanie,

85.6 – Pomocné vzdelávacie činnosti,

90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,

95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

96 – Ostatné osobné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

67. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: NSNO 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz nezárobkových organizácií

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch nezárobkových organizácií zaradených medzi ostatných netrhových výrobcov, ktorých prevažná časť produkcie sa poskytuje členom bezplatne alebo za ceny ekonomicky bezvýznamné. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.46)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a tržieb podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),24) základné finančné ukazovatele, obstaranie a špecifikácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, počet zamestnancov a dobrovoľníkov, počet odpracovaných hodín dobrovoľníkmi, dane a informačné technológie; moduly so štruktúrami raz za tri roky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Nadácie, združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov, zväzy, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti a ich organizácie, občianske združenia, stavovské organizácie – profesijné komory a záujmové združenia právnických osôb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

68. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: NSPO 1-93

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz príspevkových organizácií

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch príspevkových organizácií. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.46)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a tržieb podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),24) vybrané finančné ukazovatele, počet zamestnancov a mzdy, obstaranie, špecifikácia a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a informačné a komunikačné technológie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Príspevkové organizácie, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, patriace do sektora štátnej správy a do sektora nezárobkových organizácií slúžiacich domácnostiam.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2016).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

69. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: NSRO 1-93

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz rozpočtových organizácií

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch rozpočtových organizácií. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.46)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: medzispotreba, štruktúra medzispotreby a štruktúra príjmov z činnosti organizácie podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),24) vybrané finančné ukazovatele, počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy, obstaranie, špecifikácia a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a informačné a komunikačné technológie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, patriace do sektora štátnej správy, obce nad 3 000 obyvateľov a samosprávne kraje.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2017).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

71. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ŽP 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o komunálnom odpade a finančných prostriedkoch vynaložených na ochranu životného prostredia z obcí v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.47)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: množstvo komunálneho odpadu podľa druhov komunálneho odpadu a spôsobu nakladania s komunálnym odpadom a vybrané finančné ukazovatele vynaložené obcami na ochranu životného prostredia podľa jednotlivých oblastí ochrany životného prostredia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

71a. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ŽP 14-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o použití palív v domácnostiach, ktoré sú potrebné na zostavenie účtu emisií do ovzdušia.Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb národného štatistického systému a požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.82)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika štatistického zisťovania: základné informácie o rodinnom dome a informácie o použití palív na vykurovanie a iné účely domácností v rodinných domoch.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosti v rodinných domoch.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo, (rok zisťovania 2017).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta 2017.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

72. Značka štatistického zisťovania: SILC 1-01

Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:

SILC/A 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – Zloženie domácnosti

SILC/B 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – Údaje za hospodáriacu domácnosť

SILC/C 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – Údaje za osoby

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať porovnateľné, včasné prierezové údaje a dlhodobé údaje o rozdelení príjmov a o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia (sociálnej exklúzie) na národnej a európskej úrovni. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.48)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: životné podmienky, bývanie, príjmy, zadlženosť domácností, sociálne vylúčenie, demografické údaje, vzdelanie, zdravie, informácie o ekonomickom postavení, informácie o práci, materiálna deprivácia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosti a členovia domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júna sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

73. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 7-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie predbežnej energetickej bilancie, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.49)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba elektriny a tepla, spotreba palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, dovoz, vývoz a vlastná spotreba elektriny a tepla.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, výrobcovia elektriny a jednotky, ktoré sa zaoberajú rozvodom elektriny a tepla.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

74. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 8-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o tuhých palivách a vybraných plynných palivách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch a dodávkach tuhých palív a vybraných plynných palív. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie predbežnej energetickej bilancie, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.49)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: ťažba – výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz, spotreba a predaj palív.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

24 (okrem 24.4) – Výroba a spracovanie kovov a organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

05 a 08.92 – Ťažba uhlia a lignitu a ťažba rašeliny, 46.71 – Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

75. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Energ 9-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov, spotrebe elektriny, počte spotrebiteľov a ukazovateľoch zaťaženia podľa kategórií. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie. Charakteristika premenných štatistického zisťovania: priemerná cena elektriny, počet spotrebiteľov, ročná spotreba a ukazovatele zaťaženia v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov. Ceny elektrickej energie účtované koncovým priemyselným odberateľom sa zisťujú a spracúvajú takto:

a) ceny, ktoré sa majú vykazovať, sú ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi, ktorí nakupujú elektrickú energiu pre vlastnú potrebu,

b) do úvahy sa berú všetky spôsoby priemyselného využitia elektrickej energie,

c) zaznamenané ceny sú založené na systéme štandardných spotrebiteľských pásiem vymedzených rozsahom ročnej spotreby elektrickej energie,

d) ceny sa budú zisťovať dvakrát ročne, na začiatku každého šesťmesačného obdobia (január a júl), a budú sa vzťahovať na priemerné ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi za elektrickú energiu odobratú v predchádzajúcich šiestich mesiacoch,

e) ceny sa vyjadria v eurách za kWh,

f) ceny budú zahŕňať všetky splatné poplatky: sieťové poplatky a poplatky za spotrebovanú energiu po odpočítaní všetkých rabatov alebo prémií a iné poplatky (kapacitné poplatky, uvádzanie na trh, prenájom merača a ostatné s tým súvisiace); poplatky za počiatočné zapojenie sa nezapočítavajú,

g) ceny sa zaznamenávajú ako priemerné ceny,

h) vypracujú a zavedú sa nákladovo efektívne postupy s cieľom zaistiť reprezentatívny systém zostavovania údajov, ktorý je založený na týchto pravidlách:

1. ceny budú predstavovať vážený priemer cien, pričom ako váhové faktory sa použijú trhové podiely štatisticky skúmaných podnikov dodávajúcich elektrickú energiu; aritmetický priemer cien sa použije iba vtedy, keď nemožno vypočítať vážené hodnoty, aby sa štatistické zisťovanie vzťahovalo na reprezentatívny podiel vnútroštátneho trhu,

2. trhové podiely by sa mali zakladať na množstve elektrickej energie, ktoré dodávajúce podniky fakturujú koncovým priemyselným odberateľom; trhové podiely sa vypočítajú podľa možnosti oddelene pre každé pásmo a informácie používané na výpočet váženého priemeru budú podliehať správe, pričom sa budú dodržiavať pravidlá dôvernosti údajov,

3. v záujme zachovania dôvernosti ochrany údajov sa údaje týkajúce sa cien budú môcť oznamovať len vtedy, ak budú aspoň traja koncoví odberatelia v každej z kategórií, ktoré sú uvedené v písmene j),

i) ustanovia sa tri cenové úrovne:

1. ceny bez daní a odvodov,

2. ceny bez DPH a iných daní s nárokom na odpočet,

3. ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

j) štatistické zisťovanie cien elektrickej energie sa uskutoční pre tieto kategórie koncových priemyselných odberateľov:

Koncový priemyselný
odberateľ
Ročná spotreba elektriny v MWh
najnižšianajvyššia
Pásmo IA < 20
Pásmo IB20< 500
Pásmo IC500< 2 000
Pásmo ID2 000< 20 000
Pásmo IE20 000< 70 000
Pásmo IF70 000<= 150 000

k) raz za dva roky sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o používanom systéme zostavovania údajov, najmä opis štatistického zisťovania a jeho rozsah (počet štatisticky skúmaných dodávateľských podnikov, súhrnný percentuálny podiel týkajúci sa zastúpeného trhu a podobne), a kritériá používané na výpočet váženého priemeru cien, ako aj súhrnné údaje o objeme spotreby pre každé pásmo,

l) raz ročne sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o hlavných priemerných charakteristikách a faktoroch ovplyvňujúcich oznamované ceny pre každé spotrebiteľské pásmo; informácie budú zahŕňať:

1. priemerné faktory zaťaženia pri koncových priemyselných odberateľoch pre každé spotrebiteľské pásmo, ktoré sa vypočítajú na základe celkového množstva dodanej energie a priemerného maximálneho dopytu,

2. tabuľku s uvedením rozmedzia napätia,

3. opis stálych poplatkov, poplatkov za prenájom merača a ostatných poplatkov,

m) raz ročne sa spolu s januárovou správou budú vykazovať aj informácie o sadzbách a metódach výpočtu, ako aj opis daní z predaja elektriny koncovým priemyselným odberateľom; opis bude zahŕňať všetky odvody nedaňovej povahy vzťahujúce sa na systémové poplatky a záväzky služby vo verejnom záujme,

n) opis daní bude obsahovať tri časti:

1. dane, odvody a poplatky neuvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez daní a odvodov,

2. dane a odvody uvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia a považujú sa za dane a odvody bez nároku na odpočet; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez DPH a ostatných daní s nárokom na odpočet,

3. daň z pridanej hodnoty a ostatné dane s nárokom na odpočet uvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

o) medzi dane, odvody a poplatky, ktoré možno uplatniť, patrí:

1. daň z pridanej hodnoty,

2. koncesné poplatky vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie pôdy a verejného alebo súkromného majetku a na účely sietí alebo iných zariadení,

3. environmentálne dane alebo odvody vzťahujúce sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo na poplatky za CO2, SO2 alebo emisie iných látok v súvislosti so zmenou klímy,

4. dane za jadrovú energiu a iné dane za inšpekciu, ako sú poplatky za vyradenie jadrových zariadení z prevádzky, poplatky za inšpekciu a poplatky za jadrové zariadenia a podobne,

5. ostatné dane alebo odvody súvisiace s odvetvím energetiky, ako sú záväzky a poplatky za služby vo verejnom záujme, odvody na financovanie energetických regulačných orgánov a podobne,

6. ostatné dane alebo odvody nesúvisiace s odvetvím energetiky, ako sú vnútroštátne, miestne alebo regionálne dane za spotrebovanú energiu, dane za distribúciu elektriny a podobne,

p) dane z príjmu, dane týkajúce sa majetku, spotrebné dane za ropné produkty a palivá na iné účely, ako je výroba elektriny, dane z pohonných látok do motorových vozidiel, cestné dane, dane za telekomunikačné, rozhlasové a reklamné licencie, poplatky za licencie, dane z odpadu a podobne sa nebudú zohľadňovať,

r) raz ročne sa Eurostatu oznámi spoločne s januárovou správou o cenách aj rozpis cien za elektrinu s uvedením ich hlavných prvkov; rozpis cien elektriny na hlavné prvky sa bude vykonávať takto:

1. plnou cenou za elektrinu v spotrebiteľskom pásme je celková suma sieťových cien a cien za energiu a dodávku (od výroby po uvedenie na trh s výnimkou sietí) a všetkých daní a odvodov:

1a. sieťová cena predstavuje pomer medzi výnosom súvisiacim so sadzbami za prenos a rozvod, zodpovedajúci objemom v kWh v spotrebiteľskom pásme; ak nie sú dostupné údaje o individuálnych objemoch v kWh na pásmo, budú poskytnuté odhady,

1b. cena za energiu a dodávku je celková cena po odpočítaní sieťovej ceny a všetkých daní a odvodov,

1c. dane a odvody pri sieťových cenách,

1d. dane a odvody pri cenách za energiu a dodávku,

1e. DPH a iné dane s nárokom na odpočet,

2. ak sú doplnkové služby označené oddelene, možno ich pripojiť k jednému z dvoch hlavných prvkov takto:

2a. sieťová cena bude zahŕňať náklady, sadzby za prenos a rozvod, straty pri prenose a rozvode, sieťové náklady, služby po predaji, náklady na systémové služby a prenájom merača,

2b. cena za energiu a dodávku bude zahŕňať náklady, výrobu, akumuláciu, vyrovnávajúcu energiu, náklady na dodanú energiu, služby zákazníkom, riadenie služieb po predaji, meranie a iné náklady na dodávku,

2c. iné špecifické náklady, ako sú náklady, ktoré nie sú ani sieťovými nákladmi, ani nákladmi na energiu a dodávku, ani daňami, sa budú vykazovať oddelene,

s) ak priemyselné predaje pokrýva jedna spoločnosť, môže informácie oznamovať táto spoločnosť; ak tieto predaje pokrýva viac ako jedna spoločnosť, tieto informácie oznamuje Štatistický úrad Slovenskej republiky,

t) medzi koncových priemyselných odberateľov môžu patriť aj iní nerezidentní odberatelia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybraní dodávatelia elektriny pre konečnú spotrebu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára a 31. júla po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

76. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Energ 10-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov, spotrebe, počte spotrebiteľov a zaťažení podľa kategórií. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: priemerná cena zemného plynu, počet spotrebiteľov, ročná spotreba a ukazovatele zaťaženia v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov.

Ceny plynu pre koncových priemyselných odberateľov sa zisťujú a spracúvajú takto:

a) ceny, ktoré treba oznámiť, sú ceny platené priemyselnými koncovými odberateľmi, ktorí nakupujú zemný plyn distribuovaný prostredníctvom sietí na vlastnú potrebu,

b) do úvahy sa berú všetky spôsoby priemyselného využitia plynu; z tohto systému sú vyňatí spotrebitelia, ktorí používajú plyn:

1. na výrobu elektriny v elektrárňach alebo v kogeneračných zariadeniach,

2. na neenergetické účely, napríklad v chemickom priemysle,

3. v množstve vyššom ako 4 000 000 gigajoulov ročne,

c) zaznamenané ceny budú vychádzať zo systému štandardných spotrebiteľských pásiem vymedzených rozsahom ročnej spotreby plynu,

d) ceny sa budú zisťovať dvakrát ročne, na začiatku každého šesťmesačného obdobia (január a júl), a budú sa vzťahovať na priemerné ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi za plyn odobratý v predchádzajúcich šiestich mesiacoch;

e) ceny sa musia vyjadriť v eurách za gigajoul; jednotka spotrebovanej energie sa meria na základe spaľovacieho tepla,

f) ceny musia zahŕňať všetky splatné poplatky: sieťové poplatky a poplatky za spotrebovanú energiu po odpočítaní všetkých rabatov alebo prémií a iné poplatky (prenájom merača, stále poplatky a ostatné s tým súvisiace); poplatky za počiatočné zapojenie sa nezapočítavajú,

g) ceny sa zaznamenávajú ako vnútroštátne priemerné ceny,

h) členské štáty vypracujú a zavedú nákladovo efektívne postupy s cieľom zaistiť reprezentatívny systém zostavovania údajov, ktorý je založený na týchto pravidlách:

1. ceny budú predstavovať vážený priemer cien, pričom ako váhové faktory sa použijú trhové podiely štatisticky skúmaných podnikov dodávajúcich plyn; aritmetický priemer cien sa použije iba vtedy, keď nemožno vypočítať vážené hodnoty, aby sa štatistické zisťovanie vzťahovalo na reprezentatívny podiel vnútroštátneho trhu,

2. trhové podiely sa zakladajú na množstve plynu, ktoré dodávajúce podniky fakturujú koncovým priemyselným odberateľom, a budú sa vypočítavať oddelene pre každé pásmo; na informácie používané na výpočet váženého priemeru sa vzťahujú pravidlá o dôvernosti údajov,

3. v záujme zachovania dôvernosti sa údaje o cenách oznámia len vtedy, ak budú aspoň traja koncoví odberatelia v každej z kategórií, ktoré sú uvedené v písmene j),

i) ustanovia sa tri cenové úrovne:

1. ceny bez daní a odvodov,

2. ceny bez DPH a iných daní s nárokom na odpočet,

3. ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

j) štatistické zisťovanie cien plynu sa uskutoční pre tieto kategórie koncových priemyselných odberateľov:

Koncový priemyselný
odberateľ
Ročná spotreba plynu v gigajouloch
najnižšianajvyššia
Pásmo I1 < 1 000
Pásmo I21 000< 10 000
Pásmo I310 000< 100 000
Pásmo I4100 000<1 000 000
Pásmo I51 000 000<= 4 000 000

k) raz za dva roky sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o používanom systéme zostavovania údajov, najmä opis štatistického zisťovania a jeho rozsah (počet štatisticky skúmaných dodávateľských podnikov, súhrnný percentuálny podiel týkajúci sa zastúpeného trhu a podobne) a kritériá používané na výpočet váženého priemeru cien, ako aj súhrnné údaje o objeme spotreby pre každé pásmo,

l) raz ročne sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o hlavných priemerných charakteristikách a faktoroch ovplyvňujúcich oznamované ceny pre každé spotrebiteľské pásmo; informácie budú zahŕňať:

1. priemerné faktory zaťaženia koncových priemyselných odberateľov pre každé spotrebiteľské pásmo, ktoré sa vypočítajú na základe celkového množstva dodanej energie a priemerného maximálneho dopytu,

2. opis zliav poskytovaných, ak ide o prerušiteľné dodávky,

3. opis stálych poplatkov, poplatkov za prenájom merača alebo všetkých ostatných poplatkov s významom na vnútroštátnej úrovni,

m) raz ročne sa spolu s januárovou správou o cenách budú oznamovať aj informácie o sadzbách a metódach výpočtu, ako aj opis daní z predaja plynu koncovým priemyselným odberateľom; opis zahŕňa všetky odvody nedaňovej povahy vzťahujúce sa na systémové poplatky a služby vo verejnom záujme; opis daní bude obsahovať tri časti:

1. dane, odvody, odvody nedaňovej povahy, poplatky a všetky ostatné fiškálne poplatky, ktoré nie sú uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom; položky uvedené v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez daní a odvodov,

2. dane a odvody uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom a považujú sa za dane a odvody bez nároku na odpočet; položky opísané v tomto bode budú preto zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez DPH a ostatných daní s nárokom na odpočet,

3. DPH a ostatné dane s nárokom na odpočet uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

n) medzi dane, odvody a poplatky patrí:

1. daň z pridanej hodnoty,

2. koncesné poplatky vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie pôdy a verejného alebo súkromného majetku a na účely sietí či iných zariadení,

3. environmentálne dane alebo odvody vzťahujúce sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo ak ide o poplatky za CO2, SO2 alebo emisie iných látok v súvislosti so zmenou klímy,

4. ostatné dane alebo odvody súvisiace s odvetvím energetiky sú služby vo verejnom záujme a poplatky za ne, odvody na financovanie energetických regulačných orgánov a podobne,

5. ostatné dane alebo odvody nesúvisiace s odvetvím energetiky sú miestne alebo regionálne dane za spotrebovanú energiu, dane za distribúciu plynu a podobne,

o) dane z príjmu, majetku, dane z pohonných látok do motorových vozidiel, cestné dane, dane za telekomunikačné, rozhlasové a reklamné licencie, poplatky za licencie, dane z odpadu a podobne sú z tohto opisu vyňaté, pretože sú súčasťou prevádzkových nákladov a vzťahujú sa aj na iné odvetvia alebo činnosti,

p) ak priemyselné predaje pokrýva jedna spoločnosť, môže informácie oznamovať táto spoločnosť; ak pokrýva tieto predaje viac ako jedna spoločnosť, tieto informácie oznamuje Štatistický úrad Slovenskej republiky,

r) medzi koncových priemyselných odberateľov môžu patriť aj iní nerezidentní odberatelia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybraní dodávatelia zemného plynu pre konečnú spotrebu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára a 31. júla po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

77. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o procesoch výroby kvapalných palív z ropy. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.49)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vsádzka, prevádzková spotreba, výťažky, reklasifikácia a toky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia kvapalných palív z ropy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

78. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 3-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a spotrebe obnoviteľných druhov palív a o výrobe elektriny a tepla z týchto zdrojov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.49)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba a spotreba obnoviteľných druhov palív, výroba tepla a elektriny.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Producenti a používatelia obnoviteľných zdrojov energie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

79. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 4-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výrobe elektriny a tepla

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla, o počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.49)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba elektriny a tepla, spotreba palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, dovoz, vývoz, straty a vlastná spotreba pri výrobe elektriny a tepla.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, výrobcovia kombinovanej výroby tepla a elektriny, ak prevádzkujú aspoň jedno kogeneračné zariadenie s inštalovaným elektrickým výkonom 0,10 MW a vyšším, výrobcovia elektriny, predajcovia elektriny a tepla a prevádzkovatelia rozvodných a prenosových sietí elektriny a tepla.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

80. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 5-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o maloobchode s tuhými palivami

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o predaji a zásobách tuhých palív v maloobchodnej sieti. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.49)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: predaj a zásoby základných druhov tuhých palív.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

47.78 – Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

81. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív a energie. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.49)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: ťažba – výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz, spotreba a predaj palív a energie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 – Stavebníctvo,

49 až 52 – Doprava a skladovanie a organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

46.12 – Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami,

46.71 – Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

82. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: VV 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výskume a vývoji

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výskume a vývoji v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja stavu a štruktúry zamestnancov a výdavkov na výskum a vývoj, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.50)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zamestnanci výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, štruktúra činností právnických osôb výskumu a vývoja a fyzických osôb výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj, ich štruktúra podľa zdrojov financovania, sociálno-ekonomických cieľov a kódu produkcie výskumu a vývoja, financovanie projektov výskumu a vývoja.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, finančné inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ak majú zamestnancov výskumu a vývoja.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

83. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Inov 1-92

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o inováciách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o inovačných aktivitách podnikov, t. z. o nových alebo významne zdokonalených produktoch a výrobných procesoch, organizačných inováciách a marketingových inováciách. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.50)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: všeobecné informácie o podniku a inovačných aktivitách podniku, výdavky na inovácie, financovanie inovácií z verejných zdrojov, zdroje informácií a spolupráca pri inovačných aktivitách, ciele inovácií, faktory obmedzujúce inovačné aktivity, organizačné a marketingové inovácie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov 10 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 – Stavebníctvo,

46 – Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

58 až 63 – Informácie a komunikácie,

64 až 66 – Finančné a poisťovacie činnosti,

69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti a

77 až 82 – Administratívne a podporné činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za dva roky, (rok zisťovania 2016).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

84. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ICT HH 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách a komunikačných technológiách v domácnostiach a u jednotlivcov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.51)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: prístup k vybraným informačným a komunikačným technológiám v domácnostiach a u jednotlivcov, využívanie osobných počítačov, používanie internetu, nákup a predaj tovaru cez internet, bezpečnostné problémy pri využívaní internetu, dôvody, pre ktoré nebol realizovaný nákup a predaj tovaru cez internet, bariéry, schopnosť pracovať s osobným počítačom, používanie moderných rozvinutých služieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

85. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ICT ENT 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách a komunikačných technológiách v podnikoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.51)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: využívanie osobných počítačov; špecialisti informačných a komunikčnýh technológií (IKT) a IKT zručnosti; prístup a použitie internetu; použitie služieb cloud computing; elektronické zdieľanie informácií v rámci podniku; výmena informácií medzi manažmentom podniku; IKT bezpečnosť; elektronická fakturácia; elektronický obchod – nákup a predaj tovaru cez internet; predaj tovaru cez EDI; doplňujúce ukazovatele o osobných počítačoch; ekonomické ukazovatele.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 – Stavebníctvo,

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,

58 až 63 – Informácie a komunikácie,

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 74 – Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 – Administratívne a podporné služby a

95.1 – Oprava počítačov a komunikačných zariadení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. apríla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

87. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Org 5-99

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o základnej územnej jednotke

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej územnej jednotke. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dôvod vyplnenia hlásenia, názov základnej územnej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, do ktorej sa základné územné jednotky zlučujú, identifikačné číslo základnej územnej jednotky a názvy obcí v prípade ich rozdelenia, počet katastrálnych území tvoriacich územný obvod základnej územnej jednotky, ich názvy a identifikačné čísla územno-technických jednotiek.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Okresné úrady – katastrálne odbory.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

88. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Org 6-99

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o územno-technickej jednotke

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o územno-technickej jednotke. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dôvod vyplnenia hlásenia, názov územno-technickej jednotky, identifikačné číslo územno-technickej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, názov územno-technickej jednotky, ktorý sa zmenou alebo zánikom územno-technickej jednotky mení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Okresné úrady – katastrálne odbory.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

89. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Org UZ 2-93

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Dotazník na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri zabezpečovaní kapacitných ukazovateľov a výkonových ukazovateľov ubytovacieho zariadenia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: identifikačné číslo organizácie, názov (meno) prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, adresa sídla prevádzkovateľa (ulica, orientačné číslo, poštové smerové číslo), kód obce, kód okresu, názov ubytovacieho zariadenia, adresa sídla ubytovacieho zariadenia (ulica, orientačné číslo, poštové smerové číslo), kód kategórie, triedy a zóny ubytovacieho zariadenia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2017).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 291/2014 Z. z.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ MINISTERSTVAMI, OSTATNÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNYMI ORGANIZÁCIAMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 2015 AŽ 2017

Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov

OBLASŤČ. ŠZ*)Č. ŠF**)ZNAČKA ŠZ/ŠFNÁZOV OBLASTI, ŠZ/ŠF
1DEMOGRAFIA A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA
11Demografia a sociálne štatistiky
1102Práca
1.1.ISCP (MPSVR SR) 1-04Štvrťročný výkaz o cene práce
2.2.PM (MPSVR SR) 1-04Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u samostatne zárobkovo činných osôb
3.3.Platy (MPSVR SR) 1-02Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
4.4.V (MPSVR SR) 5-01Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu
5.V (MPSVR SR) 6-01Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku
5.V/A (MPSVR SR) 6-01Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v podnikateľskej sfére
6.V/B (MPSVR SR) 6-01Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére
6.7.V (MPSVR SR) 7-01Ročný výkaz o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb
7.8.V (MPSVR SR) 10-01Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb
8.9.V (MPSVR SR) 11-01Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce
9.10.V (MPSVR SR) 13-01Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1105Zdravie
10.11.A (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie
11.12.A (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie
12.13.A (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie
13.14.A (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie
14.15.A (MZ SR) 5-01Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast
15.16.A (MZ SR) 6-01Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky
16.17.A (MZ SR) 7-01Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie
17.18.A (MZ SR) 8-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva
18.19.A (MZ SR) 9-01Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie
19.20.A (MZ SR) 11-01Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva
20.21.A (MZ SR) 12-01Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie
21.22.A (MZ SR) 13-01Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie
22.23.A (MZ SR) 15-01Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie
23.24.A (MZ SR) 17-01Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie
24.25.A (MZ SR) 18-01Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie
25.26.A (MZ SR) 20-01Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
26.27.A (MZ SR) 22-01Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie
27.28.A (MZ SR) 25-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
29.30.A (MZ SR) 27-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie
30.31.C (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny
31.32.C (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
32.33.C (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie
33.34.C (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie
34.35.J (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti
35.36.K (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie
36.37.K (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
37.38.K (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o činnosti rádiológie
38.39.K (MZ SR) 5-01Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
39.40.K (MZ SR) 6-01Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko - protetických pomôcok
40.41.K (MZ SR) 7-01Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie
41.42.K (MZ SR) 8-01Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie
42.43.P (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia
43.44.P (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach
44.45.P (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch
45.46.T (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o činnosti stacionára
46.47.T (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia
1109Spravodlivosť a kriminalita
47.48.PO (MV SR) 1-01Ročný výkaz o hasičskej jednotke
1110Kultúra
48.49.Kult (MK SR) 1-01Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu
49.50.Kult (MK SR) 3-01Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti
50.51.Kult (MK SR) 4-01Ročný výkaz o neperiodických publikáciách
51.52.Kult (MK SR) 5-01Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore
52.53.Kult (MK SR) 6-01Ročný výkaz o galérii
53.54.Kult (MK SR) 7-01Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby
54.55.Kult (MK SR) 8-01Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby
55.56.Kult (MK SR) 9-01Ročný výkaz o múzeu
56.57.Kult (MK SR) 10-01Ročný výkaz o knižnici
57.58.Kult (MK SR) 11-01Ročný výkaz o audiovízii
58.59.Kult (MK SR) 12-01Ročný výkaz o profesionálnom divadle
59.60.Kult (MK SR) 14-01Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku
60.61.Kult (MK SR) 15-01Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti
61.62.Kult (MK SR) 16-01Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry
62.63.Kult (MK SR) 17-01Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach
64.65.Kult (MK SR) 19-01Ročný výkaz o výrobe a distribúcii zvukových záznamov hudobných diel
65.66.NM (ÚV SR) 1-01Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín
2EKONOMICKÁ ŠTATISTIKA
23Odvetvové štatistiky
2301Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
66.67.BM (MPRV SR) 1-12Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat a hodnote ich nákupu podľa tried kvality
67.68.RM (MPRV SR) 2-12Mesačný výkaz o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa
68.69.ML (MPRV SR) 6-12Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov
69.70.OB (MPRV SR) 9-12Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín
70.71.FCMIZ (MPRV SR) 1-12Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy
71.72.LIAH (MPRV SR) 1-12Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine
72.73.VOH (MPRV SR) 7-12Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec
73.74.Sklad (MPRV SR) 1-04Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade
74.75.LB (MPRV SR) 1-04Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu
75.76.LB (MPRV SR) 2-04Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu
76.77.LB (MPRV SR) 3-04Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín
77.78.LB (MPRV SR) 4-04Štvrťročný výkaz o bilancii destilátov
78.79.KRMZ (MPRV SR) 1-04Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe
79.80.Les (MPRV SR) 2-04Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
80.81.Ryby (MPRVSR) 1-04Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry
81.82.Odh (MPRV SR) 1-03Odhad úrody ovocia k 15. júnu
a k 15. septembru a produkcia ovocia k 31. decembru
82.83.Usk (MPRV SR) 3-03Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 1. marcu, k 31. októbru
a k 31. decembru
83.84.ODV (MPRV SR) 7-02Polročný výkaz o pohybe výrobkov
84.85.ML (MPRV SR) 6-01Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarniach
85.86.Les (MPRV SR) 5-01Ročný výkaz o stave vybraných ukazovateľov obhospodarovania lesa
86.87.Sad (MPRV SR) 11-01Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín
87.88.Poľov (MPRV SR) 12-01Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za poľovnícku sezónu
88.89.Drevo (MPRV SR) 1-01Ročný výkaz o spracovaní dreva a produkcii výrobkov z dreva
89.90.ENERG (MPRV SR) 1-95Ročný výkaz o spotrebe palív, energie a ich cene, (rok zisťovania 2016)
89a.90a. OBCHOD (MPRV SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o nákupe a predaji mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa, hydiny a vajec
2304Doprava
90.91.V (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na cestách
9192.ZF (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na diaľniciach a na cestách
92.93.CI (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o cestách a ich objektoch
93.94.CI (MDVRR SR) 2-01Ročný výkaz o diaľniciach a rýchlostných cestách a ich objektoch
94.95.CI (MDVRR SR) 3-01Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry
95.96.KD (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy
96.97.KD (MDVRR SR) 2-01Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou
97.98.VD (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej doprave
98.99.ŽD (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v železničnej doprave
99.100.INVD (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru leteckej dopravy, potrubnej dopravy a mestskej alebo prímestskej osobnej pozemnej dopravy
100.101.MPO (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o medzinárodnej preprave osôb cez územie Slovenskej republiky
101.102.MK (MDVRR SR) 1-93Ročný výkaz o miestnych komunikáciách, (rok zisťovania 2015)
103.104.OSŽD (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o železničnej doprave podľa manažéra infraštruktúry a prevádzkovateľov dopravy na dráhe
104.105.FET (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o ekonomických ukazovateľoch
105.106.EKSS (MDVRR SR) 1-02Polročný výkaz o elektronických komunikačných sieťach a službách
2307Informácie, komunikácia a poštové služby
106.107.PO (RÚ) 1-01Ročný výkaz o poštovej sieti
107.108.PO (RÚ) 2-02Polročný výkaz o poštových službách, ich kvalite a o poštovom platobnom styku
108.109.PO (RÚ) 3-02Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch poštových podnikov
3ŠTATISTIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PRIEREZOVÁ ŠTATISTIKA
34Viacstranné štatistiky
3401Energetika
109.110.PPH (SŠHR SR) 1-52Týždenný výkaz predajcov pohonných látok a palív
110.111.Ropa (SŠHR SR) 1-12Mesačný výkaz o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne

Zoznam skratiek názvov ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a štátnych organizácií

MDVRR SR – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

MK SR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

RÚ – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

SŠHR SR – Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

ÚV SR – Úrad vlády Slovenskej republiky

Charakteristiky štatistických zisťovaní

1. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ISCP (MPSVR SR) 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o cene práce

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o priemerných hodinových zárobkoch zamestnancov, o cene práce a diferenciácii miezd zamestnancov v jednotlivých triedeniach podľa tarifných tried, pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.53)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vyplatené mzdy podľa jednotlivých zložiek, základné tarifné mzdy, mzdové zvýhodnenia, príplatky, doplatky, náhrady mzdy, prémie a odmeny, poskytnuté plnenia zo zisku, náhrady za pracovnú pohotovosť, pohlavie a vek zamestnanca, kódy zamestnania podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní,54) tarifné triedy, dosiahnuté vzdelanie a odbor vzdelania, týždenný fond pracovného času, odpracovaný čas, pracovný úväzok, priemerný hodinový zárobok, pracovisko, priemerné počty voľných a obsadených pracovných miest.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, samosprávne kraje, obce a iné neziskové organizácie bez ohľadu na hlavnú činnosť do 99 zamestnancov výberovo, so 100 a viac zamestnancami vyčerpávajúco.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.

2. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PM (MPSVR SR) 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u samostatne zárobkovo činných osôb

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vzniknutých, zaniknutých, voľných a obsadených pracovných miestach. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri tvorbe

politiky v oblasti trhu práce a na účely štátnej štatistiky v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.55)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vzniknutých a zaniknutých pracovných miest v sledovanom štvrťroku, dôvody zániku pracovných miest, počet voľných a obsadených pracovných miest k poslednému dňu sledovaného štvrťroka podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní54) a charakteristika voľného pracovného miesta (popis zamestnania, kód SK ISCO-08, doba neobsadenia, kód pracovného úväzku, vhodnosť pre absolventa, celkový počet voľných miest uvedeného zamestnania).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Fyzické osoby zapísané v obchodnom registri a v živnostenskom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.

3. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Platy (MPSVR SR) 1-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyplatených platoch zamestnancom v štátnej službe a pri výkone prác vo verejnom záujme, o ich podrobnej štruktúre

a diferenciácii v jednotlivých triedeniach podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní,54) platových taríf, pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému a iných medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového vývoja a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.56)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vyplatené platy podľa jednotlivých zložiek – celkový plat, funkčný (osobný) plat, tarifný plat, príplatky, odmeny, náhrada za pracovnú pohotovosť, číselný kód druhu funkcie, pohlavie a vek zamestnanca, kód zamestnania podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní,54) platová tarifa, dosiahnuté vzdelanie a miesto bydliska.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne a verejné vysoké školy, obce, samosprávne kraje a zariadenia sociálnych služieb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.

4. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 5-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, o počte a štruktúre zamestnancov, vzdelanostnej úrovni zamestnancov detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: priemerná dĺžka pobytu dieťaťa, počet detí podľa veku, pohlavia a diagnostiky, výchovná činnosť, počet detí do zahájenia základnej školskej dochádzky, počet detí v stredných školách, počet detí v nadstavbových a vysokých školách, štruktúra zamestnancov podľa profesií a vzdelania, ukončenie poskytovania starostlivosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Detské domovy a detské domovy pre maloletých bez sprievodu podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

87.9 – Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

5. Značka štatistického zisťovania: V (MPSVR SR) 6-01

Názov štatistického zisťovania:Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:

V/A (MPSVR SR) 6-01 Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v podnikateľskej sfére

V/B (MPSVR SR) 6-01 Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracovných a mzdových podmienkach zamestnancov a informácie nevyhnutné na sledovanie nákladov vynaložených na podnikovú sociálnu politiku. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie informácií o životných a pracovných podmienkach v Slovenskej republike pre Európske služby zamestnanosti (EURES). Súčasne bude zisťovanie slúžiť aj na účely kolektívnych vyjednávaní, analýz a prognóz.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.57)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zamestnávateľ, evidenčný počet zamestnancov, zmluvné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich spolupráca, mzdové nároky, minimálne mzdy, mzdové tarify, mzdové príplatky, zvýhodnenia a odmeny, pracovný čas, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, sociálny fond, stravovanie a ďalšie formy podnikovej sociálnej politiky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.

6. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 7-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb u neverejných poskytovateľoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využívajú ako podklad na koncepčnú, riadiacu a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet poskytovateľov a prijímateľov vybraných druhov sociálnych služieb, štruktúra príjmov a výdavkov a štruktúra zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, samosprávne kraje, obce poskytujúce sociálne služby podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

87. 3 – Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach a

88. 9 – Ostatná sociálna práca bez ubytovania.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

7. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 10-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, počet prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa poskytli vybrané druhy sociálnych služieb spolu s bežnými výdavkami, príjmami, priemerným počtom zamestnancov a dobrovoľníkov, počet žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia vybraných druhov sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce alebo samosprávneho kraja podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

87. 3 – Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach,

87. 9 – Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach a

88. 9 – Ostatná sociálna práca bez ubytovania.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

8. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 11-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, o prepravnej službe poskytovanej orgánmi miestnej samosprávy a o poskytovaní odľahčovacej služby. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú, riadiacu a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, ktorým sa poskytla opatrovateľská služba, prepravná služba a odľahčovacia služba, štruktúra a počet zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu a prepravnú službu, bežné výdavky na opatrovateľskú službu a prepravnú službu, príjmy z úhrad za opatrovateľskú službu a prepravnú službu, počet automobilov používaných na účely poskytovania sociálnych služieb, počet fyzických osôb, ktorým sa poskytla prepravná služba, pohľadávky z úhrad za opatrovateľskú a prepravnú službu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce, ktoré vykonávajú činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

88.9 – Ostatná sociálna práca bez ubytovania.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

9. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 13-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na koncepčnú, legislatívnu a analytickú činnosť v oblasti ochrany detí a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet prípadov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dôvody vykonávania týchto opatrení, metódy, techniky a postupy práce, personálne zabezpečenie a náklady na vykonávanie opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, počet prípadov a spôsoby realizácie vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Krízové strediská, resocializačné strediská, obce, ktoré zriadili zariadenia ako organizačné jednotky obce, samosprávne kraje, akreditované subjekty podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:11)

87.20 – Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach,

87.90 – Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach a

88.99 – Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

10. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií a miere využitia poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulanciách. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii, návštev lekára a sestry u pacienta, preventívnych prehliadok podľa veku pacienta a počet vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

11. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 2-01 Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti diabetologických ambulancií, liečbe a počte dispenzarizovaných pacientov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku, liečby diabetikov podľa veku a pohlavia, počtu dispenzarizovaných osôb podľa diagnózy, veku a pohlavia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

12. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 3-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o chorobnosti na tuberkulózu a respiračné choroby na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie, výskyt tuberkulózy a respiračných chorôb, počet vyšetrení, odberov, počet dispenzarizovaných a sledovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnózy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

13. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 4-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o psychiatrických pacientoch podľa diagnóz na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť psychiatrických ambulancií, počet vyšetrení a vyšetrených osôb podľa veku, pohlavia a psychiatrických diagnóz a počet vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

14. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 5-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o starostlivosti o deti a dorast a o ich zdravotnom stave na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet sledovaných detí a dorastu podľa diagnózy, veku a pohlavia, druhu vyšetrení, počet návštev podľa veku a pohlavia a plne dojčené deti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

15. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie geneticky ohrozených rodín na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť lekárskej genetiky, chromozómové vyšetrenia a analýzy DNA, počet návštev pacienta a počet vyšetrených rodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

16. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 7-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti gynekologických ambulancií a o zdravotnom stave žien na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: používanie antikoncepcie, evidencia tehotných, vyšetrenia a ochorenia osôb, počet návštev vzhľadom na druh gynekologických vyšetrení podľa veku a počet vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

17. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 8-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancie zubného lekára na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet preventívnych komplexných zubnolekárskych prehliadok, zubnolekárska starostlivosť o deti, dorast a dospelých, index orálneho zdravia a výkony zubného lekára.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

18. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 9-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti dermatovenerologickej ambulancie a o kožných ochoreniach na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku a pohlavia, počet vyšetrených osôb podľa diagnózy, veku a pohlavia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

19. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 11-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti telovýchovného lekárstva na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii a počet odborných vyšetrení (výkonov) podľa druhu a veku pacienta.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

20. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 12-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných výkonoch ambulantných chirurgických odborov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vybrané chirurgické výkony v ambulanciách, počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

21. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 13-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nefrologických ambulancií, počte návštev pacientov a počte sledovaných osôb na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacientov v ambulancii podľa veku, počet sledovaných osôb podľa vybraných diagnóz a veku a starostlivosť o pacientov pred zaradením do pravidelnej dialyzačnej liečby s chronickou obličkovou chorobou.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

22. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 15-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti oftalmologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť oftalmologických ambulancií, počet návštev pacienta a počet sledovaných osôb podľa veku a vybraných diagnóz.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

23. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 17-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti kardiologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť kardiologických ambulancií, počet návštev pacientov, počet sledovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnóz.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

24. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 18-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti neurologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť neurologických ambulancií, počet návštev pacientov, evidovaných a vyšetrených osôb podľa veku, pohlavia a diagnózy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

25. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 20-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pracovníkov Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), počet ošetrených osôb podľa veku a postihnutia osôb podľa diagnózy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

26. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 22-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hematologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť hematologickej ambulancie, počet návštev pacienta, vyšetrení, počet dispenzarizovaných a evidovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnózy a počet hematologických výkonov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

27. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 25-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii, počet vstupných, kontrolných a terapeutických vyšetrení podľa veku a pohlavia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

29. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 27-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií klinickej imunológie a alergiológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku, počet evidovaných osôb a počet pacientov so špecifickou imunoterapiou podľa veku a pohlavia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

30. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: C (MZ SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nukleárnej medicíny na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacientov podľa veku, terapeutické aplikácie, počet rádionuklidových vyšetrení a prístrojové vybavenie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

31. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: C (MZ SR) 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny na preventívne, diagnostické a liečebné účely a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev a vyšetrení pacientov podľa veku, podľa Klasifikácie Americkej spoločnosti anestéziológov a anestéziologická starostlivosť podľa vekových skupín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

32. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: C (MZ SR) 3-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a prístrojovom vybavení radiačnej onkológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev a vyšetrení pacienta podľa veku, terapeutických výkonov, počet pacientov podľa charakteru poskytnutej liečby a prístrojové vybavenie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

33. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: C (MZ SR) 4-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a liečbe klinickej onkológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii a vyšetrení podľa veku, počet pacientov podľa charakteru liečby a náklady na liečivá.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

34. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: J (MZ SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jednodňovej zdravotnej starostlivosti na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet denných miest pre pacientov, počet osôb podľa uskutočnených výkonov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

35. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti laboratórií klinickej biochémie na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet biochemických, kontrolných a ostatných vyšetrení materiálu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

36. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti pracovísk hematológie a transfúziológie, o darcoch krvi a o krvných prípravkoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet darcov krvi, vyšetrení osôb súvisiacich s odberom krvi, odbery krvi podľa typu odberov, diagnostické a liečebné výkony, výroba a spotreba krvných a špeciálnych krvných prípravkov a laboratórne vyšetrenia pre hematológiu a transfúziológiu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

37. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 4-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti rádiológie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a o prístrojovom vybavení rádiologických pracovísk na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet druhov rádiologických vyšetrení u ambulantných a hospitalizovaných pacientov podľa vekových skupín, prístrojové vybavenie a spotreba filmového materiálu a chemikálií.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

38. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 5-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek pracovísk fyziatrie a rehabilitácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet liečených pacientov podľa veku a pohlavia, výkony a liečené osoby podľa jednotlivých diagnóz.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

39. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti výdajní ortopedicko-protetických pomôcok na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet výdajní a počet poskytnutých ortopedicko-protetických pomôcok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

40. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 7-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti laboratórií klinickej imunológie a alergiológie na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vyšetrení u pacientov a počet vyšetrení vzoriek biologického materiálu podľa typov vyšetrení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

41. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 8-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti pracovísk patologickej anatómie. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vyšetrení bioptických, cytologických, histologických, imunohistochemických a iných preparátov, elektrónovomikroskopické analýzy a analýzy DNA.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

42. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: P (MZ SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie umožňujúce kvantitatívne a kvalitatívne hodnotiť využitie posteľovej kapacity ústavných zdravotníckych zariadení a ich posteľových útvarov na štatistické účely. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: posteľový fond a jeho využitie v odborných útvaroch, počet postelí, ošetrovacích dní, pacientov a pracovné úväzky zdravotníckych pracovníkov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

43. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: P (MZ SR) 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o chirurgických výkonoch vykonaných na posteľových oddeleniach jednotlivých chirurgických odborov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vybraných chirurgických výkonov jednotlivých chirurgických odborov v ústavnej zdravotnej starostlivosti, počet pacientov neodkladnej chirurgickej pomoci pri vybraných ochoreniach.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

44. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: P (MZ SR) 3-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti kúpeľných liečební na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: posteľový fond a jeho využitie v jednotlivých kúpeľných liečebniach a výkony kúpeľnej starostlivosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

45. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: T (MZ SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti stacionára

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti stacionárov na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet denných miest pre pacientov a počet odliečených osôb podľa veku a pohlavia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

46. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: T (MZ SR) 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti a činnosti stacionárov v odbore nefrológia na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: kapacita nefrologického stacionára, počet transplantácií z nefrologického stacionára, počet pacientov podľa veku, diagnózy, pohyb pacientov a dĺžka liečby v pravidelnej dialyzačnej liečbe, akútne otravy a spôsoby liečby v nefrologickom stacionári, počet pacientov liečených peritoneálnou dialýzou.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

47. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PO (MV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o hasičskej jednotke

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení hasičskej jednotky hasičskou technikou, zásahovej činnosti, výdavkoch vynaložených na činnosť, penidlách a iných hasiacich látkach. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a pre Medzinárodnú asociáciu hasičských a záchranných služieb (CTIF) na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet zamestnancov a členov hasičskej jednotky, výdavky vynaložené na činnosť, prostriedky strojnej, protiplynovej a spojovacej služby, zásahová činnosť, penidlá a iné hasiace látky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce (obecné, mestské úrady), právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú zriadenú hasičskú jednotku.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných a krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru.

48. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje o ochrane pamiatkového fondu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

Štatistické zisťovanie sa vykonáva podľa Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy v Grenade a Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva prijatého vo Vallete.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet pracovísk subjektov ochrany pamiatkového fondu podľa odborných činností, počet národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov, pamiatkových predmetov a pamiatkových území, údaje o finančných prostriedkoch vynaložených z verejných zdrojov na obnovu kultúrnych pamiatok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Ústredné orgány štátnej správy, iné orgány štátnej správy a štátne organizácie, verejnoprávne inštitúcie, samosprávne kraje, obce a všetky organizácie rezortu kultúry, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

84.11 – Všeobecná verejná správa a

91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.

49. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 3-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu kultúrno-osvetovej činnosti v Slovenskej republike a o jej finančnom a personálnom zabezpečení. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: subjekty kultúrno-osvetovej činnosti, rozsah kultúrno-osvetovej činnosti a jednotlivé formy činnosti, kultúrno-spoločenské podujatia, počet kultúrno-osvetových zariadení, kultúrno-osvetová činnosť pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ekonomické ukazovatele za oblasť kultúrno-osvetovej činnosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce v Slovenskej republike s počtom obyvateľov nad 500, regionálne kultúro-osvetové strediská, Národné osvetové centrum, Ústredie ľudovej umeleckej výroby a Matica slovenská, vykonávajúce činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

84.11 – Všeobecná verejná správa,

90.03 – Umelecká tvorba,

90.04 – Prevádzka kultúrnych zariadení a

93.29 – Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra.

50. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 4-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vydaných titulov neperiodických publikácií podľa tematických skupín, jazyka vydania, formy a ich nákladu, ekonomické ukazovatele za oblasť vydávania neperiodických publikácií.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vydavatelia neperiodických publikácií, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

58.11 – Vydávanie kníh a

58.19 – Ostatné vydavateľské činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou.

51. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 5-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych hudobných telies a umeleckých súborov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: aktivity profesionálnych hudobných telies a umeleckých súborov na území Slovenskej republiky a v zahraničí, kapacita miest a návštevníci podujatí, ekonomické ukazovatele za oblasť hudobných telies a umeleckých súborov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Hudobné telesá a umelecké súbory, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, iné právnické osoby a subjekty, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

90.03 – Umelecká tvorba.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra v spolupráci s Hudobným centrom.

52. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o galérii

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti galérií v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania, ako aj na zabezpečovanie spolupráce múzeí a galérií v rámci Medzinárodnej rady múzeí (ICOM).

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet galérií a ich pobočiek, počet expozícií, výkony galérií, ekonomické ukazovatele za oblasť galérií.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Galérie registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

91.02 – Činnosti múzeí a

91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra v spolupráci so Slovenskou národnou galériou.

53. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 7-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozhlasovom vysielaní na území Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: rozhlasová programová služba podľa územného rozsahu vysielania, celkový časový rozsah vysielania a časový rozsah vysielania jednotlivých typov programov, časový rozsah vysielania do zahraničia podľa typov programov a jazykov vysielania, časový rozsah vysielania v jazykoch národnostných menšín, ekonomické ukazovatele za oblasť rozhlasového vysielania.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Držitelia licencie na rozhlasové vysielanie, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

60.10 – Rozhlasové vysielanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra.

54. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 8-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o televíznej programovej službe. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: televízna programová služba podľa územného rozsahu vysielania, celkový časový rozsah vysielania a časový rozsah vysielania podľa typov programov a pôvodu jednotlivých typov programov, časový rozsah vysielania v jazykoch národnostných menšín, časový rozsah programov označených podľa jednotného systému označovania, ekonomické ukazovatele za oblasť televízneho vysielania.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Držitelia licencie na televízne vysielanie, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

60.20 – Vysielanie televízie a predplatené programy televízie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra.

55. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 9-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o múzeu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti múzeí v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania, ako aj na zabezpečenie spolupráce múzeí a galérií v rámci Medzinárodnej rady múzeí (ICOM).

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet múzeí a ich expozícií, výkony múzeí, ekonomické ukazovatele za oblasť múzeí.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Múzeá registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

91.02 – Činnosti múzeí a

91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra v spolupráci so Slovenským národným múzeom.

56. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 10-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o knižnici

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti verejných knižníc, vedeckých knižníc a špeciálnych knižníc. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet a charakter knižníc, knižničný fond, výkony knižníc, ekonomické ukazovatele za oblasť knižníc.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Knižnice, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby verejnosti, a vlastníci alebo správcovia historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

91.01 – Činnosti knižníc a archívov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou.

57. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 11-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o audiovízii

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o slovenských audiovizuálnych dielach a ich výrobe, informácie o distribúcii a prezentácii audiovizuálnych diel na území Slovenskej republiky, rovnako ako aj informácie o slovenských kinách a filmových festivaloch realizovaných na území Slovenskej republiky a o poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania, využívajú ich aj medzinárodné inštitúcie z oblasti audiovízie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vyrobených slovenských audiovizuálnych diel, ich charakteristika a náklady na ich výrobu, podiel slovenských producentov na koprodukcii audiovizuálnych diel, distribúcia audiovizuálnych diel, audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, filmové festivaly a prehliadky v oblasti audiovízie, údaje za kiná, ekonomické ukazovatele za oblasť audiovízie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

18.20 – Reprodukcia záznamových médií,

59.11 – Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,

59.13 – Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov,

59.14 – Premietanie filmov,

93.29 – Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity a

94.99 – Činnosti ostatných členských organizácií i. n.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.

58. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 12-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o profesionálnom divadle

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych štátnych a neštátnych divadiel v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet divadiel, scén a súborov, výkony divadelných súborov na domácich aj zahraničných scénach, kapacita miest divadiel a ich návštevnosť, činnosť divadiel v oblasti kultúry pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ekonomické ukazovatele za oblasť divadiel.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Profesionálne divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, samosprávnych krajov, obcí a iných právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

90.01 – Scénické umenie a

90.04 – Prevádzka kultúrnych zariadení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra v spolupráci s Divadelným ústavom.

59. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 14-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hvezdární, planetárií, astronomických pozorovateľní a kabinetov v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet astronomických zariadení a ich výkony, činnosť astronomických zariadení v oblasti kultúry pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ekonomické ukazovatele za oblasť astronomických zariadení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Hvezdárne, planetáriá, astronomické pozorovateľne a kabinety, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a iné právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

72.19 – Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied a

85.59 – Ostatné vzdelávanie i. n.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra v spolupráci spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove.

60. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 15-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti cirkví v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: personálne zabezpečenie, počet evidovaných veriacich, druh a počet cirkevných činností, ekonomické ukazovatele registrovaných cirkví a náboženských spoločností.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Ústredia cirkví a náboženských spoločností registrovaných v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

94.91 – Činnosti cirkevných organizácií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra.

61. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 16-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o aktivitách organizátorov verejných podujatí v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet podujatí, druh a typ podujatia, kapacita miest a návštevnosť podujatí, periodicita, miesto konania podujatia, ekonomické ukazovatele za oblasť verejných podujatí v oblasti hudobnej kultúry.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Hudobné agentúry, nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia, mestské kultúrne strediská, obce, ktoré v rámci svojej činnosti usporadúvajú verejné hudobné podujatia profesionálnych hudobných telies a umelcov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

90.02 – Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením a

90.04 – Prevádzka kultúrnych zariadení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra v spolupráci s Hudobným centrom.

62. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 17-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o organizovaní divadelných festivalov, prehliadok, pracovných a tvorivých dielní v oblasti profesionálneho divadelníctva v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: podujatia podľa periodicity a územného členenia, účinkujúci, program podujatia, kapacita miest, návštevnosť podľa typu a miesta konania podujatia, ekonomické ukazovatele za oblasť divadelných festivalov a prehliadok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Občianske združenia, profesionálne divadlá a ďalšie subjekty, ktoré organizujú profesionálne divadelné podujatia, orgány štátnej správy, samosprávneho kraja a miestnej samosprávy, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

90.01 – Scénické umenie,

90.02 – Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením,

90.04 – Prevádzka kultúrnych zariadení,

93.29 – Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity,

94.11 – Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií a

94.12 – Činnosti profesijných členských organizácií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra v spolupráci s Divadelným ústavom.

64. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 19-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výrobe a distribúcii zvukových záznamov hudobných diel

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a distribúcii zvukových záznamov hudobných diel, s textom alebo bez textu, na území Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vyrobených slovenských zvukových záznamov hudobných diel v členení podľa pôvodu a hudobného žánru, spôsob distribúcie zvukových záznamov hudobných diel, ekonomické ukazovatele za oblasť výroby a distribúcie zvukových záznamov hudobných diel.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia a distributéri zvukových záznamov hudobných diel, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

59.20 – Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra v spolupráci s Hudobným centrom.

65. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: NM (ÚV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kultúre národnostných menšín. Podklady a prehľady sa periodicky vykazujú pri monitorovaní plnenia záväzkov, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov č. 148 prijatej Radou Európy 5. 11. 1992 v Štrasburgu, ako aj Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín č. 157 prijatým Radou Európy 1. 2. 1995 v Štrasburgu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: aktivity a financovanie kultúry národnostných menšín zo štátnych zdrojov a neštátnych zdrojov, subjekty kultúrnych aktivít, počet a druh usporiadaných kultúrnych podujatí, financovanie vydavateľských subjektov zo štátnych zdrojov a neštátnych zdrojov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Organizácie rozvíjajúce kultúru národnostných menšín, t. j. štátne inštitúcie, súkromné spoločnosti, mimovládne organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, ako aj fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré zabezpečujú aktivity a vykonávajú vydavateľskú činnosť vo vzťahu ku kultúre národnostných menšín v Slovenskej republike, podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činnosti:11)

90.03 – Umelecká tvorba,

93.29 – Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity,

94.99 – Činnosti ostatných členských organizácií,

58.11 – Vydávanie kníh,

58.13 – Vydávanie novín,

58.14 – Vydávanie časopisov a periodík,

59.20 – Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok,

59.11 – Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad vlády Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny.

66. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: BM (MPRV SR) 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat a hodnote ich nákupu podľa tried kvality

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vypracovanie prognóz ponuky ošípaných, teliat, jalovíc, kráv, býkov, volov, oviec a kôz na sledovanie porážok a hodnoty nákupu jatočných zvierat podľa tried kvality. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.58)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zabitie vrátane osobitne naliehavého zabitia zvierat v tonách jatočnej a živej hmotnosti, v kusoch zabitia, v hodnote nákupu, podľa tried kvality a jednotlivých druhov jatočných zvierat.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

10.1 – Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

67. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: RM (MPRV SR) 2-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vypracovanie bilancie mäsa na kosti a bilancie mäsových výrobkov na účely trhovej regulácie v poľnohospodárstve a potravinárstve. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba mäsa, nákup a predaj mäsa, ostatné zdroje a ostatné použitie, zdroje a rozdelenie výrobkov z mäsa.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

10.1 – Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

68. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ML (MPRV SR) 6-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyrobenom, nakúpenom a predanom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba a predaj mlieka a vybraných mliečnych výrobkov, nákup a predaj surového kravského mlieka a smotany, výroba, predaj, konečná zásoba a tržby z predaja mlieka a mliečnych výrobkov, množstvo a obsah tuku v nakúpenom mlieku a smotane, ako aj obsah tuku v nakúpenom kravskom mlieku, tepelne upravené a ošetrené mlieko.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

10.5 – Výroba mliečnych výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

69. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: OB (MPRV SR) 9-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a obchodu s obilím. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zdroje a použitie potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné účely a kŕmne účely, bilancia múky a sladu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

10.6 – Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov,

46.11 – Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi a

46.21 – Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

70. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: FCMIZ (MPRV SR) 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru, melasy a izoglukózy v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tvorba zdrojov cukru, melasy a izoglukózy a ich zásoby, výroba, nákup v tuzemsku, dovoz z nečlenských krajín, prijatie z členských krajín Európskej únie, rozdelenie fondov na vlastnú spotrebu, dodávky pre obyvateľstvo a na výrobu nealkoholických nápojov, vlastná spotreba, vývoz do nečlenských krajín, odoslanie do členských krajín Európskej únie, iné dodávky a nákup a dodávky pre intervencie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

10.62 – Výroba škrobu a škrobových výrobkov a

10.81 – Výroba cukru.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

71. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: LIAH (MPRV SR) 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o liahnutí, násadových vajciach a o jednodňovej hydine. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.59)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: priemerný stav nosníc, výroba, ponuka, nákup a odbyt násadových vajec, odbyt jednodňovej hydiny a liahnutie jednotlivých druhov hydiny a obchodovanie s jednodňovou hydinou.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01.47 – Chov hydiny.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

72. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: VOH (MPRV SR) 7-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe, spracovaní a odbyte hydinového mäsa a konzumných vajec. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.60)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba, ponuka, nákup a odbyt jatočnej hydiny, konzumných vajec a vaječných hmôt.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

10.12 – Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

73. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: SKLAD (MPRV SR) 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o príjme, výdaji a zásobách obilnín, olejnín a strukovín uložených vo verejnom sklade ako základ na prípravu ročných bilancií. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: príjem, výdaj a zásoby obilnín, olejnín a strukovín na potravinárske, priemyselné a kŕmne účely.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby vlastniace osvedčenie o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

74. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: LB (MPRV SR) 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení zdrojov surového liehu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.61)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zdroje surového liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, jeho výroba, nákup v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín, rozdelenie zdrojov na vlastnú spotrebu surového liehu, predaj liehu v tuzemsku, odoslanie do členských krajín Európskej únie, vývoz do nečlenských krajín a ostatné zdroje a straty.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia surového liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré obchodujú so surovým liehom alebo ho používajú na vlastnú spotrebu, a rafinérie liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

11.01 – Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu,

20.14 – Výroba ostatných základných organických chemikálií a

46.34 – Veľkoobchod s nápojmi.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

75. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: LB (MPRV SR) 2-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení zdrojov rafinovaného liehu v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.61)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zdroje rafinovaného liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, výroba, nákup v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie, odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín, vlastná spotreba, predaj v tuzemsku a ostatné zdroje a straty.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia rafinovaného liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré obchodujú s rafinovaným liehom alebo ho použijú na vlastnú spotrebu, a výrobcovia liehovín, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

11.01 – Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu,

20.14 – Výroba ostatných základných organických chemikálií a

46.34 – Veľkoobchod s nápojmi.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

76. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: LB (MPRV SR) 3-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a predaji liehovín v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.62)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba a predaj liehovín, nákup v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie a odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín a ostatné zdroje a použitie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia liehovín a vybrané právnické osoby a fyzické osoby, ktoré s liehovinami obchodujú (spotrebiteľské balenie) alebo ich použijú na vlastnú spotrebu bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

11.01 – Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu a

46.34 – Veľkoobchod s nápojmi.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

77. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: LB (MPRV SR) 4-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii destilátov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výrobe a predaji destilátov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.61)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba destilátov, nákup a predaj v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie, odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia destilátov a vybrané právnické osoby a fyzické osoby, ktoré s destilátmi obchodujú (okrem spotrebiteľského balenia) alebo ich použijú na vlastnú spotrebu, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

11.01 – Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu a

46.34 – Veľkoobchod s nápojmi.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

78. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: KRMZ (MPRV SR) 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe kŕmnych zmesí, o spotrebe jednotlivých kŕmnych surovín pri ich výrobe, o stave zásob kŕmnych zmesí u registrovaných výrobcov kŕmnych zmesí. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba, zloženie, použitie a ceny kompletných kŕmnych zmesí podľa jednotlivých druhov zvierat a spotreba kŕmnych surovín pri ich výrobe.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Registrovaní výrobcovia a samovýrobcovia kŕmnych zmesí bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01.5 – Zmiešané hospodárstvo a

10.9 – Výroba a príprava krmív pre zvieratá.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

79. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Les (MPRV SR) 2-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dodávkach surového dreva, lesnej štiepky a reziva na domáci trh a na celkový vývoz realizovaný organizáciami lesného hospodárstva a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií sa vykonáva na základe neformálnej dohody s Komisiou (Eurostat) na účely zostavenia integrovaného účtu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dodávky na domáci trh a na vývoz, vlastná spotreba a zásoby surového dreva podľa sortimentov a jednotlivých druhov drevín, lesnej štiepky a reziva.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, Pliešovce, štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

02 – Lesníctvo a ťažba dreva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

80. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ryby (MPRV SR) 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom trhu na účely vývoja obchodu s rybími výrobkami. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vlastná produkcia, nákup v Slovenskej republike, prijatie z členských štátov Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín, predaj v Slovenskej republike, odoslanie do členských štátov Európskej únie, vývoz do nečlenských krajín, straty, výdavky spolu, stav zásob ku koncu sledovaného obdobia, celkové tržby a počty zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

10.2 – Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

81. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Odh (MPRV SR) 1-03

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Odhad úrody ovocia k 15. júnu a k 15. septembru a produkcia ovocia k 31. decembru

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o produkčnom potenciáli a situácii na trhu v súlade s jednotnou organizáciou spoločného trhu, a to prostredníctvom zisťovania odhadu úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ a zistenie konečnej produkcie ovocia podľa ovocných druhov a odrôd v tonách a produkčnej plochy v hektároch. Výsledky štatistického zisťovania sa využívajú na účely štátnej štatistiky pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.63)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: odhad úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ podľa jednotlivých odrôd, produkcia ovocia podľa druhov a členenie do skupín podľa odrôd jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ vo vzťahu k výmere produkčnej plochy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby, fyzické osoby a samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí sa zaoberajú ovocinárskou výrobou a produkujú ovocie v sadoch s výmerou 0,30 hektára a viac, z ktorých sa očakáva úroda pre trh bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01.24 – Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia a

01.25 – Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: trikrát za rok.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.

82. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Usk (MPRV SR) 3-03

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 1. marcu, k 31. októbru a k 31. decembru

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie množstva uskladnených druhov jabĺk a hrušiek pre monitorovanie poľnohospodárskeho trhu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.64)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zásoby uskladnených jabĺk a hrušiek podľa jednotlivých odrôd v jednotlivých typoch skladov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú skladovaním jabĺk a hrušiek z domácej produkcie určených pre trh, s kapacitou skladu minimálne 1 tony, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

52.1 – Skladovanie a uskladňovanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: 3-krát za rok.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.

83. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ODV (MPRV SR) 7-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o pohybe výrobkov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom a zahraničnom trhu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu analýz, koncepcií a pri príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri tvorbe pravidiel podpornej politiky štátu v oblasti potravinárskej výroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba, nákup v tuzemsku, celkový dovoz, z toho dovoz z nečlenských krajín, ostatné zdroje, zdroje spolu, vlastná spotreba, dodávky pre obyvateľstvo, celkový vývoz, z toho vývoz do nečlenských krajín, ostatné dodávky a dodávky spolu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

10 – Výroba potravín a

11 – Výroba nápojov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

84. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ML (MPRV SR) 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarniach

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nakúpenom a vyrobenom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu analýz, koncepcií a pri príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri tvorbe pravidiel podpornej politiky štátu v oblasti potravinárskej výroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: nákup mlieka, obsah mliečneho tuku a bielkovín v hlavných mliečnych výrobkoch, výroba mlieka a vybraných mliečnych výrobkov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

10.5 – Výroba mliečnych výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

85. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Les (MPRV SR) 5-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o stave vybraných ukazovateľov obhospodarovania lesa

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o stave vybraných ukazovateľov obhospodarovania lesa v štátnych organizáciách a neštátnych subjektoch lesného hospodárstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na odvetvie lesného hospodárstva, na zostavenie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu a na účely medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií sa vykonáva na základe neformálnej dohody s Komisiou (Eurostat) na účely zostavenia integrovaného účtu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: objem, náklady a výnosy vybraných výkonov v lesníckej a nelesníckej činnosti, druh a hodnota realizovaných investícií, priemerný počet zamestnancov, mzdy zamestnancov, stav a výkon vlastných mechanizačných prostriedkov, doplnkové ekonomické a finančné ukazovatele.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

02 – Lesníctvo a ťažba dreva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

86. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Sad (MPRV SR) 11-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín na domáci trh a na celkový vývoz. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na odvetvie lesného hospodárstva a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vlastná spotreba a dodávky semien, semenáčikov a sadeníc ihličnatých a listnatých lesných drevín v hmotnostnom vyjadrení a tržby za realizované dodávky. Údaje o dodávkach sa sledujú v členení na tuzemský trh a na celkový vývoz.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky Pliešovce, štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

02 – Lesníctvo a ťažba dreva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

87. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľov (MPRV SR) 12-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za poľovnícku sezónu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jarnom kmeňovom stave zveri, love zveri, výmere poľovnej plochy, výsledkoch poľovného hospodárenia a o škodách spôsobených vybranými druhmi zveri. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na oblasť poľovníctva a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výmera revíru, normované kmeňové stavy zveri, výmera poľovnej plochy podľa akostných tried, výsledky poľovného hospodárenia, lov zveri, zazverovanie a škody spôsobené zverou.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Užívatelia poľovných revírov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

01.7 – Lov, odchyt a súvisiace služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

88. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Drevo (MPRV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o spracovaní dreva a produkcii výrobkov z dreva

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o spotrebe drevnej suroviny na priemyselné spracovanie a o produkcii výrobkov z dreva, celulózy a papiera. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti za odvetvie spracovania dreva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: spotreba surového dreva na priemyselné spracovanie podľa kvalitatívnych tried v členení na ihličnaté a listnaté sortimenty, produkcia výrobkov z dreva (štiepky, rezivo, dyhy a preglejky) podľa druhu výrobku v členení na výrobky z ihličnatého a listnatého dreva.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby s minimálnou ročnou spotrebou surového dreva 100 m3 alebo 100 t drevnej suroviny a s minimálnou ročnou produkciou výrobkov z dreva 100 m3 alebo 100 t, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

16.1 – Pilovanie a hobľovanie dreva,

16.2 – Výroba výrobkov z dreva, korku, slamy a prúteného materiálu a

17.1 – Výroba celulózy, papiera a lepenky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

89. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ENERG (MPRV SR) 1-95

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o spotrebe palív, energie a ich cene

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o spotrebe palív a energie vrátane pohonných látok v malých podnikoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: spotreba palív a energie v merných jednotkách a vo finančnom vyjadrení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:11)

01 – Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace,

02 – Lesníctvo a ťažba dreva,

03 – Rybolov a akvakultúra,

10 – Výroba potravín a

11 – Výroba nápojov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za päť rokov (rok zisťovania 2016).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

89a. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: OBCHOD (MPRV SR) 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o nákupe a predaji mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa, hydiny a vajec

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákupe vybraných potravinárskych výrobkov a ich predaji konečnému spotrebiteľovi. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť, a to z pohľadu fungovania celého potravinového dodávateľského reťazca.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: nákup a následný predaj mlieka a mliečnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov, hydiny a vajec konečnému spotrebiteľovi.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú predaj potravín konečnému spotrebiteľovi a ktorých obrat z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol viac ako 10 000 000 eur.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

90. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MDVRR SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na cestách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie hodnotenia činnosti a analýzy činnosti a hospodárenia správcov komunikácií potrebných na operatívne riadenie a koncepčné riadenie, ako aj na výkon štátnej správy – dozoru nad pozemnými komunikáciami.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výkony a náklady získané z analytickej účtovej evidencie správcov komunikácií v členení na výkony a náklady na prevádzku a správu, údržbu a opravy komunikácií v technologicko-predmetnej štruktúre.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Slovenská správa ciest, samosprávne kraje, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktoré sú zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Výskumný ústav dopravný Žilina) na základe osobitnej zmluvy.

91. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ZF (MDVRR SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na diaľniciach a na cestách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na účely operatívneho riadenia a koncepčného riadenia v oblasti rozdeľovania finančných prostriedkov, reprodukcie základných fondov správcov komunikácií a technologickej kontroly výkonov vo vzťahu k spotrebe hmotných zdrojov a k technologickej vybavenosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: spotreba vybraných materiálov a výrobkov, príjmy, kapitálové aktíva, počet strojov a ich obstarávacia cena.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., samosprávne kraje, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktoré sú zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Výskumný ústav dopravný Žilina) na základe osobitnej zmluvy.

92. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CI (MDVRR SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o cestách a ich objektoch

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke a stave ciest I. – III. triedy a ich objektov podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky a správcov cestných komunikácií. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dĺžka ciest I. – III. triedy v členení podľa jednotlivých krajov, trás a kategórií ciest, povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav vozovky, cestné objekty v členení na mosty, podcestia a železničné priecestia a dĺžky a druhy cestných komunikácií podľa krajov a správcov cestných komunikácií.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Výskumný ústav dopravný Žilina) na základe osobitnej zmluvy.

93. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CI (MDVRR SR) 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o diaľniciach a rýchlostných cestách a ich objektoch

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o dĺžke a stave diaľničnej siete, rýchlostných cestách a ich objektoch podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dĺžka diaľnic, dĺžka diaľničných privádzačov a dĺžka rýchlostných ciest v členení podľa povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav vozovky a podľa krajov, dĺžky úsekov zaradené do „E“, „TEM“ a „TEN – T“ kategórie, dĺžky diaľnic podľa úsekov D1 až D4, dĺžky rýchlostných ciest podľa úsekov R1 až R7 a cestné objekty v členení na mosty, podcestia a železničné priecestia podľa stredísk správy a údržby na diaľniciach a rýchlostných cestách a podľa krajov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktoré sú zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Výskumný ústav dopravný Žilina) na základe osobitnej zmluvy.

94. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CI (MDVRR SR) 3-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch príjmov na financovanie cestnej infraštruktúry, o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na dopravnú cestu a o zúčtovaní nákladov vynakladaných na cestnú infraštruktúru. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.65)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: príjmy a výdavky cestnej infraštruktúry podľa jednotlivých zdrojov a rozdeľovanie prostriedkov podľa účelu použitia, obstaranie dlhodobého hmotného majetku podľa účelu, dlhodobý majetok dopravnej cesty v cestnej infraštruktúre, zúčtovanie nákladov vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu na diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. – III. triedy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Slovenská správa ciest, samosprávne kraje, Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktoré sú zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Výskumný ústav dopravný Žilina) na základe osobitnej zmluvy.

95. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: KD (MDVRR SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy a o zdrojoch financovania terminálu kombinovanej dopravy. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: technické a prevádzkové parametre terminálu kombinovanej dopravy, manipulačné prostriedky terminálu kombinovanej dopravy, obstarávanie dlhodobého majetku pre terminál kombinovanej dopravy podľa zdrojov financovania a zúčtovanie nákladov na terminál kombinovanej dopravy a množstvo zmanipulovaného tovaru v termináli kombinovanej dopravy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vlastníci a užívatelia terminálov kombinovanej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Výskumný ústav dopravný Žilina) na základe osobitnej zmluvy.

96. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: KD (MDVRR SR) 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave tovaru kombinovanou dopravou. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.66)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: preprava intermodálnych prepravných jednotiek kombinovanej dopravy železničnými vozňami, ucelenými vlakmi a plavidlami v členení na vnútroštátnu prepravu a medzinárodnú prepravu, ako aj v členení na kontinentálnu kombinovanú dopravu a zámorskú kombinovanú dopravu, tovar v intermodálnych prepravných jednotkách kombinovanej dopravy prepravovaný na železničných vozňoch prevzatých alebo odovzdaných terminálom kombinovanej dopravy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia železničnej dopravy a vodnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Výskumný ústav dopravný Žilina) na základe osobitnej zmluvy.

97. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: VD (MDVRR SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej doprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke splavných tokov na území Slovenskej republiky v členení podľa samosprávnych krajov, o obstarávaní dlhodobého hmotného majetku vodnej cesty a prístavov podľa účelu a zdrojov financovania a o nákladoch vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu vodnej infraštruktúry. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.65)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dĺžka splavných tokov na území Slovenskej republiky v členení podľa krajov, obstarávanie dlhodobého hmotného majetku vodnej cesty a prístavov podľa účelu a zdrojov financovania a zúčtovanie nákladov vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu vodnej infraštruktúry.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenský vodohospodársky podnik – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Bodrogu, Slovenská plavba a prístavy, a. s., Dopravný úrad, Verejné prístavy, a. s., a prevádzkovatelia vodnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

50.4 - Vnútrozemská vodná doprava.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Výskumný ústav dopravný Žilina) na základe osobitnej zmluvy.

98. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ŽD (MDVRR SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v železničnej doprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o železničnej infraštruktúre v Slovenskej republike na účely dopravnej štatistiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.65)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: stavebná dĺžka prevádzkovaných železničných tratí podľa kategórie zaťaženia a rozchodu koľají, stavebná dĺžka prevádzkovaných elektrifikovaných železničných tratí podľa kategórie zaťaženia a prúdovej sústavy, železničné trate podľa kategórie zaťaženia v členení podľa krajov, objekty na železničných tratiach, obstaranie dlhodobého hmotného majetku podľa účelu a podľa zdrojov financovania, zúčtovanie nákladov na železničnú infraštruktúru, vybrané ukazovatele podľa úsekov tratí, dopravné výkony prevádzkovateľov dopravy na dráhe a informácia o uplatnenej zníženej sadzbe pri poplatku za železničnú infraštruktúru z titulu prevádzkovania ucelených vlakov kombinovanej dopravy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Organizácia vykonávajúca správu a údržbu železničnej infraštruktúry.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. mája po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Výskumný ústav dopravný Žilina) na základe osobitnej zmluvy.

99. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: INVD (MDVRR SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru leteckej dopravy, potrubnej dopravy a mestskej alebo prímestskej osobnej pozemnej dopravy

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákladoch na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu infraštruktúry dopravnej cesty v leteckej doprave, potrubnej doprave a v mestskej hromadnej doprave. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet verejných letísk a neverejných letísk vnútroštátneho významu a medzinárodného významu na území Slovenskej republiky, počet vojenských letísk v členení podľa krajov, obstaranie dlhodobého majetku podľa zdrojov financovania, zúčtovanie nákladov na infraštruktúru dopravnej cesty v leteckej doprave, potrubnej doprave a v mestskej hromadnej doprave, vybrané dopravné a prepravné ukazovatele mestskej dopravy, sieť liniek mestskej dopravy a spotreba pohonných látok vozidiel mestskej dopravy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia leteckej dopravy, pozemnej dopravy a potrubnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Výskumný ústav dopravný Žilina) na základe osobitnej zmluvy.

100. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: MPO (MDVRR SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o medzinárodnej preprave osôb cez územie Slovenskej republiky

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie podkladov na výpočet kompenzácie k Výkazu DPH za domáci úsek v medzinárodnej osobnej doprave.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.67)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: v cestnej doprave – počet prepravených osôb, osobokilometre, tržby bez DPH a ubehnuté kilometre celkom a za Slovenskú republiku spolu v nepravidelnej a podľa jednotlivých liniek v pravidelnej medzinárodnej preprave osôb, autobusy podľa veku; v železničnej doprave – počet prepravených osôb, tržby bez DPH za slovenský úsek v železničnej doprave v členení podľa druhu tarify a spôsobu vybavenia cestujúcich, výsledky ankety „Cestujúci v medzinárodných vlakoch“ počet vlakov, celkový počet oslovených cestujúcich, počet cestujúcich v medzinárodnej preprave, počet cestujúcich súkromných podnikateľov, počet cestujúcich súkromných podnikateľov na zahraničnej služobnej ceste.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia verejnej a neverejnej autobusovej dopravy, ktorí sú držiteľmi dopravnej licencie a licencie Spoločenstva bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

Prevádzkovatelia železničnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

49.1 – osobná železničná doprava.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Výskumný ústav dopravný Žilina) na základe osobitnej zmluvy.

101. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: MK (MDVRR SR) 1-93

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o miestnych komunikáciách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o miestnych komunikáciách na účely dopravnej štatistiky, operatívneho a koncepčného riadenia. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely a v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: stav miestnych komunikácií podľa funkčných skupín, funkčných tried a druhu krytu; stav komunikácií pre chodcov, cestičiek pre cyklistov, cestičiek/chodníkov pre chodcov a cyklistov; stav cyklistických pruhov a pásov, námestí, parkovísk pre automobily, parkovacích miest pre bicykle, detských dopravných ihrísk; stav objektov na miestnych komunikáciách: mostov, nadchodov a lávok, nadchodov a lávok pre cyklistov, podchodov, priepustov, priecestí so železnicou, svetelne riadených križovatiek, múrov a protihlukových stien, okružných križovatiek; výdavky na miestne komunikácie za sledované tri roky k 31. decembru.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce, v Bratislave hlavné mesto a mestské časti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky (rok zisťovania 2015).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Výskumný ústav dopravný Žilina) na základe osobitnej zmluvy.

103. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: OSŽD (MDVRR SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o železničnej doprave podľa manažéra infraštruktúry a prevádzkovateľov dopravy na dráhe

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania údajov je získať informácie o železničných tratiach, parku vozidiel, dopravných a prepravných výkonoch podľa rozchodu tratí a informácie o zamestnancoch v štrukturálnom členení podľa útvarov a zabezpečovacích činností pre dotazník 1. Komisie Organizácie pre spoluprácu železníc (OSŽD) za všetky podnikateľské subjekty pôsobiace v železničnej doprave v oblasti manažmentu infraštruktúry a v oblasti prevádzkovania železničnej dopravy na dráhe na základe platných licencií na prevádzkovanie osobnej a nákladnej železničnej dopravy a uzavretých zmlúv na prevádzkovanie osobnej a nákladnej dopravy na dráhe v správe Železníc Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: neelektrifikované železničné trate podľa typu rozchodu, elektrifikované železničné trate podľa typu rozchodu a trakčnej sústavy, hnacie vozidlá podľa typu rozchodu a druhu trakcie, osobné, batožinové a iné vozne podľa typu rozchodu a druhu osobných vozňov, osobné vozne vyhovujúce požiadavkám medzinárodného dohovoru RIC, nákladné vozne podľa druhu vozňov a typu rozchodu, zamestnanci v štrukturálnom členení podľa útvarov a zabezpečovacích činností, vlakové kilometre podľa typu rozchodu, druhu trakcie a druhu prepravy, počet prepravených ton a osôb a prepravné výkony podľa druhu trakcie a druhu prepravy, ukazovatele hospodárskeho výsledku, vývoz, dovoz a tranzit tovaru podľa pohraničných staníc so susediacimi štátmi, prevádzkové ukazovatele a náklady podľa úsekov tratí, vybrané ukazovatele prevádzkovateľov dopravy na dráhe podľa úsekov tratí, priemerné náklady na vlak a železničné vozne pre kombinovanú dopravu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, ktoré majú platnú licenciu na vykonávanie dopravy na dráhe a zároveň majú uzavretú zmluvu na prevádzkovanie osobnej a nákladnej dopravy na dráhe v správe Železníc Slovenskej republiky, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Výskumný ústav dopravný Žilina) na základe osobitnej zmluvy.

104. Značka štatistické Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: FET (MDVRR SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o ekonomických ukazovateľoch

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o elektronických komunikačných službách a sieťach. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre ministerstvá a orgány štátnej správy, na zostavovanie štatistických prehľadov a analýz, na účely medzinárodných organizácií, subjekty pôsobiace na elektronickom komunikačnom trhu a informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tržby z poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb, zamestnanci, obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby na základe všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb a podľa ustanovení zákona o elektronických komunikáciách.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

105. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: EKSS (MDVRR SR) 1-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o elektronických komunikačných sieťach a službách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o elektronických komunikačných službách a sieťach. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre ministerstvá a orgány štátnej správy, na zostavovanie štatistických prehľadov a analýz, na účely medzinárodných organizácií, subjekty pôsobiace na elektronickom komunikačnom trhu a informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: účastnícke prípojky a prevádzka v pevných sieťach, aktívne SIM karty a prevádzka v mobilných sieťach, pripojenia na internet, vybrané ukazovatele členené podľa samosprávnych krajov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby na základe všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb a podľa ustanovení zákona o elektronických komunikáciách.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla a do 31. januára nasledujúceho roka po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

106. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PO (RÚ) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o poštovej sieti

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o poštovej sieti a zamestnancoch poskytujúcich poštové služby. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: prevádzkarne poštovej siete v členení na poštovú sieť držiteľa poštovej licencie, poštovú sieť ostatných registrovaných poštových podnikov a zamestnanci poskytujúci poštové služby.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

53 – poštové služby a služby kuriérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

107. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PO (RÚ) 2-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o poštových službách, ich kvalite a o poštovom platobnom styku

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaných poštových službách a poštovom platobnom styku z hľadiska ich štruktúry a rozsahu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na štatistické účely a analytické účely a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vybraných a dodaných poštových zásielok, vstup do verejnej poštovej siete, vklady a výplaty v rámci poštového platobného styku, zásielky stratené, poškodené, s úbytkom obsahu a počet reklamácií v členení na vnútroštátny styk a medzinárodný styk.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

53 – poštové služby a služby kuriérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do 28. februára po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

108. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PO (RÚ) 3-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch poštových podnikov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb a poštového platobného styku. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na štátnu poštovú politiku, štatistické a analytické účely a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: náklady, výnosy, hospodársky výsledok v členení na vnútroštátny styk a medzinárodný styk a investície do poštových služieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

53 – poštové služby a služby kuriérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do 30. apríla po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

109. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PPH (SŠHR SR) 1-52

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Týždenný výkaz predajcov pohonných látok a palív

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o spotrebiteľských cenách vybraných ropných výrobkov pre Komisiu (Eurostat).

Získavanie informácií ustanovuje osobitný zákon.69)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: predaj a priemerná cena pohonných látok a palív.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

47.30.0 – Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: týždenne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

110. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ropa (SŠHR SR) 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne pre Medzinárodnú energetickú agentúru a pre Komisiu (Eurostat).

Získavanie informácií ustanovuje osobitný zákon.69)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: ťažba, výroba, nákup a predaj z domácich a zahraničných zdrojov a zásoby ropy, ropných výrobkov a zemného plynu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)

19.20.0 – Výroba rafinovaných ropných produktov,

06.10.0 – Ťažba ropy,

06.20.0 – Ťažba zemného plynu,

46.71.0 – Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi,

49.50.1 – Potrubná doprava plynu,

49.50.2 – Potrubná doprava ropy a

52.10.0 – Skladovanie a uskladňovanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 291/2014 Z. z.

Rozsah a využívanie administratívnych zdrojov na účely štátnej štatistiky

Prehľad využívaných administratívnych zdrojov

I.Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1.Úč POD 1-01Súvaha
2.Úč POD 2-01Výkaz ziskov a strát
3.Úč FO 1-01Výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve
4.Úč FO 2-01Výkaz o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve
5.EB 1-01Účtovná závierka Eximbanky - Súvaha
6.EB 2-01Účtovná závierka Eximbanky - Výkaz ziskov a strát
7.Úč NUJ 1-01Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva - Súvaha
8.Úč NUJ 2-01Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva - Výkaz ziskov a strát
9.Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01Súvaha
10.Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01Výkaz ziskov a strát
14.Súvaha Úč SP 1-01Súvaha
15.Výsledovka Úč SP 2-01Výkaz ziskov a strát
19.Úč NO 1-01Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva - Výkaz o príjmoch a výdavkoch
20.Úč NO 2-01Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva - Výkaz o majetku a záväzkoch
21.Úč MÚJ 1-01Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky - Súvaha
22.Úč MÚJ 2-01Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky - Výkaz ziskov a strát
23.Fin 1-12Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
24.Fin 2-04Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív
25.Fin 3-04Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov
27.Fin 5-04Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy
28.Fin 6-04Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií
29.DPM-POPriznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
30.DPM-FOPriznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
30a.Fin 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
30b. Fin 7-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z účtovníctva ostatných subjektov verejnej správy
30c Úč POI 1-04 Účtovná závierka zdravotnej poisťovne
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky – Sekcia daňová
31.DPFOADaňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)
32.DPFOBDaňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)
33.DMV-PODaňové priznanie k dani z motorových vozidiel - právnické osoby
34.DMV-FODaňové priznanie k dani z motorových vozidiel - fyzické osoby
35.DPPODaňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
36.DPHDaňové priznanie – daň z pridanej hodnoty
37.SVDPHSúhrnný výkaz – daň z pridanej hodnoty
38.PREHLAD_OZN43Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň; Oznámenie o dani vyberanej podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z vyplatených príjmov zo závislej èinnosti a o daòovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
39.DPFO – HlásenieHlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, o zrazených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse
40.Register/REG_DSŽiadosť o registráciu, oznámenia zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky – Colná sekcia
41.JCDJednotný colný doklad
42.SPDEL_UH_ZPDaňové priznanie – Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu
43.SPDLHDaňové priznanie – Spotrebná daň z liehu
44.SPDMODaňové priznanie – Spotrebná daň z minerálneho oleja
45.SPDPVDaňové priznanie – Spotrebná daň z piva
46.SPDTVDaňové priznanie – Spotrebná daň z tabakových výrobkov
47.SPDVNDaňové priznanie – Spotrebná daň z vína a medziproduktu
48.SZ-CSociálne zabezpečenie colníkov
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Národná banka Slovenska
49.Bil (NBS) 1-12Bilancia aktív a pasív
50.Bil (NBS) 2-12Výkaz ziskov a strát
51.V (NBS) 5-12Štatistická bilancia - pasíva
52.V (NBS) 7-12Mesačný výkaz o stave úverov v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
53.V (NBS) 11-12Mesačný výkaz o stave vkladov v eurách a o výške dohodnutých prie­merných úrokových mier
54.V (NBS) 13-04Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch
55.V (NBS) 31-12Mesačný výkaz o úveroch podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností
56.V (NBS) 32-01Ročný výkaz o úveroch podľa krajov
57.V (NBS) 33-12Štatistická bilancia - aktíva
58.V (NBS) 51-12Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností
59.V (NBS) 52-01Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa krajov
60.V (NBS) 67-12Mesačný výkaz o transakciách a o vydaných podielových listoch podielového fondu alebo podfondu
61.V (NBS) 86-12Mesačný výkaz o cenných papieroch
62.M (NBS) 1-12Mesačná štatistická bilancia za Národnú banku Slovenska
63.M (NBS) 2-12Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek
64.M (NBS) 3-12Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek
65.M (NBS) 4-12Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových položiek
66.M (NBS) 5-04Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov
67.M (NBS) 6-12Mesačný výkaz o sekuritizovaných úveroch
68.M (NBS) 10-12Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
69.M (NBS) 11-12Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
70.M (NBS) 81-04Štvrťročná štatistická bilancia
71.Pb (NBS) 2-12Mesačný výkaz o transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov
72.Pb (NBS) 11-12Mesačný výkaz o dividendách
73.Pb (NBS) 12-12Mesačný výkaz o cezhraničných transakciách
75.Pb (NBS) 08-04Štvrťročný výkaz o stavoch a transakciách na účtoch nerezidentov podľa geografického členenia
76.SLUZ (NBS) 01-04Štvrťročný výkaz o prijatých službách zo zahraničia a poskytnutých službách do zahraničia
77.Pb (NBS) 10-04Štvrťročný výkaz o priamych investíciách
78.Pb (NBS) 4-01Ročný výkaz o vlastnom imaní a rozdelení výsledku hospodárenia
79.PS (NBS) 01-01Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk
80.PS (NBS) 02-01Ročný výkaz o vydaných bankových platobných kartách a termináloch
81.PS (NBS) 03-01Ročný výkaz o ukazovateľoch využitia platobných prostriedkov a terminálov
82.Kis (PF) 15-04Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu
83.Kis (PF) 16-04Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu
84.Kis (PF) 18-04Výkaz o aktívach a pasívach špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
85.Kis (PF) 19-04Výkaz o výnosoch a nákladoch špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
86.Cd (NBS) 54-12Zoznam emitentov a emisií cenných papierov
87.U (NBS) 30-04Výkaz o aktívach a pasívach
90.Ppn (PTZ) 03-04Výkaz o poistnom trhu životného poistenia
92.Ppn (TAP) 08-01Výkaz o technických aspektoch poistenia
93.F (NBS) 24-04Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – stavy
102.Dss (SUV) 15-02Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti
103.Dds (SUV) 38-02Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
104.Dss (VZS) 16-02Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti
105.Dds (VZS) 39-02Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
106.Dss (KL) 18-02Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti
107.Dds (KL) 34-02Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
108.Dof (HMF) 03-02Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde
109.Dfo (HMF) 11-02Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
110.Dof (SP) 17-02Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov
111.Dfo (PU) 47-02Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok
112.Dof (PAS) 31-02Výkaz pasív dôchodkového fondu
113.Dfo (PAS) 42-02Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu
114.Dof (VVN) 32-02Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu
115.Dfo (VVN) 43-02Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu
116.PBPlatobná bilancia
117.MIPMedzinárodná investičná pozícia
118.VZS NBSVýkaz ziskov a strát NBS
119.PZI (NBS) 1-01Hlásenie o stave priamych investícií v tuzemsku k 31. 12.
120.PZI (NBS) 2-01Hlásenie o stave priamych investícií v zahraničí k 31. 12.
121.Poi PZI (NBS) 1-01Hlásenie poisťovní o stave priamych investícií v tuzemsku k 31. 12.
122.Poi PZI (NBS) 2-01Hlásenie poisťovní o stave priamych investícií v zahraničí k 31. 12.
123.DVSDovoz a vývoz služieb v podrobnom členení
123a. VÚP (BIL) 1-04 Vybrané údaje z nákladov a výnosov za bežné účtovné obdobie
123b. PB (NBS) 25-04 Štvrťročný výkaz o aktívach a pasívach voči zahraničiu
123c. PB (NBS) 26-12 Mesačný výkaz o majetkových účastiach
123d. Sii (ANU) 24-04 Výkaz o činnosti súvisiacej so starobným dôchodkovým sporením
123e.Sii (ANU) 25-01Výkaz o záväzkoch súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením
123f.SOLVENCY IIPoistenie a zaistenie
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Hlavný banský úrad
124.URAZY HBURegistrácia pracovných úrazov Hlavného banského úradu
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
125.PERIODIKAZoznam periodickej tlače
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
126.VYDAVKY-VZDotazník o výdavkoch na vojenské zariadenia
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
127.SZ-VSociálne zabezpečenie vojakov
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
128.PREDAJ PESTICIDOVÚdaje o uvedení prípravku na ochranu rastlín na trh
129.SPOTREBA PESTICIDOVÚdaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín
130.POTRAV (MPRV SR)Ročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárstva
131.VYROBA VINAHlásenie o výrobe vína a muštu
132.ZASOBY VINAHlásenie o stave zásob vína a muštu
Národné lesnícke centrum
133.LESYÚdaje za lesné hospodárstvo
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
134.IK 1Mesačná štatistika o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty
135.IK 2Mesačná štatistika o vyslaní na výkon zamestnania a skončení vyslania na výkon zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty
136.IK 3Mesačná štatistika o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty
137.POVMesačná štatistika o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky na základe povolenia na zamestnanie
138.UoZ_MSŠtatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
138a. UoZ_AS Štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie – absolventov škôl
139.UoZ_MSOŠtatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie podľa miest a obcí
140.VPMVoľné pracovné miesta
141.PSDDŠtatistika o počte poberateľov sociálnych dávok a dotácií
142.DHNDávky pomoci v hmotnej núdzi
143.DSPDávky štátnej sociálnej podpory
144.PPKSD ŤZPPeňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
145.NVNáhradné výživné
146.SODSKSociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
147.PPNSDPríspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
148.APTPAktívna politika trhu práce
Národný inšpektorát práce
149.RPURegistrácia pracovných úrazov
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
150.V (MS SR) 8-12Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra
151.V (MS SR) 7-02/TPolročný výkaz o ochrannej výchove
152.OARočný štatistický prehľad o občianskoprávnej agende
153.TARočný štatistický prehľad o trestnej agende
Zbor väzenskej a justičnej stráže
154.SZ-ZVJSSociálne zabezpečenie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
155.VAZENSTVORočný štatistický prehľad o činnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
156.Škol (MŠVVŠ SR) 1-04Štvrťročný výkaz o práci v školstve
157.Škol (MŠVVŠ SR) 2-04Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
158.Škol (MŠVVŠ SR) 1-01Výkaz o materskej škole
159.Škol (MŠVVŠ SR) 2-01Výkaz o strednej škole
160.Škol (MŠVVŠ SR) 3-01Výkaz o základnej škole
161.Škol (MŠVVŠ SR) 10-01Výkaz o školskej a akademickej knižnici
162.Škol (MŠVVŠ SR) 11-01Výkaz o vysokej škole
163.Škol (MŠVVŠ SR) 12-01Výkaz o absolventoch vysokej školy
164.Škol (MŠVVŠ SR) 26-01Výkaz o športovej škole a športovej triede
165.Škol (MŠVVŠ SR) 40-01Výkaz o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce
166.Sport (MŠVVŠ SR) 1-01Výkaz o centrách talentovanej mládeže
167.Úr (MŠVVŠ SR) 1-01Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov
168.VSRVVVýdavky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
169.REGOBRegister obyvateľov Slovenskej republiky
170.SZ-PZSociálne zabezpečenie príslušníkov Policajného zboru
171.ECUEvidencia cudzincov
172.UENSŠO SRÚstredná evidencia nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky
173.MigraInformačný systém migrácia a medzinárodná ochrana
173a. RFO Register fyzických osôb
Prezídium Policajného zboru
174.EŠSKEvidenčno-štatistický systém kriminality
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
175.POZIAROVOSTRočný štatistický prehľad požiarovosti
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
176.E (MZ SR) 1-04Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve
177.E (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve
178.L (MZ SR) 1-04Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách
179.L (MZ SR) 2-04Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
180.M (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve
181.Z (MZ SR) 7-12Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva
182.Z (MZ SR) 12-12Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
183.ZS (MZ SR) 3-12Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe
184.ZS (MZ SR) 4-12Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti
185.TBCNárodný register pacientov s tuberkulózou
186.NRPZSNárodný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
187.VPCHVybrané prenosné choroby povinne hlásené
188.OCKOVANIEOčkovanie detí
189.VODA_UVZÚdaje o kvalite vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach
190.ASTRAutomatizovaný systém triedenia rizík
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
191.PVZPPoistenci verejného zdravotného poistenia
191a.RPPRegister platiteľov poistného vo verejnom zdravotnom poistení
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
192.SPOTREBA LIEKOVSpotreba liekov na Slovensku
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
193.ODPADHlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
194.CH_UZEMIAChránené územia
Slovenský hydrometeorologický ústav
195.EMISIEÚdaje o emisiách
196.OVZDUSIEÚdaje o kvalite ovzdušia
197.VODA_SHMUÚdaje o kvalite vody
198.KLIMAÚdaje o klimatických podmienkach
199.POVODNEÚdaje o povodniach
Výskumný ústav vodného hospodárstva
200.ZBERVAKÚdaje o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Slovenská inšpekcia životného prostredia
201.VODA_SIZPÚdaje o mimoriadnom zhoršení vôd
Environmentálny fond
202.POKUTYÚdaje o uložených a zaplatených pokutách za porušenie predpisov v ochrane životného prostredia
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
203.LOZISKAÚdaje o geologických podmienkach - stav zásob výhradných ložísk a ložísk nevyhradených nerastov
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Sociálna poisťovňa
204.SocpÚdaje Sociálnej poisťovne
205.ZAMESTNANOSTÚdaje Sociálnej poisťovne o zamestnanosti
206.Nem ÚrÚdaje o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Zdravotné poisťovne
207.ZdpÚdaje zdravotnej poisťovne
208.PD_ZdpPovinná dokumentácia zdravotnej poisťovne
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Dôchodkové správcovské spoločnosti
209.DSSÚdaje o dôchodkovom sporení
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Doplnkové dôchodkové spoločnosti
210.DDSÚdaje o doplnkovom dôchodkovom sporení
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Samosprávne kraje
211.VYDAVKY-SKVýdavky na sociálnu pomoc
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
212.PROKURATURAŠtatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
213.VYMERAÚdaje o výmere obcí podľa jednotlivých druhov pozemkov
II.Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1.Úč POD 1-01Súvaha
2.Úč POD 2-01Výkaz ziskov a strát
3.Úč FO 1-01Výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve
4.Úč FO 2-01Výkaz o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve
III.Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO práce, sociálnych vecí a rodiny SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
1.SZ-VEvidencia dávok sociálneho zabezpečenia vojakov
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálne­ho zabezpeèenia
2.SZ-ZVJSRekapitulácia výplaty sociálnych dávok výsluhového zabezpečenia
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru
3.SZ-PZRekapitulácia výplaty dávok výsluhového zabezpečenia
IV.Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO školstva, vedy, výskumu a športu SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
1.Škol (MŠVVŠ SR) 1-01Výkaz o materskej škole
2.Škol (MŠVVŠ SR) 2-01Výkaz o strednej škole
3.Škol (MŠVVŠ SR) 3-01Výkaz o základnej škole
4.Škol (MŠVVŠ SR) 4-01Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
5.Škol (MŠVVŠ SR)11-01Výkaz o vysokej škole
6.Škol (MŠVVŠ SR)12-01Výkaz o absolventoch vysokých škôl
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
7.Fin 1-12Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy
V.Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1.ECUEvidencia cudzincov
2.MigraInformačný systém migrácia a medzinárodná ochrana
VI.Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
1.ORGFARMEkologická výroba
VII.Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.UCTY_EMISIEÚdaje za účet emisií do ovzdušia
2.VYBR_ODPADÚdaje o vybraných druhoch odpadov a preprave odpadu

Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov

Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

1. Značka administratívneho zdroja:

Úč POD 1-01

Názov administratívneho zdroja:

Súvaha

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za nefinančný sektor a jeho subsektory a sektor verejnej správy a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.70)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,11) právnej formy, druhu vlastníctva, počtu zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.

Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledné platné účtovné výkazy v stave „rôzny od zrušených“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou v prípade predbežných individuálnych údajov s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: na účely výpočtu kompenzácie do 20. júna po referenčnom období – predbežné údaje, do 15. januára nasledujúceho roka – definitívne údaje.

2. Značka administratívneho zdroja:

Úč POD 2-01

Názov administratívneho zdroja:

Výkaz ziskov a strát

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za nefinančný sektor a jeho subsektory a sektor verejnej správy a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.70)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,11) právnej formy, druhu vlastníctva, počtu zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.

Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledné platné účtovné výkazy v stave „rôzny od zrušených“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou, predbežné individuálne údaje s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: na účely výpočtu kompenzácie do 20. júna po referenčnom období – predbežné údaje, do 15. januára nasledujúceho roka – definitívne údaje.

3. Značka administratívneho zdroja:

Úč FO 1-01

Názov administratívneho zdroja:

Výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.70)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov európskeho systému národných účtov, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,11) právnej formy, druhu vlastníctva a v územnom členení vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.

Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledne platné účtovné výkazy v stave „rôzny od zrušených“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou, predbežné individuálne údaje s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: na účely výpočtu kompenzácie do 20. júna po referenčnom období – predbežné údaje, do 15. januára nasledujúceho roka – definitívne údaje.

4.Značka administratívneho zdroja:

Úč FO 2-01

Názov administratívneho zdroja:

Výkaz o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.70)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov európskeho systému národných účtov, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,11) právnej formy, druhu vlastníctva a v územnom členení vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.

Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledne platné účtovné výkazy v stave „rôzny od zrušených“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou, predbežné individuálne údaje s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: na účely výpočtu kompenzácie do 20. júna po referenčnom období – predbežné údaje, do 15. januára nasledujúceho roka – definitívne údaje.

5. Značka administratívneho zdroja:

EB 1-01

Názov administratívneho zdroja:

Účtovná závierka Eximbanky - Súvaha

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Súvaha Exportno-importnej banky Slovenskej republiky v plnom rozsahu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. apríla po referenčnom období.

6. Značka administratívneho zdroja:

EB 2-01

Názov administratívneho zdroja:

Účtovná závierka Eximbanky - Výkaz ziskov a strát

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 25)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Výkaz ziskov a strát Exportno-importnej banky Slovenskej republiky v plnom rozsahu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. apríla po referenčnom období.

7. Značka administratívneho zdroja:

Úč NUJ 1-01

Názov administratívneho zdroja:

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva - Súvaha

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam a za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 25)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Súvaha v triedení podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa obcí a samosprávnych krajov, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,11) právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, a podľa inštitucionálnych jednotiek za sektor verejnej správy.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

8. Značka administratívneho zdroja:

Úč NUJ 2-01

Názov administratívneho zdroja:

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva - Výkaz ziskov a strát

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam a za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 25)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje za uvedené subjekty v triedení podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa obcí a samosprávnych krajov, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,11) právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie, ktoré sú zahrnuté do spracovania, a podľa inštitucionálnych jednotiek za sektor verejnej správy.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

9. Značka administratívneho zdroja:

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Názov administratívneho zdroja:

Súvaha

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné ročné údaje za subjekty predkladajúce tento typ výkazov v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností.11)

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

10. Značka administratívneho zdroja:

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Názov administratívneho zdroja:

Výkaz ziskov a strát

a)Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b)Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné ročné údaje za subjekty predkladajúce tento typ výkazov v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností.11)

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

14. Značka administratívneho zdroja:

Súvaha Úč SP 1-01

Názov administratívneho zdroja:

Súvaha

a)Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b)Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje súvahy Sociálnej poisťovne podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností.11)

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

15. Značka administratívneho zdroja:

Výsledovka Úč SP 2-01

Názov administratívneho zdroja:

Výkaz ziskov a strát

a)Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b)Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje výkazu ziskov a strát Sociálnej poisťovne podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností.11)

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

19. Značka administratívneho zdroja:

Úč NO 1-01

Názov administratívneho zdroja:

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva - Výkaz o príjmoch a výdavkoch

a)Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b)Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje o príjmoch a výdavkoch neziskových organizácií v triedení inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľasamosprávnych krajov, podľaŠtatistickej klasifikácie ekonomických činností,11) právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania,a podľa inštitucionálnych jednotiek za sektor verejnej správy.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

20. Značka administratívneho zdroja:

NO Úč 2-01

Názov administratívneho zdroja:

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva - Výkaz o majetku a záväzkoch

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam a za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje o majetku a záväzkoch neziskových organizácií v triedení inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov, podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,11) právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, a podľa inštitucionálnych jednotiek za sektor verejnej správy.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

21.Značka administratívneho zdroja:

Úč MÚJ 1-01

Názov administratívneho zdroja:

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky- Súvaha

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.71)

b)Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,11) právnej formy, druhu vlastníctva, počtu zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.

Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledné platné účtovné výkazy v stave „rôzny od zrušených“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou v prípade predbežných individuálnych údajov s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: na účely výpočtu kompenzácie do 20. júna po referenčnom období – predbežné údaje, do 15. januára nasledujúceho roka – definitívne údaje.

22.Značka administratívneho zdroja:

Úč MÚJ 2-01

Názov administratívneho zdroja:

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky - Výkaz ziskov a strát

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.71)

b)Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,11) právnej formy, druhu vlastníctva, počtu zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.

Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledné platné účtovné výkazy v stave „rôzny od zrušených“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou v prípade predbežných individuálnych údajov s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: na účely výpočtu kompenzácie do 20. júna po referenčnom období – predbežné údaje, do 15. januára nasledujúceho roka – definitívne údaje.

23.Značka administratívneho zdroja:

Fin 1-12

Názov administratívneho zdroja:

Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b)Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné štvrťročné údaje o príjmoch a výdavkoch za subjekty verejnej správy a za verejné, ako aj súkromné zdravotné poisťovne podľa inštitucionálnych jednotiek, druhu rozpočtu, organizačného, ekonomického a funkčného členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a členenia podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností.11)

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

24. Značka administratívneho zdroja:

Fin 2-04

Názov administratívneho zdroja:

Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív

a)Účel a využitie administratívnych zdrojov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b)Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné štvrťročné údaje za všetky subjekty verejnej správy, za rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie štátu, obcí a vyšších územných celkov a Sociálnu poisťovňu iba za prvé tri štvrťroky vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, aj s územným členením podľa obcí a samosprávnych krajov.

c)Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

25. Značka administratívneho zdroja:

Fin 3-04

Názov administratívneho zdroja:

Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov

a)Účel a využitie administratívnych zdrojov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b)Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Vybrané finančné aktíva a pasíva spracované za subjekty verejnej správy a za všetky verejné, ako aj súkromné zdravotné poisťovne podľa subsektorov verejnej správy (okrem rozpočtových organizácií) európskeho systému národných účtov.

c)Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

27. Značka administratívneho zdroja:

Fin 5-04

Názov administratívneho zdroja:

Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy

a) Účel a využitie administratívnych zdrojov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 25)

b)Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Štvrťročné údaje pre vybrané položky finančných pasív vstupujúcich do dlhu verejnej správy za subjekty verejnej správy a za všetky verejné, ako aj súkromné zdravotné poisťovneokrem rozpočtových organizácií, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenského národného strediska pre ľudské práva a Ústavu pamäti národa.

c)Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

28. Značka administratívneho zdroja:

Fin 6-04

Názov administratívneho zdroja:

Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

a) Účel a využitie administratívnych zdrojov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 25)

b)Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Štvrťročné údaje ostatných pohľadávok a ostatných záväzkov a ich rozklad na podrobnejšie kategórie za subjekty verejnej správy.

c)Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

29. Značka administratívneho zdroja:

DPM-PO

Názov administratívneho zdroja:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b)Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností11) a v členení podľa druhu dane a právnej formy daňového subjektu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

30. Značka administratívneho zdroja:

DPM-FO

Názov administratívneho zdroja:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b)Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností11) a v členení podľa druhu dane a právnej formy daňového subjektu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky – Sekcia daňová

30a. Značka administratívnehozdroja: Fin 4-04

Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Vybrané finančné pasíva spracované za subjekty verejnej správy a za všetky verejné, ako aj súkromné zdravotné poisťovne podľa subsektorov verejnej správy (okrem rozpočtových organizácií) európskeho systému národných účtov.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

30b. Značka administratívneho zdroja: Fin 7-04

Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o vybraných údajoch z účtovníctva ostatných subjektov verejnej správy

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Kompletné štvrťročné a ročné údaje o vybraných údajoch z účtovníctva za subjekty verejnej správy podľa inštitucionálnych jednotiek.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

30c. Značka administratívneho zdroja: Úč POI 1-04

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka zdravotnej poisťovne

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy a sektor finančných korporácií za zložku zdravotné poisťovne.

Získavanie informácií ustanovujú osobitné predpisy.71a)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

</