Opatrenie č. 449/2000 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, bilančných položiek, transakcií a ostatných tokov v národných účtoch Slovenskej republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky

Čiastka 184/2000
Platnosť od 20.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001

449

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 8. decembra 2000,

ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, bilančných položiek, transakcií a ostatných tokov v národných účtoch Slovenskej republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

Vyhlasuje sa Klasifikácia aktív, bilančných položiek, transakcií a ostatných tokov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky podľa Európskeho systému národných a regionálnych účtov 1995, ktorá je uvedená v prílohe č. 1, a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky podľa Európskeho systému národných a regionálnych účtov 1995, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Peter Mach v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 449/2000 Z. z.

KLASIFIKÁCIA AKTÍV, BILANČNÝCH POLOŽIEK, TRANSAKCIÍ A OSTATNÝCH TOKOV V SYSTÉME NÁRODNÝCH ÚČTOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODĽA EURÓPSKEHO SYSTÉMU NÁRODNÝCH A REGIONÁLNYCH ÚČTOV 1995

A. KLASIFIKÁCIA AKTÍV

1. Nefinančné aktíva
AN.1 Produkované aktíva
AN.11 Investičný majetok
AN.111 Hmotný investičný majetok
AN.1111 Bytové budovy
AN.1112 Ostatné budovy a stavby
AN.11121 Nebytové budovy
AN.11122 Ostatné stavby
AN.1113 Stroje a zariadenia
AN.11131 Dopravné zariadenia
AN.11132 Ostatné stroje a zariadenia
AN.1114 Chovné zvieratá a pestovateľské celky trvalých porastov
AN.11141 Chovné zvieratá, dojnice, ťažný dobytok atď.
AN.11142 Vinice, sady a iné pestovateľské celky trvalých porastov
AN.112 Nehmotný investičný majetok
AN.1121 Geologický prieskum
AN.1122 Počítačový softvér
AN.1123 Originály zábavnej, literárnej a umeleckej činnosti
AN.1129 Ostatný nehmotný investičný majetok
AN.12 Zásoby
AN.121 Materiál
AN.122 Nedokončená výroba
AN.1221 Nedokončená výroba v rastlinnej a živočíšnej výrobe
AN.1222 Ostatná nedokončená výroba
AN.123 Hotové výrobky
AN.124 Tovar
AN.13 Cennosti
AN.131 Drahé kovy a drahokamy
AN.132 Starožitnosti a iné umelecké predmety
AN.139 Ostatné cennosti
AN.2 Neprodukované aktíva
AN.21 Hmotné neprodukované aktíva
AN.211 Pôda
AN.2111 Pôda zastavaná budovami a stavbami
AN.2112 Obrábaná pôda
AN.2113 Pôda určená na rekreáciu a s ňou súvisiace vodné plochy
AN.2119 Ostatná pôda a s ňou súvisiace vodné plochy
AN.212 Podzemné zdroje
AN.2121 Zásoby uhlia, ropy a zemného plynu
AN.2122 Zásoby kovových nerastov
AN.2123 Zásoby nekovových nerastov
AN.213 Nepestované biologické zdroje
AN.214 Vodné zdroje
AN.22 Nehmotné neprodukované aktíva
AN.221 Patenty
AN.222 Prenájom a ostatné prevoditeľné práva
AN.223 Kúpa obchodného mena (goodwill)
AN.229 Ostatné nehmotné neprodukované aktíva

2. Finančné aktíva/pasíva

AF.1 Menové zlato a zvláštne práva čerpania
AF.11 Menové zlato
AF.12 Zvláštne práva čerpania
AF.2 Obeživo a vklady
AF.21 Obeživo
AF.22 Prevoditeľné vklady
AF.29 Ostatné vklady
AF.3 Cenné papiere okrem akcií
AF.31 Položka sa používa len v Systéme národných účtov OSN 1993
AF.32 Položka sa používa len v Systéme národných účtov OSN 1993
AF.33 Cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov
AF.331 Krátkodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov
AF.332 Dlhodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov
AF.34 Finančné deriváty
AF.4 Pôžičky
AF.m Informatívna položka - priame zahraničné investície. Platí aj pri položkách AF.5 a AF.7.
AF.41 Krátkodobé pôžičky
AF.42 Dlhodobé pôžičky
AF.5 Akcie a ostatné podiely
AF.51 Akcie a ostatné podiely okrem akcií správcovských spoločností (podielových fondov)
AF.511 Kótované akcie
AF.512 Nekótované akcie
AF.513 Ostatné podiely
AF.52 Akcie správcovských spoločností (podielových fondov)
AF.6 Poistnotechnické rezervy
AF.61 Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia a penzijných fondov
AF.611 Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia
AF.612 Čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov
AF.62 Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané poistné nároky
AF.7 Ostatné pohľadávky/ záväzky
AF.71 Obchodný úver a preddavky
AF.79 Ostatné pohľadávky /záväzky okrem obchodného úveru a preddavkov

B. KLASIFIKÁCIA BILANČNÝCH POLOŽIEK

B.1 Pridaná hodnota/B. 1* Domácí produkt
B.2 Prevádzkový prebytok
B.3 Zmiešané dôchodky
B.4 Podnikateľské dôchodky
B.5 Saldo prvotných dôchodkov/ B.5* Národný dôchodok
B.6 Disponibilný dôchodok
B.7 Upravený disponibilný dôchodok
B.8 Úspory
B.9 Čisté pôžičky poskytnuté/prijaté
B.10 Zmeny čistého majetku spolu
B.10.1 Zmeny čistého majetku v dôsledku úspor a kapitálových transferov
B.10.2 Zmeny čistého majetku v dôsledku ostatných zmien objemu aktív
B.10.3 Zmeny čistého majetku v dôsledku nominálnych ziskov/strát na majetku
B.10.31 Zmeny čistého majetku v dôsledku neutrálnych ziskov/strát na majetku
B. 10.32 Zmeny čistého majetku v dôsledku reálnych ziskov/strát na majetku
B.11 Saldo vývozu a dovozu výrobkov a služieb
B.12 Saldo bežných transakcií so zahraničím
B.90 Čistý majetok
BF.90 Čisté finančné aktíva

C. KLASIFIKÁCIA TRANSAKCIÍ A OSTATNÝCH TOKOV

1. Transakcie s výrobkami a službami (produktmi)

P.1 Produkcia
P.11 Trhová produkcia
P. 119 Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania
P. 12 Produkcia pre vlastné konečné použitie
P. 13 Ostatná netrhová produkcia
P. 131 Platby za ostatnú netrhovú produkciu
P. 132 Ostatná netrhová produkcia, ostatná
P. 2 Medzispotreba
P.3 Výdavky na konečnú spotrebu
P.31 Výdavky na individuálnu spotrebu
P.32 Výdavky na kolektívnu spotrebu
P.4 Skutočná konečná spotreba
P.41 Skutočná individuálna spotreba
P.42 Skutočná kolektívna spotreba
P.5 Tvorba hrubého kapitálu
P.51 Tvorba hrubého fixného kapitálu
P.511 Nadobudnutie mínus úbytok hmotného investičného majetku
P.5111 Nadobudnutie nového hmotného investičného majetku
P.5112 Nadobudnutie použitého hmotného investičného majetku
P.5113 Úbytok použitého hmotného investičného majetku
P.512 Nadobudnutie mínus úbytok nehmotného investičného majetku
P.5121 Nadobudnutie nového nehmotného investičného majetku
P.5122 Nadobudnutie použitého nehmotného investičného majetku
P.5123 Úbytok použitého nehmotného investičného majetku
P.513 Prírastok hodnoty neprodukovaných nefinančných aktív
P.5131 Významné zdokonalenie neprodukovaných nefinančných aktív
P.5132 Náklady na prevod vlastníctva neprodukovaných nefinančných aktív
P.52 Zmena stavu zásob
P. 53 Nadobudnutie mínus úbytok cenností
P.6 Vývoz výrobkov a služieb
P.61 Vývoz výrobkov
P.62 Vývoz služieb
P.7 Dovoz výrobkov a služieb
P.71 Dovoz výrobkov
P.72 Dovoz služieb

2. Rozdeľovacie transakcie

D.1 Odmeny zamestnancov
D. 11 Mzdy a platy
D. 12 Sociálne príspevky zamestnávateľov
D.121 Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov
D. 122 Imputované sociálne príspevky zamestnávateľov
D.2 Dane z produkcie a dovozu
D.21 Dane z produktov
D.211 Daň z pridanej hodnoty
D.212 Dane z dovozu a dovozné clá okrem dane z pridanej hodnoty
D.2121 Dovozné clá
D.2122 Dane z dovozu okrem dane z pridanej hodnoty a dovozných ciel
D.214 Dane z produktov okrem dane z pridanej hodnoty a daní z dovozu
D.22 až D.28 Voľné kódy
D.29 Ostatné dane z produkcie
D.3 Subvencie
D.31 Subvencie na produkty
D.311 Subvencie na dovoz produktov
D.319 Ostatné subvencie na produkty
D. 32 až D. 38 Voľné kódy
D.39 Ostatné subvencie na produkciu
D.4 Dôchodky z majetku
D.41 Úroky
D.42 Rozdelené dôchodky korporácií
D.421 Dividendy
D.422 Výbery z dôchodkov kvázikorporácií
D.43 Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií
D.44 Dôchodky z majetku patriace držiteľom poistiek
D.45 Nájomné
D.5 Bežné dane z dôchodkov, majetku atď.
D.51 Dane z dôchodkov
D.59 Ostatné bežné dane
D.6 Sociálne príspevky a dávky
D.61 Sociálne príspevky
D.611 Skutočné sociálne príspevky
D.6111 Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov
D.61111 Povinné skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov
D.61112 Dobrovoľné skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov
D.6112 Sociálne príspevky zamestnancov
D.61121 Povinné sociálne príspevky zamestnancov
D.61122 Dobrovoľné sociálne príspevky zamestnancov
D.6113 Sociálne príspevky samostatne zárobkovo činných a nepracujúcich osôb
D.61131 Povinné sociálne príspevky samostatne zárobkovo činných a nepracujúcich osôb
D.61132 Dobrovoľné sociálne príspevky samostatne zárobkovo činných a nepracujúcich osôb
D.612 Imputované sociálne príspevky
D.62 Sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov
D.621 Peňažné dávky sociálneho zabezpečenia
D.622 Sociálne dávky financované zo súkromných fondov
D.623 Sociálne dávky zamestnancom financované z iných zdrojov
D.624 Peňažné sociálne podpory
D.63 Naturálne sociálne transfery
D.631 Naturálne sociálne dávky
D.6311 Úhrady nákupov výrobkov a služieb domácnosťami z fondov sociálneho zabezpečenia
D.6312 Ostatné naturálne dávky sociálneho zabezpečenia
D.63121 Ostatné naturálne dávky sociálneho zabezpečenia poskytované trhovými výrobcami
D.63122 Ostatné naturálne dávky sociálneho zabezpečenia poskytované netrhovými výrobcami
D.6313 Naturálne sociálne podpory
D.63131 Naturálne sociálne podpory poskytované trhovými výrobcami
D.63132 Naturálne sociálne podpory poskytované netrhovými výrobcami
D.632 Transfery individuálnych netrhových výrobkov a služieb
D.7 Ostatné bežné transfery
D.71 Čisté poistné neživotného poistenia
D.72 Nároky z neživotného poistenia
D.73 Bežné transfery v rámci verejnej správy
D.74 Bežná medzinárodná spolupráca
D.75 Rôzne bežné transfery
D.8 Úpravy vyplývajúce zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov
D.9 Kapitálové transfery
D.91 Dane z kapitálu
D.92 Investičné dotácie
D.99 Ostatné kapitálové transfery

3. Transakcie s finančnými nástrojmi ako čisté prírastky finančných aktív, resp. čistý vznik pasív

F.1 Menové zlato a zvláštne práva čerpania
F.11 Menové zlato
F. 12 Zvláštne práva čerpania
F. 2 Obeživo a vklady
F.21 Obeživo
F.22 Prevoditeľné vklady
F.29 Ostatné vklady
F.3 Cenné papiere okrem akcií
F.33 Cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov
F.331 Krátkodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov
F.332 Dlhodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov
F.34 Finančné deriváty
F.4 Pôžičky
F.41 Krátkodobé pôžičky
F.42 Dlhodobé pôžičky
F.5 Akcie a ostatné podiely
F.51 Akcie a ostatné podiely okrem akcií správcovských spoločností (podielových fondov)
F.511 Kótované akcie
F.512 Nekótované akcie
F.513 Ostatné podiely
F.52 Akcie správcovských spoločností (podielových fondov)
F. 6 Poistnotechnické rezervy
F.61 Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia a penzijných fondov
F.611 Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia
F.612 Čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov
F.62 Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané poistné nároky
F.7 Ostatné pohľadávky/záväzky
F.71 Obchodný úver a preddavky
F.79 Ostatné pohľadávky/záväzky okrem obchodného úveru a preddavkov

4. Ostatné položky na účtoch akumulácie

4. Ostatné položky na účtoch akumulácie
K.1Spotreba fixného kapitálu
K.2Nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív
K.21 Nadobudnutie mínus úbytok pôdy a ostatných hmotných neprodukovaných aktív
K.211 Nadobudnutie pôdy a ostatných hmotných neprodukovaných aktív
K.212 Úbytok pôdy a ostatných hmotných neprodukovaných aktív
K. 22 Nadobudnutie mínus úbytok nehmotných neprodukovaných aktív
K.221 Nadobudnutie nehmotných neprodukovaných aktív
K.222 Úbytok nehmotných neprodukovaných aktív
K.3Ekonomický vznik neprodukovaných aktív
K.4Ekonomický vznik produkovaných aktív
K.5Prirodzený prírastok nepestovaných biologických zdrojov
K.6Ekonomický zánik neprodukovaných aktív
K.61 Vyčerpanie prírodných ekonomických aktív
K. 62 Ostatný ekonomický zánik neprodukovaných aktív
K.7Straty spôsobené živelnými pohromami a vojnovými udalosťami
K.8Konfiškácia majetku bez náhrady
K.9Ostatné zmeny objemu nefinančných aktív inde neuvedené
K.10Ostatné zmeny objemu finančných aktív a pasív inde neuvedené
K.11Nominálne zisky/straty na majetku
K. 11.1 Neutrálne zisky/straty na majetku
K.11.2 Reálne zisky/straty na majetku
K.12Zmeny klasifikácií a štruktúry
K.12.1 Zmeny sektorovej klasifikácie a štruktúry
K. 12.2 Zmeny klasifikácie aktív a pasív
K.12.21 Monetarizácia/demonetarizácia zlata
K. 12.22 Zmeny klasifikácie aktív a pasív okrem monetarizácie a demonetarizácie zlata

VYSVETLIVKY:

K položke AN.124

Výrobky nakúpené na účel ďalšieho predaja.

K položke AN.139

Klenoty vyrobené z drahých kovov, zbierky a zberateľské predmety.

K položke B

Všetky bilančné položky možno merať vrátane (hrubé) alebo bez (čisté) spotreby fixného kapitálu. Kód pre bilančnú položku hrubú sa vytvorí kódom položky plus písmenom „g“. Podobne písmeno „n“ sa pripojí ku kódu týkajúceho sa bilančnej položky čistej.

K položke B.1

Kód položky plus „*“ vyjadruje bilančnú položku za ekonomiku spolu.

K položke B.10.1

Zmeny čistého majetku v dôsledku úspor a kapitálových transferov nepredstavujú bilančnú položku v štruktúre systému. Je to celková suma pravej strany kapitálového účtu. Pretože ide o dôležitú položku zmien čistého majetku, je kódovaná spolu s ostatnými bilančnými položkami. Zmeny čistého majetku v dôsledku úspor a kapitálových transferov pre zahraničie sa týkajú zmien čistého majetku v dôsledku salda bežných transakcií so zahraničím a kapitálových transferov.

K položke D.422

Kvázikorporácia zahŕňa právnickú osobu ako jedného vlastníka alebo fyzické osoby právnej formy živnostníka, slobodného povolania alebo samostatne hospodáriaceho roľníka. Ostatné črty ziskovej organizácie má zhodné s korporáciou.

K položke F.3

S prihliadnutím na kód položiek sú chýbajúce položky identické s položkami AF.31, AF.32 a informatívnou položkou AF.m.

Príloha č. 2 k opatreniu č. 449/2000 Z. z.

KLASIFIKÁCIA INŠTITUCIONÁLNYCH SEKTOROV A SUBSEKTOROV V SYSTÉME NÁRODNÝCH ÚČTOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODĽA EURÓPSKEHO SYSTÉMU NÁRODNÝCH A REGIONÁLNYCH ÚČTOV 1995

S.1 NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO
S.11 Nefinančné korporácie
S.11001 Verejné nefinančné korporácie
S.11002 Súkromné nefinančné korporácie
S.11003 Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou
S.12 Finančné korporácie
S.121 Národná banka Slovenska
S.122 Ostatné finančné inštitúcie
S.12201 Verejné ostatné finančné inštitúcie
S.12202 Súkromné ostatné finančné inštitúcie
S.12203 Ostatné finančné inštitúcie pod zahraničnou kontrolou
S.123 Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov
S.12301 Verejní ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov
S.12302 Súkromní ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov
S.12303 Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov pod zahraničnou kontrolou
S.124 Finančné pomocné inštitúcie
S.12401 Verejné finančné pomocné inštitúcie
S.12402 Súkromné finančné pomocné inštitúcie
S.12403 Finančné pomocné inštitúcie pod zahraničnou kontrolou
S.125 Poisťovacie korporácie a penzijné fondy
S.12501 Verejné poisťovacie korporácie a penzijné fondy
S.12502 Súkromné poisťovacie korporácie a penzijné fondy
S.12503 Poisťovacie korporácie a penzijné fondy pod zahraničnou kontrolou
S.13 Verejná správa
S.1311 Ústredná štátna správa
S.1312 Regionálna štátna správa
S.1313 Miestna samospráva
S.1314 Fondy sociálneho zabezpečenia
S.14 Domácnosti
S.141 Zamestnávatelia
S.142 Samostatne zárobkovo činné osoby
S.143 Zamestnanci
S.144 Príjemcovia dôchodkov z vlastníctva a transferových dôchodkov
S.1441 Príjemcovia dôchodkov z vlastníctva
S.1442 Príjemcovia dávok dôchodkového zabezpečenia
S.1443 Príjemcovia ostatných transferových dôchodkov
S.145 Ostatné domácnosti
S.15 Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
S.2 ZAHRANIČIE
S.21 Európska únia
S.211 Členské krajiny Európskej únie
S.212 Inštitúcie Európskej únie
S.22 Ostatné krajiny a medzinárodné inštitúcie

VYSVETLIVKY:

Všeobecne k vykonávaniu klasifikácie inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky:

Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky sa vykonáva prostredníctvom inštitucionálnych jednotiek, ktorými sú právnická osoba, fyzická osoba alebo domácnosť. Sektor (subsektor) tvorí zoskupenie inštitucionálnych jednotiek, ktoré majú podobný charakter a ekonomické správanie (odvetvie produkčnej činnosti, poskytovateľ trhových služieb vrátane finančnej alebo poisťovacej činnosti, poskytovateľ netrhových služieb, spôsob vedenia účtovníctva, spôsob poskytovania alebo spotrebovania konečných produktov svojej činnosti). Subsektor je podrobnejšie rozčlenenie subjektov sektora podľa spôsobu kontroly jeho činnosti, podľa formy finančného sprostredkovania transakcií a podľa zdroja dôchodku.

K položke S.11

Za nefinančnú korporáciu je potrebné považovať inštitucionálnu jednotku s charakterom trhového výrobcu (obchodné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, štátne podniky, družstvá, fyzické osoby zapísané v obchodnom registri...). Príspevkovú organizáciu alebo neziskovú organizáciu v prípade, že tržbami pokrývajú viac ako 50 % nákladov, inak sú zaradené v sektore verejnej správy alebo v sektore neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam.

K položke S.12

Za korporácie so základnou činnosťou v peňažníctve a v poisťovníctve sa považujú: Národná banka Slovenska, komerčné banky, úverové družstvá, záložne, sporiteľne, poisťovacie spoločnosti, penzijné fondy.

K položke S.13

Sektor zahŕňa rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, Fond národného majetku, Pozemkový fond, Správu štátnych hmotných rezerv, obecné, mestské a miestne úrady a príspevkové organizácie, ktorých tržby pokrývajú menej ako 50 % ich nákladov.

K položke S.1314

Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a Národný úrad práce.

K položke S.14

Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov, nezapísané v obchodnom registri, príjemcovia starobných dôchodkov, osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, ako napríklad sociálne zariadenia, väznice.

K položke S.15

Združenia, politické strany, cirkvi, odborové zväzy, nadácie, humanitárne spoločnosti.