Vyhláška č. 191/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov

Čiastka 46/2012
Platnosť od 30.06.2012
Účinnosť od 02.07.2012

191

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 27. júna 2012,

ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 14 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Zdravotná poisťovňa zasiela Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v elektronickej podobe v jednom z dátových rozhraní uvedených v prílohe č. 1 údaje podľa § 28 ods. 4 písm. a) zákona o spotrebe kategorizovaných liekov za každého poistenca v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý tri roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov.

§ 2

Zdravotná poisťovňa zasiela ministerstvu v elektronickej podobe v jednom z dátových rozhraní uvedených v prílohe č. 2 údaje podľa § 28 ods. 4 písm. b) zákona o nákladoch zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na každého poistenca v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov.

§ 3

Zdravotná poisťovňa zasiela ministerstvu v elektronickej podobe v jednom z dátových rozhraní uvedených v prílohe č. 3 údaje podľa § 28 ods. 4 písm. c) zákona o platiteľovi poistného v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov.

§ 4

Zdravotná poisťovňa zasiela ministerstvu v elektronickej podobe v jednom z dátových rozhraní uvedených v prílohe č. 4 údaje podľa § 28 ods. 4 písm. d) zákona z registra poistencov v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov.

§ 5

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) zasiela ministerstvu v elektronickej podobe v jednom z dátových rozhraní uvedených v prílohe č. 5 údaje podľa § 28 ods. 8 zákona z centrálneho registra poistencov o existencii poistného vzťahu v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov.

§ 6

Úrad zasiela ministerstvu v elektronickej podobe v jednom z dátových rozhraní uvedených v prílohe č. 6 údaje podľa § 28 ods. 8 zákona z centrálneho registra poistencov o type platiteľa poistného v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov.

§ 7

Ministerstvo zasiela zdravotnej poisťovni chybový protokol podľa § 28 ods. 7 zákona v jednom z dátových rozhraní uvedených v prílohách č. 1 až 4. V textovom formáte na konci dátovej vety sa pripája položka „kód chyby“ a v XML formáte sa dátový prvok „kód chyby“ pripája pred dátový prvok „poradové číslo riadku“. Zoznam kódov chýb je uvedený v prílohe č. 7.

§ 8

Zdravotná poisťovňa zasiela ministerstvu podľa § 28 ods. 7 tretej vety zákona iba opravené údaje v rovnakej štruktúre, ako je uvedená v prílohách č. 1 až 4.

§ 9

Údaje podľa § 1 až 8 sa doručujú na pamäťovom médiu do sídla prijímateľa.


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. júla 2012.


Zuzana Zvolenská v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 191/2012 Z. z.

Opis dátového rozhrania pre textový a XML formát na zasielanie údajov o spotrebe kategorizovaných liekov za každého poistenca v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý tri roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov (§ 28 ods. 4 písm. a) zákona)

Dokument 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 191/2012 Z. z.

Opis dátového rozhrania pre textový a XML formát na zasielanie údajov o nákladoch zdravotnej poisťovne na zdravotnú staroslivosť na každého poistenca v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov (§ 28 ods. 4 písm. b) zákona)

Dokument 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 191/2012 Z. z.

Opis dátového rozhrania pre textový a XML formát na zasielanie údajov o platiteľovi poistného v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov (§ 28 ods. 4 písm. c) zákona)

Dokument 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 191/2012 Z. z.

Opis dátového rozhrania pre textový a XML formát na zasielanie údajov z registra poistencov v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov (§ 28 ods. 4 písm. d) zákona)

Dokument 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 191/2012 Z. z.

Opis dátového rozhrania pre textový a XML formát na zasielanie z centrálneho registra poistencov o existencii poistného vzťahu v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov

Dokument 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 191/2012 Z. z.

Opis dátového rozhrania pre textový a XML formát na zasielanie z centrálneho registra poistencov o type platiteľa v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov

Dokument 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 191/2012 Z. z.

Zoznam kódov chýb uvádzaných v chybovom protokole

Dokument 07