Nariadenie vlády č. 1/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Čiastka 1/2011
Platnosť od 06.01.2011
Účinnosť od 10.01.2011

OBSAH

1

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 2010,

ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

(1) Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.

(2) V ustanovenom čase sa zisťujú údaje

a) v listinnej podobe od 21. mája 2011 do 6. júna 2011,

b) v elektronickej forme od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. januára 2011.


Iveta Radičová v. r.