Zákon č. 165/1998 Z. z.Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

Čiastka 61/1998
Platnosť od 10.06.1998
Účinnosť od 01.07.1998

165

ZÁKON

z 12. mája 1998

o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Základné ustanovenia

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje obsah, rozsah, spôsob vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „sčítanie“), rozhodujúci okamih sčítania, upravuje povinnosti všetkých, na ktorých sa sčítanie vzťahuje, upravuje úlohy vybraných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy a obcí súvisiace so sčítaním.

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) sčítaním štátne štatistické zisťovanie, pri ktorom vzniká obyvateľom povinnosť poskytovať štatistické údaje,

b) obyvateľom štátny občan Slovenskej republiky1) a cudzinec,2)

c) obcou aj mestská časť v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a mestská časť v Košiciach,

d) sčítacím obvodom obec alebo časť obce, v ktorej sa vykoná sčítanie,

e) domom stavba na bývanie,3) iná stavba4) iba v prípade, ak ju niekto obýval v čase uvedenom v § 5 ods. 1,

f) bytom súbor miestností a priestorov so spoločným uzavretím, ktorý svojím stavebno-technickým a funkčným usporiadaním a vybavením spĺňa požiadavky na trvalé bývanie.5)

Sčítanie

§ 3

Obsah sčítania

(1) Sčítaním sa zisťujú

a) údaje o obyvateľoch, ich demografické, sociálne a ekonomické charakteristiky,

b) údaje o úrovni bývania obyvateľov,

c) údaje o štruktúre domového a bytového fondu (ďalej len „údaj“).

(2) Zoznam údajov podľa odseku 1 tvorí prílohu tohto zákona (ďalej len „zoznam“).

(3) Charakteristiku, základné znaky a štruktúru údajov uvedených v prílohe tohto zákona vyhlási Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) svojím opatrením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 31. decembra 1999.6)

(4) Sčítanie sa vzťahuje na

a) obyvateľov s výnimkou cudzích štátnych príslušníkov požívajúcich diplomatickú imunitu,

b) domy s výnimkou zastupiteľských úradov cudzích štátov,

c) byty.

§ 4

Povinnosť poskytnúť údaje

(1) Na účely sčítania je povinný poskytnúť údaje za seba každý obyvateľ, s výnimkou cudzích štátnych príslušníkov požívajúcich diplomatickú imunitu, v rozsahu uvedenom v zozname.

(2) Cudzinec, ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 30 dní, je povinný poskytnúť údaje podľa bodov 1, 2, 5, 6 a 11 zoznamu.

(3) Za maloletého a za obyvateľa, ktorý nemôže sám poskytnúť údaje, je povinný poskytnúť údaje jeho zákonný zástupca7) alebo blízka osoba,8) alebo osoba žijúca s ním v domácnosti.9)

(4) Za obyvateľa v ubytovacom zariadení, ktorý nemôže sám poskytnúť údaje zo zdravotných dôvodov alebo ktorý je neplnoletý, je povinný poskytnúť údaje ubytovateľ.10)

(5) Za obyvateľa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo ktorému sa poskytujú sociálne služby inými právnickými osobami11) celoročne a ktorý nemôže sám poskytnúť údaje, je povinný ich poskytnúť vedúci zariadenia alebo ním písomne poverený vedúci zamestnanec.12)

(6) Pri sčítaní domov je povinný poskytnúť údaje vlastník, prípadne správca alebo nájomca domu.

(7) Pri sčítaní bytov je povinný poskytnúť údaje nájomca, prípadne podnájomca, ak nájomca byt neužíva, alebo vlastník bytu, alebo správca bytu.

(8) Každý, kto je povinný poskytnúť údaje podľa odsekov 1 až 7, je povinný ich poskytnúť úplne, správne, pravdivo a včas;13) tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.14)

§ 5

Rozhodujúci okamih a doba sčítania

(1) Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 26. máju 2001. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 25. mája 2001 na sobotu 26. mája 2001, ku ktorému sa zisťujú údaje uvedené v zozname.

(2) Doba sčítania je doba, počas ktorej sa sčítanie vykoná.

(3) Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví dobu sčítania najneskôr 120 dní pred jeho vykonaním.

§ 6

Spôsob sčítania

(1) Údaje zo sčítania sa zaznamenávajú na sčítacom tlačive zostavenom podľa § 9 ods. 2 písm. b).

(2) Sčítacie tlačivo vyplní každý, kto je povinný poskytnúť údaje, alebo požiada o ich vyplnenie osobu povinnú poskytnúť údaje podľa § 4 ods. 3 až 7 alebo sčítacieho komisára.

§ 7

Sčítacie obvody

(1) Sčítanie sa vykoná v sčítacích obvodoch.

(2) Obec sa delí na sčítacie obvody. Ak sa obec nedelí na sčítacie obvody, tvorí jeden sčítací obvod.

(3) Sčítacie obvody vytvorí okresný úrad podľa návrhu obce pomerne k počtu obyvateľov, prípadne pomerne k rozlohe obce.

(4) Osobitnými sčítacími obvodmi sú zariadenia hromadného ubytovania príslušníkov Armády Slovenskej republiky, vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru, Železničného vojska Slovenskej republiky a zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, kde sa vykonáva výkon väzby a trest odňatia slobody.

(5) Osobitnými sčítacími obvodmi sú aj vojenské obvody.15)

(6) Sčítanie v osobitných sčítacích obvodoch vykonajú orgány uvedené v § 9 ods. 3 až 6.

§ 8

Sčítací komisár

(1) Sčítacím komisárom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je spôsobilý na právne úkony a je bezúhonný.

(2) Sčítacieho komisára po jeho predchádzajúcom súhlase vymenuje starosta obce.

(3) V osobitných sčítacích obvodoch sčítacieho komisára vymenujú orgány uvedené v § 9 ods. 3 až 6.

(4) Sčítací komisár je povinný

a) prevziať potrebné sčítacie tlačivá,

b) v dobe sčítania vykonať sčítanie v určených sčítacích obvodoch,

c) na požiadanie obyvateľa alebo cudzinca podľa § 4 ods. 2 a podľa jeho pokynov vyplniť sčítacie tlačivo,

d) počas výkonu činnosti sa preukazovať osobitným poverením, ktoré vydáva starosta obce alebo orgány uvedené v § 9 ods. 3 až 6,

e) prevziať vyplnené sčítacie tlačivá od obyvateľov, overiť úplnosť ich vyplnenia a odovzdať ich obci alebo orgánom uvedeným v § 9 ods. 3 až 6,

f) chrániť sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím,

g) zachovávať mlčanlivosť o údajoch zo sčítania podľa osobitného zákona.16)

(5) Činnosť sčítacieho komisára je úkon vo všeobecnom záujme.17)

(6) Sčítaciemu komisárovi za výkon činnosti prislúcha odmena určená podľa osobitného predpisu.18)

Úlohy orgánov štátnej správy

§ 9

(1) Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje úrad; v súčinnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky prostredníctvom krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „krajská správa“), orgánov miestnej štátnej správy a obcí organizačne zabezpečuje jeho prípravu a vykonanie.

(2) Úrad ďalej

a) vykonáva dozor nad spracovaním sčítania,

b) zabezpečí zostavenie, vyhotovenie a distribúciu sčítacích tlačív,

c) zabezpečí v spolupráci s krajskými úradmi propagačnú a informačnú kampaň k sčítaniu,

d) zabezpečí spracovanie výsledkov sčítania,

e) vytvorí publikačný systém výsledkov sčítania,

f) poskytne výsledky sčítania podľa osobitného predpisu,19)

g) zriadi Ústrednú komisiu pre sčítanie (ďalej len „ústredná komisia“).

(3) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

a) vykoná sčítanie hromadne ubytovaných príslušníkov vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a hromadne ubytovaných príslušníkov Policajného zboru,

b) vykoná sčítanie obyvateľov v záchytných táboroch pre cudzincov a v pobytových utečeneckých táboroch.20)

(4) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vykoná sčítanie hromadne ubytovaných príslušníkov Armády Slovenskej republiky a sčítanie vo vojenských obvodoch.

(5) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykoná sčítanie osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody.

(6) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vykoná sčítanie hromadne ubytovaných príslušníkov Železničného vojska Slovenskej republiky.

(7) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vykoná sčítanie členov personálu zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a ich rodinných príslušníkov zdržujúcich sa v mieste ich dislokácie.

(8) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s úradom a v súčinnosti s okresnými úradmi vykoná revíziu vymedzenia základných sídelných jednotiek.21)

(9) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zabezpečí

a) v spolupráci s okresnými úradmi aktualizáciu mapových podkladov potrebných na revíziu vymedzenia základných sídelných jednotiek,

b) zakreslenie výsledkov revízie základných sídelných jednotiek do mapovej dokumentácie.

(10) Orgány uvedené v odsekoch 3 až 7 odovzdajú vyplnené sčítacie tlačivá úradu.

§ 10

Úlohy krajského úradu

Krajský úrad pri príprave a vykonaní sčítania

a) koordinuje v súčinnosti s krajskou správou činnosť okresných úradov súvisiacu s prípravou sčítania,

b) zabezpečí v spolupráci s úradom propagačnú a informačnú kampaň k sčítaniu.

§ 11

Úlohy okresného úradu

Okresný úrad pri príprave a vykonaní sčítania v súčinnosti s krajskou správou a obcou22)

a) vypracuje časový harmonogram prípravných prác,

b) vytvorí sčítacie obvody,

c) vyhotoví zoznamy sčítacích obvodov,

d) vypracuje harmonogram školení sčítacích komisárov,

e) organizačne zabezpečí školenia sčítacích komisárov,

f) zabezpečí prevzatie a uskladnenie sčítacích tlačív a ich včasné rozdelenie a rozoslanie obciam podľa rozdeľovníkov prerokovaných s krajskou správou,

g) zhromaždí podľa harmonogramu sčítacie tlačivá podľa obcí a odovzdá ich krajskej správe.

§ 12

Úlohy obce

(1) Obec pri príprave a vykonaní sčítania v rámci svojej územnej pôsobnosti

a) vypracuje a predloží okresnému úradu návrh na vytvorenie sčítacích obvodov,

b) zabezpečí prevzatie sčítacích tlačív a ich odovzdanie sčítacím komisárom,

c) vytvorí podmienky na vykonanie sčítania,

d) odovzdá vyplnené sčítacie tlačivá okresnému úradu.

(2) Obec zriadi obecné komisie pre sčítanie, ktoré budú zabezpečovať úlohy spojené s prípravou a vykonaním sčítania podľa odseku 1.

(3) Obci za prípravu a vykonanie sčítania prislúchajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.23)

§ 13

Ústredná komisia

(1) Ústredná komisia je poradný orgán predsedu úradu.

(2) Ústredná komisia sa riadi štatútom, ktorý vydá predseda úradu.

(3) Predsedom ústrednej komisie je predseda úradu. Ďalších členov ústrednej komisie vymenúva a odvoláva predseda úradu zo zástupcov navrhnutých vybranými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi miestnej štátnej správy a orgánmi samosprávy obcí.

§ 14

Využívanie údajov zo sčítania

(1) Údaje zisťované podľa tohto zákona sa môžu použiť len na štatistické účely.

(2) Údaje uvedené v bodoch 1 a 2 zoznamu sa nebudú zaznamenávať na technických nosičoch ani ďalej v akejkoľvek forme spracovávať.

(3) Údaje uvedené v odseku 2 sa po kontrole úplnosti obsahu sčítacích tlačív zlikvidujú fyzickým zničením, ktoré zabezpečí úrad.

§ 15

Ochrana údajov

(1) Ochrana údajov, ktoré majú charakter osobných údajov, sa vykoná podľa osobitných predpisov.24)

(2) Ochrana údajov, ktoré majú charakter individuálnych údajov, sa vykoná podľa osobitných predpisov.25)

§ 16

Úhrada nákladov na sčítanie

Výdavky spojené s prípravou a zabezpečením vykonania sčítania sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 17

Prechodné ustanovenie

Od vyhlásenia doby sčítania podľa § 5 ods. 3 až do uplynutia doby sčítania nemožno vykonávať územné zmeny, zmeniť názov obce alebo jej časti, alebo pomenovanie ulíc a meniť číslovanie stavieb.

§ 18

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. vládna vyhláška č. 85/1960 Zb. o vykonaní sčítania ľudu, domov a bytov k 1. marcu 1961,

2. vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 55/1970 Zb. o sčítaní ľudu, domov a bytov k 1. decembru 1970.

§ 19

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


Príloha k zákonu č. 165/1998 Z. z.

Zoznam údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

Údaje o obyvateľoch

1. Adresa trvalého bydliska

2. Meno a priezvisko

3. Druh pobytu

4. Vzťah k užívateľovi bytu

5. Dátum narodenia

6. Pohlavie

7. Rodinný stav

8. Dátum sobáša

9. Poradie manželstva

10. Počet živonarodených detí

11. Štátne občianstvo

12. Národnosť

13. Materinský jazyk

14. Náboženské vyznanie

15. Prvé trvalé bydlisko

16. Najvyššie ukončené vzdelanie – názov školy

17. Ekonomická aktivita

18. Zamestnanie

19. Spoločenská skupina

20. Názov a adresa zamestnávateľa alebo navštevovanej školy

21. Periodicita dochádzky do zamestnania alebo školy

22. Čas strávený dennou dochádzkou do zamestnania alebo školy

23. Miesto pracoviska

Údaje o bytoch

24. Obývanosť bytu

25. Právny dôvod užívania

26. Vek bytu

27. Veľkosť bytu

28. Vybavenie domácnosti vybranými predmetmi dlhodobej spotreby

29. Poloha bytu

30. Technické vybavenie bytu

Údaje o domoch

31. Druh domu

32. Obývanosť domu

33. Forma vlastníctva

34. Počet bytov

35. Počet poschodí

36. Obdobie výstavby

37. Technické vybavenie domu

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

2) § 2 zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch.

3) § 40 až 46 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.

4) § 47 až 84 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb.

5) § 42 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb.

6) § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

7) § 26 Občianskeho zákonníka.

8) § 116 Občianskeho zákonníka.

9) § 115 Občianskeho zákonníka.

10) § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.

11) Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

12) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.

13) § 12 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.

14) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z.

15) Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

17) § 124 Zákonníka práce.§ 22 a 24 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.

18) § 236 ods. 2 Zákonníka práce.

19) § 39 a 40 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z.§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z.

20) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z.

21) § 4 vyhlášky Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 120/1979 Zb. o priestorovej identifikácii informácií.

22) § 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb.

23) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

24) Zákon č. 52/1998 Z. z.

25) § 36 až 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb.