Opatrenie č. 328/1997 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1998

Čiastka 133/1997
Platnosť od 11.12.1997

328

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 13. novembra 1997,

ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1998

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 1998


Čl. I

Štatistické zisťovania, pri ktorých vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť podľa § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, sú:

– Krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 1),

– Krátkodobé štatistické zisťovania u obyvateľstva organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 2),

– Krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky (príloha č. 3),

– Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 4),

– Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky (príloha č. 5).

Čl. II

Prípadné úpravy a zmeny tohto programu zisťovaní, ktoré nastanú v priebehu roku 1998, budú podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky.


Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 328/1997 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1.Org 1-04Súborný list k štvrťročnému závodnému zisťovaniu PROD Z 2-04
Časť A
Časť B
2.Poi P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve
3.Pen P 3a-04Švrťročný podnikový výkaz v peňažníctve
4.Pen P 3b-04Štvrťročný výkaz o činnosti nebankových finančných inštitúcií
5.Obyv 1- 12Hlásenie o uzavretí manželstva
6.Obyv 2- 12Hlásenie o narodení
7.Obyv 3- 12List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
8.Obyv 4- 12Hlásenie o rozvode
9.Inv 3-04Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch
10.W P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz vo výskume a vývoji
11.Práca 5-99Výkaz o štrajku (výluke)
12.Práca 2-04Štvrťročný výkaz o práci
13.Príloha Práca 2-04Príloha k výkazu o práci za 2. štvrťrok 1998 pre obecné (mestské) úrady
14.KPESC 1-12Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien
15.Ceny Les 1-12Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve
16.Ceny NC Poľ 1- 12Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov
17.Ceny Vod 1-12Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve
18.Ceny VC 1-12Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov
19.Ceny VC la-02Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov (príloha k výkazu Ceny VC 1-12)
20.Ceny VC lb-02Tabuľkový komentár (príloha k výkazu Ceny VC 1- 12)
21.Ceny D Poľ 1-04Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo
22.Ceny Stav 1-04Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien PSV v stavebníctve
23.Ceny Stav 2-04Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre pozemné staviteľstvo
24.Ceny Stav 3-04Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre priemyselné staviteľstvo
25.Ceny Stav 4-04Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre inžinierske staviteľstvo
26.Ceny Stav 5-04Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre vodné staviteľstvo
27.Ceny Stav 6-04Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve pre opravy a údržbu
28.Ceny Stav 7-04Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve
29.Ceny Stav 8-04Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien rozhodujúcich materiálov spotrebovaných v
stavebníctve
30.Poľ 1-12Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe
31.Poľ 2- 12Mesačný výkaz o predaji poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby
32.Poľ P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve
33.Poľ 6-04Štvrťročný výkaz o bilancii obilia
34.Osev 3-01Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5. 1998
35.Poľ 6Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6.
36.Poľ 7Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7.
37.Poľ 8Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8.
38.Poľ 9Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9.
39.Poľ 10Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10.
40.Les P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v lesnom hospodárstve
41.Vod 3-04Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve
42.Vod 4-04Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a odvádzaní odpadových vôd vo vodnom
hospodárstve
43.Priem P 1-12Mesačný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
44.Priem P 2 - 12Mesačný podnikový výkaz o výrobe priemyselných výrobkov
45.Priem P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
46.Stav P 1-12Mesačný podnikový výkaz stavebnej organizácie
47.Stav P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v stavebníctve
48.VTS 1-12Mesačný výkaz za vybrané trhové služby
49.VTS P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
50.OPU 1-12Mesačný výkaz obchodu, pohostinstva a ubytovania
51.OPU P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní
52.CR P 1-04Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zariadení
53.Dop P 1-12Mesačný podnikový výkaz dopravnej organizácie
54.Dop P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v doprave
55.Dop VZCD- 1Výberové zisťovanie v cestnej nákladnej doprave
56.PaT P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v pošte a telekomunikáciách
57.Zdp 2-04Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne
58.NÚP 2-04Štvrťročný výkaz Národného úradu práce
59.Socp 2-04Štvrťročný výkaz Sociálnej poisťovne
60.Energ P 1-04Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
61.P 13-04Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie
62.Prod Z 2-04Štvrťročný výkaz závodnej jednotky
63.Org 1-99Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ZÚJ
64.Org 2-99Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ÚTJ
65.Org 3-99Dotazník charakteristík a údajov pre štatistický register

Charakteristiky zisťovaní

1.

Názov zisťovania:

Súborný list k štvrťročnému závodnému zisťovaniu PROD Z 2-04

Časť A:Dotazník o základných charakteristikách podniku a jeho závodných (činnostných) jednotkách pre štatistický register
Časť B:Zmenový list

Značka štatistického formulára:

Org 1-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje pre štatistický register o závodných (činnostných) jednotkách, za ktoré organizácia v sledovanom období predkladá výkaz PROD Z 2-04, a údaje o zmenách alebo o opravách atribútov závodných (činnostných) jednotiek, alebo o vymedzení novej závodnej (činnostnej) jednotky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet závodných (činnostných) jednotiek, počet predložených výkazov, názov závodnej (činnostnej) jednotky, jej poradové číslo, adresa sídla, priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách a kód prevažujúcej ekonomickej činnosti (OKEČ).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

2.

Názov zisťovania:

Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára:

Poi P 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, vybraných aktívach a pasívach a o obstarávaní hmotných a nehmotných investícií v poisťovníctve. Výsledky zisťovania sa využijú na publikovanie, na analýzy a na zostavovanie národných účtov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, nákladové a výnosové úroky, vyplatené a prijaté poistné náhrady, z toho fyzickým osobám, výnosy z predaja nehmotného a hmotného majetku, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, záväzky, rezervy životného a dôchodkového poistenia, z toho úroky, hotovosť v slovenskej mene a vlastné imanie), investičné ukazovatele spolu, z toho financované zo zahraničných zdrojov (obstarané hmotné investície podľa druhovej štruktúry, obstaranie použitých investícií, bezplatne obstarané investície, obstaranie nehmotných investícií a investícií na ochranu životného prostredia).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

3.

Názov zisťovania:

Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve

Značka štatistického formulára:

Pen P 3a-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, vybraných aktívach a pasívach a o obstarávaní hmotných a nehmotných investícií v peňažníctve. Výsledky zisťovania sa využijú na publikovanie, na analýzy a na zostavovanie národných účtov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, úroky časovo nerozlíšené – platené, poplatky a provízie – platené, výnosy z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, úroky časovo nerozlíšené – prijaté, poplatky a provízie – prijaté, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k hmotnému a nehmotnému investičnému majetku, zásoby, cenné papiere, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie), investičné ukazovatele spolu, z toho financované zo zahraničných zdrojov (obstarané hmotné investície podľa druhovej štruktúry, obstaranie použitých investícií, bezplatne obstarané investície, obstaranie nehmotných investícií a investícií na ochranu životného prostredia).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

4.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o činnosti nebankových finančných inštitúcií

Značka štatistického formulára:

Pen P 3b-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a vybraných aktívach a pasívach a o obstarávaní hmotných a nehmotných investícií v investičných spoločnostiach a fondoch. Výsledky zisťovania sa využijú na publikovanie, na analýzy a na zostavovanie národných účtov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (produkcia, tržby z predaja cenných papierov a vkladov, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, výnosové úroky, náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, nákladové úroky, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, pohľadávky, záväzky, cenné papiere, emisia cenných papierov, hotovosť v slovenskej mene a vlastné imanie), investičné ukazovatele spolu, z toho financované zo zahraničných zdrojov (obstarané hmotné investície podľa druhovej štruktúry, obstaranie použitých investícií, bezplatne obstarané investície, obstaranie hmotných investícií a investícií na ochranu životného prostredia).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

5.

Názov zisťovania:

Hlásenie o uzavretí manželstva

Značka štatistického formulára:

Obyv 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum uzavretia manželstva, osobné údaje ženícha a nevesty (rodné číslo, rodinný stav, vzdelanie, národnosť, miesto trvalého pobytu), poradie manželstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu, resp. ovdovenia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú matričné úrady v SR podľa § 18 a 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

6.

Názov zisťovania:

Hlásenie o narodení

Značka štatistického formulára:

Obyv 2-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum narodenia dieťaťa, jeho rodné číslo, kód štátneho občianstva a pohlavie, údaje o pôrode a osobné údaje rodičov (rodné číslo, rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, vzdelanie, národnosť a trvalý pobyt).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú matričné úrady v SR podľa § 18 a 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

7.

Názov zisťovania:

List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

Značka štatistického formulára:

Obyv 3-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum úmrtia, osobné údaje zomretého (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, kód štátneho občianstva a rodinný stav), rodné číslo pozostalého manžela, údaje o deťoch zomretých do jedného roka, o vykonaní pitvy a príčine smrti, o národnosti a trvalom pobyte zomretého.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú matričné úrady v SR podľa § 18 a 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

8.

Názov zisťovania:

Hlásenie o rozvode

Značka štatistického formulára:

Obyv 4-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o priebehu a výsledku rozvodového konania, osobné údaje manželov (dátum uzavretia manželstva, počet detí z manželstiev, trvalý pobyt, rodné číslo, vzdelanie a národnosť), poradie rozvodu a príčiny rozvratu manželstva.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú okresné súdy v SR podľa § 18 a 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 15. a posledný kalendárny deň v mesiaci prostredníctvom príslušného krajského súdu.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

9.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch

Značka štatistického formulára:

Inv 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte začatých, rozostavaných a dokončených bytov. Okrem toho sa získajú údaje o vynaložených nákladoch na dokončené byty a údaje o veľkosti (izbovosti) a obytnej i podlahovej ploche dokončených bytov. Výsledky zisťovania budú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a pre medzinárodné organizácie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet rozostavaných bytov k 1. 1. 1998, začaté a dokončené byty, z toho v rodinných domoch, podlahová plocha dokončených bytov v m2, počet izieb v dokončených bytoch podľa počtu bytov a obytnej plochy v m2.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú odbory životného prostredia okresných úradov v zmysle § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

10.

Názov zisťovania:

Štvrťročný podnikový výkaz vo výskume a vývoji

Značka štatistického formulára:

VV P 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb, údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách, informácie o licenciách. Informácie sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], aktíva a pasíva (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie, pohľadávky, záväzky, bankové úvery a výpomoci), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o licenciách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

11.

Názov zisťovania:

Výkaz o štrajku (výluke)

Značka štatistického formulára:

Práca 5-99

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce rozsah a výsledky štrajkov (výluk). Výsledky zisťovania sa využijú pri vyhodnocovaní vplyvu štrajkov (výluk) na ekonomiku, prípadne sa poskytnú medzinárodným organizáciám a na informovanie verejnosti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie pri uskutočnení štrajku (výluky).

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum začatia a skončenia štrajku (výluky), dôvod zastavenia práce, počet hodín, počas ktorých trval štrajk (výluka), hlavný dôvod štrajku (výluky), celkový počet zamestnancov organizácie, z toho počet nepracujúcich v čase štrajku (výluky), objem mzdových prostriedkov, ktoré neboli zamestnancom vyplatené z dôvodu štrajku (výluky), charakteristika výsledkov štrajku (výluky).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických informácií

Periodicita zisťovania: v prípade uskutočnenia štrajku (výluky) – mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

12.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára:

Práca 2-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov, mzdách a o počte odpracovaných hodín. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti, mzdového vývoja a priemerných hodinových zárobkov v SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný a vo fyzických osobách; evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka (fyzické osoby), z toho ženy, zamestnanci so skráteným pracovným časom; odpracované hodiny; mzdy a náhrady mzdy, odmeny za pracovnú pohotovosť; peňažné plnenia (výplaty) zo zisku vlastným zamestnancom, iným osobám; ostatné peňažné plnenia z nákladov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

13.

Názov zisťovania:

Príloha k výkazu o práci za 2. štvrťrok 1998 pre obecné (mestské) úrady

Značka štatistického formulára:

Príloha Práca 2-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje o počte zamestnancov aparátov obecných (mestských) úradov a ich štruktúre, mzdách a ostatných peňažných plneniach. Informácie sa využijú na hodnotenie vývoja a štruktúry zamestnanosti v orgánoch miestnej samosprávy.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný a vo fyzických osobách v členení na volených predstaviteľov, administratívnych zamestnancov a ostatných zamestnancov; mzdy, náhrady mzdy, odmeny za pracovnú pohotovosť a ostatné peňažné plnenia z nákladov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: 1-krát v roku, za 2. štvrťrok 1998.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

14.

Názov zisťovania:

Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

Značka štatistického formulára:

KPESC 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za SR. Vypočítané indexy spotrebiteľských cien a životných nákladov sú podkladom na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné minimum, na analytické účely hodnotenia vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie indexov spotrebiteľských cien reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb podľa vopred určeného zoznamu a životných nákladov podľa sociálnych skupín obyvateľstva.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

15.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára:

Ceny Les 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien vybraných výrobkov ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva v sledovanom mesiaci, realizácia dodávok týchto sortimentov (vo fyzických jednotkách a v hodnotovom vyjadrení) pre tuzemsko za celý predchádzajúci mesiac.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

16.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

Značka štatistického formulára:

Ceny NC Poľ 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných druhov poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú platené výrobcovi za jeho výrobky. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

17.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára:

Ceny Vod 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien za dodávky pitnej vody a za odvod a čistenie odpadových vôd.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena fakturovanej pitnej vody za m3, cena odkanalizovanej vody za m3, a to v členení za domácnosti a ostatných odberateľov, jedenkrát ročne celkové tržby za jednotlivých reprezentantov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

18.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov

Značka štatistického formulára:

Ceny VC 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien vybraných priemyselných výrobkov a na sledovanie vývoja cenovej hladiny v priemysle.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných priemyselných výrobkov a sledovanie vývoja cenovej hladiny v priemysle.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

19.

Názov zisťovania:

Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov (príloha k výkazu Ceny VC 1-12)

Značka štatistického formulára:

Ceny VC 1a-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a predávať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, avšak s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimocenových vplyvov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobku, cien a skutočných nákladov na mernú jednotku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. apríla a do 16. októbra sledovaného roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

20.

Názov zisťovania:

Tabuľkový komentár
(príloha k výkazu Ceny VC 1-12)

Značka štatistického formulára:

Ceny VC 1b-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a predávať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, avšak s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimocenových vplyvov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobku, cien a skutočných nákladov na mernú jednotku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. apríla a do 16. októbra sledovaného roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

21.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo

Značka štatistického formulára:

Ceny D Poľ 1-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o úrovni cien vybraných druhov dodávok do poľnohospodárstva, t. j. cien, za ktoré nakupuje výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu dodávky pre vlastnú spotrebu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo v sledovanom štvrťroku, nákup vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

22.

Názov zisťovania:

Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien PSV v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 1-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pridruženej stavebnej výroby v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

23.

Názov zisťovania:

Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre pozemné staviteľstvo

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 2-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v pozemnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

24.

Názov zisťovania:

Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre priemyselné staviteľstvo

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v priemyselnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

25.

Názov zisťovania:

Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre inžinierske staviteľstvo

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 4-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v inžinierskom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

26.

Názov zisťovania:

Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre vodné staviteľstvo

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 5-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby vo vodnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

27.

Názov zisťovania:

Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve pre opravy a údržbu

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 6-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve zameranej na opravy a údržbu stavebnej povahy. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

28.

Názov zisťovania:

Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 7-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných montážnych prác v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných montážnych prác podľa vopred určeného zoznamu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

29.

Názov zisťovania:

Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien rozhodujúcich materiálov spotrebovaných v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 8-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o nákupných cenách rozhodujúcich materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie nákupných cien vybraných stavebných materiálov podľa vopred určeného zoznamu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

30.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe

Značka štatistického formulára:

Poľ 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stavoch reprodukcie, úžitkovosti hospodárskych zvierat a o výrobe živočíšnych výrobkov. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby ako podklad pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavy zvierat, reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť a výroba živočíšnych výrobkov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

31.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o predaji poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby

Značka štatistického formulára:

Poľ 2-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zásobovaní trhu poľnohospodárskymi surovinami a potravinami. Výsledky zisťovania budú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a pre Štátny fond trhovej regulácie SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov v naturálnej a hodnotovej forme, hlavné smery predaja a nerealizovaný predaj (ponuka).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

32.

Názov zisťovania:

Štvrťročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára:

Poľ P 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o ukazovateľoch spotreby palív a energie v poľnohospodárstve. Výsledky zisťovania sa využijú pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo) a informácia o licenciách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

33.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o bilancii obilia

Značka štatistického formulára:

Poľ 6-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o bilančnom stave obilnín v poľnohospodárskych podnikoch. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad pre publikácie ŠÚ SR, celoštátne bilancie obilia a na informovanie verejnosti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjmové a výdavkové položky spolu a ich jednotlivé druhy v štvrťročných intervaloch, počiatočné a konečné zásoby.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

34.

Názov zisťovania:

Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5. 1998

Značka štatistického formulára:

Osev 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o oseve jednotlivými druhmi poľnohospodárskych plodín, ktoré sú podkladom pre časové rady ukazovateľov, publikácie ŠÚ SR, medzinárodné štatistiky a pre správy o vývoji národného hospodárstva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa osiatych plôch podľa druhov plodín v hektároch.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 5. sledovaného roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

35.

Názov zisťovania:

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6.

Značka štatistického formulára:

Poľ 6

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6., ktoré sú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 6. sledovaného roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

36.

Názov zisťovania:

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7.

Značka štatistického formulára:

Poľ 7

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7., ktoré sú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. 7. sledovaného roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

37.

Názov zisťovania:

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8.

Značka štatistického formulára:

Poľ 8

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8., ktoré sú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. 8. sledovaného roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

38.

Názov zisťovania:

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9.

Značka štatistického formulára:

Poľ 9

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9., ktoré sú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. 9. sledovaného roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

39.

Názov zisťovania:

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10.

Značka štatistického formulára:

Poľ 10

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10., ktoré sú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. 10. sledovaného roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

40.

Názov zisťovania:

Štvrťročný podnikový výkaz v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára:

Les P 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o spotrebe palív a energie, o licenciách, informácie o dodávkach a predaji surového dreva na vnútorný trh a na vývoz podľa jednotlivých sortimentov dreva, o zásobách dreva, zalesňovaní, ťažbe a výkupe surového dreva, náhodnej ťažbe a základné údaje o lesnom pôdnom fonde. Informácie sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky a predaj surového dreva podľa jednotlivých sortimentov a smery ich určenia, zásoby dreva, zalesňovanie, ťažba dreva, náhodná ťažba a výkup dreva, základné údaje o lesnom pôdnom fonde, finančné ukazovatele tokové (výnosy, tržby od obyvateľstva, produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb v obchodnej činnosti, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), obstaranie nehmotných a hmotných investícií (obstarané investície nehmotné a hmotné, obstarané investície použité), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, licencie.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

41.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára:

Vod 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov na území SR. Údaje sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky povrchovej vody za odplatu podľa odberateľov, odplaty za dodávky povrchovej vody, odplaty za odber podzemnej vody.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

42.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára:

Vod 4-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe a rozvode vody a odvádzaní odpadových vôd. Údaje sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: voda pitná vyrobená vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach, voda prevzatá, voda odovzdaná bezodplatne, voda určená na realizáciu, voda fakturovaná pitná (pre domácnosti, ostatných odberateľov, ďalších dodávateľov vody), voda nefakturovaná, vodné, odpadové vody vypúšťané do vodných tokov cez verejnú kanalizáciu (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), čistené odpadové vody (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), stočné.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

43.

Názov zisťovania:

Mesačný podnikový výkaz priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára:

Priem P 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie charakterizujúce činnosť priemyselnej organizácie v krátkodobom pohľade. Výsledky zisťovania sa využijú na verejné informácie o vývoji základných ukazovateľov za priemysel a na medzinárodné porovnávanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba tovaru, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy, odmeny za pracovnú pohotovosť, odpracované hodiny, tržby.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

44.

Názov zisťovania:

Mesačný podnikový výkaz o výrobe priemyselných výrobkov

Značka štatistického formulára:

Priem P 2-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje o výrobe priemyselných výrobkov pre výpočet indexu priemyselnej produkcie, na hodnotenie úrovne ich produkcie a na medzinárodné porovnávanie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba priemyselných výrobkov (podľa zoznamu PRIEMPROD).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

45.

Názov zisťovania:

Štvrťročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára:

Priem P 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o ukazovateľoch spotreby palív a energie, obchodnej činnosti v priemysle a o zákazkach. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), údaje o zákazkách a informácia o licenciách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

46.

Názov zisťovania:

Mesačný podnikový výkaz stavebnej organizácie

Značka štatistického formulára:

Stav P 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o stavebnej produkcii, zamestnancoch a tržbách stavebných podnikov, ktoré sa použijú na hodnotenie krátkodobého vývoja. Súčasne budú slúžiť ako podklad pre publikácie ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác, poddodávky stavebnej produkcie prijaté od iných organizácií, poddodávky stavebnej produkcie vykonané pre iné organizácie, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami, dokončené byty, priemerný evidenčný počet zamestnancov, priemerný evidenčný počet robotníkov na stavebných prácach, odpracované hodiny zamestnancov a robotníkov na stavebných prácach spolu a podľa smerov výstavby, mzdy a náhrady mzdy, odmeny za pracovnú pohotovosť zamestnancov a robotníkov na stavebných prácach, tržby za stavebnú činnosť podľa smerov výstavby a za nestavebnú činnosť.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

47.

Názov zisťovania:

Štvrťročný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Stav P 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o zákazkách stavebnej produkcie, o ukazovateľoch spotreby palív a energie, o investíciách a o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb v odvetví stavebníctva. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zákazky stavebnej produkcie podľa dodávateľských zmlúv, finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo) a informácia o licenciách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

48.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz za vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára:

VTS 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o celkových tržbách, počte zamestnancov a mzdách z odvetvia vybraných trhových služieb.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o tržbách za činnosti realizované v oblasti vybraných trhových služieb (vrátane dane z pridanej hodnoty), o dani z pridanej hodnoty (účtovanej odberateľom), o priemernom evidenčnom počte zamestnancov a údaje o mzde, náhrade mzdy a odmene za pracovnú pohotovosť.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.

49.

Názov zisťovania:

Štvrťročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára:

VTS P 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách a o špecifických údajoch z odvetvia vybraných trhových služieb. Výsledky zisťovania sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vybrané trhové služby v podrobnejšom členení a daň z pridanej hodnoty, finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo) a informácia o licenciách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.

50.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz obchodu, pohostinstva a ubytovania

Značka štatistického formulára:

OPU 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti obchodných organizácií, ktoré sa využívajú na výpočet celkového maloobchodného predaja a jeho hlavnej štruktúry a veľkoobchodného obratu.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za pohostinstvo a služby v obchodnej činnosti vrátane ubytovania, veľkoobchodný obrat a sprostredkovateľská provízia a priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy, odmeny za pracovnú pohotovosť a daň z pridanej hodnoty.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

51.

Názov zisťovania:

Štvrťročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára:

OPU P 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení a špecifické údaje za odvetvie obchodnej činnosti, pohostinstva a ubytovania. Výsledky zisťovania sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: maloobchodný obrat a tržby za vlastné výrobky v podrobnejšom členení, tržby za služby (vrátane ubytovania), tržby za pohostinstvo, maloobchodná marža, veľkoobchodný obrat, sprostredkovateľská provízia, veľkoobchodná marža a daň z pridanej hodnoty, finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), základné údaje o investíciách (investície v základnom členení, investície financované zo zahraničných zdrojov).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

52.

Názov zisťovania:

Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zariadení

Značka štatistického formulára:

CR P 1-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kapacitách a výkonoch ubytovacích zariadení. Výsledky sú podkladom na výpočet jednodňových návštevníkov. Údaje sa využijú pre medzinárodné organizácie a pre publikácie ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštevníkov a prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v členení podľa typu ubytovacích zariadení, ukazovatele charakterizujúce kapacitu ubytovacích zariadení, tržby za ubytovanie návštevníkov, priemerný evidenčný počet zamestnancov a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.

53.

Názov zisťovania:

Mesačný podnikový výkaz dopravnej organizácie

Značka štatistického formulára:

Dop P 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť organizácií v železničnej, cestnej, riečnej a leteckej doprave. Výsledky sa využívajú pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele v doprave – prepravený náklad, tonokilometre, nakládka, počet prepravených osôb, osobokilometre, priemerný evidenčný počet zamestnancov a mzdy, tržby za nákladnú dopravu a osobnú dopravu v tis. Sk bez DPH.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

54.

Názov zisťovania:

Štvrťročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o spotrebe paliva a energie, o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb a o tržbách za dopravu. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za dopravu – nákladnú, osobnú, finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo) a informácia o licenciách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

55.

Názov zisťovania:

Výberové zisťovanie v cestnej nákladnej doprave

Značka štatistického formulára:

Dop VZCD-1

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť organizácií v cestnej doprave vrátane cestnej závodnej dopravy. Výsledky zisťovania sa využívajú pre publikácie EUROSTAT-u (Európsky štatistický úrad).

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele o doprave – miesto naloženia a vyloženia tovaru, najazdené kilometre, množstvo prepraveného tovaru podľa tovarových skupín, základné údaje o dopravnom prostriedku.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Náhodný výber z obchodného a živnostenského registra podľa typu dopravného prostriedku meniaci sa každý týždeň.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: týždenná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 8 dní po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

56.

Názov zisťovania:

Štvrťročný podnikový výkaz v pošte a telekomunikáciách

Značka štatistického formulára:

PaT P 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch za telekomunikácie. Výsledky zisťovania sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (výnosy, tržby od obyvateľstva, produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, finančný majetok), obstaranie hmotných a nehmotných investícií, tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb, ukazovatele o telekomunikáciách (telefónne stanice, mobilné telefóny, telefaxy, stanice prenosu údajov, stanice rádiotelefónnej siete, nevybavené žiadosti o zriadenie telefónnej stanice).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

57.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne

Značka štatistického formulára:

Zdp 2-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení zdravotných poisťovní, o osobných nákladoch, o prijatom zdravotnom poistnom, o poistencoch, o úhradách výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, odpisy, úroky výnosové a nákladové, tržby za predaj tovaru, náklady vynaložené na predaný tovar, výroba, výrobná spotreba), finančné ukazovatele stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný investičný majetok, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, pohľadávky, hotovosť v slovenskej mene), zdravotné poistné (príjmy od zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb, spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Národného úradu práce), osobné náklady, poistenci zdravotnej poisťovne, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantná, stomatologická, liečivá, zdravotnícke pomôcky, nemocničná starostlivosť, zdravotná starostlivosť v odborných liečebných ústavoch a v štátnych detských zariadeniach, kúpeľná starostlivosť, liečenie v zahraničí, ostatné úhrady), údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má zdravotná poisťovňa podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 5. 1998, 5. 8. 1998, 5. 11. 1998, 5. 2. 1999.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

58.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz Národného úradu práce

Značka štatistického formulára:

NÚP 2-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení Národného úradu práce, o osobných nákladoch, o príjmoch a platiteľoch, o obstaraných investíciách a úhradách Národného úradu práce. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, odpisy, náklady a výnosy z úrokov, tržby, dobrovoľné dary a príspevky, penále, pokuty, návratná finančná pomoc zo štátneho rozpočtu), finančné ukazovatele stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný investičný majetok, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, hotovosť v slovenskej mene), príspevky a platitelia Národného úradu práce, osobné náklady, úhrady Národného úradu práce (výdavky na podporu v nezamestnanosti evidovaných nezamestnaných, výdavky na aktívnu politiku trhu práce a odvody na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistné za uchádzačov o zamestnanie poberajúcich podporu v nezamestnanosti), údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Národný úrad práce podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 5. 1998, 5. 8. 1998, 5. 11. 1998, 5. 2. 1999.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

59.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz Sociálnej poisťovne

Značka štatistického formulára:

Socp 2-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení Sociálnej poisťovne, o osobných nákladoch, o prijatom poistnom na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, o poistencoch, o investíciách a úhradách výdavkov na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, odpisy, náklady a výnosy z úrokov, tržby za predaj tovaru, náklady vynaložené na predaný tovar, výroba, výrobná spotreba), finančné ukazovatele stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný investičný majetok, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky), sociálne poistné (príjmy a úhrady Sociálnej poisťovne), osobné náklady, poistenci Sociálnej poisťovne, základné údaje o investíciách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Sociálna poisťovňa podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 5. 1998, 5. 8. 1998, 5. 11. 1998, 5. 2. 1999.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

60.

Názov zisťovania:

Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie

Značka štatistického formulára:

Energ P 1-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na zostavenie palivovo-energetickej bilancie. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie stavu palivovo-hospodárskej politiky v krátkom časovom úseku.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: bilancia vybraných približne 26 druhov palív, resp. energie, t. j. zdroje a potreby (počiatočná zásoba, ťažba, dovoz) a rozdelenie (predaj v tuzemsku, vývoz, straty).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

61.

Názov zisťovania:

Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie

Značka štatistického formulára:

P 13-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej drobnej podnikateľskej sfére, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroekonomických údajov na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele (výnosy, produkcia, tržby, náklady, zásoby, hospodársky výsledok pred zdanením), základné ukazovatele o práci (priemerný evidenčný počet zamestnancov, počet odpracovaných hodín, mzdy a náhrady mzdy, odmeny za pracovnú pohotovosť, počet osôb pracujúcich na dohodu o vykonávaných prácach), tržby za vybrané trhové služby, stavebná výroba (stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv, poddodávky stavebnej produkcie, dokončené byty), tržby obchodu, pohostinstva a ubytovania (maloobchodný obrat, veľkoobchodný obrat, sprostredkovateľská provízia, obchodná marža), základné ukazovatele o investíciách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

62.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz závodnej jednotky

Značka štatistického formulára:

PROD Z 2-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch na zostavenie národných účtov. Informácie sa využijú na publikovanie a analýzy vybraných ukazovateľov štvrťročných národných účtov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele (tržby, spotreba materiálu, energie a služieb, náklady vynaložené na predaný tovar, odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku, zásoby, pridaná hodnota, daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň), mzdy a náhrady mzdy a priemerný evidenčný počet zamestnancov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

63.

Názov zisťovania:

Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ZÚJ

Značka štatistického formulára:

Org 1-99

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: IČZÚJ, dôvod vyhotovenia výkazu, počet katastrálnych území tvoriacich územný obvod základnej územnej jednotky IČZÚJ, do ktorej sa ZÚJ zlučujú, IČZÚJ a názvy obcí v prípade rozdelenia a názov ZÚJ.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má katastrálny odbor okresných úradov podľa § 18 a 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: priebežne, po vykonaní záznamov vo vlastnej evidencii.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

64.

Názov zisťovania:

Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ÚTJ

Značka štatistického formulára:

Org 2-99

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: IČÚTJ, dôvod vyhotovenia výkazu, IČZÚJ, gramatické číslo názvu, názov ÚTJ, ktorá sa zmenou alebo zánikom ÚTJ mení, a názov ÚTJ.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má katastrálny odbor okresných úradov podľa § 18 a 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: priebežne, po vykonaní záznamov vo vlastnej evidencii.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

65.

Názov zisťovania:

Dotazník charakteristík a údajov pre štatistický register

Značka štatistického formulára:

Org 3-99

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné charakteristiky právnickej osoby (podniku, firmy, organizácie) potrebné pre štatistický register.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: zámerný výber.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spôsob vzniku právneho subjektu, IČO predchodcu, predmet prevažujúcej ekonomickej činnosti, lokality ekonomickej činnosti, vlastníctvo, podiel zahraničného kapitálu, počet pracovníkov, korešpondenčná adresa.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14 dní od doručenia dotazníka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

Příloha 02

Príloha č. 2

k opatreniu č. 328/1997 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA U OBYVATEĽSTVA
ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Obyv 5-12 Hlásenie o sťahovaní
2. VZPS „A", VZPS „B" Výberové zisťovania pracovných síl

Charakteristiky zisťovaní

1.

Názov zisťovania:

Hlásenie o sťahovaní

Značka štatistického formulára:

Obyv 5-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: osobné údaje osoby, ktorá zmenila miesto trvalého pobytu (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, vzdelanie a národnosť), dátum zmeny trvalého pobytu a dôvod sťahovania, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 10 ods. 5 zákona NR SR č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po skončení mesiaca.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

2.

Názov zisťovania:

Výberové zisťovania pracovných síl

Značka štatistického formulára:

VZPS „A“
VZPS „B“

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zamestnanosti a nezamestnanosti v SR a v jednotlivých regiónoch pre potreby ústredných orgánov na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Spracované výsledky sa poskytnú aj medzinárodným organizáciám.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet osôb pracujúcich aj nezamestnaných v podrobnej štruktúre; u pracujúcich sociálne skupiny, hlavné a ďalšie zamestnanie, plný alebo skrátený úväzok, pracujúci podľa odvetví a podľa zamestnaní, u nezamestnaných dôvod skončenia zamestnania, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsob hľadania zamestnania a pod.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre uvedené zisťovanie stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 1 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

Příloha 03

Príloha č. 3

k opatreniu č. 328/1997 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ
INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
1. Priem (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky
2. Priem (MH SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov
3. ZO (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa krajín
&nbsp &nbsp a Klasifikácie produkcie
4. ZO (MH SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podlá licencií
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
5. BM (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa
6. BM (MP SR) la- 12 Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa za malé bitúnky
7. RM (MP SR) 2-12 Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa
8. CM (MP SR) 3-12 Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat
&nbsp &nbsp a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov
9. PZ (MP SR) 4-04 Predpoklad súhrnnej ponuky jatočných zvierat na reguláciu agrárneho trhu
&nbsp &nbsp za región
10. ML (MP SR) 6-12 Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka
11. ML (MP SR) 6-04 Štvrťročný výkaz o nákupe mlieka a vývoji cien za malé mliekárne
12. OB (MP SR) 9-12 Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín
13. FC (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o fondoch cukru
14. VOH (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny
&nbsp &nbsp a konzumných vajec
15. ODV (MP SR) 7-04 Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov
16. LB (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu
17. LB (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu
18. LB (MP SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín
19. Les D (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
20. Les V (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe v lesnom hospodárstve
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
21. P (MPSVR SR) 1-12 Mesačný výkaz o odvode príspevku na poistenie v nezamestnanosti
22. SP (MPSVR SR) 1-12 Mesačný výkaz poistného a dávok
23. SP (MPSVR SR) 2-12 Mesačný výkaz poistného
24. ISCP (MPSVR SR) 1-0 4 Štvrťročný výkaz o cene práce
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
25. V (MS SR) 5-12 Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách
26. V (MS SR) 8-12 Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR
27. Škol P (MŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o práci v školstve
28. Škol P (MŠ SR) la-04 Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo
&nbsp &nbsp riadených Ministerstvom školstva SR
29. Škol P (MŠ SR) 5-99 Zisťovanie kvalifikovanosti zamestnancov a odbornosti vyučovania
30. Škol Iv (MŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o kapitálových výdavkoch
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
O - Ostatná činnosť
31. ON (MZ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových
&nbsp &nbsp organizáciách
P - Práca a mzdy
32. P (MZ SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o zamestnancoch a o zložení mzdových prostriedkov
&nbsp &nbsp v zdravotníckych službách
R - Registre
33. R (MZ SR) 4-04 Register vybraných chronických ochorení pľúc
Z - Zdravotný stav
34. Z (MZ SR) 1-12 Záznam o hospitalizácii
35. Z (MZ SR) 3-12 Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení
36. Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke
37. Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi
38. Z (MZ SR) 6-12 Hlásenie vrodenej chyby
39. Z (MZ SR) 7-12 Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu
40. Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby
41. Z (MZ SR) 9-12 Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu
42. Z (MZ SR) 10-12 Hlásenie kúpeľnej liečby
43. Z (MZ SR) 11-12 Hlásenie drogovej závislosti
44. Z (MZ SR) 12-12 Hlásenie*) - choroby z povolania
&nbsp &nbsp - ohrozenia chorobou z povolania
&nbsp &nbsp - profesionálnej otravy
&nbsp &nbsp - iného poškodenia zdravia pri práci
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
45. Dev (NBS) 1-12 Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach
&nbsp &nbsp Štvrťročný výkaz - príloha k výkazu Dev (NBS) 1-12
&nbsp &nbsp Priame zahraničné investície - príloha k štvrťročnému výkazu
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR
46. OZ (SŠHR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o hospodárení s osobitnými zásobami
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR
47. Mer (ÚGKK SR) 2-04 Výkaz o osobitne sledovaných úlohách v katastri nehnuteľností
48. Kat (ÚGKK SR) 3-04 Výkaz o činnosti v katastrálnom konaní

Charakteristiky zisťovaní

1.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky

Značka štatistického formulára:

Priem (MH SR) 1-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia vývoja výroby zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu kompetentnými orgánmi štátnej správy. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby, zákaziek, výroby a predaja tovaru podľa Klasifikácie produkcie.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

2.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov

Značka štatistického formulára:

Priem (MH SR) 2-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu výroby, umiestnenia na trhu a vývoja priemerných predajných cien vybraných tuzemských výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby podľa Klasifikácie produkcie a umiestnenia na trhu zbrojnej techniky vyrábanej v tuzemsku.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

3.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o vývoze – dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie

Značka štatistického formulára:

ZO (MH SR) 1-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu a vývoja priemerných vývozných a dovozných cien vybraných výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky podľa Klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky, členené podľa krajín pôvodu a určenia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

4.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o vývoze – dovoze zbrojnej techniky podľa licencií

Značka štatistického formulára:

ZO (MH SR) 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín realizovaného v rámci úradného povolenia MH SR na vývoz a dovoz prác a služieb. Vyhodnotenie využívania vydaných úradných povolení má kontrolnú väzbu na výkaz ZO (MH SR) 1-04 o vývoze a dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín podľa licencií a štruktúry Klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

5.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa

Značka štatistického formulára:

BM (MP SR) 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa porážok dobytka v tonách a kusoch, zdrojov a výdajov jednotlivých druhov mäsa.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

6.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa za malé bitúnky

Značka štatistického formulára:

BM (MP SR) 1a-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa porážok dobytka v tonách a kusoch.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Malé bitúnky a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

7.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa

Značka štatistického formulára:

RM (MP SR) 2-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsových výrobkov s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a rozdelenia výrobkov z mäsa.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

8.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov

Značka štatistického formulára:

CM (MP SR) 3-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja priemerných nákupných cien jatočných zvierat, počtu kusov jatočných zvierat a cien mäsa a mäsových výrobkov pre potreby MP SR a Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupných cien a kusov dobytka podľa jednotlivých druhov a predajných cien vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt vrátane malých bitúnkov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

9.

Názov zisťovania:

Predpoklad súhrnnej ponuky jatočných zvierat na reguláciu agrárneho trhu za región

Značka štatistického formulára:

PZ (MP SR) 4-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre Štátny fond trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve a pre Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve. Údaje sa využívajú na spresnenie ponuky jatočných zvierat a na účely regulácie agrárneho trhu. Zároveň slúžia pre potreby MP SR najmä pri rozhodovaní o možnostiach vývozu licencovaných komodít.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zmluvného predaja, predpokladaného vývozu, nekontrahovanej produkcie a celkovej ponuky jatočného dobytka, ošípaných, jatočných jahniat, oviec a živej hydiny. Nákup živej hydiny, výroba mrazenej hydiny, predaj v tuzemsku, predpokladaný vývoz, nekontrahované zásoby hydiny u spracovateľov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Oddiel 130, 131, 132.A – podniky poľnohospodárskej výroby (družstvá, štátne majetky, súkromne hospodáriaci podnikatelia v poľnohospodárstve nad 5 ha pôdy), akciové spoločnosti a s. r. o.

Oddiel 132.B – spracovatelia živej hydiny – hydinové bitúnky.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa v mesiaci pred začiatkom sledovaného obdobia.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

10.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka

Značka štatistického formulára:

ML (MP SR) 6-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie cien mlieka, vybraných mliekarenských výrobkov a rozdelenie výrobkov v súvislosti s plnením úloh podľa § 4 zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, hodnoty nákupu a priemerných obchodných cien výrobcov vybraných mliekarenských výrobkov a rozdelenia týchto výrobkov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Všetky podnikateľské subjekty, ktoré spracúvajú surové kravské mlieko.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

11.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o nákupe mlieka a vývoji cien za malé mliekarne

Značka štatistického formulára:

ML (MP SR) 6-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie cien mlieka, vybraných mliekarenských výrobkov a rozdelenie výrobkov v súvislosti s plnením úloh podľa § 4 zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, hodnoty nákupu a priemerných obchodných cien výrobcov vybraných mliekarenských výrobkov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Všetky malé podnikateľské subjekty, ktoré spracúvajú surové kravské mlieko.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

12.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

Značka štatistického formulára:

OB (MP SR) 9-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a obchodu s obilím okrem poľnohospodárskej prvovýroby.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a použitia potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné a kŕmne účely, bilancia múky a sladu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Všetky podnikateľské subjekty zaoberajúce sa nákupom, predajom, spracovaním a spotrebou obilnín okrem pestovateľov obilnín a Správy štátnych hmotných rezerv SR.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

13.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o fondoch cukru

Značka štatistického formulára:

FC (MP SR) 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru v SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov cukru – nárokov, výroby, nákupu zo SR, dovozu spolu, z toho z ČR, rozdelenia fondov na vlastnú spotrebu, dodávok pre obyvateľstvo, výrobnej spotreby, vývozu spolu, z toho do ČR, a iných dodávok.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Subjekty vyrábajúce rafinovaný cukor v SR.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

14.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

Značka štatistického formulára:

VOH (MP SR)
1-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať ucelený prehľad o výrobe, spracovaní a odbyte hydinového mäsa a konzumných vajec pre tvorbu analýz.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa výroby, ponuky, nákupu a odbytu jatočnej hydiny, konzumných vajec a vaječných hmôt a očakávanej skutočnosti o výrobe a bilancii konzumných vajec a vaječných hmôt.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré sa zaoberajú výrobou, spracovaním a odbytom hydinového mäsa a konzumných vajec.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

15.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov

Značka štatistického formulára:

ODV (MP SR)
7-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe vybraných výrobkov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov, t. j. výroby, nákupu zo SR, dovozu spolu, z toho z ČR, ostatného príjmu, zdrojov spolu, a ukazovatele spotreby, t. j. vlastnej spotreby, dodávok pre obyvateľstvo, dodávok na vývoz spolu, z toho pre ČR, ostatných dodávok, dodávok spolu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Podniky agropotravinárskeho komplexu a iné subjekty, ktoré zabezpečujú výrobu a odbyt sledovaných výrobkov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

16.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

Značka štatistického formulára:

LB (MP SR) 1-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov surového liehu.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov surového liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z ČR, rozdelenia zdrojov na vlastnú výrobu rafinovaného liehu, predaja na rafináciu v tuzemsku, vývozu spolu, z toho do ČR, a ostatného použitia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia surového liehu, dovozcovia surového liehu, rafinérie.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

17.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

Značka štatistického formulára:

LB (MP SR) 2-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov rafinovaného liehu v SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov rafinovaného liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z ČR, vlastnej spotreby, predaja v tuzemsku, vývozu spolu, z toho do ČR, a ostatného použitia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia rafinovaného liehu, dovozcovia rafinovaného liehu a výrobcovia liehovín.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

18.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

Značka štatistického formulára:

LB (MP SR) 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe a predaji liehovín v SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby a predaja liehovín, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z ČR, a ostatného použitia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia liehovín, dovozcovia liehovín.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

19.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les D (MP SR) 2-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o obchode so surovým drevom v tuzemsku a pri vývoze na účely trhového informačného systému, obchodnej a licenčnej politiky. Informácie sa využijú na aktualizáciu podmienok realizácie štátnej lesníckej politiky, koncepcie a stratégie rozvoja lesníctva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa obchodu so surovým drevom podľa sortimentov a jednotlivých druhov drevín. Výkaz sleduje obchod s drevom v tuzemsku i pri vývoze, pokiaľ ide o objem v naturálnych i peňažných jednotkách, najmä na účely speňaženia dreva. Výkaz obsahuje aj skutočné dodávky reziva, lesnej štiepky a zásoby hotových sortimentov dreva na skladoch. Sortimentová skladba vo výkaze súhlasí s klasifikáciou výrobkov AGROPROD a je odvodená od štátnych noriem.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulíč, vojenské lesy a majetky, školské lesy, organizácie obhospodarujúce lesy v pôsobnosti rezortu MH SR a určené spravodajské jednotky obhospodarujúce neštátne lesy.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt, Zvolen.

20.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o výrobe v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára:

Les V (MP SR) 2-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnostiach a výkonoch v lesnom hospodárstve podľa klasifikácie AGROPROD, ktoré tvoria súčasť rezortného informačného systému. Informácie sa využijú na analýzy, prognózy, koncepciu a rozvoj lesného hospodárstva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pestovnej činnosti, ťažbovej činnosti, semenárstva a škôlkarstva, projekčnej činnosti, stavebnej činnosti, služieb a prác pre cudzích, účelovej činnosti a objemu výkonov spolu. V dopĺňajúcich ukazovateľoch sa sleduje prirodzená obnova lesov, vykonané prebierky a prevody, zalesňovanie nelesných pôd, ťažba dreva v samovýrobe, stav a spracovanie dreva z kalamít. V samostatnom oddiele sa sleduje stav zásob surového dreva k poslednému dňu sledovaného štvrťroka.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulíč, školské lesy, vojenské lesy a určené spravodajské jednotky neštátnych lesov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt, Zvolen.

21.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o odvode príspevku na poistenie v nezamestnanosti

Značka štatistického formulára:

P (MPSVR SR)
1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu príspevku do Národného úradu práce.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška príspevku do Národného úradu práce.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Všetci zamestnávatelia.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: podľa výplatných termínov platiteľov príspevku do Národného úradu práce.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národný úrad práce.

22.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz poistného a dávok

Značka štatistického formulára:

SP (MPSVR SR) 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu poistného do fondu nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a na zúčtovanie dávok nemocenského poistenia.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška poistného uhradeného platiteľmi poistného podľa jednotlivých druhov poistenia, počet prípadov a sumy vyplatených dávok nemocenského poistenia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Všetky právnické osoby a fyzické osoby, ktoré odvádzajú poistné a vyplácajú dávky nemocenského poistenia a štátne peňažné dávky.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: podľa výplatných termínov platiteľov poistného.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Sociálna poisťovňa v Bratislave.

23.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz poistného

Značka štatistického formulára:

SP (MPSVR SR) 2-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu poistného do fondu nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška poistného uhradeného platiteľmi poistného podľa jednotlivých druhov poistenia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej než 20 zamestnancov a evidenciu miezd pre nich nevedie iná organizácia.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: podľa výplatných termínov platiteľov poistného.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Sociálna poisťovňa v Bratislave.

24.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o cene práce

Značka štatistického formulára:

ISCP (MPSVR SR) 1-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cene práce vyjadrenej hodinovým zárobkom, ktoré budú slúžiť najmä na účely kolektívneho vyjednávania.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa priemerného hodinového zárobku podľa jednotlivých povolaní, tarifných stupňov, stupňov vzdelania, veku, odbornej praxe, pohlavia, týždenného fondu pracovného času, počtu zamestnancov podľa právnej formy subjektov, odborových zväzov a regiónov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Cielene vybrané subjekty zo všetkých odvetví vrátane rozpočtových, príspevkových a spoločenských organizácií.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: TREXIMA, spol. s r.o., Bratislava.

25.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 5-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o väzbách a pohybe hlavných agend na súdoch. Výsledky zisťovania sa využijú na riadiacu činnosť a pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu osôb, ktoré boli vzaté do väzby počas prípravného konania, ako aj po podaní obžaloby na súd, údaje o počte osôb, ktorých väzba sa skončila, ktorých väzba trvá, údaje o dĺžke väzby na súde I., ako aj II. stupňa, údaje o počte odsúdených, ktorí nenastúpili výkon trestu odňatia slobody, aj osôb, ktorým bol výkon trestu prerušený. Ďalej údaje o počte došlých, vybavených a nevybavených vecí v hlavných druhoch súdnych agend.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy, krajské súdy, Najvyšší súd SR, vojenské súdy.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. pracovného dňa po sledovanom období (krajský súd), do 4. pracovného dňa po sledovanom období (Najvyšší súd SR).

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

26.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 8-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave a pohybe vybavovania agendy obchodného registra. Výsledky zisťovania sa využijú na riadiacu činnosť, na rozbory činností obchodného registra, zabezpečovanie MTZ a odbornej úrovne, ako aj pre potreby ústredných a štátnych orgánov a podnikateľských organizácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa štruktúry rozhodovania, pohybu agendy v jednotlivých oddieloch registrovej knihy, počtu a právnych foriem podnikateľských subjektov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okresný súd v sídle kraja.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. pracovného dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

27.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Značka štatistického formulára:

Škol P (MŠ SR) 1-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti, ako aj informácie na spracovanie štatistických ročeniek.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnancov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení, cirkevných škôl a cirkevných školských zariadení.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Školy a školské zariadenia.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

28.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva SR

Značka štatistického formulára:

Škol P (MŠ SR) 1a-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti, ako aj informácie na spracovanie štatistických ročeniek.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnancov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení, podľa rozpočtovej skladby školstva – kapitoly.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty a priamo riadené organizácie MŠ SR.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

29.

Názov zisťovania:

Zisťovanie kvalifikovanosti zamestnancov a odbornosti vyučovania

Značka štatistického formulára:

Škol P (MŠ SR) 5-99

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti a odbornosti vyučovania, ktoré budú slúžiť pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnancov, posúdenia ich vzdelanostnej, kvalifikačnej, vekovej štruktúry, jazykových znalostí, odbornosti vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl (bez ohľadu na zriaďovateľa) prostredníctvom odborov školstva a kultúry okresných a krajských úradov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazová.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: v týždni od 3. 4. do 7. 4. sledovaného roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

30.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o kapitálových výdavkoch

Značka štatistického formulára:

Škol Iv (MŠ SR) 1-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o investičnej výstavbe podľa účelu výstavby, najmä pre potreby riadenia a rozhodovania a na prijímanie opatrení pri plnení ekonomických ukazovateľov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nadobudnutých hmotných investícií, vyfakturovaných kapitálových výdavkov a menovitého prehľadu plnenia ukazovateľov investícií jednotlivých stavieb.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Vysoké školy, školy a školské zariadenia a ostatné priamo riadené organizácie prostredníctvom ÚIPŠ.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

31.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových organizáciách

Značka štatistického formulára:

ON (MZ SR) 1-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch v príspevkových zdravotníckych organizáciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby MZ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákladov podľa vybraných druhov, výnosov, počtu vyšetrení, využitia postelí.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

32.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o zamestnancoch a o zložení mzdových prostriedkov v zdravotníckych službách

Značka štatistického formulára:

P (MZ SR) 2-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zamestnancoch, o mzdách a o zložení mzdových prostriedkov jednotlivých kategórií zdravotníckych zamestnancov. Spracované údaje využíva MZ SR pri hodnotení personálneho a mzdového zabezpečenia poskytovaných služieb v zdravotníctve a do ročenky SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd podľa kategórií zdravotníckych zamestnancov, o počte zamestnancov vybraných kategórií.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

33.

Názov zisťovania:

Register vybraných chronických ochorení pľúc

Značka štatistického formulára:

R (MZ SR) 4-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na pravidelné mapovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Údaje sa využijú v projektoch v rámci NPPZ a pre potreby MZ SR a SZO.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vybraných chronických ochorení pľúc, ich symptomatológie, spôsobu overenia diagnózy a liečby.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave.

34.

Názov zisťovania:

Záznam o hospitalizácii

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje slúžia na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“, sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich SZO.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov, dĺžky ošetrovania, druhu vykonanej liečby, počtu zomretých. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku a k pohlaviu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

35.

Názov zisťovania:

Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 3-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o profile a veľkosti populácie hospitalizovanej v psychiatrických zariadeniach a o požiadavkách na ich ďalšiu liečbu. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnania pre SZO.

b)

Vecná ( obsahová ) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach SR podľa pohlavia, veku, diagnózy, spôsobu liečby a prepustenia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

36.

Názov zisťovania:

Správa o rodičke

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 4-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave rodičky a o poskytnutí zdravotnej starostlivosti žene počas tehotenstva, ako aj počas pôrodu. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnania pre SZO.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu rodičky a novorodenca.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa druhého nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

37.

Názov zisťovania:

Správa o novorodencovi

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 5-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave novorodenca a o poskytnutej zdravotnej starostlivosti do 28. dňa života. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnania pre SZO.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu novorodenca.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa druhého nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

38.

Názov zisťovania:

Hlásenie vrodenej chyby

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 6-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výskyte vrodených chýb u mŕtvo narodených, živo narodených (do 1 roka života dieťaťa) a o počte vykonaných umelých prerušení tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu. Spracované údaje sa využijú na vykonanie etiologickej analýzy vrodených chýb, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnania pre SZO.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu vrodených chýb u živo narodených detí, ako aj údaje o ich matkách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

39.

Názov zisťovania:

Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 7-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre demografickú štatistiku o samovoľných potratoch, o umelom prerušení tehotenstva a umelom prerušení tehotenstva zo zdravotných dôvodov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiadostí o umelé prerušenie tehotenstva, samovoľných potratov, miniinterupcií, umelého prerušenia tehotenstva a ostatných potratov vykonaných v zdravotníckych zariadeniach SR.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

40.

Názov zisťovania:

Hlásenie pohlavnej choroby

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 8-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o profile a veľkosti populácie s ochorením na pohlavné choroby (SYPHIUS, GONORRHOEA a ostatné pohlavné choroby) a o jeho časovom priebehu. Spracované údaje sa využívajú na mapovanie epidemiologickej situácie a sú predpokladom na prijímanie epidemiologických opatrení, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre SZO.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa povinného hlásenia pohlavných chorôb a údaje o zdrojoch nákazy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

41.

Názov zisťovania:

Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 9-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre rozbor príčin samovražednosti a samovražedných pokusov. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre SZO.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa príčin a okolností všetkých dokonaných samovrážd a samovražedných pokusov obyvateľov s trvalým bydliskom v SR hlásených psychiatrickými pracoviskami.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

42.

Názov zisťovania:

Hlásenie kúpeľnej liečby

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 10-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o liečených pacientoch v štátnych a neštátnych kúpeľných liečebniach.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kúpeľnej liečby (počtu liečených tuzemských a zahraničných pacientov podľa indikačných skupín a diagnóz – dospelí, dorast a deti).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

43.

Názov zisťovania:

Hlásenie drogovej závislosti

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 11-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o profile a veľkosti populácie užívajúcej drogy (zneužívajúcej lieky) a o požiadavkách na liečenie drogovo závislých osôb. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnania pre SZO.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu sociálnej a demografickej charakteristiky drogovo závislých osôb, indikátorov používania drog a ich druhovej zastúpenosti, rizikového správania a počiatočných výsledkov liečenia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

44.

Názov zisťovania:

Hlásenie*)
– choroby z povolania
– ohrozenia chorobou z povolania
– profesionálnej otravy
– iného poškodenia zdravia pri práci
*) nevhodné prečiarknite

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 12-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pracovných podmienkach a pracovnom prostredí s cieľom poskytnúť podrobný prehľad o chorobách z povolania, ohrozeniach chorobou z povolania, profesionálnych otravách a iných poškodeniach zdravia pri práci.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia pri práci.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

45.

Názov zisťovania:

Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach
Štvrťročný výkaz – príloha k výkazu Dev (NBS) 1-12
Priame zahraničné investície – príloha k štvrťročnému výkazu

Značka štatistického formulára:

Dev (NBS) 1-12

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať potrebné informácie na účely spracovania údajov podnikateľského sektora pre potreby zostavenia platobnej bilancie Slovenskej republiky a na ďalšie štatistické prehľady pre medzinárodné finančné inštitúcie.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vzťahov v oblasti zahraničných aktív a pasív rezidentov Slovenskej republiky, t. j. priamy vývoz a dovoz tovaru a kapitálu. Mesačné údaje sa podrobnejšie sledujú v štvrťročných prílohách podľa teritoriálneho a odvetvového členenia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri Slovenskej republiky, zúčastňujúce sa na zahraničnej tovarovej výmene a kapitáli (priame investície, cenné papiere, finančné úvery, obchodné úvery), ktoré k dátumu zostavenia výkazu majú zahraničné aktíva alebo pasíva vyššie ako 1 mil. Sk.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná (výkazy devízových aktív a pasív), štvrťročná (výkazy k mesačnému výkazu podľa teritoriálnej a odvetvovej štruktúry).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Národná banka Slovenska.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národná banka Slovenska a firma APK Software.

46.

Názov zisťovania:

Štvrťročný výkaz o hospodárení s osobitnými zásobami

Značka štatistického formulára:

OZ (SŠHR SR) 1-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave zabezpečenia osobitných zásob v naturálnom a hodnotovom vyjadrení, ktoré v zmysle príslušnej zmluvy zabezpečujú subjekty na pokrytie základných potrieb obyvateľstva, ozbrojených síl na zvládnutie mimoriadnej situácie, brannej pohotovosti a výnimočného stavu v SR. Výsledky zisťovania využívajú štátne orgány na pohotové zabezpečenie uvedených skutočností.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyjadrujúce množstvo vybraných tovarov, hodnotu, jednotkovú cenu, výdavky spojené s ich udržiavaním a skladovaním.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Všetky subjekty, ktoré uzatvorili so Správou štátnych hmotných rezerv SR zmluvy na udržiavanie osobitných zásob.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv SR.

47.

Názov zisťovania:

Výkaz o osobitne sledovaných úlohách v katastri nehnuteľností

Značka štatistického formulára:

Mer (ÚGKK SR) 2-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a o katastri nehnuteľností a sledovať plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), najmä plnenie úloh z konania o povolení vkladu do katastra a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých listín, vrátených listín a novozaložených listov vlastníctva (LV) v sledovanom období, počtu novozaložených LV podľa rozhodnutia správneho orgánu o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ako aj evidencie – sledovania počtu založených LV od 1. 4.1964 po príslušný sledovaný rok, ukazovatele týkajúce sa konania o povolení vkladu do katastra od 1. 1. 1993, ukazovatele zo súboru popisných informácií z katastra nehnuteľností pre súdnych komisárov (dedičské konania).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady – katastrálne odbory (OÚKO). Krajské úrady – katastrálne odbory (KÚKO).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: OÚKO do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období, KÚKO do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

48.

Názov zisťovania:

Výkaz o činnosti v katastrálnom konaní

Značka štatistického formulára:

Kat (ÚGKK SR) 3-04

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa plnenia vybraných úloh krajských úradov – katastrálnych odborov ako druhostupňových orgánov štátnej správy v katastrálnom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu nevybavených podaní, došlých podaní na vybavenie, odvolaní proti rozhodnutiu o zastavení konania, odvolaní proti rozhodnutiu o oprave chýb v katastrálnom operáte, podaných protestov prokurátorov, odvolaní proti rozhodnutiu o priestupku a dôvodných podnetov na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady – katastrálne odbory (KÚKO).

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Příloha 04

Príloha č. 4

k opatreniu č. 328/1997 Z. z.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ
ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Org 1-01 Súborný list k ročnému závodnému zisťovaniu
&nbsp &nbsp Časť A: Prehľad závodných (činnostných) jednotiek
2. Panel 1-98 Štatistický dotazník o podnikoch a podnikateľoch
3. Pol P 5-01 Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve
4. Pen P 5-01 Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách
5. OŽP 1-01 Ročný výkaz o pokutách uložených odbormi životného prostredia okresných úradov
6. OŽP la-01 Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi SIŽP
7. OŽP 2-01 Ročný výkaz o chránených územiach
8. OŽP 3-01 Ročný výkaz o emisiách
9. OŽP 3a-01 Ročný výkaz o kvalite ovzdušia
10. OŽP 4-01 Ročný výkaz o kvalite vody
11. OŽP 4a-01 Ročný výkaz o kvalite vody v jazerách a vodných nádržiach
12. OŽP 4b-01 Ročný výkaz o havarijnom zhoršení akosti vôd
13. OŽP 6-01 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obcí
14. OŽP 7-01 Ročný výkaz o faune a flóre
15. OŽP 9-01 Ročný výkaz o poľovnej zveri
16. OŽP 10-01 Ročný výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom
17. Ima 1-01 Ročný výkaz o investičnom majetku
18. Ima la-01 Ročný výkaz o investičnom majetku malých podnikov
19. VV P 5-01 Ročný podnikový výkaz vo výskume a vývoji
20. VV P 6-01 Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji
21. VV P 9-01 Ročný podnikový výkaz o licenciách
22. VVP 12-01 Ročný výkaz malej organizácie vo výskume a vývoji
23. VV Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky vo výskume a vývoji
24. Pod 1-01 Výkaz o mzdách a finančných ukazovateľoch u podnikateľov nezapísaných
&nbsp &nbsp v obchodnom registri
25. ÚNP 1-01 Výberové zisťovanie o úplných nákladoch práce
26. Práca 3-01 Ročný výkaz o práci
27. Práca 4-01 Ročný výkaz o mzdách vyplatených zamestnancom v rozpočtových a príspevkových
&nbsp &nbsp organizáciách
28. Mzdy 1-01 Výberové zisťovanie o štruktúre miezd zamestnancov podľa povolania, veku a vzdelania
29. Poľ HZ 1-01 Súpis hospodárskych zvierat
30. Poľ 1-01 Ročný výkaz poľnohospodárskych organizácií o strojoch a zariadeniach
31. Poľ P 5-01 Ročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve
32. Poľ 6-01 Ročný výkaz o rastlinnej výrobe
33. Poľ P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v poľnohospodárstve
34. Poľ Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve
35. Ryb 1-01 Ročný výkaz o výlove rýb
36. Les 4-02 Polročný výkaz o reprivatizácii lesov
37. Les P 5-01 Ročný podnikový výkaz v lesníctve
38. Les 6-01 Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov
39. Les P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v lesníctve
40. Les Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve
41. Vod Z 1-01 Ročný výkaz závodnej jednotky o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií
42. Vod la-01 Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe
&nbsp &nbsp obecného úradu
43. Vod Z 2-01 Ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel
44. Priem P 5-01 Ročný podnikový výkaz v priemysle
45. Priem P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v priemysle
46. Priem Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v priemysle
47. Stav P 5-01 Ročný podnikový výkaz v stavebníctve
48. Stav P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v stavebníctve
49. Stav Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve
50. VTS P5-01 Ročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
51. VTS P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
52. VTS Z3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby
53. OPU P 5-01 Ročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
54. OPU P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
55. OPU Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
56. CR P 1-01 Ročný výkaz za súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri
&nbsp &nbsp poskytujúcich ubytovacie služby
57. CR P 6-01 Ročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií a cestovných dopravcov
&nbsp &nbsp a o iných turistických službách
58. Súkr 1-01 Ročný výkaz súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri
59. Dop P 5-01 Ročný podnikový výkaz v doprave
60. Dop P 6-01 Ročný podnikový výkaz o doprave
61. Dop P 7-01 Ročný podnikový výkaz v železničnej doprave
62. Dop P 8-01 Ročný podnikový výkaz v lodnej doprave
63. Dop P 9-01 Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave
64. Dop P 10-01 Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave
65. Dop P 11-01 Ročný podnikový výkaz o sieti diaľnic
66. Dop P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v doprave
67. Dop Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v doprave
68. PaT P 5-01 Ročný podnikový výkaz v pošte a v telekomunikáciách
69. PaT Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v pošte a v telekomunikáciách
70. Kult 7-01 Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní
71. Kult 8-01 Ročný výkaz o televíznom vysielaní
72. Nem Úr 1-02 Polročný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
73. Soc 4-02 Polročný výkaz o výdavkoch na sociálnu starostlivosť
74. Soc 1-01 Ročný výkaz o zariadeniach sociálnej starostlivosti
75. Zdp 1-01 Ročný výkaz zdravotnej poisťovne
76. NÚP 1-01 Ročný výkaz Národného úradu práce
77. Socp 1-01 Ročný výkaz Sociálnej poisťovne
78. NSRO 1-01 Ročný výkaz rozpočtových organizácií
79. NSPO 1-01 Ročný výkaz príspevkových organizácií
80. NSNO 1-01 Ročný výkaz nezárobkových organizácií
81. Energ P 1-01 Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív
82. Energ P 2-01 Ročný podnikový výkaz o energetických procesoch zušľachťovania palív
83. Energ P 3 -01 Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív a energie na výrobu vybraných výrobkov
84. Energ P 4-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe elektrickej a tepelnej energie
85. Energ P 5-01 Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami
86. ŠIS 1-01 Ročný výkaz o stave informatizácie štátnych orgánov
87. ŠIS 2-01 Ročný výkaz o informačných systémoch štátneho informačného systému
88. MOŠ-MIS 1-01 Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky

Charakteristiky zisťovaní

1.

Názov zisťovania:

Súborný list k ročnému závodnému zisťovaniu
Časť A: Prehľad závodných
(činnostných) jednotiek

Značka štatistického formulára:

Org 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre aktualizáciu registra závodných jednotiek, za ktoré organizácia v sledovanom období predkladá výkazy.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet závodných (činnostných) jednotiek, počet predložených výkazov, názov závodnej (činnostnej) jednotky, jej poradové číslo, adresa sídla, priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách a kód prevažujúcej ekonomickej činnosti (OKEČ).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

2.

Názov zisťovania:

Štatistický dotazník o podnikoch a podnikateľoch

Značka štatistického formulára:

Panel 1-98

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje charakterizujúce malé a stredné podniky v procese transformácie ekonomiky. Zisťovanie je súčasťou medzinárodného projektu „Demografia malých a stredných podnikov“, štatistických úradov strednej a východnej Európy. Výsledky budú využité na monitorovanie podmienok ich rozvoja, medzinárodné porovnávanie a na vytvorenie časovo ohraničenej longitudinálnej databázy.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: panelové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikačné údaje, ukazovatele aktuálnej situácie podniku a podnikateľa, charakteristiky zmien ekonomickej činnosti.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Panel podnikov a podnikateľov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po prijatí dotazníka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

3.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára:

Poi P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby finančnej štatistiky a systém národného účtovníctva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, aktíva a pasíva, prijaté poistné a vyplatené poistné náhrady, zamestnanci a mzdy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií bez pozemkov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

4.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách

Značka štatistického formulára:

Pen P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby finančnej štatistiky a systém národného účtovníctva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, finančný leasing, aktíva a pasíva, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií bez pozemkov, zamestnanci a mzdy, pohyby na kapitálovom trhu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

5.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o pokutách uložených odbormi životného prostredia okresných úradov

Značka štatistického formulára:

OŽP 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pokutách v oblasti životného prostredia uložených právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným podnikať, ktoré nedodržali zákony o ochrane ovzdušia a prírody, na úseku vodného a odpadového hospodárstva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pokút uložených za porušenie určitého zákona, výška uložených pokút, výška pokút skutočne zaplatená, ktorá je príjmom Štátneho fondu životného prostredia SR.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

6.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi SIŽP

Značka štatistického formulára:

OŽP 1a-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o porušení zákona týkajúceho sa životného prostredia. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet uložených pokút, výška pokút, skutočne zaplatené sumy, ktoré sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia SR.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

7.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o chránených územiach

Značka štatistického formulára:

OŽP 2-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o chránených územiach v SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet a veľkosť národných parkov, chránených krajinných oblastí, prírodných rezervácií, prírodných pamiatok, chránených pamiatok a požiarov na chránených územiach.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 6. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

8.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o emisiách

Značka štatistického formulára:

OŽP 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o emisiách na území celej SR a jednotlivo v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo základných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa zdrojov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

9.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o kvalite ovzdušia

Značka štatistického formulára:

OŽP 3a-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o znečistení ovzdušia na lokálnej a regionálnej úrovni na území SR. Výsledky zisťovania sa využijú pri komplexnom hodnotení stavu životného prostredia v SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ročný priemer, percento prekročenia priemernej dennej koncentrácie a maximálna polhodinová koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší na lokálnej úrovni, regionálne znečistenie ovzdušia a zrážok, ročný priemer a maximálna hodnota.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 6. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

10.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o kvalite vody

Značka štatistického formulára:

OŽP 4-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kvalite vody na území SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka sledovaných úsekov významných a hraničných vodných tokov a kvalita vody v nich, znečistenie odpadových vôd a podiel jednotlivých zdrojov na ich znečistení, produkované a vypúšťané znečistenie.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

11.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o kvalite vody v jazerách a vodných nádržiach

Značka štatistického formulára:

OŽP 4a-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kvalite vody vo vybraných rekreačných jazerách a vodných nádržiach.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ročný priemer vybraných ukazovateľov kvality povrchových vôd.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 5. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

12.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o havarijnom zhoršení akosti vôd

Značka štatistického formulára:

OŽP 4b-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o haváriách na povrchových a podzemných vodách na území SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet havárií na tokoch a podzemných vodách, druh látky, ktorá haváriu spôsobila, finančné náklady na likvidáciu a odstránenie škodlivých následkov havárií.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 5. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

13.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obcí

Značka štatistického formulára:

OŽP 6-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o komunálnom odpade z obcí v SR. Údaje sa využijú na publikačné a analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo komunálneho odpadu podľa druhov, separovaný zber komunálneho odpadu, náklady, poplatky a pokuty obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

14.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o faune a flóre

Značka štatistického formulára:

OŽP 7-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave fauny a flóry v SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet voľne (divo) žijúcich a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 6. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

15.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o poľovnej zveri

Značka štatistického formulára:

OŽP 9-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave poľovnej zveri a o poľovných revíroch. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o revíre, rozdelenie poľovných plôch podľa vlastníctva, skutočný lov, úhyn poľovnej zveri, vykonané zazverovanie a jarný kmeňový stav zveri k 31. 3. nasledujúceho roka.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

16.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom

Značka štatistického formulára:

OŽP 10-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o rozsahu záťaže obyvateľstva hlukom z jednotlivých druhov zdrojov. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vo vybraných oblastiach percentuálny podiel obyvateľov zaťažených určenou hladinou hluku podľa jednotlivých zdrojov hluku, najmä záťaž hlukom z cestnej dopravy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 5. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

17.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o investičnom majetku

Značka štatistického formulára:

Ima 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o raste a dynamike investičného majetku. Výsledky zisťovania sa využijú pri posudzovaní objemových a hodnotových ukazovateľov, na makroekonomické hodnotenia, na medzinárodné porovnávania, na regionálne prehľady a na zabezpečenie požiadaviek národného účtovníctva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stav, prírastky a úbytky investičného majetku v roku 1998 podľa odvetví klasifikácie ekonomických činností, vekové zloženie hmotného investičného majetku, hmotný investičný majetok podľa jednotlivých položiek a ich vývoja počas roka, nehmotný investičný majetok podľa jednotlivých položiek a ich vývoja počas roka, hmotné neprodukované aktíva a obstarané investície podľa zdrojov financovania.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

18.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o investičnom majetku malých podnikov

Značka štatistického formulára:

Ima 1a-01

a)

Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o raste a dynamike investičného majetku. Výsledky zisťovania sa využijú pre publikačný systém, na makroekonomické hodnotenia, na medzinárodné porovnávania, na regionálne prehľady a na zabezpečenie požiadaviek národného účtovníctva.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stav nehmotného a hmotného investičného majetku na začiatku a na konci roka 1998, oprávky k nemu, prevod obstarania hmotných a nehmotných investícií do používania, predaj investičného majetku a hmotné neprodukované aktíva.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

19.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz vo výskume a vývoji

Značka štatistického formulára:

VV P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o organizáciách výskumu a vývoja v podnikateľskej sfére, o finančnom hospodárení, cestnej automobilovej doprave, spotrebe palív a energie, o množstve odpadov podľa druhu. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát, ktoré sa využijú na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále – platené a prijaté, aktíva a pasíva, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, odpady – nebezpečné, zvláštne, ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, spotreba palív a energie, cestná automobilová doprava, cestná neverejná doprava, náklady na ochranu životného prostredia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

20.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji

Značka štatistického formulára:

VV P 6-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o výskume a vývoji v rozpočtových organizáciách, na vysokých školách, v iných nepodnikateľských organizáciách a v organizáciách podnikateľskej sféry, ktoré majú pracovisko výskumu a vývoja.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci pracovísk výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, charakteristika pracovísk výskumu a vývoja, štruktúra činností pracovísk výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj, ich štruktúra a zdroje financovania, financovanie projektov výskumu a vývoja.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

21.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o licenciách

Značka štatistického formulára:

VV P 9-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o uzatvorených licenčných zmluvách na nákup a predaj licencií v sledovanom roku a v predchádzajúcich rokoch, ktorých platnosť sa ešte neskončila.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet uzatvorených licenčných zmlúv na nákup a predaj licencií, licenčné poplatky, hmotné dovozy pre licenčnú výrobu, platby zo štátnych zdrojov a prehľad licenčných zmlúv s uvedením názvu licencie, štátu partnera a doby platnosti licenčnej zmluvy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

22.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie vo výskume a vývoji

Značka štatistického formulára:

VV P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody), špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané ukazovatele aktív a pasív, finančné ukazovatele (úroky – vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy – rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zamestnanci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

23.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky vo výskume a vývoji

Značka štatistického formulára:

VV Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných, kapitálových a dôchodkových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov zisťovania sa budú môcť analyzovať aj informácie o zamestnancoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

24.

Názov zisťovania:

Výkaz o mzdách a finančných ukazovateľoch u podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri

Značka štatistického formulára:

Pod 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja zamestnanosti a miezd zamestnancov zamestnaných u podnikateľov, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, finančné a investičné podnikateľské aktivity. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely v rámci sledovania vývoja hospodárstva SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom výkazu je aktivita (odvetvová činnosť, zamestnanie hlavné, prípadne vedľajšie, vlastníctvo, prípadne spoluvlastníctvo, typ účtovníctva – jednoduché, prípadne podvojné), počet zamestnancov, odpracované hodiny, vyplatené mzdy, počet zamestnancov podľa pásiem mesačnej mzdy, príjmy podnikateľa, materiálové výdavky, zásoby, obstarané hmotné investície a z nich financované z vlastných zdrojov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: raz ročne, za mesiac október 1998.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 11. v sledovanom roku.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

25.

Názov zisťovania:

Výberové zisťovanie o úplných nákladoch práce

Značka štatistického formulára:

ÚNP 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre miezd a ostatných nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Výberové zisťovanie sa vykoná podľa metodiky EUROSTAT-u a výsledky spracovania budú slúžiť na hodnotenie mzdového vývoja a ostatných nákladov práce. Údaje sa predkladajú za podnik podľa vybraných povolaní (zamestnaní KZAM), ktoré budú slúžiť v ďalšom období pre Európsky index nákladov práce. V zmysle uznesenia vlády SR č. 43 zo 14. januára 1997 k návrhu realizačného projektu ceny práce sa má zisťovanie vykonávať v ročných intervaloch, t. j. už za rok 1997, za rok 1998 a v ďalších rokoch. Spracované agregované údaje sa poskytnú zahraničným inštitúciám, MPSVR SR a zástupcom tripartitných rokovaní (odborovým zväzom a zamestnávateľským združeniam).

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, odpracované hodiny, štruktúra miezd a štruktúra ostatných nákladov vynakladaných na pracovnú silu (príspevky zamestnávateľa na zdravotné, nemocenské, dôchodkové poistenie, príspevky do fondu nezamestnanosti, mzdové vyrovnanie počas práceneschopnosti, mzdové vyrovnanie v prípade skráteného pracovného času a pod.).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do konca februára nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

26.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára:

Práca 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vývoji a štruktúre zamestnanosti a miezd podľa okresov SR pre potreby regionálnych prehľadov o vývoji na trhu práce, na úpravy v sociálnej oblasti a pod.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov spolu, osobitne v poproduktívnom veku a vo vedľajšom pracovnom pomere, z toho ženy, ženy na materskej dovolenke a ďalšej materskej dovolenke, vyplatené mzdy za organizáciu spolu a podľa sídla pracovísk, z toho mzdy vyplatené ženám, počet zamestnancov podľa tried Klasifikácie zamestnaní, z toho ženy v jednotlivých okresoch SR.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

27.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o mzdách vyplatených zamestnancom v rozpočtových a príspevkových organizáciách

Značka štatistického formulára:

Práca 4-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov a vyplatených mzdách podľa platových tried a o vývoji priemerných platov zamestnancov v rozpočtovej sfére (v zmysle uznesenia vlády SR č. 311 z 23. apríla 1992). Údaje sa poskytnú vláde SR, MPSVR SR a MF SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov a vyplatené mzdy v štruktúre – tarifný plat, príplatky (osobné, osobitné, funkčné, za hodnosť), odmeny a ostatné – podľa jednotlivých platových tried.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

28.

Názov zisťovania:

Výberové zisťovanie o štruktúre miezd zamestnancov podľa povolania, veku a vzdelania

Značka štatistického formulára:

Mzdy 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Cieľom zisťovania je získať informácie o podrobnej štruktúre miezd zamestnancov v jednotlivých povolaniach (podľa KZAM) podľa pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. V zmysle uznesenia vlády SR č. 43 zo 14. januára 1997 k návrhu realizačného projektu ceny práce sa má zisťovanie vykonávať v ročných intervaloch, t. j. už za rok 1997, za rok 1998 a v ďalších rokoch. Údaje budú využité na hodnotenie úrovne miezd zamestnancov z hľadiska rôznych demografických a ekonomických charakteristík a budú slúžiť pre koncepčné riadenie mzdovej politiky v SR a na účely mzdového vyjednávania v tripartitných orgánoch.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené mzdy podľa jednotlivých zložiek, napr. základné (tarifné) mzdy, príplatky a doplatky, náhrady mzdy, prémie a odmeny, naturálne odmeny, 13., resp. 14. plat a pod., osobné a rodné číslo zamestnanca, kódy zamestnania (podľa KZAM) a dosiahnutého vzdelania.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do konca februára nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

29.

Názov zisťovania:

Súpis hospodárskych zvierat

Značka štatistického formulára:

Poľ HZ 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat v poľnohospodárskych podnikoch, u súkromne hospodáriacich roľníkov, drobnochovateľov, samozásobiteľov na stanovenie prognóz vývoja v zásobovaní živočíšnymi produktmi, pre časové rady, Bulletin Štatistického úradu SR, správy a analýzy, medzinárodné ročenky a ročenky SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počty hospodárskych zvierat podľa druhu, pohlavia veku a hmotnosti.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

30.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz poľnohospodárskych organizácií o strojoch a zariadeniach

Značka štatistického formulára:

Poľ 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vybavení poľnohospodárskych podnikov a podnikov služieb pre poľnohospodárov skladovými a ustajňovacími priestormi, dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie technického vybavenia podnikov a vekovej štruktúry strojov a zariadení, pre časové rady a štatistické ročenky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: skladovacie priestory, objekty na ustajnenie hospodárskych zvierat, počet strojov a mechanizmov pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, počet dopravných prostriedkov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

31.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára:

Poľ P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zamestnancoch a mzdách podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve, o spotrebe a zásobách palív a energie, o tepelnom hospodárstve, vybraných finančných ukazovateľoch a o odpadoch. Výsledky zisťovania sa využijú pri štatistických analýzach a správach a budú súčasťou makroekonomických ukazovateľov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci a mzdy podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve, vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále – platené a prijaté, aktíva a pasíva, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné, náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, zásoby palív a spotreba palív a energie, výkony kotlov, výroba a dodávka tepla, cestná neverejná doprava a preprava nebezpečného tovaru.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

32.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o rastlinnej výrobe

Značka štatistického formulára:

Poľ 6-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o úrode jednotlivých plodín podľa definitívneho zúčtovania, o plochách vinohradov, spotrebe hnojív, oseve ozimných obilnín a o degradácii pôdy. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby analytických prác, prognózovania, vedenia dlhodobých časových radov a pre potreby medzinárodných ročeniek.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zberové plochy a celková úroda jednotlivých plodín, plocha a vek vinohradov, spotreba hnojív podľa druhov, výmera plôch osiatych oziminami a degradácia pôdy (výmery plôch postihovaných exhaláciami, eróziami, plochy, na ktorých boli použité chemické ochranné prostriedky, množstvo použitých chemických prípravkov na ochranu rastlín).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 12. sledovaného roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

33.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára:

Poľ P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody), špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (úroky – vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy – rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zamestnanci a mzdy a cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

34.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára:

Poľ Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov z oblasti produkčných, dôchodkových a kapitálových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví. Na základe špecifikácie vybraných položiek hrubého obratu bude možné vykonať prepočty poľnohospodárskej produkcie. Na základe zisťovania sa budú môcť analyzovať aj informácie o zamestnancoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet makroekonomických ukazovateľov a pre potreby analýz.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výrobkové členenie ukazovateľa hrubého obratu (výrobky rastlinnej a živočíšnej výroby), hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

35.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o výlove rýb

Značka štatistického formulára:

Ryb 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výlove (výrobe) rýb na konzumné účely, na sledovanie zásobovania obyvateľstva, na výpočet spotreby na obyvateľa, časové rady, pre potreby medzinárodných ročeniek a rozborov SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hmotnosť vylovených trhových rýb a rýb na samozásobenie a počet, resp. hmotnosť násadových rýb (ikier, plôdikov a ostatných rýb) na zarybnenie revírov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

36.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o reprivatizácii lesov

Značka štatistického formulára:

Les 4-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o postupe reprivatizácie lesov v SR, o zmenách vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom a o spôsobe ich ďalšieho obhospodarovania. Údaje sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: žiadosti o vrátenie vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom podľa vlastníckych foriem, spôsob obhospodarovania lesov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

37.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o spotrebe palív a energie, doprave, množstve odpadov a o výkonoch v lesnom hospodárstve. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: štruktúra lesnej pôdy v užívaní podľa druhu vlastníctva, zásoby a úžitkovosť dreva, zber sadeníc, zalesňovanie a ťažba dreva podľa drevín, náhodná ťažba, lesné škôlky, ochrana a ošetrovanie lesných kultúr, aplikácia ochranných látok a požiare na lesnej pôde, vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále – platené a prijaté, aktíva a pasíva, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, zásoby palív a spotreba palív a energie, cestná neverejná doprava a preprava nebezpečného tovaru.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

38.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov

Značka štatistického formulára:

Les 6-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o celkovej rozlohe lesov, o poškodení lesov a ich ochrane v SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: rozloha lesnej a porastovej pôdy, zastúpenie ihličnatých a listnatých drevín, poškodenie stromov imisiami, stupne defoliácie asimilačných orgánov drevín, ochranné látky v lesnom hospodárstve, výskyt požiarov a ich následky.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

39.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony a pôda v lesnom hospodárstve, základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody), špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (úroky – vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy – rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zamestnanci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

40.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať štatistické informácie pre systém národných účtov. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie úrovne hospodárenia závodných jednotiek, na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

41.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií

Značka štatistického formulára:

Vod Z 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe podnikov vodární a kanalizácií. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vodovody a kanalizačná sieť, kalové hospodárstvo a hmotný investičný majetok podnikov vodární a kanalizácií.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

42.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe obecného úradu

Značka štatistického formulára:

Vod 1a-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe obcí SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vodovodov, dĺžka a kapacita vodovodnej siete, dĺžka kanalizácie, množstvo vypúšťaných vôd do kanalizačnej siete, počet čistiarní odpadových vôd v obciach.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

43.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel

Značka štatistického formulára:

Vod Z 2-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov a vodných diel v správe podnikov povodí. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka a úprava vodných tokov, plocha územia ohrozeného povodňami, vodné diela, dodávky povrchovej vody, odbery podzemnej vody, hmotný investičný majetok podnikov povodí.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

44.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v priemysle

Značka štatistického formulára:

Priem P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie za odvetvie priemyslu o finančnom hospodárení, zamestnancoch a mzdách, spotrebe palív a elektriny, doprave, o pracoviskách výskumu a vývoja, o množstve odpadov podľa druhu, spôsobe nakladania s odpadmi, o výške nákladov vznikajúcich pri nakladaní s odpadmi. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o počte zamestnancov, robotníkov, ich pracovných režimoch a využití pracovného času, priemerný evidenčný počet zamestnancov, robotníkov, mzdy, vybrané ukazovatele v priemysle, vybrané vodohospodárske ukazovatele, vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále – platené a prijaté, aktíva a pasíva, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné, náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, zásoby palív a spotreba palív a energie, cestná neverejná doprava a preprava nebezpečného tovaru.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

45.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie v priemysle

Značka štatistického formulára:

Priem P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody), špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (úroky – vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy – rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zamestnanci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

46.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky v priemysle

Značka štatistického formulára:

Priem Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných, kapitálových a dôchodkových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví. Na základe výsledkov zisťovania sa budú môcť analyzovať aj údaje o zamestnancoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

47.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Stav P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie za odvetvie stavebníctva o finančnom hospodárení, o zamestnancoch a mzdách, spotrebe palív a elektriny, doprave, o pracoviskách výskumu a vývoja, o množstve odpadov podľa druhu, spôsobe nakladania s odpadmi, o výške nákladov vznikajúcich pri nakladaní s odpadmi. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavebná produkcia, stavebná produkcia vykonaná podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, zamestnanci a robotníci na stavebných prácach, mzdové prostriedky, odpracované dni a hodiny robotníkmi na stavebných prácach, vybrané stavebné profesie robotníkov na stavebných prácach, výstavba bytov, stavebné stroje, spotreba vybraných výrobkov na stavebnú produkciu, štruktúra stavebnej produkcie podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku na novej výstavbe, rekonštrukciách a modernizáciách podľa odborov JKSO, štruktúra stavebnej produkcie vykonanej vlastnými zamestnancami podľa Klasifikácie produkcie, vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, aktíva a pasíva, zahraničná kapitálová účasť, finančný leasing, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, zásoby palív a spotreba palív a energie, cestná automobilová doprava, cestná neverejná doprava, preprava nebezpečného tovaru, náklady na ochranu životného prostredia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

48.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Stav P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavebná produkcia, stavebná produkcia vykonaná podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, zamestnanci a robotníci na stavebných prácach a ich mzdové prostriedky, základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody), špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (úroky – vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy – rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zamestnanci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

49.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Stav Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných, dôchodkových a kapitálových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov zisťovania sa budú môcť analyzovať aj údaje o stavebnej výrobe, zamestnancoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavebná výroba, robotníci na stavebných prácach, hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

50.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára:

VTS P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch, vybraných ukazovateľoch aktív a pasív, o spotrebe vybraných druhov palív a energie, o cestnej automobilovej a neverejnej doprave, o množstve odpadov podľa druhu, spôsobe nakladania s odpadmi a o výške nákladov vznikajúcich pri nakladaní s odpadmi. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a na syntézu národných účtov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vybrané trhové služby, vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále – platené a prijaté, aktíva a pasíva, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, spotreba palív a energie, cestná automobilová a neverejná doprava a náklady na ochranu životného prostredia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.

51.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára:

VTS P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vybrané trhové služby, základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody), špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané ukazovatele aktív a pasív, finančné ukazovatele (úroky – vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy – rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zamestnanci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

52.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára:

VTS Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných, dôchodkových a kapitálových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví. Výsledky zisťovania sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.

53.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Značka štatistického formulára:

OPU P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o sieti maloobchodu, sieti pohostinstva (verejného stravovania), vybraných finančných ukazovateľoch, vybraných ukazovateľoch aktív a pasív, cestnej automobilovej a neverejnej doprave a údaje o spotrebe vybraných druhov palív a energie a o odpadoch. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky a na syntézu národných účtov.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť maloobchodu, sieť pohostinstva (verejného stravovania), vybrané finančné ukazovatele (produkcia, tržby, ostatné výnosy, náklady, pridaná hodnota), hospodársky výsledok, dôchodky, sociálne náklady, dividendy – rozdeľované a prijaté, árenda, dane z kapitálu, daň z pridanej hodnoty, pokuty a penále – platené a prijaté, aktíva a pasíva, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, spotreba palív a energie, cestná automobilová a neverejná doprava a náklady na ochranu životného prostredia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

54.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Značka štatistického formulára:

OPU P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť maloobchodu, sieť pohostinstva (verejné stravovanie), štruktúra maloobchodného obratu a tržieb za vlastné výrobky, základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody), špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané ukazovatele aktív a pasív, finančné ukazovatele (úroky – vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy – rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zamestnanci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

55.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Značka štatistického formulára:

OPU Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných, dôchodkových a kapitálových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví, a údaje o sieti maloobchodu a pohostinstva za závodné jednotky neobchodných podnikov. Údaje sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť maloobchodu, sieť pohostinstva (verejného stravovania), členenie ukazovateľov obchodných činností veľkoobchodu, členenie ukazovateľov obchodných činností maloobchodu, hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

56.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz za súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri poskytujúcich ubytovacie služby

Značka štatistického formulára:

CR P 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kapacitách a výkonoch ubytovacích zariadení. Výsledky zisťovania budú podkladom na výpočet jednodňových návštevníkov. Údaje sa využijú pre vnútornú ekonomiku a na medzinárodné porovnávanie. Na základe výsledkov bude možné analyzovať údaje o zamestnancoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b)

Vecná (obsahová ) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštevníkov a prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v členení podľa typu ubytovacích zariadení, ukazovatele charakterizujúce kapacitu ubytovacích zariadení, tržby za ubytovanie návštevníkov, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a informácie za ostatné poskytované služby.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.

57.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií a cestovných dopravcov a o iných turistických službách

Značka štatistického formulára:

CR P 6-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o účastníkoch a tržbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová ) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pricestovania zahraničných návštevníkov a vycestovania slovenských občanov do zahraničia, tržby z aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu (tržby z turistických a pobytových zájazdov, tržby z predaja cestovných lístkov, leteniek a iné tržby), informácie za ostatné poskytované služby, evidenčný počet zamestnancov a údaje o mzdách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.

58.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri

Značka štatistického formulára:

Súkr 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančných ukazovateľoch, o sieti maloobchodu a pohostinstva a o špecifikácii príjmov. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová ) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjmy, daň z pridanej hodnoty, výdavky na nákup investičného majetku, výdavky na nákup materiálu, energie a služieb, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy, zásoby, údaje o sieti maloobchodu (počet jednotiek, predajná plocha, skladová plocha) a pohostinstva (počet odbytových stredísk, počet miest pri stoloch, odbytová plocha), špecifikácia príjmov v obchode, za predaj tovaru, pohostinstvo, vlastné výrobky a za predaj vo veľkoobchode, sprostredkovateľská provízia a špecifikácia príjmov za vybrané trhové služby.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

59.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o doprave, o finančných ukazovateľoch, o odpade a o energetike.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zahraničná kapitálová účasť, finančný leasing, hmotné a nehmotné investície, odpady podľa druhu, náklady na odpady, zásoby palív a spotreba palív a energie, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, doručovateľské služby nevykonávané štátnou poštou, ochrana životného prostredia –finančné ukazovatele. Cestná automobilová doprava – nákladné automobily zatriedené podľa druhov a užitočnej hmotnosti k 31.12. 1998 (počet, užitočná hmotnosť).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

60.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 6-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o preprave tovaru, osôb a o zamestnancoch v doprave, ako aj ukazovatele o kombinovanej doprave.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nákladná doprava všetkých druhov dopráv (v tonách) spolu podľa 25 tovarových skupín, z toho dovoz, vývoz, preprava tovaru tranzitom, výkony a tržby spolu bez dane z pridanej hodnoty za prepravu tovaru, preprava osôb podľa cestovného, cestná osobná doprava vykonávaná autobusmi a osobnými automobilmi. Mestská hromadná doprava – počet prepravených osôb, miestové kilometre, počet vozidiel. Cestná verejná a neverejná doprava – nákladná doprava v členení vnútroštátna, medzinárodná, najazdené kilometre, spotreba pohonných látok. Preprava nebezpečného tovaru. Zamestnanci v doprave, z toho ženy, zamestnanci v poproduktívnom veku, zamestnanci so ZPS a ŤZP. Kombinovaná doprava – železničná, cestná – železničná, vnútrozemská vodná doprava, cestná – vodná, námorná doprava, doprava uskutočnená cestnými prostriedkami, výmennými nadstavbami, veľkými kontajnermi. Všetky dopravné prostriedky sú triedené na naložené, v tom počet, tis. ton, mil. tkm, a prázdne (počet). Medzinárodná preprava osôb a tovaru podľa krajín určenia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

61.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v železničnej doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 7-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o vozovom parku železnice, o železničnej sieti a o prevádzkových ukazovateľoch železničnej dopravy.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: lokomotívy, motorové vozne – počet a výkonnosť. Nákladné vozne, osobné vozne, batožinové vozne – počet a užitočná hmotnosť. Pracovný park nákladných vozňov vlastných, ako aj cudzích. Železničné trate – stavebná dĺžka tratí, v tom normálneho rozchodu, úzkorozchodných, širokorozchodných, s bezstykovou koľajnicou. Prevádzkové ukazovatele železničnej dopravy – vlakové kilometre nákladnej a osobnej dopravy, hrubé vozebné kilometre nákladnej a osobnej dopravy. Medzinárodná preprava osôb – osoby, osobokilometre. Nakládka tovaru podľa tovarových skupín v tonách a vo vozových jednotkách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

62.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v lodnej doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 8-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné údaje o plavidlách v lodnej doprave a o medzinárodnej nákladnej doprave po Dunaji.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: plavidlá podľa registrovanej tonáže – lode, člny, remorkéry v členení prírastky, úbytky, stav k 31. 12. 1998. Plavidlá podľa veku – lode, člny, remorkéry v členení podľa roku výroby (počet, registrovaná tonáž, výkon v kW). Plavidlá podľa výkonu – remorkéry, lode v členení podľa veľkosti výkonu. Preprava tovarov cez nemecko-holandskú hranicu. Nákladná preprava po Dunaji – vývoz a dovoz v tis. ton a v tis. tkm podľa krajín. Výkonové ukazovatele za prístavy, vývoz a dovoz tovaru podľa krajín určenia. Osobná doprava – vnútroštátna, medzinárodná, počet liniek.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

63.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 9-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o leteckom parku a o výkonoch leteckej dopravy.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: letecký park – prírastok, úbytok, stav lietadiel k 31. 12. 1998. Výkonové ukazovatele leteckej dopravy, produktívne lety, činnosť na zvláštne účely, činnosť pre poľnohospodárstvo, tržby nákladnej a osobnej dopravy. Ostatná letecká činnosť – lety. Výkony letiska – pohyby lietadiel, odbavené osoby, odbavený náklad.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

64.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 10-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele potrubnej dopravy – preprava ropy, preprava zemného plynu v členení zásoby, stav k 1. 1., predaj, dovoz, vývoz, straty, zásoby, stav k 31. 12., prepravený objem spolu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

65.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o sieti diaľnic

Značka štatistického formulára:

Dop P 11-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o sieti diaľnic.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka diaľnic – druh krytu, križovatky, odpočívadlá, plocha odpočívadiel. Stav mostov a tunelov k 31. 12. 1998 v km a bm.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

66.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz malej organizácie v doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 12-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dopravné ukazovatele (nákladná a osobná doprava v členení podľa prepravy tovaru a osôb, výkonov, najazdených kilometrov, spotreby pohonných látok, zásielok prepravených linkami osobnej dopravy, tržby za nákladnú a osobnú dopravu, zamestnanci v doprave), dopravné prostriedky (nákladné automobily zatriedené podľa druhov a užitočnej hmotnosti, osobné automobily, autobusy), základné ukazovatele (výnosy, náklady, manká a škody), špecifikácia tržieb, finančný leasing, zahraničná kapitálová účasť, vybrané aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (úroky – vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy – rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zamestnanci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

67.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky v doprave

Značka štatistického formulára:

Dop Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných, dôchodkových a kapitálových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví. Údaje sa využijú na analytické účely štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

68.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz v pošte a v telekomunikáciách

Značka štatistického formulára:

PaT P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, spotrebe palív a energie, doručovateľskej neštátnej službe, o poštovej a telekomunikačnej prevádzke, množstve odpadov podľa druhu a spôsobu nakladania s odpadmi, automobilovej doprave. Informácie sa využijú na analytické práce štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zahraničná kapitálová účasť, finančný leasing, spotreba palív a energie, informácie o existencii pracoviska výskumu a vývoja, cestná automobilová doprava, cestná neverejná doprava, náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, odpady (nebezpečné, zvláštne a ostatné), vybrané finančné ukazovatele, obstarané hmotné investície bez pozemkov, obstarané nehmotné investície, ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele, vybrané ukazovatele poštovej prevádzky, vybrané ukazovatele telekomunikačnej prevádzky, vybrané ukazovatele rádiokomunikačnej prevádzky, doručovateľské služby nevykonávané štátnou poštou.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

69.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz závodnej jednotky v pošte a v telekomunikáciách

Značka štatistického formulára:

PaT Z 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných, dôchodkových a kapitálových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví, a o špecifických údajoch za poštovú a telekomunikačnú prevádzku. Na základe výsledkov sa budú analyzovať údaje o zamestnancoch a o mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, nepriame dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

70.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní

Značka štatistického formulára:

Kult 7-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o rozhlasovom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o rozhlasovom vysielaní podľa typu programu: o programoch spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, zábavných vysielaní a o zahraničných a národnostných vysielaniach v jednotlivých jazykoch. Výdavky na rozhlasové vysielanie.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

71.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o televíznom vysielaní

Značka štatistického formulára:

Kult 8-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o televíznom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o televíznom vysielaní podľa typu a pôvodu programu: o programoch spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, umeleckých a zábavných a o národnostných vysielaniach v jednotlivých jazykoch. Výdavky na televízne vysielanie.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

72.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

Značka štatistického formulára:

Nem Úr 1-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz podľa okresov, odborových zväzov, Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, sektorov a rezortov pre koncepčné riadenie sociálnej politiky v oblasti nemocenského poistenia na úrovni ústredných orgánov republiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz, pracovná úrazovosť mladistvých, náhrady a regresy, závodná lekárska starostlivosť.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná a ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 7. 1998 a do 12. 1. 1999.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

73.

Názov zisťovania:

Polročný výkaz o výdavkoch na sociálnu starostlivosť

Značka štatistického formulára:

Soc 4-02

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výdavkoch na jednotlivé formy sociálnej starostlivosti pre potreby štatistiky sociálneho zabezpečenia a sociálnej štatistiky.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky na jednotlivé druhy služieb a dávok sociálnej starostlivosti v požadovanej štruktúre.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú krajské úrady podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 9. 8. 1998 a do 9. 2. 1999.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

74.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o zariadeniach sociálnej starostlivosti

Značka štatistického formulára:

Soc 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte, kapacite a obyvateľoch zariadení, o územnej vybavenosti podľa jednotlivých druhov zariadení a o výdavkoch zariadení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v štatistickej ročenke a v ďalších publikáciách.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení, miest a obyvateľov, využívanie zariadení podľa územných celkov, druh a typ zariadení a výdavky zariadenia.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

75.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz zdravotnej poisťovne

Značka štatistického formulára:

Zdp 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o zdravotných poisťovniach. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe národných účtov a na analytické a publikačné účely ŠÚ SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, finančné ukazovatele), hrubé investície, zdravotné poistné (od zamestnancov a zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Národného úradu práce), osobné náklady a zamestnanci, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantná, stomatologická, liečivá, zdravotnícke pomôcky, nemocničná starostlivosť, kúpeľná starostlivosť, liečenie v zahraničí, úhrady nad rámec Liečebného poriadku).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má zdravotná poisťovňa podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

76.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz Národného úradu práce

Značka štatistického formulára:

NÚP 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o Národnom úrade práce. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe národných účtov a na účely Štatistického úradu SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, finančné ukazovatele), hrubé investície, príspevky podľa sektorového členenia (od zamestnancov a zamestnávateľov, príjmy od samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb, nerezidentov), osobné náklady, úhrady Národného úradu práce (výdavky na pasívnu a aktívnu politiku zamestnanosti, odvody na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie za uchádzačov o zamestnanie poberajúcich podporu v nezamestnanosti).

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Národný úrad práce podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

77.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz Sociálnej poisťovne

Značka štatistického formulára:

Socp 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o Sociálnej poisťovni. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave národných účtov a na analytické účely Štatistického úradu SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, finančné ukazovatele), hrubé investície, štruktúra príjmov z nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia podľa sektorového členenia (od zamestnancov a zamestnávateľov, spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Národného úradu práce), úhrady Sociálnej poisťovne, osobné náklady a zamestnanci.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Sociálna poisťovňa podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

78.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz rozpočtových organizácií

Značka štatistického formulára:

NSRO 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch rozpočtových organizácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a štruktúra medzispotreby podľa Klasifikácie produkcie, štruktúra príjmov z činností, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, hrubé investície a odmeny zamestnancov.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

79.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz príspevkových organizácií

Značka štatistického formulára:

NSPO 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch príspevkových organizácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, hrubé investície, počet a odmeny zamestnancov, dane.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

80.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz nezárobkových organizácií

Značka štatistického formulára:

NSNO 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch neziskových organizácií.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby podľa Klasifikácie produkcie, štruktúra tržieb a obchodnej marže, základné finančné ukazovatele, hrubé investície a odmeny zamestnancov, pracovníci, dane.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

81.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív

Značka štatistického formulára:

Energ P 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba – výroba palív, dodávateľské zásoby, dovoz, vývoz, čerpanie a doplnenie štátnych hmotných rezerv, predaj palív odberateľom vo fyzikálnych jednotkách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 26. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

82.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o energetických procesoch zušľachťovania palív

Značka štatistického formulára:

Energ P 2-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o procesoch zušľachťovania palív (t. j. o výrobe koksu, brikiet, generátorového plynu, kvapalných palív) ako podklad na bilanciu procesu zušľachťovania palív a následne na energetickú bilanciu SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vsádzané palivo, prevádzková spotreba palív a energie, využité produkty energetického procesu vo fyzikálnych jednotkách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 26. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

83.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív a energie na výrobu vybraných výrobkov

Značka štatistického formulára:

Energ P 3-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o spotrebe palív, tepla a elektriny na výrobu vybraných výrobkov. Výsledky zisťovania sa využijú ako informácia o energetickej náročnosti výroby vybraných výrobkov a následne ako podklad na energetickú bilanciu SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotreba palív (podľa jednotlivých druhov), tepla a energie na výrobu vybraných výrobkov vo fyzikálnych jednotkách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 26. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

84.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz o výrobe elektrickej a tepelnej energie

Značka štatistického formulára:

Energ P 4-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe elektrickej a tepelnej energie, o počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov, informácie o vlastných nákladoch na výrobu elektrickej a tepelnej energie ako podklad na zabezpečenie bilancie elektrickej a tepelnej energie a následne energetickej bilancie SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele výroby elektrickej a tepelnej energie vo fyzikálnych jednotkách, spotreby palív na výrobu elektrickej a tepelnej energie podľa druhov, dovozu, vývozu, strát a vlastnej spotreby pri výrobe elektrickej a tepelnej energie.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 26. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

85.

Názov zisťovania:

Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami

Značka štatistického formulára:

Energ P 5-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o predaji a zásobách tuhých palív v maloobchodnej sieti a ako podklad na energetickú bilanciu SR.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele predaja a zásob základných druhov tuhých palív vo fyzikálnych jednotkách.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 26. 2. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

86.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o stave informatizácie štátnych orgánov

Značka štatistického formulára:

ŠIS 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vybavenosti a využívaní informačných technológií v štátnych orgánoch a organizáciách pre potreby ďalšieho rozvoja štátneho informačného systému.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybavenosť výpočtovou technikou, technické prostriedky komunikácie, programové vybavenie, subjekty komunikácie, používané dátové siete, programové vybavenie na elektronickú komunikáciu, riešené projekty informatizácie, pripravované projekty informatizácie, organizačné zabezpečenie informatizácie, podriadené organizácie zaoberajúce sa informatikou a finančné prostriedky vynaložené na informatizáciu.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

87.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o informačných systémoch štátneho informačného systému

Značka štatistického formulára:

ŠIS 2-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzkovaných informačných systémoch, ktoré sú časťou štátneho informačného systému, pre potreby ďalšieho rozvoja štátneho informačného systému.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o informačnom systéme, technické údaje, prístup k informáciám, integračné nástroje, prevádzkovatelia informačného systému.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. 3. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

88.

Názov zisťovania:

Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky

Značka štatistického formulára:

MOŠ – MIS 1-01

a)

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o aktualizácii a doplnení údajov o mestskej a obecnej štatistike v regionálnom štatistickom informačnom systéme. Výsledky zisťovania o občiansko-technickej vybavenosti sídiel sa využijú ako základné charakteristiky o sídelných jednotkách a regiónoch na ekonometrické a informačno-publikačné účely.

b)

Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výber dopĺňajúcich ukazovateľov z oblasti bytového fondu, ubytovacích služieb, obchodu, športu, kultúry a sociálnej činnosti obce, mesta a mestskej časti.

c)

Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a Štatistický úrad SR jej zaslal príslušný štatistický formulár.

d)

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e)

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

Příloha 05