Zákon č. 8/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 366/1992 Zb. o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora)

Čiastka 2/1996
Platnosť od 06.01.1996
Účinnosť od 06.01.1996

OBSAH

8

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 20. decembra 1995,

ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 366/1992 Zb. o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zrušuje sa zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 366/1992 Zb. o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora).


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.