Oznámenie č. 237/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Vyhlásení o vzájomnosti zo strany Luxemburska vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí súdov v občianskych a obchodných veciach

Čiastka 100/1999
Platnosť od 21.09.1999

237

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. júla 1999 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov Vyhlásenie o vzájomnosti zo strany Luxemburska na účely aplikácie ustanovenia § 64 písm. e) cit. zákona vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí súdov v občianskych a obchodných veciach.

Do textu vyhlásenia možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.