Oznámenie č. 331/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o doplnení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru

Čiastka 117/2009
Platnosť od 20.08.2009
Redakčná poznámka

Dohovor pre Dominikánsku republiku nadobudol platnosť 30. augusta 2009.

331

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Dominikánska republika s platnosťou od 30. augusta 2009 určila orgány podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.).

Doplnenie Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 456/2006 Z. z., oznámenie č. 314/2007 Z. z., oznámenie č. 501/2007 Z. z., oznámenie č. 252/2008 Z. z. a oznámenie č. 16/2009 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.

K oznámeniu č. 331/2009 Z. z.

DOPLNENIE

Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) v znení neskorších zmien a doplnkov

Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámení č. 456/2006 Z. z., č. 314/2007 Z. z., č. 501/2007 Z. z., č. 252/2008 Z. z. a č. 16/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

„Dominikánska republika

Oddelenie legalizácie konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vzťahov Dominikánskej republiky“.