Oznámenie č. 506/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach u generálneho tajomníka Rady Európy

Čiastka 193/2006
Platnosť od 09.09.2006
Redakčná poznámka

Vyhlásenie SR k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach nadobudlo platnosť 28. júla 2006.

506

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júla 2006 bolo u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložené Vyhlásenie Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (oznámenie č. 550/1992 Zb.), ktoré nadobudlo platnosť 28. júla 2006.

VYHLÁSENIE

Slovenskej republiky

k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach

Článok 15 ods. 6

Žiadosti podľa článku 11 sa zasielajú Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.

Žiadosti podľa článku 13 ods. 1 a oznámenia podľa článku 21 ods. 1 sa zasielajú Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

Týmto vyhlásením sa nahrádza vyhlásenie Slovenskej republiky k článku 15 ods. 6 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach zo 4. mája 2000 (oznámenie č. 313/2000 Z. z.).