Oznámenie č. 254/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Platnosť od 18.09.2018

254

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 13. decembra 2017 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 148/2014 Z. z., oznámenie č. 408/2014 Z. z., oznámenie č. 165/2016 Z. z., oznámenie č. 175/2016 Z. z., oznámenie č. 238/2016 Z. z., oznámenie č. 5/2017 Z. z., oznámenie č. 201/2017 Z. z. a oznámenie č. 208/2017 Z. z.).

Zmeny nadobudli platnosť 1. apríla 2018. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2018.


ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)

Článok 1

Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:

V pravidle 51 odsek 1 znie:

(1) Udržiavací poplatok za európsku patentovú prihlášku na nasledujúci rok je splatný v posledný deň mesiaca, v ktorom sa nachádza deň zhodný s dňom a mesiacom podania európskej patentovej prihlášky. Udržiavací poplatok za tretí rok je riadne zaplatený, ak je zaplatený najskôr šesť mesiacov pred jeho splatnosťou. Všetky ostatné udržiavacie poplatky sú riadne zaplatené, ak sú zaplatené najskôr tri mesiace pred ich splatnosťou.“.

Článok 2

Zmeny pravidla 51 ods. 1 EPD podľa článku 1 tohto rozhodnutia nadobudnú platnosť 1. apríla 2018.

Článok 3

Pravidlo 51 ods. 1 EPD v znení článku 1 tohto rozhodnutia sa vzťahuje na každú žiadosť, za ktorú bol udržiavací poplatok zaplatený 1. apríla 2018 alebo po tomto dni.

V Mníchove 13. decembra 2017

IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION
of 5 October 1973

as amended by decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation
of 13 December 2017

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

Rule 51, paragraph 1, shall read as follows:

"(1) A renewal fee for the European patent application in respect of the coming year shall be due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the European patent application. The renewal fee in respect of the third year may not be validly paid more than six months before it falls due. All other renewal fees may not be validly paid more than three months before they fall due.".

Article 2

Rule 51, paragraph 1, EPC as amended by Article 1 of this decision shall enter into force on 1 April 2018.

Article 3

Rule 51, paragraph 1, EPC as amended by Article 1 of this decision shall apply to any application for which the renewal fee is paid on or after 1 April 2018.

Done at Munich, 13 December 2017