Oznámenie č. 348/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní vyhlásenia o vzájomnosti zo strany provincie Britská Kolumbia v Kanade

Čiastka 152/2003
Platnosť od 13.08.2003

348

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. júna 2003 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásenie o vzájomnosti zo strany provincie Britská Kolumbia v Kanade na účely aplikácie ustanovenia § 64 písm. e) zákona vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí súdov o výživnom, ako aj na účely aplikácie § 50 citovaného zákona v konaniach o určenie výživného súdom.

Do textu vyhlásenia možno nazrieť na odbore medzinárodného práva súkromného a procesného Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.