Zákon č. 48/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov

Čiastka 19/1996
Platnosť od 27.02.1996
Účinnosť od 27.02.1996

48

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb. a zákona č. 264/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Vo všetkých ustanoveniach zákona sa slová „Československá socialistická republika“ nahrádzajú slovami „Slovenská republika“ v príslušnom gramatickom tvare a slovo „československý“ sa nahrádza slovom „slovenský“ v príslušnom gramatickom tvare.

2. V § 2 sa na konci textu vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „alebo zákon vydaný na vykonanie medzinárodnej zmluvy.“.

3. V § 37 ods. 3 sa slová „Československá organizácia“ nahrádzajú slovami „Slovenská právnická osoba“.

4. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:

㤠41a

Na osvojenie dieťaťa, ktoré je slovenským občanom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, je príslušný len slovenský súd.“.

5. V § 64 písm. e) sa na konci textu vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „alebo ak slovenská právnická osoba dohodla príslušnosť cudzozemského súdu podľa § 37 ods. 3 tohto zákona.“.

6. V § 67 ods. 1 znie:

(1) Právoplatné cudzie rozhodnutia vo veciach manželských a vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) otcovstva, ak aspoň jeden z účastníkov konania je slovenský občan a právoplatné cudzie rozhodnutia vo veciach osvojenia dieťaťa, ktoré je slovenským občanom, sa v Slovenskej republike uznávajú, ak tomu nebránia ustanovenia § 63 a § 64 písm. b), c), d), len na základe osobitného rozhodnutia.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 158/1969 Zb., zákonom č. 234/1992 Zb., zákonom č. 264/1992 Zb. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.