Oznámenie č. 297/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o konečnom riešení otvorených otázok týkajúcich sa nehnuteľností

Čiastka 124/2001
Platnosť od 27.07.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 7 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 29. júna 2001.

297

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júna 2001 bola v Berlíne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o konečnom riešení otvorených otázok týkajúcich sa nehnuteľností.

V súlade s článkom 7 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 29. júna 2001.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.