Oznámenie č. 298/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o odovzdávaní a prijímaní vlastných štátnych občanov

Čiastka 122/1997
Platnosť od 12.11.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene diplomatických nót, t. j. 13. marca 1996, na základe článku 7 ods. 1.

298

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. apríla 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o odovzdávaní a prijímaní vlastných štátnych občanov.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene diplomatických nót, t. j. 13. marca 1996, na základe článku 7 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky
o odovzdávaní a prijímaní vlastných štátnych občanov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

v záujme prijatia vyvážených pravidiel postupu pri odovzdávaní a prijímaní občanov Slovenskej republiky a občanov Chorvátskej republiky, ktorých vstup na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo pobyt na území štátu druhej zmluvnej strany je protiprávny,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Príslušné orgány štátov zmluvných strán prevezmú bez osobitných formalít občana vlastného štátu, ktorý sa protiprávne zdržiava na území štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Prevzatie občana podľa odseku 1 sa uskutoční aj vtedy, ak nevlastní cestovný doklad alebo doklad totožnosti, ale je možné inak dokázať, že má občianstvo štátu druhej zmluvnej strany.

(3) Úmysel odovzdať osobu podľa tejto dohody oznámi príslušný orgán štátu odovzdávajúcej zmluvnej strany písomným upovedomením. Prijímajúca zmluvná strana bezodkladne, najneskôr do siedmich dní, písomne oznámi svoje stanovisko k upovedomeniu.

(4) Odovzdanie osoby sa uskutoční v priebehu 24 hodín od potvrdenia upovedomenia o odovzdaní občana, ak sa príslušné orgány štátu zmluvných strán nedohodnú inak.

(5) Ak sa má odovzdať osoba, ktorá vyžaduje osobitnú starostlivosť so zreteľom na vek, zdravotný stav alebo inú dôležitú príčinu, príslušný orgán štátu odovzdávajúcej zmluvnej strany má povinnosť oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátu prijímajúcej zmluvnej strany.

Článok 2

(1) Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán si do 30 dní od podpísania dohody vymenia vzory dokladov, ktoré potvrdzujú občianstvo štátu zmluvnej strany. Pri ich zmene si vzory bezodkladne vymenia.

(2) Dôkazom občianstva štátu zmluvnej strany sú

a) doklady podľa odseku 1,

b) iné doklady vydané orgánmi štátu druhej zmluvnej strany,

c) výpoveď tretej osoby,

d) vlastná výpoveď občana,

e) iné dôkazy, ktoré v konkrétnom prípade uznajú príslušné orgány štátu prijímajúcej zmluvnej strany.

(3) Zastupiteľské úrady štátov zmluvných strán v prípade potreby bezodkladne vydajú náhradné cestovné doklady občanovi, ktorý má byť odovzdaný.

(4) Príslušné orgány štátov zmluvných strán prijmú bez osobitných formalít späť osobu, o ktorej sa dodatočne zistí, že nebola v čase odovzdania občanom štátu prijímajúcej zmluvnej strany.

Článok 3

Dohovor o právnom postavení utečencov (Ženeva 28. júla 1951) v znení Protokolu týkajúceho sa právneho postavenia utečencov (New York 31. januára 1967), ako aj medzinárodné záväzky vyplývajúce z iných medzinárodných dohôd zostávajú nedotknuté.

Článok 4

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím občana po hranice štátu druhej zmluvnej strany vrátane nákladov za tranzit cez tretie štáty hradí odovzdávajúca zmluvná strana. To sa vzťahuje aj na prípad vrátenia osoby podľa článku 2 ods. 4.

Článok 5

Zmluvné strany zastúpené na slovenskej strane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a na chorvátskej strane Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky určia vo vykonávacom protokole k tejto dohode

a) príslušné orgány na vykonávanie tejto dohody,

b) hraničné priechody určené na odovzdávanie a prijímanie osôb,

c) spôsob úhrady nákladov podľa článku 4 tejto dohody,

d) doklady potrebné pri odovzdávaní a prijímaní občanov.

Článok 6

(1) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek z vážnych dôvodov pozastaviť vykonávanie tejto dohody, a to po predchádzajúcom oznámení druhej zmluvnej strane.

(2) Pozastavenie vykonávania dohody nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o dočasnom pozastavení vykonávania dohody doručené druhej zmluvnej strane.

Článok 7

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť tridsiatym dňom odo dňa, keď sa zmluvné strany diplomatickou cestou vzájomne vyrozumeli, že splnili všetky podmienky dané vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu. Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu písomne diplomatickou cestou vypovedať. V takom prípade dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov od prijatia oznámenia o vypovedaní dohody druhou zmluvnou stranou.

Dané v Bratislave 29. apríla 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a chorvátskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ladislav Pittner v. r.

Za vládu

Chorvátskej republiky:

Ivan Jarnjak v. r.