Oznámenie č. 304/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 3/2000 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou prijímajúceho podmienky a dojednania účasti Slovenskej republiky na akčnom programe Spoločenstva „Mládež“

Čiastka 126/2001
Platnosť od 28.07.2001
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 19. septembra 2000.

304

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. septembra 2000 bolo v Bruseli podpísané Rozhodnutie Asociačnej rady č. 3/2000 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou prijímajúce podmienky a dojednania účasti Slovenskej republiky na akčnom programe Spoločenstva „Mládež“.

Rozhodnutie nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 19. septembra 2000.

ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY Č. 3/2000

MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU

z 19. septembra 2000

prijímajúce podmienky a dojednania účasti Slovenskej republiky na akčnom programe Spoločenstva „Mládež“

Asociačná rada,

zohľadňujúc Dodatkový protokol k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej1) týkajúci sa účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva, najmä jeho články 1 a 2,

keďže

1. podľa článku 1 dodatkového protokolu sa môže Slovenská republika zúčastňovať na rámcových programoch Spoločenstva, špecifických programoch, projektoch alebo na iných akciách v oblasti mládeže,

2. podľa článku 2 dodatkového protokolu o podmienkach a dojednaniach účasti Slovenskej republiky na týchto aktivitách rozhodne Asociačná rada,

3. na základe Rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/98 z 3. marca 1998 medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej2) sa Slovenská republika od 1. apríla 1998 zúčastňovala na programe Mládež pre Európu a vyjadrila želanie zúčastňovať sa na novom programe Mládež,

rozhodla takto:

Článok 1

Slovenská republika sa bude zúčastňovať na akčnom programe Spoločenstva „Mládež“ (ďalej len „program Mládež“) na základe podmienok a dojednaní stanovených v prílohách I a II, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie platí počas trvania programu Mládež, ktorý sa začína 1. januára 2000.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobudne platnosť dňom jeho prijatia Asociačnou radou.

Za Asociačnú radu predseda:

Eduard Kukan v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA I

PODMIENKY A DOJEDNANIA ÚČASTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NA PROGRAME MLÁDEŽ

1. Slovenská republika sa bude zúčastňovať na aktivitách programu Mládež (ďalej len „program Mládež“), ak toto rozhodnutie nestanovuje inak, v súlade s cieľmi, kritériami, postupmi a lehotami definovanými v Rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1031/2000/EC z 13. apríla 2000, ktoré zriaďuje tento program Mládež.1)

2. V súlade s ustanoveniami článku 5 Rozhodnutia č. 1031/2000/EC a s ustanoveniami prijatými Komisiou Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“), ktoré sa týkajú zodpovednosti členských štátov a Komisie pre národné agentúry programu Mládež, Slovenská republika vytvorí vhodnú štruktúru pre koordinované riadenie realizácie aktivít programu Mládež na národnej úrovni a podnikne opatrenia potrebné na zabezpečenie adekvátneho financovania tejto národnej agentúry, ktorá bude na svoje aktivity dostávať programové granty. Slovenská republika podnikne všetky ostatné potrebné kroky na efektívne fungovanie programu Mládež na národnej úrovni.

3. Vzhľadom na to, aby sa Slovenská republika mohla zúčastňovať na programe Mládež, bude každoročne platiť príspevok do všeobecného rozpočtu Európskej únie spôsobmi opísanými v prílohe II.

Ak to bude potrebné z dôvodu rozvoja programu Mládež alebo z dôvodu vývoja absorbčnej kapacity Slovenskej republiky, Asociačný výbor je oprávnený prispôsobiť výšku tohto príspevku, aby bolo možné vyhnúť sa rozpočtovej nevyváženosti pri realizácii programov.

4. Podmienky a dojednania na predkladanie, vyhodnocovanie a výber žiadostí oprávnených inštitúcií, organizácií a jednotlivcov zo Slovenskej republiky budú rovnaké, aké sa uplatňujú pri oprávnených inštitúciách, organizáciách a jednotlivcoch zo Spoločenstva.

Pri vymenúvaní nezávislých expertov podľa príslušných ustanovení Rozhodnutia č. 1031/2000/EC, ktorých úlohou je asistovať Komisii pri hodnotení projektov, môže Komisia vziať do úvahy aj slovenských expertov.

5. Vzhľadom na zabezpečenie charakteru programu Mládež a na to, aby projekty a aktivity mohli získať finančnú podporu Spoločenstva, musia mať najmenej jedného partnera z jedného členského štátu Spoločenstva.

6. Pokiaľ ide o akcie, ktoré majú byť riadené na decentralizovanom základe, ako aj o finančnú podporu aktivít národnej agentúry programu Mládež zriadenej v súlade s bodom 2, finančné prostriedky budú Slovenskej republike pridelené na základe rozpisu jednotlivých položiek ročného rozpočtu programu Mládež, o ktorom sa rozhodne na úrovni Spoločenstva, ako aj o príspevku Slovenskej republiky na daný program. Maximálna suma finančnej podpory na aktivity národnej agentúry programu Mládež neprekročí 50 % rozpočtu na jej pracovný program.

7. Členské štáty Spoločenstva a Slovenská republika podniknú všetko, čo je v ich silách, aby v rámci existujúcich ustanovení podporili voľný pohyb a pobyt mladých ľudí a ďalších oprávnených osôb pohybujúcich sa medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Spoločenstva s cieľom zúčastňovať sa na aktivitách, ktorých sa týka toto rozhodnutie.

8. Aktivity, ktorých sa týka toto rozhodnutie, budú vyňaté z povinností stanovených Slovenskou republikou, ako sú nepriame dane, clá, zákazy a obmedzenia dovozu a vývozu tovarov a služieb, ktoré sa majú používať v rámci týchto aktivít.

9. Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť Komisie a Audítorského dvora Európskych spoločenstiev pri monitorovaní a hodnotení programu Mládež v súlade s článkom 13 Rozhodnutia č. 1031/2000/EC, účasť Slovenskej republiky na tomto programe sa bude sústavne monitorovať na partnerskej báze medzi Komisiou a Slovenskou republikou. Slovenská republika predloží Komisii príslušné správy a bude sa zúčastňovať na ostatných špecifických aktivitách stanovených Spoločenstvom v tomto kontexte.

10. V súlade s finančnými predpismi Spoločenstva zmluvné ustanovenia dohodnuté so subjektmi Slovenskej republiky alebo prostredníctvom subjektov Slovenskej republiky zabezpečia kontroly a audity, ktoré vykoná Komisia a Audítorský dvor Európskych spoločenstiev alebo nimi oprávnené inštitúcie. Pokiaľ ide o finančné audity, môžu sa vykonať s cieľom kontrolovať príjmy a výdavky týchto subjektov, ktoré sa týkajú zmluvných záväzkov voči Spoločenstvu. V duchu spolupráce a spoločného záujmu príslušné orgány Slovenskej republiky poskytnú akúkoľvek primeranú a realizovateľnú pomoc, ktorá môže byť potrebná alebo ktorá môže pomôcť za daných okolností pri výkone týchto kontrol a auditov.

Ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti členských štátov a Komisie pre národné agentúry programu Mládež prijaté Komisiou budú sa týkať vzťahov medzi Slovenskou republikou, Komisiou a slovenskou národnou agentúrou programu Mládež. V prípade nezrovnalostí, nedbanlivosti alebo podvodu, z ktorých bude podozrivá slovenská národná agentúra programu Mládež, budú slovenské orgány zodpovedať za opätovne nezískané finančné prostriedky.

11. Bez toho, aby boli dotknuté postupy, na ktoré sa odvoláva článok 8 Rozhodnutia č. 1031/2000/EC, zástupcovia Slovenskej republiky sa budú zúčastňovať na práci výboru programu Mládež ako pozorovatelia vo veciach, ktoré sa ich týkajú. Tento výbor bude zasadať v neprítomnosti zástupcov Slovenskej republiky pri ostatných bodoch programu, ako aj v čase hlasovania.

12. Jazykom, ktorý sa bude používať pri všetkých druhoch kontaktov s Komisiou, pokiaľ ide o postup pri žiadostiach, o zmluvy, správy, ktoré sa majú predkladať, a o ostatné administratívne dojednania týkajúce sa daných programov, bude jeden z úradných jazykov Spoločenstva.

13. Spoločenstvo a Slovenská republika môžu skončiť aktivity, ktoré vyplývajú z tohto rozhodnutia, kedykoľvek po uplynutí dvanásťmesačnej písomnej výpovede. Projekty a aktivity, ktoré prebiehajú v čase skončenia, budú pokračovať až do ich dokončenia podľa podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

Příloha 02

PRÍLOHA II

FINANČNÝ PRÍSPEVOK SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NA PROGRAM MLÁDEŽ

1. Výška finančného príspevku, ktorý bude platiť Slovenská republika do rozpočtu Európskeho spoločenstva1) za účasť na programe Mládež v roku 2000, bude 1 343 000 EUR.

O príspevku, ktorý bude Slovenská republika platiť v nasledujúcich rokoch na program Mládež, rozhodne Asociačná rada v priebehu roka 2000.

2. Slovenská republika bude hradiť uvedený príspevok čiastočne zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a čiastočne z Národného programu PHARE pre Slovenskú republiku. Požadované prostriedky z fondov programu PHARE sa presunú do Slovenskej republiky podľa samostatného Finančného memoranda, pretože podliehajú samostatnému postupu programu PHARE. Spolu s časťou, ktorá pochádza zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, budú tieto prostriedky tvoriť národný príspevok Slovenskej republiky, z ktorého sa budú poskytovať platby v závislosti od každoročných požiadaviek Komisie týkajúcich sa finančných prostriedkov.

3. Finančné prostriedky programu PHARE sa budú požadovať podľa tohto rozvrhu:

– 926 800 EUR ako príspevok na program Mládež v roku 2000,

– zostávajúca časť príspevku Slovenskej republiky sa bude hradiť zo slovenského štátneho rozpočtu.

4. Finančné predpisy z 21. decembra 1977 týkajúce sa všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev1) budú platiť najmä v prípade riadenia príspevku Slovenskej republiky.

Cestovné náklady a náklady týkajúce sa diét, ktoré vzniknú zástupcom alebo expertom Slovenskej republiky, ktorí sa zúčastňujú na práci výboru ako pozorovatelia podľa bodu 11 prílohy I, alebo na iných zasadnutiach, ktoré súvisia s realizáciou programu Mládež, uhradí Komisia na rovnakom základe a v súlade s postupmi, ktoré platia v súčasnom období pre mimovládnych expertov z členských štátov Európskej únie.

5. Po tom, ako toto rozhodnutie nadobudne platnosť a na začiatku každého nasledujúceho roka pošle Komisia Slovenskej republike výzvu na zaplatenie finančných prostriedkov, ktoré sa rovnajú jej príspevku na program Mládež.

Tento príspevok bude vyjadrený v EUR a uhradený na bankový účet Komisie vedený v EUR.

Slovenská republika bude platiť svoj príspevok v súlade s výzvou na zaplatenie finančných prostriedkov takto:

– do 1. mája časť pochádzajúcu z jej štátneho rozpočtu, ak výzvu na zaplatenie finančných prostriedkov zašle Komisia pred 1. aprílom, alebo najneskôr do jedného mesiaca po zaslaní výzvy týkajúcej sa zaplatenia finančných prostriedkov, ak ju zašle neskôr,

– do 1. mája časť financovanú z programu PHARE, ak boli zodpovedajúce sumy do toho času zaslané do Slovenskej republiky, alebo najneskôr v období do 30 dní po zaslaní týchto finančných prostriedkov do Slovenskej republiky.

Akékoľvek oneskorenie platby príspevku bude mať za následok povinnosť Slovenskej republiky platiť úroky z nesplatenej sumy od dátumu jej splatnosti. Úroková miera zodpovedá sadzbe uplatňovanej Európskou centrálnou bankou v deň splatnosti na operácie uskutočňované v EUR, zvýšenej o 1,5 percentuálnych bodov.

Poznámky pod čiarou

1) OJ (Úradný vestník) L 115, 9. mája 1996, s. 43.

2) OJ (Úradný vestník) L 88, 24. marca 1998, s. 49.

1) OJ (Úradný vestník) L 117, 18. mája 2000, s. 1.

1) OJ (Úradný vestník) L 356, 31. decembra 1977, s. 1. Finančný predpis naposledy upravený predpisom (CE) č. 2779/98 (ÚV L 347, 23. decembra 1998, s. 3).