Oznámenie č. 117/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o Štatúte Komisie na dokončenie vysporiadania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 55/1999
Platnosť od 31.05.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 16. apríla 1999, v súlade s článkom 2.

117

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. apríla 1999 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o Štatúte Komisie na dokončenie vysporiadania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 16. apríla 1999, v súlade s článkom 2.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o Štatúte Komisie na dokončenie vysporiadania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky podľa článku 9 ods. 2 ústavného zákona č. 541/1992 Zb. o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Slovenskú republiku a Českú republiku a jeho prechode na Slovenskú republiku a Českú republiku dohodli sa takto:

Článok 1

Vydáva sa Štatút Komisie na dokončenie vysporiadania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý je uvedený v prílohe k tejto dohode.

Článok 2

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Dané v Prahe 16. apríla 1999 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Ivan Mikloš v. r.

Za vládu
Českej republiky:

Pavel Mertlík v. r.

Příloha 01

Príloha

ŠTATÚT

Komisie na dokončenie vysporiadania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Článok 1

Postavenie Komisie

Komisia na dokončenie vysporiadania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „Komisia“) je spoločným orgánom Slovenskej republiky a Českej republiky zriadeným v súlade s ústavným zákonom č. 541/1992 Zb. na dokončenie vysporiadania nárokov vzniknutých rozdelením majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Článok 2

Zloženie Komisie

(1) Komisia sa skladá zo šiestich zástupcov Slovenskej republiky a šiestich zástupcov Českej republiky.

(2) Zástupcov Slovenskej republiky vrátane predsedu slovenskej časti Komisie, ktorý je členom vlády, vymenuje vláda Slovenskej republiky, zástupcov Českej republiky vrátane predsedu českej časti Komisie, ktorý je členom vlády, vymenuje vláda Českej republiky.

Zasadania Komisie

Článok 3

(1) Zasadania Komisie sa konajú v termínoch, na ktorých sa predsedovia oboch častí Komisie dohodnú, najmenej však raz za dva mesiace.

(2) Ak sa predsedovia oboch častí Komisie nedohodnú inak, konajú sa zasadania Komisie striedavo v Slovenskej republike a v Českej republike.

(3) Funkcia predsedu či člena Komisie je nazastupiteľná. Na zasadanie Komisie môžu byť so súhlasom príslušného predsedu prizvaní experti. Zasadania Komisie sú neverejné. Písomnosti vyhotovené pre jej potreby majú dôvernú povahu, ak sa predsedovia oboch častí nedohodnú inak.

(4) Korešpondencia spojená s činnosťou Komisie sa doručuje predsedom oboch častí, ak sa predsedovia nedohodnú inak.

(5) Rokovacími jazykmi Komisie sú slovenský jazyk a český jazyk.

Článok 4

(1) Komisia rieši otázky podľa článku 1 tohto štatútu na základe písomných návrhov. Písomné návrhy predkladajú predsedovia. Na zasadaní môže byť prerokovaný len taký písomný návrh, ktorý bol druhému predsedovi doručený v lehote najmenej siedmich kalendárnych dní pred dohodnutým termínom zasadania.

(2) Písomný návrh na prerokovanie otázky obsahuje spravidla opis situácie, vecne a právne závažných a doložených skutočností, ktorých sa predkladateľ dovoláva, vymedzenie nároku a návrh riešenia.

(3) Na začiatku každého zasadania Komisie dohodnú predsedovia program. Z každého zasadania Komisie sa vyhotovuje písomný záznam. V zázname sa uvedie priebeh zasadania a stanoviská oboch delegácií k prerokúvaným otázkam. Tento záznam, ktorého návrh vypracuje hostiteľská strana, musí byť podpisom schválený oboma predsedami.

(4) Ak na zasadaní Komisie dosiahli predsedovia obojstranne prijateľné riešenia prerokúvanej otázky, spíše sa o tom protokol, ktorý podpíšu obaja predsedovia. Táto skutočnosť sa uvedie v zázname zo zasadania Komisie.

(5) Protokol uvedený v odseku 4 tohto článku nadobudne platnosť po schválení oboma vládami.

(6) Záznam a protokol sa vyhotovujú v dvoch vyhotoveniach, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

(7) Ak predsedovia oboch častí Komisie nedosiahnu vzájomne uspokojivé riešenie, informujú bezodkladne o tejto skutočnosti svoju vládu.

Článok 5

Zabezpečenie práce Komisie

(1) Náklady spojené s pôsobením národnej časti Komisie vrátane cestovných nákladov a nákladov na pobyt v mieste zasadania uhrádza každá strana samostatne.

(2) Náklady spojené so zasadaním Komisie uhrádza hostiteľská krajina.

(3) Ak sa v priebehu zasadania ukáže potreba spracovania externého posudku a obaja predsedovia sa na tejto potrebe zhodnú, budú náklady vynaložené na takýto posudok hradené oboma stranami rovnakým dielom, ak sa predsedovia nedohodnú inak.