Oznámenie č. 76/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach

Čiastka 17/1990
Platnosť od 14.03.1990
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 52 ods. 2 dňom 13. februára 1990.

76

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 19. januára 1989 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Adene 14. januára 1990.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 52 ods. 2 dňom 13. februára 1990.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach

Československá socialistická republika a Jemenská ľudová demokratická republika,

vedené prianím ďalej rozvíjať vzájomné vzťahy medzi oboma štátmi v súlade so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o priateľstve a spolupráci zo 14. septembra 1981 a

v snahe prehĺbiť a zdokonaliť vzájomné vzťahy oboch štátov aj v oblasti právnych stykov,

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov

Československá socialistická republika
akademika Jána Pješčaka,
generálneho prokurátora Československej socialistickej republiky

a

Jemenská ľudová demokratická republika
Abdul Wasa Ahmed Salama,
ministra spravodlivosti,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli sa takto:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

HLAVA 1
PRÁVNA OCHRANA A PRÁVNA POMOC V OBČIANSKYCH A TRESTNÝCH VECIACH

Článok 1

Právna ochrana

(1) Občania jednej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany rovnakú právnu ochranu v osobných a majetkových veciach ako občania tejto zmluvnej strany.

(2) Občania jednej zmluvnej strany môžu pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany vystupovať, obhajovať svoje práva, podávať žiadosti, návrhy na začatie konania a opravné prostriedky za rovnakých podmienok ako občania tejto zmluvnej strany.

(3) Ustanovenia tejto Zmluvy o občanoch zmluvných strán sa vzťahujú primerane aj na právnické osoby zriadené podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán, ktoré majú sídlo na území tejto zmluvnej strany.

Článok 2

Právna pomoc

(1) Justičné orgány zmluvných strán si poskytujú vo veciach upravených touto Zmluvou navzájom právnu pomoc.

(2) Na účely tejto Zmluvy výraz „občianske veci“ zahŕňa takisto rodinné, pracovné a obchodné veci.

(3) Na účely tejto Zmluvy výraz „justičný orgán“ označuje každý štátny orgán jednej zo zmluvných strán príslušný na prejednanie vecí upravených touto Zmluvou podľa právneho poriadku svojho štátu.

Článok 3

Rozsah právnej pomoci

Zmluvné strany si navzájom poskytujú právnu pomoc vykonávaním jednotlivých úkonov, najmä spisovaním, zasielaním a doručovaním písomností a výsluchom účastníkov, svedkov, obvinených alebo iných osôb, uznávaním a výkonom rozhodnutí a v trestných veciach najmä prevzatím trestného stíhania a vydávaním.

Článok 4

Spôsob styku

(1) Justičné orgány zmluvných strán sa pri vykonávaní tejto Zmluvy navzájom stýkajú prostredníctvom príslušných ústredných orgánov, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje iný spôsob.

(2) Na účely tejto Zmluvy sa ústrednými orgánmi rozumejú:

a) na strane Československej socialistickej republiky:

– Generálna prokuratúra Československej socialistickej republiky,

– Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky,

– Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky;

b) na strane Jemenskej ľudovej demokratickej republiky:

– Ministerstvo spravodlivosti.

(3) Ústredné orgány zmluvných strán používajú pri vzájomnom styku pri vykonávaní tejto Zmluvy svoje úradné jazyky a vždy aj anglický jazyk.

Článok 5

Dožiadanie

(1) Dožiadanie musí obsahovať:

a) označenie dožadujúceho orgánu,

b) označenie dožiadaného orgánu,

c) označenie veci, v ktorej sa o právnu pomoc žiada,

d) mená a priezviská účastníkov, obvinených, obžalovaných, odsúdených, poškodených a prípadne ich zástupcov, miesto ich bydliska alebo pobytu, ich štátne občianstvo a povolanie, v trestných veciach tiež miesto a dátum ich narodenia a mená a priezviská rodičov; u právnických osôb ich názov a sídlo,

e) predmet dožiadania a údaje, ktoré sú potrebné pre vybavenie dožiadania,

f) v trestných veciach opis a zákonné označenie súdne trestného činu a údaje o poškodenom a o výške škody, ak bola činom spôsobená.

(2) Dožiadanie a k nemu pripojené písomnosti sa musia vyhotoviť v úradnom jazyku dožiadanej zmluvnej strany alebo sa musí pripojiť preklad do tohto jazyka alebo do anglického jazyka. Každý preklad spojený s dožiadaním musí overiť na to oprávnený tlmočník alebo diplomatická misia alebo konzulárny úrad jednej zo zmluvných strán.

(3) V dožiadaní sa uvedie dátum jeho vyhotovenia, podpíše ho oprávnená úradná osoba a opatrí sa odtlačkom úradnej pečiatky.

Článok 6

Vybavenie dožiadania

(1) Pri vybavovaní dožiadania postupuje dožiadaný orgán podľa právneho poriadku svojho štátu. Môže však na žiadosť dožadujúceho orgánu vykonať dožiadanie spôsobom v ňom uvedeným, pokiaľ to nie je v rozpore s právnym poriadkom jeho štátu.

(2) Ak dožiadaný orgán nie je príslušný na vybavenie dožiadania, postúpi ho bezodkladne príslušnému orgánu a upovedomí o tom dožadujúci orgán.

(3) Ak adresa uvedená v dožiadaní nie je presná alebo ak osoba, ktorej sa dožiadanie týka, na uvedenej adrese nebýva, urobí dožiadaný orgán opatrenie na zistenie jej správnej adresy.

(4) Dožiadaný orgán oznámi dožadujúcemu orgánu na jeho žiadosť miesto a čas vybavovania dožiadania.

(5) Po vybavení dožiadania vráti dožiadaný orgán na žiadosť spisy dožadujúcemu orgánu. V prípade, že nemožno dožiadaniu vyhovieť, vráti dožiadaný orgán spisy dožadujúcemu orgánu a súčasne oznámi dôvody, pre ktoré nemožno dožiadanie vybaviť.

Článok 7

Doručovanie

Dožiadaný orgán zariadi doručenie písomností podľa právneho poriadku svojho štátu, ak doručovaná písomnosť je spísaná v jazyku dožiadanej zmluvnej strany alebo je k nej pripojený overený preklad do tohto jazyka. Inak dožiadaný orgán doručí písomnosti adresátovi, ak je ochotný prijať ich dobrovoľne.

Článok 8

Doklad o doručení

(1) Doručenie sa preukáže potvrdením podpísaným príjemcom a odtlačkom úradnej pečiatky, dátumom a podpisom doručujúceho orgánu alebo potvrdením vydaným týmto orgánom, ktorým sa preukazuje spôsob, miesto a dátum doručenia. Ak sa doručovaná písomnosť zasiela vo dvoch vyhotoveniach, môže sa jej doručenie potvrdiť na druhom rovnopise.

(2) Doklad o doručení sa zasiela bezodkladne dožadujúcej zmluvnej strane. V prípade, že nemožno doručenie vykonať, dožiadaná zmluvná strana oznámi bezodkladne dožadujúcej zmluvnej strane dôvody, ktoré bránia doručeniu.

Článok 9

Vybavovanie dožiadania diplomatickými misiami alebo konzulárnymi úradmi

Zmluvné strany môžu doručovať písomnosti vlastným občanom a vypočúvať ich tiež prostredníctvom svojich diplomatických misií alebo konzulárnych úradov. V týchto prípadoch sa nesmú použiť donucovacie prostriedky.

Článok 10

Ochrana svedkov a znalcov

(1) Občan, ktorý má pobyt na území jednej zmluvnej strany a ktorý má byť vypočutý pred justičným orgánom druhej zmluvnej strany ako svedok alebo znalec, nie je povinný sa na predvolanie tohto orgánu dostaviť; predvolanie preto nesmie obsahovať hrozbu donútenia pre prípad nedostavenia sa.

(2) Svedok alebo znalec, ktorý má pobyt na území jednej zo zmluvných strán a ktorý sa dostavil na predvolanie na justičný orgán druhej zmluvnej strany, nesmie byť na jej území bez ohľadu na svoje štátne občianstvo trestne stíhaný ani podrobený obmedzeniu osobnej slobody za čin, ktorý spáchal pred prekročením štátnych hraníc dožadujúcej zmluvnej strany, nemožno na ňom za taký čin vykonať trest skôr uložený ani nemôže byť trestne stíhaný v súvislosti s podaním svedectva alebo znaleckého posudku.

(3) Svedok alebo znalec stratí ochranu uvedenú v odseku 2 tohto článku, ak neopustí územie dožadujúcej zmluvnej strany do siedmich dní odo dňa, keď mu justičný orgán, ktorý ho predvolal, oznámil, že jeho prítomnosť nie je ďalej potrebná, alebo ak opustil územie dožadujúcej zmluvnej strany a dobrovoľne sa tam vrátil. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, po ktorú svedok alebo znalec nemohol opustiť územie tejto zmluvnej strany z dôvodov na ňom nezávislých.

(4) Predvolaná osoba má právo na náhradu výdavkov na cestu a pobyt, ako aj ušlého zárobku, a znalec okrem toho aj na znalcovské. V predvolaní sa uvedie, aké náhrady predvolanému patria. Na jeho žiadosť sa mu poskytne preddavok na náhradu výdavkov.

Článok 11

Náklady právnej pomoci

(1) Zmluvné strany nebudú požadovať náhradu nákladov vykonania dožiadania okrem znalcovského a iných výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s vykonaním znaleckých dôkazov.

(2) Vykonanie znaleckého dôkazu možno viazať na podmienku zloženia preddavku.

(3) Dožiadaný orgán oznámi dožadujúcemu orgánu na jeho žiadosť výšku nákladov vzniknutých vybavením dožiadania. V prípade, že dožadujúci orgán vyberie tieto náklady od osoby, ktorá je povinná ich uhradiť, vybraná suma zostane dožadujúcej zmluvnej strane.

Článok 12

Odmietnutie právnej pomoci

Poskytnutie právnej pomoci sa môže odmietnuť, ak sa dožiadaná zmluvná strana domnieva, že vybavenie by mohlo ohroziť jej zvrchovanosť alebo jej bezpečnosť alebo by bolo v rozpore s jej verejným poriadkom.

V trestných veciach sa môže poskytnutie právnej pomoci odmietnuť aj vtedy, ak sa dožiadanie týka činu, ktorý podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany nie je súdne trestný.

Článok 13

Právne informácie

Ústredné orgány zmluvných strán si budú na žiadosť poskytovať informácie o právnych predpisoch, ktoré platia alebo platili na ich území, texty týchto predpisov a informácie o právnej praxi.

Článok 14

Platnosť a dôkazná moc listín

(1) Listiny vydané alebo overené v predpísanej forme a opatrené odtlačkom úradnej pečiatky príslušného štátneho orgánu alebo úradnej osoby (tlmočníka, znalca) jednej zmluvnej strany nevyžadujú na území druhej zmluvnej strany ďalšie overenie. To platí aj pre podpisy na listinách a pre podpisy, ktoré sa overili podľa predpisov jednej zo zmluvných strán.

(2) Listiny, ktoré sa na území jednej zo zmluvných strán považujú za verejné, majú dôkaznú moc verejných listín aj na území druhej zmluvnej strany.

Článok 15

Zisťovanie adries a iných údajov

(1) Ústredné orgány zmluvných strán si na žiadosť poskytnú pomoc pri zisťovaní adries osôb, ktoré sa zdržiavajú na ich území, ak je to potrebné na uplatnenie práv ich občanov.

(2) Ak na justičnom orgáne jednej zmluvnej strany je uplatnený nárok na výživné proti osobe, ktorá sa zdržiava na území druhej zmluvnej strany, poskytne táto zmluvná strana na žiadosť pomoc aj pri zisťovaní zdroja a výšky príjmov tejto osoby.

HLAVA 2
ZASIELANIE DOKLADOV O OSOBNOM STAVE A INÝCH LISTÍN

Článok 16

(1) Zmluvné strany si navzájom zasielajú výpisy z matrík o narodení, o uzavretí manželstva a o úmrtí občanov druhej zmluvnej strany, ako aj oznámenie o všetkých zmenách v týchto matrikách. Tieto výpisy sa zasielajú z úradnej povinnosti ihneď po vykonaní zápisu do matriky.

(2) Na žiadosť jednej zmluvnej strany zašle druhá zmluvná strana výpisy z matrík pre úradnú potrebu.

(3) Výpisy z matrík podľa tohto článku sa zasielajú bezplatne diplomatickou cestou.

Článok 17

Žiadosti občanov zmluvných strán o výpis z matriky alebo odpis inej listiny týkajúcej sa osobného stavu možno zaslať priamo príslušnému matričnému úradu alebo justičnému orgánu druhej zmluvnej strany. Vyžiadané doklady sa žiadateľovi zasielajú prostredníctvom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu štátu, ktorého orgán doklad vydal. Diplomatická misia alebo konzulárny úrad vyberie pri odovzdaní od žiadateľa poplatok za vyhotovenie dokladu.

Článok 18

Zmluvné strany si budú navzájom zasielať spôsobom uvedeným v článku 16 ods. 3 tejto Zmluvy odpisy právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa osobného stavu občanov druhej zmluvnej strany.

HLAVA 3
TROVY KONANIA

Článok 19

Oslobodenie od zloženia žalobnej zábezpeky

Občanom jednej zmluvnej strany, ktorí vystupujú pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany, pokiaľ majú bydlisko alebo pobyt na území jednej zo zmluvných strán, nemožno uložiť, aby zložili žalobnú zábezpeku za trovy konania len z toho dôvodu, že sú cudzinci alebo že na území druhej zmluvnej strany nemajú bydlisko ani prechodný pobyt.

Článok 20

Oslobodenie od poplatkov a preddavkov

Občanom jednej zmluvnej strany sa na území druhej zmluvnej strany poskytuje oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov, iných trov konania a ďalšie výhody týkajúce sa poplatkov za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako občanom tejto zmluvnej strany. To isté platí aj pre ustanovenie bezplatného právneho zástupcu.

Článok 21

(1) Výhody podľa článku 20 tejto Zmluvy sa poskytnú na základe osvedčenia o osobných a majetkových pomeroch žiadateľa. Toto osvedčenie vydáva príslušný orgán zmluvnej strany, na ktorej území má žiadateľ bydlisko alebo pobyt.

(2) Ak žiadateľ nemá bydlisko ani pobyt na území žiadnej zo zmluvných strán, môže osvedčenie vydať aj diplomatická misia alebo konzulárny úrad zmluvnej strany, ktorej je žiadateľ občanom.

(3) Justičný orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti, môže od orgánu, ktorý potvrdenie vydal, žiadať doplnenie údajov alebo potrebné objasnenia.

Článok 22

Ak príslušný justičný orgán priznal výhody uvedené v článku 20 tejto Zmluvy občanovi druhej zmluvnej strany, vzťahujú sa na celé konanie a tiež na konanie o výkone rozhodnutia.

Článok 23

(1) Ak občan jednej zo zmluvných strán mieni podať žiadosť o priznaní výhod uvedených v článku 20 tejto Zmluvy pred justičným orgánom druhej zmluvnej strany, môže tak urobiť tiež na justičnom orgáne príslušnom podľa miesta svojho bydliska alebo pobytu. Tento orgán postúpi žiadosť spolu s osvedčením vydaným podľa článku 21 tejto Zmluvy justičnému orgánu druhej zmluvnej strany.

(2) Žiadosť možno podať súčasne s návrhom na začatie konania.

ČASŤ II

UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTIA

Článok 24

Zmluvné strany uznajú a vykonajú na svojom území tieto rozhodnutia vydané na území druhej zmluvnej strany:

a) rozhodnutia justičných orgánov a nimi schválené zmiery v občianskych veciach;

b) rozhodnutia justičných orgánov v trestných veciach týkajúce sa náhrady škody a iných občianskoprávnych nárokov;

c) rozhodnutia rozhodcovských orgánov včítane zmierov pred nimi uzavretých.

Článok 25

(1) Rozhodnutia justičných orgánov sa uznajú a vykonajú za podmienok, že:

a) rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na ktorej území bolo vydané;

b) uznaniu a výkonu nebráni výlučná právomoc orgánov zmluvnej strany, na ktorej území sa o uznanie a výkon žiada;

c) účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na ktorej území bolo rozhodnutie vydané, včas a riadne predvolaný na účasť na konaní a v prípade procesnej nespôsobilosti bol riadne zastúpený;

d) rozhodnutie nie je v rozpore s rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť, vydaným skôr medzi tými istými účastníkmi v tej istej veci justičným orgánom zmluvnej strany, na ktorej území má byť rozhodnutie uznané alebo vykonané;

e) pred orgánom dožiadanej zmluvnej strany neprebieha konanie medzi tými istými účastníkmi o tej istej veci, ktoré sa začalo ako prvé;

f) rozhodnutie justičného orgánu tretieho štátu, ktoré bolo vydané v tej istej veci medzi tými istými účastníkmi, na území dožiadanej zmluvnej strany nebolo uznané alebo vykonané;

g) zmluvná strana, na ktorej území sa o uznanie alebo výkon žiada, sa domnieva, že uznanie alebo výkon neohrozí jej zvrchovanosť alebo bezpečnosť alebo nebude v rozpore s jej verejným poriadkom.

(2) Predbežne vykonateľné rozhodnutia a predbežné opatrenia sa v dožiadanom štáte uznávajú a vykonávajú, aj keď podliehajú riadnym opravným prostriedkom, ak sa také rozhodnutia môžu v tomto štáte vydať a vykonať.

Článok 26

Rozhodnutia rozhodcovských orgánov sa uznajú a vykonajú za podmienok uvedených v článku 25 tejto Zmluvy, ak:

a) rozhodnutie sa zakladá na písomnej dohode o príslušnosti rozhodcovského orgánu a vydal ho rozhodcovský orgán určený dohodou v medziach svojho oprávnenia ustanoveného dohodou a

b) dohoda o príslušnosti rozhodcovského orgánu je platná podľa právneho poriadku zvoleného účastníkmi, a ak účastníci právny poriadok nezvolili, podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na ktorej území sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať.

Článok 27

O uznaní rozhodnutia a nariadení jeho výkonu rozhoduje justičný orgán zmluvnej strany, na ktorej území sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať.

Článok 28

(1) Návrh na uznanie alebo výkon rozhodnutia možno podať priamo príslušnému justičnému orgánu zmluvnej strany, na ktorej území sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať, alebo justičnému orgánu, ktorý vo veci rozhodol ako orgán prvého stupňa; v tomto prípade sa návrh postúpi justičnému orgánu druhej zmluvnej strany spôsobom uvedeným v článku 4 tejto Zmluvy.

(2) K návrhu sa pripojí:

a) rozhodnutie justičného orgánu alebo overený odpis tohto rozhodnutia s potvrdením o právoplatnosti a vykonateľnosti alebo vykonateľnosti, pokiaľ to nevyplýva zo samotného znenia rozhodnutia;

b) doklad o tom, že účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na ktorej území bolo rozhodnutie vydané, riadne a včas predvolaný na účasť na konaní a v prípade procesnej nespôsobilosti bol riadne zastúpený, pokiaľ to nevyplýva zo samotného znenia rozhodnutia;

c) overený preklad návrhu i písomností uvedených pod písmenami a) a b) tohto odseku do úradného jazyka dožiadanej zmluvnej strany alebo do anglického jazyka.

Článok 29

(1) Justičný orgán, ktorý rozhoduje o návrhu na uznanie alebo výkon rozhodnutia, sa obmedzí na zistenie, či sú splnené podmienky uvedené v článkoch 25 a 26 tejto Zmluvy.

(2) Ak táto Zmluva neustanovuje iný postup, justičný orgán zmluvnej strany, na ktorej území sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať, postupuje podľa právneho poriadku svojho štátu.

Článok 30

Justičný orgán zmluvnej strany, na ktorej území trovy konania preddavkoval štát, požiada príslušný justičný orgán druhej zmluvnej strany, aby trovy a poplatky vymohol. Justičný orgán vybranú sumu odovzdá diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu dožadujúcej zmluvnej strany.

Článok 31

Výkon rozhodnutia o trovách konania

(1) Ak sa účastníkovi oslobodenému od zloženia žalobnej zábezpeky za trovy konania podľa článku 19 tejto Zmluvy právoplatným rozhodnutím justičného orgánu jednej zmluvnej strany uložilo uhradiť trovy konania, vykoná sa toto rozhodnutie na návrh oprávnenej osoby na území druhej zmluvnej strany bezplatne.

(2) Návrh a jeho prílohy budú vyhotovené podľa článku 28 tejto Zmluvy.

(3) Justičný orgán, ktorý rozhoduje o nariadení výkonu rozhodnutia podľa odseku 1 tohto článku, sa obmedzí na zistenie, či rozhodnutie o trovách nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné.

ČASŤ III

TRESTNÉ VECI

HLAVA 1
PREVZATIE TRESTNÉHO STÍHANIA

Článok 32

(1) Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že na žiadosť druhej zmluvnej strany začne trestné stíhanie proti svojmu občanovi, ktorý na území druhej zmluvnej strany spáchal čin, ktorý je podľa právneho poriadku oboch zmluvných strán súdne trestným činom.

(2) K žiadosti o prevzatie trestného stíhania sa pripoja spisy týkajúce sa veci, všetky dostupné dôkazné prostriedky, údaje o prípadnej škode a text právnych predpisov použiteľných na čin podľa právneho poriadku platného v mieste spáchania; v prípade, že tieto prílohy nie sú dostačujúce, budú na žiadosť dožiadanej zmluvnej strany zaslané dopĺňajúce údaje.

(3) Ak sa požiadalo o prevzatie trestného stíhania občana, ktorý je v čase podania tejto žiadosti vo väzbe na území dožadujúcej zmluvnej strany, zariadi sa jeho návrat na územie dožiadanej zmluvnej strany.

(4) Nároky poškodených na náhradu škody uplatnené na justičných orgánoch dožadujúcej zmluvnej strany pred prevzatím trestného stíhania budú prejednané v konaní na území dožiadanej zmluvnej strany.

(5) Zmluvná strana, ktorá začala trestné stíhanie, oznámi bezodkladne druhej zmluvnej strane výsledok trestného stíhania. Po vydaní právoplatného rozhodnutia zašle jeho odpis.

(6) Justičné orgány dožadujúcej zmluvnej strany upustia dočasne od opatrení týkajúcich sa stíhania pre čin, pre ktorý bola podaná žiadosť o prevzatie trestného stíhania. S konečnou platnosťou upustia od takých opatrení, ak osoba, ktorej trestné stíhanie sa prevzalo, bola v dožiadanom štáte

a) právoplatne oslobodená spod obžaloby alebo ak konanie proti nej sa právoplatne zastavilo, pretože spáchanie činu nebolo preukázané alebo preto, že čin nie je súdne trestný,

b) právoplatne odsúdená a trest bol úplne vykonaný, alebo pokiaľ trest nebol vykonaný, bol odpustený.

HLAVA 2
VYDÁVANIE

Článok 33

Povinnosť vydania

Zmluvné strany sa zaväzujú, že za podmienok ustanovených v tejto Zmluve si na žiadosť vydajú osoby na vykonanie ich trestného stíhania alebo na výkon trestu za čin, ktorý je podľa právneho poriadku oboch zmluvných strán súdne trestným činom.

Článok 34

Odmietnutie vydania

Vydanie je neprípustné, ak:

a) vyžiadaná osoba je občanom dožiadanej zmluvnej strany;

b) čin bol spáchaný na území dožiadanej zmluvnej strany;

c) podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany trestné stíhanie sa nemôže začať alebo rozsudok sa nemôže vykonať z dôvodu premlčania alebo z iných zákonných dôvodov;

d) by bolo v rozpore s právnym poriadkom jednej zo zmluvných strán;

e) proti vyžiadanej osobe bol pre ten istý súdne trestný čin na území dožiadanej zmluvnej strany vynesený rozsudok, ktorý nadobudol právoplatnosť, alebo trestné stíhanie proti nej bolo právoplatným rozhodnutím zastavené;

f) podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán sa trestné stíhanie začína na návrh poškodeného.

Článok 35

Žiadosť o vydanie

(1) Žiadosť o vydanie musí obsahovať meno a priezvisko vyžiadanej osoby, dátum a miesto jej narodenia, jej štátne občianstvo, údaje o jej bydlisku alebo pobyte, údaje o čine a o škode, ktorá bola činom spôsobená.

(2) K žiadosti o vydanie na trestné stíhanie sa pripojí overený odpis zatýkacieho rozkazu alebo iné listiny majúce rovnakú platnosť, opis činu, dôkazy, ktoré odôvodňujú, že čin zrejme spáchala vyžiadaná osoba, a znenie ustanovení právnych predpisov, ktoré sa na čin vzťahujú, včítane právnych predpisov o premlčaní. Ak bol spáchaný čin proti majetku, oznámi sa aj výška škody, ktorá bola alebo mohla byť činom spôsobená.

(3) K žiadosti o vydanie na výkon trestu sa pripojí overený odpis právoplatného rozsudku, ako aj znenie ustanovení právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na spáchaný čin, včítane právnych predpisov o premlčaní. Ak odsúdený vykonal časť trestu, oznámi sa, akú časť vykonal.

(4) Dožadujúca zmluvná strana nie je povinná pripojiť k žiadosti o vydanie na výkon trestu dôkazy o vine vyžiadanej osoby.

Článok 36

Zatknutie za účelom vydania

V prípade, že žiadosť o vydanie je dostatočne odôvodnená podľa tejto Zmluvy, dožiadaná zmluvná strana urobí podľa svojho právneho poriadku bezodkladne opatrenia na zatknutie vyžiadanej osoby.

Článok 37

Doplnenie žiadosti o vydanie

(1) Ak žiadosť o vydanie neobsahuje všetky potrebné údaje, môže dožiadaná zmluvná strana požiadať o dopĺňajúce údaje a určiť lehotu do dvoch mesiacov na ich zaslanie. Táto lehota sa môže zo závažných dôvodov na žiadosť predĺžiť.

(2) Ak dožadujúca zmluvná strana nezašle žiadne dopĺňajúce údaje v určenej lehote, môže dožiadaná zmluvná strana zatknutú osobu prepustiť.

Článok 38

Predbežné zatknutie

(1) Zatknutie sa môže vykonať aj pred dôjdením žiadosti o vydanie, ak dožadujúca zmluvná strana o to výslovne požiada a oznámi, že proti osobe bol vydaný zatýkací rozkaz alebo iná listina majúca rovnakú platnosť alebo rozsudok, na základe ktorého bude žiadať o vydanie. Žiadosť o predbežné zatknutie sa môže podať poštou alebo telegraficky.

(2) Príslušné orgány zmluvných strán môžu aj bez takej žiadosti zatknúť osobu zdržiavajúcu sa na ich území, ktorá podľa ich informácií spáchala čin, pre ktorý je vydanie podľa tejto Zmluvy prípustné.

(3) Druhá zmluvná strana musí byť o zatknutí podľa predchádzajúcich odsekov bezodkladne upovedomená.

Článok 39

Prepustenie predbežne zatknutej osoby

(1) Osoba zatknutá podľa článku 38 ods. 1 tejto Zmluvy môže byť prepustená, ak žiadosť o vydanie nedôjde do jedného mesiaca po oznámení zatknutia dožadujúcej zmluvnej strane.

(2) Osoba zatknutá podľa článku 38 ods. 2 tejto Zmluvy bude prepustená, ak žiadosť o vydanie alebo o predbežné zatknutie podľa článku 38 ods. 1 nedôjde do pätnástich dní po oznámení zatknutia dožadujúcej zmluvnej strane.

Článok 40

Odklad vydania

Ak vyžiadaná osoba je trestne stíhaná, vykonáva alebo má vykonať na území dožiadanej zmluvnej strany trest za iný súdne trestný čin, môže sa jej vydanie odložiť do skončenia trestného stíhania alebo do skončenia výkonu trestu.

Článok 41

Dočasné vydanie

(1) Ak odklad vydania podľa článku 40 tejto Zmluvy môže byť príčinou premlčania trestného stíhania alebo závažných ťažkostí pri vyšetrovaní spáchaného činu, môže byť vyžiadaná osoba dožadujúcej zmluvnej strane vydaná dočasne.

(2) Dočasne vydaná osoba musí byť bezodkladne vrátená po vykonaní procesných úkonov, pre ktoré bola vydaná, najneskôr však do dvoch mesiacov odo dňa dočasného vydania.

Článok 42

Niekoľko žiadostí o vydanie

Ak niekoľko štátov žiada o vydanie tej istej osoby, dožiadaná zmluvná strana rozhodne, ktorej žiadosti vyhovie. Prihliadne pritom najmä na štátne občianstvo vyžiadanej osoby, na povahu činu a miesto jeho spáchania, ako aj na poradie doručenia jednotlivých žiadostí.

Článok 43

Medze trestného stíhania vydaných osôb

(1) Bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany nesmie byť vydaná osoba trestne stíhaná ani sa na nej nesmie vykonať rozsudok pre iný súdne trestný čin spáchaný pred vydaním, než pre ktorý bolo vydanie povolené.

(2) Bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany sa nesmie vydaná osoba vydať do tretieho štátu.

(3) Súhlas dožiadanej zmluvnej strany netreba, ak:

a) vydaná osoba neopustí územie dožadujúcej zmluvnej strany do jedného mesiaca po skončení trestného stíhania alebo výkonu trestu; do tejto lehoty sa nezapočítava doba, po ktorú nemohla vydaná osoba opustiť územie dožadujúcej zmluvnej strany nezávisle na svojej vôli;

b) vydaná osoba opustila územie dožadujúcej zmluvnej strany a znovu sa na toto územie dobrovoľne vrátila.

Článok 44

Odovzdanie vyžiadanej osoby

Dožiadaná zmluvná strana oznámi dožadujúcej zmluvnej strane miesto a čas odovzdania. Ak dožadujúca zmluvná strana neprevezme vydanú osobu do štrnástich dní od určeného dňa, môže byť táto osoba prepustená. Na žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany sa môže táto lehota predĺžiť až o sedem dní.

Článok 45

Opakované vydanie

Ak sa vydaná osoba vyhne trestnému stíhaniu alebo výkonu trestu a ak sa vráti na územie dožiadanej zmluvnej strany, bude na novú žiadosť vydaná bez predloženia písomností uvedených v článku 35 tejto Zmluvy.

Článok 46

Oznámenie výsledkov trestného stíhania

Dožadujúca zmluvná strana oznámi dožiadanej zmluvnej strane výsledok trestného stíhania proti vydanej osobe. Ak bol proti tejto osobe vynesený rozsudok, zašle sa na žiadosť po nadobudnutí právoplatnosti jeho odpis.

Článok 47

Tranzit

(1) Jedna zmluvná strana povolí na žiadosť druhej zmluvnej strany cez svoje územie tranzit osoby, ktorú vydal tretí štát zmluvnej strane žiadajúcej o tranzit. Žiadosť o povolenie tranzitu môže byť odmietnutá z dôvodov uvedených v článku 34 tejto Zmluvy.

(2) Žiadosť o povolenie tranzitu sa podáva a prerokúva ako žiadosť o vydanie.

(3) Orgány dožiadanej zmluvnej strany vykonajú tranzit spôsobom, ktorý považujú za najvhodnejší.

Článok 48

Náklady vydania a tranzitu

Náklady spojené s vydaním znáša zmluvná strana, na ktorej území vznikli, s výnimkou nákladov dopravy, ktoré uhrádza dožadujúca zmluvná strana. Náklady tranzitu znáša dožadujúca zmluvná strana.

Článok 49

Vydanie vecí

(1) Dožadujúcej zmluvnej strane, pokiaľ je to možné, sa vydajú veci, ktoré sa použili na spáchanie súdne trestného činu, pre ktorý je vydanie podľa tejto Zmluvy prípustné, ako aj veci, ktoré páchateľ takým činom získal, alebo pokiaľ s týmito vecami nakladal, ich protihodnota alebo veci, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz; tieto veci sa vydajú aj v tom prípade, že k vydaniu páchateľa nedôjde.

(2) Dožiadaná zmluvná strana môže dočasne odložiť vydanie žiadaných vecí, ak sú potrebné v inom trestnom konaní.

(3) Práva tretích osôb k vydaným veciam zostávajú nedotknuté. Po skončení trestného konania vráti dožadujúca zmluvná strana tieto veci dožiadanej zmluvnej strane, aby sa mohli odovzdať oprávneným osobám. V odôvodnených prípadoch a so súhlasom dožiadanej zmluvnej strany sa môžu veci odovzdať oprávneným osobám priamo.

HLAVA 3
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PRÁVNEJ POMOCI V TRESTNÝCH VECIACH

Článok 50

Oznamovanie odsúdenia

(1) Zmluvné strany si navzájom podajú správy o právoplatných rozsudkoch v trestných veciach, ktoré boli vynesené nad občanmi druhej zmluvnej strany.

(2) Na základe odôvodnenej žiadosti si zmluvné strany oznámia odsudzujúce rozsudky nad osobami, ktoré nie sú občanmi dožadujúcej zmluvnej strany.

(3) Zmluvné strany si na žiadosť zasielajú odtlačky prstov osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku, ak je to možné.

Článok 51

Výpisy z registra trestov

Zmluvné strany si budú na žiadosť zasielať výpisy z registra trestov.

ČASŤ IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 52

(1) Táto Zmluva bude ratifikovaná. Výmena ratifikačných listín sa vykoná v Adene.

(2) Táto Zmluva nadobudne platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín.

Článok 53

Táto Zmluva sa uzaviera na neobmedzenú dobu. Každá zmluvná strana môže Zmluvu vypovedať písomným oznámením zaslaným diplomatickou cestou. Výpoveď nadobúda účinnosť šesť mesiacov po jeho doručení.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch strán túto Zmluvu podpísali a pripojili k nej svoje pečate.

Dané v Prahe 19. januára 1989 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, arabskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielneho výkladu medzi českým a arabským znením bude rozhodujúce anglické znenie.

Za Československú socialistickú republiku:

Ján Pješčak v. r.

Za Jemenskú ľudovú demokratickú republiku:

Abdul Wasa Ahmed Salam v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.