Oznámenie č. 49/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o sukcesii Slovenskej republiky do Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného

Čiastka 23/1999
Platnosť od 26.03.1999

49

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 26. apríla 1993 sa Slovenská republika ako nástupnícky štát po bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike stala členom Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného.

Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva, depozitár dohovorov Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného, potom po konzultácii s členskými štátmi konferencie oznámilo, že po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa Slovenská republika ako nástupnícky štát stala zmluvnou stranou dohovorov uvedených ďalej pri zachovaní vyhlásení a výhrad, ktoré k dohovorom urobila Česká a Slovenská Federatívna Republika.

– Dohovor o civilnom konaní

(Haag 1. marca 1954, č. 72/1966 Zb.),

– Dohovor o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom

(Haag 15. apríla 1958, č. 14/1974 Zb.),

– Dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach

(Haag 15. novembra 1965, č. 85/1982 Zb.),

– Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach

(Haag 18. marca 1970, č. 129/1976 Zb.),

– Dohovor o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia

(Haag 1. júna 1970, č. 131/1976 Zb.),

– Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody

(Haag 4. mája 1971, č. 130/1976 Zb.),

– Dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti

(Haag 2. októbra 1973, č. 132/1976 Zb.).

Slovenská republika sa súčasne považuje za štát, ktorý ratifikoval

– Dohovor týkajúci sa medzinárodnej správy majetku zomrelých osôb

(Haag 2. októbra 1973).

Pre Slovenskú republiku bola zároveň uznaná záväznosť podpisov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k týmto dohovorom:

– Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

(Haag 25. októbra 1980),

– Dohovor o práve použiteľnom pre zmluvy o medzinárodnom predaji tovaru

(Haag 22. decembra 1986).