Vyhláška č. 299/2021 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 224/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov

Platnosť od 27.07.2021
Účinnosť od 05.08.2021

299

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 15. júla 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 224/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 224/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) sa číslo „2021“ nahrádza číslom „2022“.

2. V § 7 odsek 3 znie:

(3) Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky23a); ak sa návrh ceny predkladá v listinnej podobe, vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 4 sa predkladajú aj v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.“.

Poznámka pod čiarkou k odkazu 23a znie:

23a) § 3 písm. l) a § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.

3. Doterajší text § 11 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Údaje podľa odseku 1 sa predkladajú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky; ak sa údaje predkladajú v listinnej podobe, vyplnené tabuľky podľa odseku 1 písm. a) sa predkladajú aj v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.“.

4. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 5. augusta 2021

Ak v konaní o cenovej regulácii nie je schválená cena na rok 2022 do 31. decembra 2021, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok 2022 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2017 až 2021; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená alebo zmenená.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 5. augusta 2021.


Andrej Juris v. r.