Rozhodnutie č. 315/2002 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien služieb retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami

Čiastka 134/2002
Platnosť od 22.06.2002

315

ROZHODNUTIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 11. júna 2002

o regulácii cien služieb retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie, ktorým sa regulujú ceny verejnej telekomunikačnej služby retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami:

Článok 1

(1) Vecnému usmerňovaniu cien podliehajú ceny základnej programovej ponuky a rozšírenej programovej ponuky pri poskytovaní služieb retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania v káblových distribučných systémoch.

(2) Káblový distribučný systém je verejná telekomunikačná sieť určená výhradne na jednosmerné šírenie (retransmisiu) rozhlasových a televíznych signálov po kábloch, pričom rozvod signálov od výstupu hlavnej stanice k účastníkom je zabezpečený pevnou distribučnou sieťou s aktívnymi prvkami.

(3) Základnou programovou ponukou sa na účely tohto rozhodnutia rozumie súbor programových služieb, ktorý súčasne

a) je poskytovaný prevádzkovateľom retransmisie za najnižšiu cenu,

b) obsahuje minimálne programové služby vysielateľov na základe zákona a vysielateľov s licenciou, ktoré možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu na telekomunikačné zariadenie.

(4) Rozšírenou programovou ponukou sa na účely tohto rozhodnutia rozumie súbor programových služieb, ktorý

a) je jedinou programovou ponukou prevádzkovateľa retransmisie alebo

b) obsahuje najväčší počet programových služieb vysielateľov vrátane programových služieb základnej programovej ponuky a je jej priamym rozšírením, ak prevádzkovateľ retransmisie poskytuje dve a viac programových ponúk.

(5) Prémiovým programom sa na účely tohto rozhodnutia rozumie individuálna programová služba alebo každá z programových služieb poskytovaná v rámci súboru prémiových programových služieb, ktorá je účastníkovi poskytovaná za úhradu a nie je súčasťou základnej ani rozšírenej programovej ponuky.

(6) Jednotkovými priamymi nákladmi sa na účely tohto rozhodnutia rozumejú náklady, ktoré možno priamo priradiť ku konkrétnej programovej ponuke na kalkulačnú jednotku.

(7) Spoločnými nákladmi sa na účely tohto rozhodnutia rozumejú náklady, ktoré súvisia s poskytovaním všetkých programových ponúk.

(8) Kalkulačnou jednotkou je účastník káblového distribučného systému.

(9) Priemerným mesačným počtom účastníkov sa na účely tohto rozhodnutia rozumie priemerný mesačný počet účastníkov k 31. decembru roka predchádzajúceho rok, v ktorom sa stanoví cena podľa článku 2 tohto rozhodnutia, vypočítaný podľa vzorca

P = (a Ni x Si ) / (a Ni),

kde i = 1, 2, 3, 4…12,

Ni = počet mesiacov,

Si = počet abonentov k poslednému dňu príslušného mesiaca.

Článok 2

Pri stanovení ceny sa vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov1) podľa článku 3 tohto rozhodnutia a primeraného zisku.1)

Článok 3

Stanovenie ekonomicky oprávnených nákladov

Pri spracovaní kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov sa postupuje takto:

Ku konkrétnej programovej ponuke sa priradia všetky jednotkové priame náklady.

Spoločné náklady sa na jednotlivé programové ponuky rozpočítajú takto:

Celková suma spoločných nákladov za účtovné obdobie sa vydelí celkovým počtom prenášaných programov vrátane prémiových programov.

Takto vypočítaná hodnota sa vynásobí počtom programov v príslušnej programovej ponuke, a to tak, že náklady na programy spoločné pre základnú a rozšírenú programovú ponuku sa do nákladov na konkrétnu programovú ponuku zahrnú v polovičnej výške.

Celkové spoločné náklady na základnú a rozšírenú programovú ponuku sa určia ako súčet spoločných nákladov na základnú a rozšírenú programovú ponuku.

Mesačné spoločné náklady na jedného účastníka základnej a rozšírenej programovej ponuky sa vypočítajú podľa nasledujúceho vzorca:

(mesačné spoločné náklady na jedného účastníka základnej programovej ponuky x priemerný mesačný počet účastníkov základnej programovej ponuky x 12) + (mesačné spoločné náklady na jedného účastníka rozšírenej programovej ponuky x priemerný mesačný počet účastníkov rozšírenej programovej ponuky x 12) ≤ celkové spoločné náklady na základnú a rozšírenú programovú ponuku.

Pri stanovení výšky mesačných spoločných nákladov na jedného účastníka musí byť dodržaná podmienka, že mesačné spoločné náklady na jedného účastníka základnej programovej ponuky sú nižšie ako mesačné spoločné náklady na jedného účastníka rozšírenej programovej ponuky.

Mesačné celkové ekonomicky oprávnené náklady na jedného účastníka sa určia ako súčet jednotkových priamych nákladov a mesačných spoločných nákladov na jedného účastníka podľa predchádzajúceho vzorca.

V prípade, že prevádzkovateľ poskytuje služby retransmisie v niekoľkých geografických oblastiach, pričom počet programových služieb rozšírenej programovej ponuky v jednotlivých geografických oblastiach je rôzny, kalkulujú sa celkové spoločné náklady na základnú a rozšírenú programovú ponuku na najvyšší počet programov.

Mesačné celkové ekonomicky oprávnené náklady na jedného účastníka rozšírenej programovej ponuky v prípade zníženia počtu programov v rozšírenej programovej ponuke alebo mesačné celkové ekonomicky oprávnené náklady na jedného účastníka rozšírenej programovej ponuky s nižším počtom programov v rozšírenej programovej ponuke sa znížia o priame náklady pripadajúce na každý odobratý, resp. nezaradený program.

Článok 4

(1) Prevádzkovateľ retransmisie stanoví cenu po nadobudnutí záväznosti tohto rozhodnutia podľa článku 2.

(2) Ďalšie zvýšenie ceny základnej programovej ponuky a ceny rozšírenej programovej ponuky stanovenej podľa článku 2 môže byť maximálne do úrovne indexu spotrebiteľských cien vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od poslednej úpravy cien.

Článok 5

Zrušuje sa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 5/2001 Z. z. o regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Milan Luknár v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.