Nájdených 252
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
140/1998 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 01.06.1998
96/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 08.03.2021
264/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov 01.09.2019
263/2019 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“ 01.09.2019
146/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“ 01.06.2018
93/2018 Z. z. Vyhláška, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia 01.04.2018
228/2015 Z. z. Oznámenie o výnose, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie
447/2013 Z. z. Vyhláška, ktorá ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2014 31.12.2013
417/2012 Z. z. Vyhláška o zozname farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2013 31.12.2012
129/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na správnu lekárenskú prax 15.05.2012
128/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na správnu výrobnú a veľkodistribučnú prax 15.05.2012
82/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov 01.03.2012
60/2012 Z. z. Vyhláška o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok 15.03.2012
21/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zásielkový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok 01.02.2012
530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 01.01.2012
515/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 15.01.2012
435/2011 Z. z. Vyhláška o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a výšky úhrady poisťovne 01.12.2011
434/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv na podpornú alebo doplnkovú liečbu 01.12.2011
424/2011 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny 01.12.2011
423/2011 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky 01.12.2011