Nariadenie vlády č. 107/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi

(v znení č. 272/2019 Z. z.)

Čiastka 41/2008
Platnosť od 29.03.2008
Účinnosť od 01.09.2019

107

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. marca 2008

o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti nariaďuje:


§ 1

Úhradu za vykonanie štátnych veterinárnych činností1) súkromnými veterinárnymi lekármi tvorí

a) paušálna úhrada za úkon,

b) hodinová sadzba,

c) úhrada výdavkov.2)

§ 2

(1) Suma paušálnej úhrady určená podľa druhu zvieraťa a vykonanej štátnej veterinárnej činnosti patrí súkromnému veterinárnemu lekárovi vždy za vykonanie štátnych veterinárnych činností.

(2) Sumy paušálnych úhrad za jeden úkon za vykonanie štátnych veterinárnych činností sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 3

(1) Hodinová sadzba za vykonanie štátnych veterinárnych činností sa ustanovuje na 15 eur.

(2) Popri paušálnej úhrade patrí súkromnému veterinárnemu lekárovi za vykonanie štátnych veterinárnych činností aj hodinová sadzba podľa

a) prílohy č. 2 časti A vždy,

b) prílohy č. 2 časti B, ak je počet úkonov u jedného chovateľa nižší ako desať,

c) prílohy č. 2 časti C, ak je počet úkonov u jedného chovateľa nižší ako päť.

(3) Za vykonanie štátnych veterinárnych činností môže súkromný veterinárny lekár účtovať sumu, ktorá predstavuje 25 % hodinovej sadzby za každú začatú štvrťhodinu.

§ 4

Súkromnému veterinárnemu lekárovi za vykonanie štátnych veterinárnych činností patrí úhrada výdavkov, a to cestovné výdavky3) a výdavky na biopreparáty a použitý materiál.


§ 5

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 252/2004 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi.

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 107/2008 Z. z.

SADZBA PAUŠÁLNEJ ÚHRADY ZA ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE OCHRANU ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odborná veterinárna činnosťSadzba paušálnej
úhrady za jeden
úkon v eurách
I. HOVÄDZÍ DOBYTOK (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi1,40
2. Slintačka a krívačka – probang test3,80
3. Aborty – plodové obaly10
4. Tuberkulinácia jednoduchá2,20
5. Tuberkulinácia simultánna3
6. i.m. injekcia1,40
7. i.v. injekcia2,20
8. s.c. injekcia1,40
II. OŠÍPANÉ (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi2,50
2. Tuberkulinácia3
3. Aborty – plodové obaly10
4. i.m. injekcia1,40
5. i.v. injekcia2,20
6. s.c. injekcia1,40
III. OVCE/KOZY (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi2
2. Slintačka a krívačka – probang test3,80
3. Aborty – plodové obaly10
4. Tuberkulinácia jednoduchá2,20
5. Tuberkulinácia simultánna3
6. i.m. injekcia1,40
7. i.v. injekcia2,20
8. s.c. injekcia1,40
IV. KONE (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi5
2. Vaginálne výtery, prepuciálne výplachy a pod.7,50
3. Aborty – plodové obaly10
4. i.m. injekcia3,80
5. i.v. injekcia5,20
6. s.c. injekcia3,80
V. DIVIAČIA ZVER (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
Klasický mor ošípaných – pitva, odber vzorky5
VI. VČELY (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
Choroby včiel – mor včelieho plodu, hniloba včelieho plodu – klinické vyšetrenie, odber vzorky2,50
VII. VŠETKY DRUHY ZVIERAT (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Besnota – klinické vyšetrenie5
2. Besnota – indikovaný odber vzoriek15
3. Klinické vyšetrenie (nie každé zviera, ale hromadné vyšetrenie pred vykonaním štátnej veterinárnej činnosti)3,50
4. Odber vzorky – TSE12
5. Odber krvi, vakcinácia2
VIII. PITVY ZVIERAT (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Pitva veľkého zvieraťa – kravy, jalovice, jednokopytníky, prasnice, kance, plemenné barany a capy20
2. Pitva malého zvieraťa – teľce a žriebätá do veku šesť mesiacov, ošípané, ovce, kozy, psy, mačky a kožušinové zvieratá12
3. Pitva drobného zvieraťa – hydina, ciciaky do odstavu, včely5
4. Pitva ZOO zvierat alebo neuvedených druhov zvierat sa kategorizuje podľa prvého bodu až tretieho bodu po dohode so zmluvným súkromným veterinárnym lekárom a príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 107/2008 Z. z.

HODINOVÁ SADZBA PAUŠÁLNEJ ÚHRADY ZA ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE OCHRANU ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ČASŤ A

I. HOVÄDZÍ DOBYTOK

Odborná veterinárna činnosť

1. Aborty – plodové obaly

2. Pitva – do šesť mesiacov veku

3. Slintačka a krívačka

II. OŠÍPANÉ

1. Slintačka a krívačka

2. Pitva – ciciak

3. Aborty – plodové obaly

III. OVCE/KOZY

1. Slintačka a krívačka

2. Aborty – plodové obaly

3. Pitva – jahňatá a kozľatá

IV. KONE

1. Infekčná metritída koní

2. Aborty – plodové obaly

3. Pitva – do šesť mesiacov veku

V. HYDINA HRABAVÁ

VI. MÄSOŽRAVCI

VII. ZAJACE

VIII. DIVIAČIA ZVER

Klasický mor ošípaných

IX. VŠETKY DRUHY ZVIERAT

1. Besnota – klasické vyšetrenie

2. Besnota – indikovaný odber vzoriek

3. Iná štátna veterinárna činnosť nariadená orgánom veterinárnej správy

ČASŤ B

I. HOVÄDZÍ DOBYTOK

1. odber krvi

2. tuberkulinácia jednoduchá

3. tuberkulinácia simultánna

4. i. m. injekcia

5. i. v. injekcia

6. s. c. injekcia

II. OŠÍPANÉ

1. odber krvi

2. tuberkulinácia

3. i. m. injekcia

4. i. v. injekcia

5. s. c. injekcia

III. OVCE/KOZY

1. odber krvi

2. tuberkulinácia jednoduchá

3. tuberkulinácia simultánna

4. i. m. injekcia

5. i. v. injekcia

6. s. c. injekcia

ČASŤ C

I. KONE

1. odber krvi

2. i. m. injekcia

3. i. v. injekcia

4. s. c. injekcia

Poznámky pod čiarou

1) § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

2) § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 4 ods. 1 písm. a) a § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 81/2005 Z. z.