Vyhláška č. 23/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa zrušujú predpisy o jednotných všeobecných sadzbách pre predaj elektriny v drobnom

Čiastka 9/1968
Platnosť od 05.03.1968
Účinnosť od 05.03.1968

OBSAH

23

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy energetiky

z 30. januára 1968,

ktorou sa zrušujú predpisy o jednotných všeobecných sadzbách pre predaj elektriny v drobnom

Ústredná správa energetiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 39 ods. 2 elektrizačného zákona č. 79/1957 Zb. v súlade s § 34 vyhlášky Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 47/1967 Zb. o cenách:


§ 1

(1) Zrušujú sa

1. vyhláška Ministerstva energetiky č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú jednotné všeobecné sadzby pre predaj elektriny v drobnom, v znení vyhlášky č. 151/1959 Ú. l. (Ú. v.) a vyhlášky č. 49/1960 Zb.;

2. podrobnejšie vykonávacie pokyny k vyhláške č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú jednotné všeobecné sadzby pre predaj elektriny v drobnom.

(2) Sadzby ustanovené predpismi zrušovanými v odseku 1 sa použijú ešte pri vyúčtovaní spotreby elektriny zistenej do prvého odpočtu vykonaného po 1. januári 1968.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Korčák v. r.