Nájdených 171
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 01.12.2011
355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 01.09.2007
153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme 01.07.2013
515/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 15.01.2012
470/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.01.2012
434/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv na podpornú alebo doplnkovú liečbu 01.12.2011
363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 01.12.2011
269/2011 Z. z. Vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o v zdravotníctve 01.09.2011
45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre 01.03.2011
296/2010 Z. z. Nariadenie o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania 01.07.2010
7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami 01.02.2010
585/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii prenosných ochorení 01.01.2009
582/2008 Z. z. Nariadenie o postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok 21.03.2010
527/2008 Z. z. Nariadenie o zhode aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok 21.03.2010
554/2007 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo 01.12.2007
534/2007 Z. z. Podrobnosti o požiadavky na elektromagnetické žiarenie v životnom prostredí 01.12.2007
487/2006 Z. z. Požiadavky na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov 31.08.2006
392/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 01.07.2006
126/2006 Z. z. Zákon o verejnom zdravotníctve 01.06.2006
33/2006 Z. z. Vyhláška o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 15.02.2006