Predpisy v roku 1962

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1962 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej národnej rady 01.01.1962
2/1962 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v roku 1962 11.01.1962
3/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi 01.03.1962
4/1962 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov 01.01.1962
5/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 07.02.1962
6/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o medzinárodnej doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR) 07.02.1962
7/1962 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, Ministerstva zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania 01.02.1962
8/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov, ktorou sa upravuje spoločné uplatňovanie nárokov na náhradu nákladov liečebnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a rozhodovanie o nich (vyhláška o regresných náhradách) 01.02.1962
9/1962 Zb. Vyhláška vedúceho Ústredného úradu pre veci národných výborov o úplnom znení zákona č. 67/1956 Zb. o hospodárení s bytmi 15.02.1962
10/1962 Zb. Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov, ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi 31.01.1962
11/1962 Zb. Vládne nariadenie o prehĺbení organizácie riadenia poľnohospodárstva národnými výbormi 01.03.1962
12/1962 Zb. Uznesenie vlády, ktorým sa ustanovujú zásady pre rozmiesťovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium
13/1962 Zb. Vládne nariadenie o novej organizácii Československého filmu 10.02.1962
14/1962 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o uzavieraní hospodárskych zmlúv na úseku novej techniky 01.02.1962
15/1962 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady 10.02.1962
16/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o konaní vo veciach daní a poplatkov 28.02.1962
17/1962 Zb. Zákon o zriadení Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky 01.03.1962
18/1962 Zb. Vyhláška ministra financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú v roku 1962 01.03.1962
19/1962 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1962 01.01.1962
20/1962 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
21/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv a plánovanej údržby cestných vozidiel pre motorovú dopravu vo verejných automobilových opravovniach 15.03.1962
23/1962 Zb. Zákon o poľovníctve 01.03.1962
24/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve 01.03.1962
25/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri 01.03.1962
26/1962 Zb. Vyhláška ministra-predsedu Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky o ukladaní kárnych opatrení a peňažných náhrad orgánmi štátnej kontroly a štatistiky 21.03.1962
27/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o prijímaní a výmene absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov odborných škôl 14.04.1962
28/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky 12.04.1962
29/1962 Zb. Vládne nariadenie o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda 29.03.1962
30/1962 Zb. Vládne nariadenie o štátnej novinárskej cene Václava Kopeckého 29.03.1962
31/1962 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa určujú spotrebné materiálové normy, ceny a finančné limity pre základné diétne jedlá v závodnom stravovaní 01.04.1962
32/1962 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov 01.04.1962
33/1962 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov 01.04.1962
34/1962 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o zásadách pre posudzovanie invalidity a čiastočnej invalidity pre účely dôchodkového zabezpečenia (poistenia) 01.04.1962
35/1962 Zb. Zákon o mierovej službe 31.03.1962
36/1962 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o zabezpečovaní správnosti vybraných meradiel 31.03.1962
37/1962 Zb. Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o úhrade nákladov na udržiavanie a obnovu kultúrnych pamiatok 07.04.1962
38/1962 Zb. Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja 07.04.1962
39/1962 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady 01.04.1962
40/1962 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov 17.04.1962
41/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o hospodárení s odpadovými tukmi živočíšneho a rastlinného pôvodu 17.04.1962
42/1962 Zb. Vyhláška ministra dopravy a spojov o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov 25.04.1962
43/1962 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 25 Kčs a mincí po 1 halieri nového vzoru a stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzoru 1953 02.05.1962
44/1962 Zb. Vyhláška Ministra zdravotníctva, ktorou sa mení a doplňuje liečebný poriadok 01.04.1962
45/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách medzi ich krajinami a cez ich územie 19.05.1962
46/1962 Zb. Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii 10.05.1962
47/1962 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o začlenení Československej akadémie pôdohospodárskych vied do Československej akadémie vied. 01.04.1962
48/1962 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
49/1962 Zb. Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami 24.05.1962
50/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou 10.06.1962
51/1962 Zb. Vládna vyhláška o podnikových inštitútoch 30.05.1962
52/1962 Zb. Vyhláška Ministra všeobecného strojárstva o skúšaní a overovaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu 01.07.1962
53/1962 Zb. Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene Prílohy I (Predpisy o látkach a predmetoch vylúčených z prepravy alebo pripustených na prepravu za osobitných podmienok - RID) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 01.06.1962
54/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana 07.07.1962
55/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana 07.07.1962
56/1962 Zb. Vyhláška ministra vnútra o Pomocnej stráži verejnej bezpečnosti 01.07.1962
57/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje príloha vyhláška č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch 03.07.1962
58/1962 Zb. Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o výkupe nadbytočných zásob hutníckych výrobkov a o ich plánovitom vracaní do obehu 05.07.1962
60/1962 Zb. Vládne nariadenie o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR" 09.07.1962
61/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o rozšírení turistickej oblasti a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu, podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 a pozmeneného výmenou nót 20. mája 1961 (vyhláška ministra zahraničných vecí z 28. júna 1956, č. 29/1956 Zb. a vyhláška ministra zahraničných vecí zo 4. júla 1961 č. 80/1961 Zb.) 24.07.1962
62/1962 Zb. Zákon o udeľovaní vyznamenaní 11.07.1962
63/1962 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení § 2 ods. 4 zákona o Štátnej plánovacej komisii 11.07.1962
64/1962 Zb. Zákon, ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie 14.07.1962
65/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene vyhlášky č. 76/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú ustanovenia plynárenského zákona 14.07.1962
66/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných 01.08.1962
67/1962 Zb. Zákon o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv 01.01.1963
68/1962 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv 01.01.1963
69/1962 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek 01.08.1962
70/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou 10.08.1962
71/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afgánskym kráľovstvom 12.08.1962
72/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štátnom občianstve vydatých žien 12.08.1962
73/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o inzercii v tlači 01.10.1962
74/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o zákaze odstrelu jarabíc v roku 1962 a 1963 01.08.1962
75/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l. (č. 202/1953 Ú. v.) o horľavých kvapalinách 01.08.1962
76/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o Antarktíde 18.08.1962
77/1962 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa doplňuje a mení zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc 21.08.1962
78/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc 21.08.1962
79/1962 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa rozširuje účinnosť zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, na úsek stavebnej investičnej výstavby JRD 21.08.1962
80/1962 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o rozšírení pôsobnosti orgánov štátnej arbitráže na spory na úseku stavebnej investičnej výstavby JRD 21.08.1962
81/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o colnom oslobodení predmetov dovážaných pre potrebu osôb a orgánov požívajúcich výsady a imunity v Československej socialistickej republike 01.09.1962
82/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií 01.01.1963
83/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje príloha k vyhláške č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch 23.08.1962
84/1962 Zb. Vládna vyhláška o organizácii a pôsobnosti užších dávkových komisií a užších komisií sociálnej starostlivosti 24.08.1962
85/1962 Zb. Vládna vyhláška o zavádzaní nových druhov spotrebného tovaru do predaja 28.08.1962
86/1962 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška o metodike tvorby cien 01.09.1962
87/1962 Zb. Vládne nariadenie o pedagogických inštitútoch 01.09.1962
88/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o zdaňovaní prémií a odmien 01.01.1963
89/1962 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
90/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958 27.09.1962
91/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných 06.10.1962
92/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o úhradách za zbližovanie, vyvážanie a odvoz dreva a kôry z lesa 01.09.1962
93/1962 Zb. Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní o štátnej službe pre drahé kovy 01.10.1962
94/1962 Zb. Uznesenie vlády, ktorým sa vykonáva lesný zákon v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany
95/1962 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v roku 1963 05.10.1962
96/1962 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
97/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva výstavby o dokumentácii, sledovaní a vyhodnocovaní experimentálnych stavieb 15.10.1962
98/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o pracovných pomeroch, výkone služby a kárnej zodpovednosti príslušníkov verejných požiarnych útvarov 01.11.1962
99/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách 07.11.1962
100/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene vyhlášky č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny 01.11.1962
101/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene vyhlášky č. 8/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tepla 01.11.1962
102/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 14/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov 01.11.1962
103/1962 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o úprave predaja prebytkov poľnohospodárskych výrobkov 31.10.1962
104/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárnom využití lepenkových prepravných obalov 01.11.1962
105/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o predĺžení platnosti vyhlášky, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera 01.11.1962
106/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Marokom o leteckej doprave 02.12.1962
107/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách 02.12.1962
108/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov 17.11.1962
109/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška o správnych poplatkoch 01.12.1962
110/1962 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 3 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953 01.12.1962
111/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva výstavby o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác 01.12.1962
112/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Zb. o označovaní absolventov vysokých škôl 01.09.1961
113/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní cudzincov, ktorí absolvovali československé vysoké školy alebo získali československé vedecké hodnosti 01.12.1962
114/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o štátnom odbornom dozore nad technickým stavom strojov používaných v poľnohospodárstve a nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s týmito strojmi 12.12.1962
115/1962 Zb. Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov o zmene vyhlášky č. 10/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi 12.12.1962
116/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a republikou Mali 02.01.1963
117/1962 Zb. Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 49/1962 Zb. o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami 01.01.1963
119/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu 01.01.1963
120/1962 Zb. Zákon o boji proti alkoholizmu 27.12.1962
121/1962 Zb. Zákon o hospodárskej arbitráži 01.01.1963
122/1962 Zb. Zákon o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii 28.12.1962
123/1962 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o pôdohospodárskej dani 28.12.1962
124/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o pôdohospodárskej dani 28.12.1962
125/1962 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia.
126/1962 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti 01.01.1963
127/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva výstavby, Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a výkonov pre vykonávanie poľnohospodárskej stavebnej investičnej výstavby jednotných roľníckych družstiev a spoločných družstevných podnikov 01.01.1963
128/1962 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave sadzieb majetkových sankcií pri dodávkach pre investičnú výstavbu 01.01.1963
129/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o zmene vyhlášky č. 160/1952 Ú. l. (č. 202/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o úprave podnikania v cestnej doprave 01.01.1963
130/1962 Zb. Vyhláška ministra financií o štátnom príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu 30.12.1962
131/1962 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor ako stavebný úrad 01.12.1962
132/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o normách nezavinených mánk v organizáciách vnútorného obchodu 30.12.1962
133/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o hmotnom zabezpečení účastníkov školení v krátkodobých kurzoch usporadúvaných v pôsobnosti jednotlivých ústredných orgánov a národných výborov 01.01.1963
Presunúť na začiatok