Vyhláška č. 3/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi

Čiastka 2/1962
Platnosť od 22.01.1962 do31.12.1967
Účinnosť od 01.01.1967 do31.12.1967
Zrušený 128/1967 Zb.

3

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojov

zo 16. januára 1962

o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi

Ministerstvo dopravy a spojov ustanovuje v dohode s príslušnými ústrednými orgánmi a krajskými národnými výbormi podľa § 8 ods. 1 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave:


Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Vysoko rozvinutý hospodársky a kultúrny život v našej socialistickej republike a splnenie plánovaných úloh v rozvoji priemyslu, stavebníctva a poľnohospodárstva vyžaduje, aby nákladná automobilová doprava plnila kvalitne, hospodárne a včas úlohy vyplývajúce pre ňu zo štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva. Preto sa v súlade s rozšírenou právomocou a zodpovednosťou národných výborov upravuje jej riadenie.

(2) Na základe štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva národné výbory riadia nákladnú automobilovú dopravu

prepravným plánom,

organizáciami pre vyťažovanie vozidiel nákladnej automobilovej dopravy,

prepravnými systémami a osobitnými prepravnými úpravami.

Plánovanie prepravy v nákladnej automobilovej doprave

§ 2

Plány prepravy sa zostavujú ako plány päťročné a ročné, a to podľa predpisov o plánovaní.

§ 3

(1) Organizácie verejnej dopravy a prevádzatelia plánovanej závodovej dopravy*) sú povinní hlásiť krajskému dopravnému stredisku na zostavenie mesačného prepravného prehľadu:

a) organizácie verejnej dopravy (podniky za svoje závody) najmä objemy prepráv, na ktoré sú v príslušnom mesiaci uzavreté hospodárske zmluvy,**) a objemy ďalších zabezpečovaných prepráv, na ktoré sa hospodárske zmluvy neuzavreli. Obsah hlásenia určí krajské dopravné stredisko po prerokovaní s príslušnou organizáciou verejnej dopravy,

b) prevádzatelia plánovanej závodovej dopravy objemy a druhy prepráv, ktoré zabezpečujú v príslušnom mesiaci vlastnou závodovou dopravou. Obsah hlásení určí Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi.***) Hlásenie sa predkladá podľa základných plánujúcich jednotiek organizácie, a to tej pobočke krajského dopravného strediska, v obvode ktorej sa má preprava začať.

(2) Organizácie sú povinné predložiť hlásenie podľa odseku 1 najneskôr piaty deň pred začiatkom mesiaca, ktorého sa hlásenie týka. Na vyzvanie krajského dopravného strediska sú organizácie povinné umožniť nahliadnutie do podkladov hlásenia a poskytnúť ďalšie informácie a vysvetlenia o potrebe prepráv a ich zabezpečení, najmä o priebehu uzavierania hospodárskych zmlúv v cestnej nákladnej doprave, o dojednávaní čiastkových špecifikácií týchto zmlúv a o plnení zmluvných záväzkov.

(3) V odôvodnených prípadoch môže krajské dopravné stredisko zjednodušiť obsah hlásenia ustanovený podľa odseku 1 písm. b) a výnimočne prevádzateľov závodovej dopravy tejto povinnosti i zbaviť.

§ 4

(1) Organizácie sú povinné predložiť návrh mesačného prepravného plánu na budúci mesiac do 20. dňa bežného mesiaca v troch vyhotoveniach okresnému národnému výboru, v územnom obvode ktorého sa má požadovaná preprava vykonať, prípadne začať. Ak je v kraji zriadená pre niektoré hospodárske činnosti riadiaca krajská organizácia, môže návrh plánu za podriadené hospodárske jednotky predkladať príslušným okresným národným výborom táto organizácia.

(2) Okresný národný výbor preverí predložené návrhy prepravných plánov z hľadiska účelnosti a ekonomického opodstatnenia požadovaných prepráv a ich dôležitosti pre zabezpečenie výrobných, zásobovacích a odbytových úloh organizácií, ako aj z hľadiska väzby na schválené ročné plány nákladnej automobilovej dopravy. Pritom preverí možnosť zabezpečiť požadovanú prepravu dopravnými prostriedkami v rámci okresu a možnosť jej hospodárneho vykonania. Okresný národný výbor ďalej preskúma vzájomnú koordináciu mesačných plánov cestnej a železničnej dopravy najmä z hľadiska schválených zásad pre deľbu prepravnej práce medzi oboma dopravami; súčasne sleduje, či sa nároky prepravcov v prepravných plánoch oboch dopráv neuplatnili duplicitne. Zistené nedostatky v návrhu prepravného plánu prejedná okresný národný výbor s príslušnými organizáciami a urobí opatrenia na ich odstránenie.

(3) Na podklade preverených nárokov zostaví okresný národný výbor návrh okresného prepravného plánu nákladnej automobilovej dopravy na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohe 2 tejto vyhlášky; takto zostavený návrh so všetkými návrhmi plánu jednotlivých organizácií predloží so svojím vyjadrením krajskému národnému výboru, a to v lehote určenej krajským národným výborom. Národný výbor hlavného mesta Prahy prejednáva a zostavuje prepravný plán z návrhov predložených priamo organizáciami.

(4) Krajský národný výbor preskúma podľa odseku 2 predložené návrhy okresných prepravných plánov z hľadiska kraja s cieľom zabezpečiť nárokované prepravy a ich najúčelnejšie vykonanie prepravnými prostriedkami v rámci kraja, prípadne v spolupráci s inými krajmi dopravnými prostriedkami z týchto krajov. Podľa výsledku preskúmania upraví krajský národný výbor s prihliadnutím na vyjadrenie okresných národných výborov návrhy okresných prepravných plánov a návrhy mesačných plánov organizácií a na ich podklade zostaví a schváli krajský prepravný plán. Upravené prepravné plány vráti okresným národným výborom.

(5) Navrhované výkony závodovej dopravy, ak vychádzajú zo schválených ročných plánov automobilovej dopravy, národné výbory neznižujú; prípadné zvýšenie týchto výkonov prejednajú s príslušnou organizáciou. Výrazné zvýšenie výkonov musí byť zabezpečené plánom hmotného zásobovania a mzdových fondov.

(6) Mesačné prepravné plány organizácií, upravené podľa schváleného krajského plánu, doplní okresný národný výbor údajom, ktorý podnik ČSAD prepravu vykoná, pripojí schvaľovaciu doložku a odošle najneskôr tri dni pred začiatkom mesiaca prepravcom i dopravcom. Vykonávajúcemu podniku ČSAD zašle okresný národný výbor dva priepisy okresného prepravného plánu.

§ 5

(1) Ak prepravca uplatní v priebehu mesiaca nároky na verejnú prepravu, ktoré nie sú obsiahnuté vo schválenom pláne, možno ich uspokojiť, ak sa tým neohrozí vykonanie prepráv obsiahnutých v pláne.

(2) Prepravy uložené dopravcom podľa § 8 ods. 2 zákona č. 57/1950 Zb. sa musia vykonať prednostne i pred prepravami obsiahnutými v pláne; ak to bude nutné vzhľadom na objem uloženej prepravy, okresný národný výbor rozhodne, na úkor ktorých plánovaných prepráv sa má uložená preprava vykonať a akým spôsobom sa zabezpečia prepravy, ktoré bolo treba obmedziť.

(3) Okresné národné výbory sledujú a kontrolujú vykonávanie a plnenie prepravného plánu

a) vo verejnej doprave na základe údajov o plnení jej úloh, ktoré zaznamená podnik ČSAD na priepise okresného prepravného plánu a predloží do 7. dňa nasledujúceho mesiaca okresnému národnému výboru,

b) v závodovej doprave podľa schválených štatistických výkazov, prípadne záznamov prvotnej evidencie, ktoré si môžu vyžiadať na nahliadnutie.

Krajské národné výbory kontrolujú plnenie prepravného plánu podľa hlásení okresných národných výborov o plnení okresného prepravného plánu.

Vyťažovanie vozidiel nákladnej automobilovej dopravy

Prepravné systémy a osobitné prepravné úpravy

Vyhradená preprava

§ 15

(1) Na zhospodárnenie cestnej nákladnej dopravy a na uplatnenie vyššieho stupňa organizácie prepravnej práce sa podnikom ČSAD vyhradzujú určité druhy prepráv; tým sa nesmie ohroziť plnenie výrobných, zásobovacích a odbytových úloh organizácií.

(2) Vyhradená preprava sa môže zaviesť pre všetky druhy nákladov alebo pre niektoré z nich pri prepravách

a) z určitého zdroja,

b) medzi určenými miestami,

c) v určenom obvode.

§ 16

(1) Vyhradenú prepravu, pokiaľ nepresahuje územie jedného okresu, vyhlasuje okresný národný výbor, v ostatných prípadoch krajský národný výbor po prejednaní so zúčastnenými okresnými národnými výbormi. Ak ležia určené miesta, medzi ktorými sa má vyhlásiť vyhradená preprava, v rôznych krajoch alebo ak presahuje určený obvod vyhradenej prepravy územie jedného kraja, vyhlasujú vyhradenú prepravu zúčastnené krajské národné výbory po predchádzajúcej dohode k rovnakému dňu.

(2) Vyhradená preprava sa vyhlasuje vždy po prejednaní s hlavnými dodávateľmi, odberateľmi a dopravcami.

(3) Národný výbor, ktorý vyhlási vyhradenú prepravu, môže povoliť v mimoriadnych prípadoch výnimku, a to len ak ide o prepravy pre vlastnú potrebu žiadateľa (napríklad doprava vlastným dopravným prostriedkom pre účely individuálnej bytovej výstavby, pre výstavbu vykonávanú svojpomocou, pre využitie prístavných jázd vozidiel zúčastneného prepravcu z garáží na pracovisko a pod.). Povolené výnimky však nesmú v nijakom prípade narušiť organizáciu prevádzky podniku ČSAD.

(4) Vyhláška o vyhradenej preprave sa zverejňuje najmenej 30 dní pred dňom jej účinnosti; ak ide o prípady uvedené v § 18 odsek 1, možno vyhradenú prepravu vyhlásiť len ku dňu, ku ktorému možno vykonať zmeny v pláne.

Vyhláška musí obsahovať najmä:

a) vyhradené druhy prepravy s uvedením miesta odberu, prípadne dodania, a označenie podniku ČSAD povinného zabezpečiť vyhradenú prepravu,

b) termín zavedenia vyhradenej prepravy,

c) povinnosti vykonávajúceho podniku ČSAD na zabezpečenie plynulej prepravy,

d) zákaz prepravy vozidlami iných držiteľov, prípadne ustanovenie o výnimkách podľa predchádzajúceho odseku,

e) ustanovenie, kto uplatňuje nároky vo vyhradenej preprave v prepravných plánoch, majetkové sankcie z toho vyplývajúce, prípadne iné dohovory a dohody, ktorými sa vytvárajú predpoklady pre hladký priebeh vyhradenej prepravy.

(5) Národný výbor, ktorý vyhradenú prepravu vyhlásil, môže ju zrušiť, ak sú pre to vážne hospodárske dôvody, najmä ak sa nesplnili predpoklady, za ktorých sa zaviedla vyhradená preprava. Pri zrušení vyhradenej prepravy národný výbor zruší aj opatrenia urobené podľa § 18.

§ 17

(1) Pri skúmaní predpokladov pre zavedenie vyhradenej prepravy prihliadne národný výbor najmä na to,

a) či pre zavedenie vyhradenej prepravy sú vytvorené alebo možno vytvoriť také podmienky, aby sa vyhradením z celkového národohospodárskeho hľadiska dosiahlo zhospodárnenie,

b) či prepravná vzdialenosť, povaha substrátu, jeho výroba (množstvo a pravidelnosť) a spotreba (rozmiestnenie prijímateľov) umožní ekonomicky výhodné zavedenie cyklického obehu vozidiel,

c) či sú možnosti pre zavedenie a využitie mechanizačných prostriedkov pri nakládkach a vykládkach.

(2) Vykonávanie vyhradenej prepravy sa robí na základe podrobných podmienok dohodnutých medzi podnikom (podnikmi) ČSAD, dodávateľom (držiteľom zdroja) a odberateľom (prijímateľom). Podmienky schvaľuje vyhlasujúci národný výbor súčasne s vyhlásením vyhradenej prepravy. V podmienkach sa dohodne najmä preberanie nákladov, váženie, minimálny a maximálny objem prepravy, pracovný čas nakládky, prípadne vykládky vozidiel, použitie mechanizácie, vstup na pracovisko, osvetlenie, bezpečnosť pri práci, objednávky prepravy, miesto plnenia dodávky, fakturácia a úhrady dovozného a vedľajších náhrad, opatrenia v prípade porúch prevádzkových zariadení, používanie telekomunikačného a sociálneho zariadenia, garáží, skladovacích priestorov, úprava príchodových komunikácií a pod.

§ 18

(1) Ak to vyžaduje rozsah prepravných výkonov preberaných podnikom ČSAD, vykoná sa prevod správy vozidiel, ktoré doterajší dopravcovia používali len pre prepravu tých druhov nákladov, ktoré boli zahrnuté do vyhradenej prepravy. Ak doterajší dopravcovia používali svoje vozidlá aj pre prepravu iných druhov nákladov, prevedie sa správa len tej časti vozového parku, ktorá zodpovedá pomeru objemu prepravy vyhradených druhov nákladov k celkovému objemu prepravy nákladov, s prihliadnutím na prepravné vzdialenosti a prácnosť.

(2) O prevode správy základných prostriedkov podľa odseku 1 a ostatných častí plánu uzavrie podnik ČSAD s doterajším dopravcom dohodu. Národný výbor určí podniku ČSAD prípadnú úsporu pracovných síl a vlastných nákladov.

(3) Ak nedôjde k dohode podľa predchádzajúcich odsekov, rozhodne pred zavedením vyhradenej prepravy na základe rozboru výkonu motorových vozidiel u doterajších dopravcov najmenej za posledné tri mesiace

a) okresný národný výbor, ak organizáciu odovzdávajúcu prepravu riadi okresný alebo miestny národný výbor,

b) krajský národný výbor v ostatných prípadoch, a to v dohode s príslušným ústredným orgánom, ak ide o organizáciu riadenú ústredne.

Pravidelné nákladné linky

§ 19

(1) Zhospodárnenie nákladnej automobilovej dopravy možno dosiahnuť zavedením pravidelných nákladných liniek medzi určitými miestami s určeným cestovným poriadkom (ďalej len „pravidelná preprava“). Zavedenie pravidelnej prepravy nevylučuje vykonávať prepravy medzi určenými miestami mimo rámca tejto prepravy.

(2) Zavedenie pravidelnej nákladnej linky vyhlasuje národný výbor; súčasne vyhlási podnik, prípadne podniky verejnej dopravy poverené jej obstarávaním i lehoty a miesto pre hlásenie a zvoz nákladu.

(3) Na vyhlásenie je príslušný okresný národný výbor, ak ležia miesta uvedené v cestovnom poriadku na území jedného okresu, v ostatných prípadoch krajský národný výbor; ak ležia miesta na území dvoch alebo viac krajov, vyhlasujú pravidelnú prepravu zúčastnené krajské národné výbory po vzájomnej dohode k rovnakému dňu.

Vyhlásená preprava medzi dvoma miestami

§ 20

(1) Ekonomickú účinnosť riadenia nákladnej automobilovej dopravy možno posilniť rozšírením pôsobnosti stredísk na riadenie prepravy medzi dvoma miestami na vzdialenosť do 50 km. Riadenie prepravy podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na jazdy a prepravy nákladov do miest a z miest ležiacich na trati medzi vyhlásenými miestami.

(2) Rozšírenú pôsobnosť stredísk podľa odseku 1 vyhlasuje okresný národný výbor, ak obe miesta ležia na území jedného okresu, v ostatných prípadoch krajský národný výbor. Ak ležia určené miesta na území dvoch krajov, vyhlasujú rozšírenú pôsobnosť stredísk krajské národné výbory oboch krajov po vzájomnej dohode k rovnakému dňu.

Zabezpečenie podaja a odberu zásielok


Záverečné ustanovenia

§ 23

(1) Plnenie povinností uložených touto vyhláškou kontrolujú národné výbory a strediská, prípadne v spolupráci s orgánmi Verejnej bezpečnosti. Na splnenie svojej kontrolnej a vyťažovacej povinnosti môžu strediská zriaďovať kontrolné stanovištia a pomocné pracoviská.

(2) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na vozidlá ozbrojených zborov, požiarnej ochrany a zastupiteľských úradov.

§ 24

Ministerstvo dopravy a spojov môže v dohode s krajskými národnými výbormi poveriť koordináciou činnosti krajských stredísk, zabezpečovaním mimoriadnych úloh nadkrajového rozsahu a operatívnym riadením dopravy nadkrajovej povahy priamo sebe podriadenú osobitnú organizáciu.

§ 25

(1) Zrušujú sa vyhlášky

a) č. 187/1954 Ú. l. (č. 210/1954 Ú. v.) o riadení cestnej nákladnej dopravy,

b) č. 206/1954 Ú. l. (č. 230/1954 Ú. v.) o vyhradenej preprave v nákladnej automobilovej doprave.

(2) Ďalej sa zrušujú smernice o prepravnom plánovaní uverejnené v Tarifnom vestníku.*)

(3) Ustanovenia vyhlášky č. 83/1957 Ú. l. (Ú. v.) o plánovaní prepravy vo verejnej nákladnej doprave neplatia pre verejnú nákladnú automobilovú dopravu.

§ 26

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1962.


Minister:

dr. Vlasák v. r.

Príloha č. 1

Návrh mesačného prepravného plánu v nákladnej automobilovej doprave

Vzor 01

Príloha č. 2

Okresný/Krajský plán prepravy nákladnej automobilovej dopravy

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

*) Článok 64 ods. 1 písm. b) metodických pokynov Štátnej plánovacej komisie č. 55/1965 Zb.

**) Vyhláška č. 11/1966 Zb. o hospodárskych zmluvách v cestnej nákladnej doprave.

***) Táto úprava sa vyhlási v Prepravnom a tarifnom vestníku Ministerstva dopravy.

*) Tarifný vestník č. 42 z roku 1956 C 25/42/1958 s doplnkom v č. 44 z roku 1959 C 26/44/1959 a v č. 27 z roku 1960 C 19/27/1960.