Vyhláška č. 71/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afgánskym kráľovstvom

Čiastka 38/1962
Platnosť od 28.07.1962 do15.03.1982
Účinnosť od 12.08.1962 do15.03.1982
Zrušený 64/1982 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 15. februárom 1962.

71

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. júna 1962

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afgánskym kráľovstvom

Dňa 23. apríla 1961 bola v Kábule podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afgánskym kráľovstvom.

Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 20. septembra 1961. Listiny o schválení uvedenej Dohody boli vymenené v Prahe 15. februára 1962.

Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 15. februárom 1962.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afgánskym kráľovstvom

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Afgánskeho kráľovstva, prajúc si rozvíjať spoluprácu na poli kultúry, školstva, vedy a umenia a prispieť tak k prehľbeniu a rozšíreniu priateľských vzťahov medzi národmi obidvoch krajín, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

J. E. dr. Františka Kahudu

ministra školstva a kultúry

vláda Afgánskeho kráľovstva

J. E. dr. Ali Ahmeda Popola

ministra školstva,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré našli v úplnom poriadku a v náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať kultúrne styky medzi obidvoma krajinami a prispievať ku vzájomnému poznávaniu kultúrnych hodnôt národov obidvoch krajín a pokroku dosiahnutého na poli kultúry, školstva, vedy a umenia.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie hudobných a filmových diel, poriadanie prednášok, umeleckých a vedeckých výstav a vydávanie prekladov významných diel vedeckej a umeleckej literatúry druhej krajiny.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce a výmeny skúseností medzi vedeckými, kultúrnymi, školskými a zdravotníckymi organizáciami a inštitúciami obidvoch krajín. Za tým účelom budú usnadňovať vzájomné študijné cesty univerzitných profesorov, učiteľov odborných škôl a iných školských, vedeckých a kultúrnych pracovníkov. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať i pokiaľ ide o umelcov a o študentov.

Článok 4

Zmluvné strany umožnia poskytovaním štipendií a iných výhod príslušníkom druhej zmluvnej strany štúdium na svojich vysokých, umeleckých a odborných školách.

Článok 5

Zmluvné strany uvážia otázku vzájomného uznávania diplomov a vedeckých hodností a ak to uznajú za vhodné, dojednajú za tým účelom osobitnú dohodu.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať poriadanie športových súťaží medzi príslušníkmi svojich krajín a vzájomné vysielanie športovcov.

Článok 7

Zmluvné strany budú usnadňovať vzájomnú výmenu kníh, vedeckých, kultúrnych a umeleckých diel a publikácií, filmov a hudobných záznamov.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať výuku dejín a zemepisu druhej krajiny a šírenie znalostí o druhej krajine na svojich školách a osvetových zariadeniach.

Článok 9

Na vykonávanie tejto Dohody sa budú dojednávať vždy do konca bežného roku ročné plány kultúrnej spolupráce, v ktorých budú určené zásady a podmienky uskutočňovania kultúrnych akcií.

Článok 10

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

2. Každá zo zmluvných strán môže Dohodu vypovedať písomne jeden rok vopred.

Dané v Kábule, 23. apríla 1961 vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé v jazyku českom, perzskom a anglickom, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V sporných prípadoch je anglický text rozhodujúci.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. František Kahuda v. r.

Za vládu Afgánskeho kráľovstva:

Dr. Ali Ahmed Popola v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.