Vyhláška č. 74/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o zákaze odstrelu jarabíc v roku 1962 a 1963

Čiastka 39/1962
Platnosť od 01.08.1962 do31.12.1963
Účinnosť od 01.08.1962 do31.12.1963

OBSAH

74

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 20. júla 1962

o zákaze odstrelu jarabíc v roku 1962 a 1963

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje po prerokovaní s Československým poľovníckym zväzom podľa § 30 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve:


§ 1

Vzhľadom na nízky stav jarabíc a tohtoročné nepriaznivé poveternostné podmienky v čase ich liahnutia sa zakazuje v roku 1962 a 1963 odstrel jarabíc; v týchto rokoch je povolený iba ich plánovaný odchyt.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Krutina v. r.