Vyhláška č. 38/1962 Zb.Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja

Čiastka 18/1962
Platnosť od 07.04.1962 do31.03.1970
Účinnosť od 07.04.1962 do31.03.1970
Zrušený 3/1970 Zb.

OBSAH

38

VYHLÁŠKA

ministra dopravy a spojov

z 3. apríla 1962

o zmene poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja

Minister dopravy a spojov vyhlasuje v dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 2 ods. 2 zákona č. 152/1950 Zb. o úprave a bezpečnosti prevádzky vnútrozemnej plavby:


§ 1

Ustanovenie čl. 5 ods. 1 Doplňujúcich predpisov pre plavbu na československom úseku Dunaja, vydaných nariadením ministra dopravy č. 72/1953 Zb. o poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja znie:

„Čl. 5

(k čl. 20 ZP)

(1) Na československom úseku Dunaja od ústia rieky Moravy (r. km 1880,2) až po Gönyü (r. km 1790) smú remorkéry vliecť, ak nie je plavebnou vyhláškou ustanovené inak,

a) po svojom boku za plavby po prúde i proti prúdu iba jednu loď,

b) v závese po prúde v bočnom zoskupení lode len v jednom rade, a to pri vodnom stave na vodočte v Bratislave 350 cm a nižšom až do celkovej šírky 31 m, pri vodnom stave vyššom až do celkovej šírky 40 m,

c) v závese proti prúdu lode za sebou, a to pri vodnom stave na vodočte v Bratislave 350 cm a nižšom najviac štyri lode a pri vodnom stave vyššom najviac päť lodí.“


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 7. aprílom 1962.


Námestník ministra:

Bouda v. r.