Vyhláška č. 110/1962 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 3 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953

Čiastka 59/1962
Platnosť od 29.11.1962 do29.09.1993
Účinnosť od 01.01.1979 do29.09.1993
Zrušený 218/1993 Z. z.

110

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 23. novembra 1962

o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 3 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953

Minister financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb.:


§ 1

Počnúc 1. decembrom 1962 sa vydávajú postupne do obehu

a) bankovky Štátnej banky československej (ďalej len „bankovky“) po 100 Kčs vzoru 1961 - (tvaru II),

b) mince po 25 halieroch, 5 halieroch a 3 halieroch vzoru 1962.

§ 2

(1) Bankovka po 100 Kčs vzoru 1961 je 80 mm široká a 164 mm dlhá a je vytlačená na žltkavom papieri s priebežnou vodotlačou.

(2) Vodotlač papieru vytvára po celej jeho ploche vodorovné rady lipových lístkov so stopkami, z ktorých každý nesie vnútri päťcípu hviezdu. Hlavné tlačové obrazce na líci i rube bankovky zaberajú takmer celú plochu papieru s výnimkou vodotlačového okraju, ktorý je na líci vľavo, na rube vpravo. Celá plocha bankovky je pokrytá dvoma podtlačami.

(3) Na líci bankovky je hlavný tlačový obrazec vytlačený v zelenej farbe a zo všetkých strán ohraničený tmavým rámcom z bieločiareho pletiva gilošových vlnoviek. V oboch horných rohoch a v pravom dolnom rohu tohto rámca je svetlé číslo „100“, v ľavom dolnom rohu symbolická kresba ozubeného kolesa a obilného klasu, zdobená vetvičkami lipy a vavrínu. Symbolický znak kolesa a klasu sa opakuje v pravom dolnom rohu nad hodnotovým číslom a je ozdobený kvetmi a listami chmeľu.

Hlavný tlačový obrazec predstavuje v rytine hutníka a poľnohospodársku ženu zobrazených do polovice postáv; žena drží pod ľavou pazuchou snop obilia. V pozadí hláv obidvoch postáv je ozdobný kruh z kresby ozubeného kolesa a obilného klasu.

Priestor v ľavej dolnej polovici obrazca zaberá pohľad na hutnícke a priemyslové závody.

(4) V priestore oblohy nad obrazom závodov je vytlačená pestrá ružica symbolizujúca atómový vek náznakom modelu atómu s jadrom a dráhami elektrónov vo farbách červenej, oranžovohnedej, modrej a zelenkavej.

Priestor v miestach pestrej ružice i okolo nej je vyplnený textom bankovky, vytlačeným veľkými písmenami abecedy vo farbe tmavozelenej, tohto znenia:

„BANKOVKA STÁTNÍ BANKY

ČESKOSLOVENSKÉ

STO KORUN

ČESKOSLOVENSKÝCH“

Pod týmto textom je uprostred letopočet:

„1961“

Text bankovky pokračuje ešte dolu na svetlej páske, ktorá prekrýva vodorovnú časť gilošového rámca obrazca, vetou:

„PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA“

Plocha svetlej pásky v pozadí je vyplnená drobnými nápismi:

"STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ",

ktoré sa opakujú v troch riadkoch.

(5) Vľavo dole na vodotlačovom okraji líca bankovky je vyznačená hodnota bankovky veľkým číslom "100" uprostred zelenej gilošovej ružice z vlnoviek bieločiarych i tmavočiarych.

Nad ružicou je šesťmiestne poradové číslo bankovky vo farbe jasne rumelkovočervenej a hore nad číslom je v tej istej farbe vytlačená séria bankovky, vždy jedným veľkým písmenom abecedy a dvojmiestnym číslom.

(6) Dole pod rámcom hlavného tlačového obrazca na líci bankovky sú vytlačené drobným písmom mená autorov, a to vľavo meno autora návrhu a kresby "F. HEŘMAN DEL." (kreslil) a vpravo mená autorov rytiny "J. SCHMIDT - J. MRÁČEK SC." (ryl); uprostred je firemné označenie tlačiarne a jej sídlo: "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA“.

(7) Na rube bankovky je hlavný tlačový obrazec vytlačený takisto v zelenej farbe a zaberá takmer celú plochu papieru s výnimkou vodotlačového okraja pri pravej strane a je po stranách i hore ohraničený ornamentálnym rámcom s priestorovou kresbou, dole ozdobnou trojitou páskou. Celá plocha bankovky je pokrytá dvoma podtlačami.

Na tomto rámci sú v jeho horných rohoch a v ľavom dolnom rohu veľké čísla „100“, v pravom dolnom rohu symbol kosáka a kladiva s lipovou vetvičkou v pozadí.

Hlavný tlačový obrazec predstavuje v rytine pohľad na Hradčany v Prahe.

(8) Dole na strednej páske hlavného rámca rubu bankovky je drobný svetlý text v jednom riadku:

„BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ“.

(9) Na vodotlačovom okraji rubu bankovky hore je štátny znak Československej socialistickej republiky a dole vyznačená hodnota bankovky veľkým číslom „100“ uprostred gilošovej ružice z bieločiarych a tmavočiarych vlnoviek, všetko vo farbe zelenej.

(10) Dole pod rámcom hlavného tlačového obrazca rubu bankovky je vľavo drobným písmom vytlačené meno autora návrhu a kresby „F. HEŘMAN DEL.“ (kreslil) a vpravo meno autora rytiny „L. JIRKA SC.“ (ryl).

§ 3

Mince po 25 halieroch, 5 halieroch a 3 halieroch vzoru 1962 sa odlišujú svojím vyhotovením od mincí tých istých hodnôt vzoru 19531) iba tým, že je na ich líci vyrazený nový štátny znak a názov „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

§ 4

Bankovky po 100 Kčs a mince po 25 halieroch, 5 halieroch a 3 halieroch vzoru 19531) zostávajú i naďalej zákonnými peniazmi.

§ 5

(1) Bankovky po 10 Kčs vzoru 1953 (so starým štátnym znakom na rube)1) prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Československej socialistickej republiky uplynutím 31. decembra 1963.

(2) Bankovky uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. januára 1964 do 30. júna 1964 vrátane všetky poštové úrady, štátne sporiteľne a pobočky Štátnej banky československej, v čase od 1. júla 1964 do 31. decembra 1964 vrátane len pobočky Štátnej banky československej. Po 31. decembri 1964 je akákoľvek výmena týchto bankoviek vylúčená.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1962.

Článok 1

(1) Mince po 25 halieroch vzoru 1953 so starým štátnym znakom a opisom „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“*) i vzoru 1962 s novým štátnym znakom a opisom „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“**) a mince po 3 Kčs***) a ďalej štátovky po 5 Kčs a 3 Kčs so starým štátnym znakom a nápisom „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“*) i vzoru 1961 s novým štátnym znakom a nápisom „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“†) prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Československej socialistickej republiky uplynutím 31. decembra 1972.

Článok 2

(1) Mince po 3 halieroch vzoru 1953 so starým štátnym znakom a názvom štátu „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“1) aj vzoru 1962 s novým štátnym znakom a názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“2) sa sťahujú z obehu uplynutím 31. januára 1976.

Článok 3

(1) Mince po 5 halieroch vzoru 1953 so starým znakom a názvom štátu „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ"1) i vzoru 1962 s novým štátnym znakom a názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA"2) sa sťahujú z obehu uplynutím 31. decembra 1978.


Minister:

Ďuriš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Sb. o vydaní peňazí vzoru 1953.

*) Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.

**) Vyhláška ministra financií č. 110/1962 Zb. o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 3 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953.

***) Vyhláška ministra financií č. 106/1965 Zb. o vydaní mincí po 3 Kčs.

) Vyhláška ministra financií č. 131/1961 Zb. o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halieroch nového vzoru.

1) Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.

2) Vyhláška ministra financií č. 110/1962 Zb. o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 30 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953.

1) Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.

2) Vyhláška ministra financií č. 110/1962 Zb. o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 3 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953.