Vyhláška č. 92/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o úhradách za zbližovanie, vyvážanie a odvoz dreva a kôry z lesa

Čiastka 49/1962
Platnosť od 25.09.1962 do31.12.1967
Účinnosť od 01.09.1962 do31.12.1967
Zrušený 128/1967 Zb.

92

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 18. septembra 1962

o úhradách za zbližovanie, vyvážanie a odvoz dreva a kôry z lesa

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v dohode so Štátnou plánovacou komisiou ustanovuje podľa § 5 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


Rozsah a pôsobnosť vyhlášky

§ 1

Za zbližovanie a vyvážanie dreva a kôry z lesa akýmkoľvek spôsobom a akýmkoľvek dopravným prostriedkom a za odvoz dreva a kôry z lesa zvieracími záprahmi sa platia úhrady podľa tejto vyhlášky.

§ 2

Socialistické organizácie a jednotlivci, ktorí vykonávajú zbližovanie, vyvážanie a odvoz dreva a kôry z lesa (ďalej len „dopravcovia“), sú povinní vykonávať tieto úkony najhospodárnejším spôsobom, dbať na to, aby sa drevo a kôra čo najmenej poškodzovali a aby sa kultúry, porast, podrast, ochranné oplotenie, cesty a mosty čo najviac šetrili a aby sa dodržiavali prepravné trate a skladovacie miesta určené objednávateľom prác.

§ 3

Výklad niektorých pojmov

(1) Za surové drevo podľa tejto vyhlášky sa považuje:

a) ihličnaté drevo do konca apríla (v horských oblastiach do konca mája) bežného roka, pokiaľ bolo vyrúbané v období od 1. novembra predchádzajúceho roka do konca februára bežného roka (v horských oblastiach do konca marca) a ihličnaté drevo vyrúbané v období od 1. marca (v horských oblastiach od 1. apríla) do konca októbra, do dvoch mesiacov po jeho vyrúbaní,

b) listnaté drevo do konca apríla (v horských oblastiach do konca mája) bežného roka, pokiaľ bolo vyrúbané v období od 1. októbra predchádzajúceho roka do konca februára bežného roka (v horských oblastiach do konca marca), a listnaté drevo vyrúbané v období od 1. marca (v horských oblastiach od 1. apríla) do konca septembra, do dvoch mesiacov po jeho vyrúbaní.

Drevo zo suchárov s odpadávajúcou kôrou alebo s prischnutým lykom nemožno považovať za surové.

(2)) Za tenkú guľatinu sa považuje guľatina o stredovej hrúbke do 19 cm a všetka žrďovina.

(3) Za hrubú guľatinu sa považuje guľatina o stredovej hrúbke väčšej ako 50 cm.

(4) Za krátku guľatinu sa považujú výrezy, a to ihličnaté do 4 m dĺžky a listnaté do 3 m dĺžky.

(5) Úradmi podľa tejto vyhlášky sa rozumejú základné úhrady, prirážky a príplatky.

Prvá časť

Zbližovanie

§ 4

(1) Zbližovaním sa rozumie spúšťanie, vyťahovanie, sťahovanie, vláčenie a prenášanie dreva od pňa na vývozné alebo odvozné miesto, a to za takých terénnych podmienok alebo za takého stavu ciest, ktoré vylučujú použiť dopravný prostriedok pre vyvážanie (§ 7 ods. 1) alebo pre odvoz dreva (§ 10 ods. 1).

(2) Pre výšku základných úhrad za zbližovanie sú rozhodné poloha, obťažnosť práce a druh zbližovaného dreva. Základné úhrady sa určujú pre tieto 4 terénne triedy:

a) základné úhrady pre I. triedu platia pre zbližovanie za priaznivých terénnych podmienok (napr. rovina, malý terénny odpor alebo svahy do 25 % sklonu s hladkým pôdnym povrchom),

b) základné úhrady pre II. triedu platia pre zbližovanie za sťažených terénnych podmienok (napr. do kopca so stúpaním do 5 % alebo po svahu do 25 % sklonu s nerovným pôdnym povrchom a s prekážkami na trati, ako sú väčšie kamene, kmene, jamy, hustý porast, hustá burina vyššia ako 75 cm, ako aj zvýšené nebezpečenstvo pri ľadovici a rozbahnenosti terénu),

c) základné úhrady pre III. triedu platia pre zbližovanie v obťažných polohách a za obťažných podmienok (napr. prekážky na trati, ako sú veľké balvany a skaliská, rašelinová alebo močaristá pôda o hĺbke 20 až 50 cm, silný nespracovaný drevný odpad, vývraty, horské potoky, polomové plochy s veľkými vyčnievajúcimi pňami a neodpratanou hrubou haluzinou, zvyšky vývratov a kmeňov, alebo ak ide o vyťahovanie cez seba nakopeného dreva a polomov v skalnatej pôde s terénnymi prekážkami alebo ak sú tu iné prekážky nútiace na častú zmenu smeru vlečenia a vyprosťovania alebo iné časté terénne prekážky veľmi ťažko prekonateľné); základné úhrady tejto triedy platia aj pre zbližovanie v teréne do kopca o stúpaní od 6 do 10 % a na svahu o sklone nad 25 %,

d) základné úhrady pre IV. triedu platia pre zbližovanie v mimoriadne obťažných polohách a za mimoriadne obťažných podmienok (napr. v teréne do kopca o stúpaní nad 10 %, po príkrych a skalnatých stráňach s nutnosťou odstraňovať prekážky, ako sú silný drevný odpad a skaly, ďalej urovnávať vývraty alebo rozvaľovať hromady po lomoch s neodpratanou haluzinou alebo vyťahovať drevo z prudkých roklí a stráží, ako aj zbližovať po nezamrznutej močaristej pôde hlbšej ako 50 cm alebo cez korytá bystrín pomocou lán a kladiek).

(3) Pre jednotlivé úseky trate, po ktorej sa drevo zbližuje, smú sa použiť najviac základné úhrady určené pre triedu, ktorá zodpovedá obťažnosti jednotlivých úsekov podľa odseku 2. Základnú úhradu „za prvých 100 m vzdialenosti“ (§ 5) možno použiť len pri začatí zbližovania, a to v triede, ktorej tento úsek zodpovedá; na zvyšujúcu vzdialenosť tej istej trate možno použiť len základné úhrady za ďalšie vzdialenosti (§ 5) podľa príslušnej terénnej triedy.

(4) V základných úhradách za zbližovanie je započítaná odmena za uloženie dreva na podklady na vykázanom mieste do hromád o množstve najmenej 10 plnometrov a do výšky 0,8 m tak, aby najspodnejšia vrstva uloženého dreva bola aspoň 30 cm nad povrchom terénu, pričom guľatina musí byť prednými čelami vyrovnaná s rozdielom najviac 50 cm a rovnobežne na seba uložená. V základných úhradách je započítaná i odmena za vytriedenie dreva na samostatné hromady tenkej guľatiny a samostatné hromady hrubej guľatiny, ako aj za otočenie kmeňov hrubými alebo tenkými koncami vpred. V základných úhradách je zahrnutá aj odmena za uloženie rovnaného dreva na vykázanom mieste na podklady do klietok až do výšky 2 m a do vzdialenosti 2 m od vozidla vodorovne vedľa seba v kolmom smere na os cesty. Klietky dlhšie ako 7 m treba na oboch koncoch krížovo založiť.

§ 5

Základné úhrady za zbližovanie

(1) Za zbližovanie jedného plnometra guľatiny sa platia tieto základné úhrady:

v triede
I.II.III.IV.
Kčs
A. Za ihličnatú guľatinu:
a) za prvých 100 m vzdialenosti 4,-4,807,-8,-
b) za každých ďalších i začatých 50 m vzdialenosti 0,600,801,201,40
B. Za listnatú guľatinu:
a) za prvých 100 m vzdialenosti 5,606,709,-11,20
b) za každých ďalších i začatých 50 m vzdialenosti 0,801,101,501,90

(2) Za zbližovanie jedného priestorového metra rovnaného dreva v kôre, ako aj odkôrneného rovnaného dreva sa platia tieto základné úhrady:

v triede
I.II.III.IV.
Kčs
A. Za ihličnaté rovnané drevo:
a) za prvých 100 m vzdialenosti 2,803,604,405,80
b) za každých ďalších i začatých 50 m vzdialenosti 0,500,700,801,-
B. Za listnaté rovnané drevo:
a) za prvých 100 m vzdialenosti 3,804,606,-8,-
b) za každých ďalších i začatých 50 m vzdialenosti 0,600,801,201,50

(3) Pri základných úhradách za zbližovanie určených pre prvých 100 m vzdialenosti sa zaokrúhľujú vzdialenosti kratšie ako 100 m na celých 100 m. Pri základných úhradách určených pre každých ďalších i začatých 50 m vzdialenosti sa zaokrúhľujú vzdialenosti kratšie ako 50 m na najbližšie vyšších 50 m.

(4) Jednotlivcom sa platia základné úhrady podľa odsekov 1 a 2 znížené o 20 %.

§ 6

Prirážky, príplatky a zrážky pri zbližovaní

(1) K základným úhradám za zbližovanie sa pripočítavajú tieto prirážky:

a) pri zbližovaní ihličnatej guľatiny v kôre 5 %
b) pri zbližovaní surovej guľatiny bukovej a dubovej a surového listnatého rovnaného dreva 10 %
c) pri zbližovaní ihličnatej surovej guľatiny a surového ihličnatého rovnaného dreva 10 %
d) pri zbližovaní tenkej guľatiny 10 %
e) pri zbližovaní hrubej guľatiny 10 %
f) pri zbližovaní krátkej guľatiny 10 %
g) pri zbližovaní listnatých dyhových výrezov 5 %
h) pri zbližovaní na snehovej vrstve od 30 - 50 cm 5 %
i) pri zbližovaní na snehovej vrstve nad 50 cm 10 %

(2) Pri ukladaní guľatiny do hromád na podvaly (rampy) patrí dopravcovi príplatok, a to

a) za uloženie jedného plnometra ihličnatej guľatiny do výšky nad 0,80 m Kčs 0,70

b) za uloženie jedného plnometra listnatej guľatiny do výšky nad 0,80 m Kčs 1,-.

Tieto príplatky však dopravcovi nepatria, ak celkové takto uložené množstvo guľatiny je menšie ako 10 plnometrov.

(3) Od základných úhrad uvedených v § 5 sa odpočítava 5 % pri zbližovaní dreva po zvážnych cestách.

Druhá časť

Vyvážanie

§ 7

(1) Vyvážaním sa rozumie premiestňovanie dreva alebo kôry od miesta zblíženia, prípadne od pňa k odvoznému miestu akýmkoľvek dopravným prostriedkom (napr. konský záprah, sane alebo predná náprava vozidla, kolesňa alebo prívesný voz ťahaný traktorom), ak nemožno pre terénne podmienky prepraviť plný náklad a vykonať tak odvoz (§ 10 ods. 1).

(2) Pre výšku základných úhrad za vyvážanie sú rozhodné poloha, obťažnosť práce a druh vyvážaného dreva. Základné úhrady sa určujú pre dve terénne triedy. Základné úhrady pre I. triedu platia pre vyvážanie vykonávané po tratiach v priaznivých polohách (rovina, mierne svahy do sklonu 15 % a pod.). Základné úhrady pre II. triedu platia pre vyvážanie vykonávané po ostatných tratiach.

(3) Základnú úhradu „za prvých 500 m vzdialenosti“ (§ 8) možno použiť len pri začatí vyvážania, a to v triede, ktorej tento úsek zodpovedá; na zvyšnú vzdialenosť tej istej trate možno použiť len základné úhrady za ďalšie vzdialenosti (§ 8) príslušnej terénnej triedy.

(4) V základných úhradách za vyvážanie je zahrnutá odmena za naloženie dreva alebo kôry na dopravný prostriedok, za premiestnenie nákladu a za jednoduché zloženie dreva alebo kôry na odvoznom mieste.

(5) Jednoduchým zložením dreva a kôry sa rozumie:

a) pri guľatine zvalenie alebo zhodenie dreva z vozidla na mieste určenom objednávateľom na pripravené podklady a jeho odvalenie až do celkovej vzdialenosti 7 m od vozidla, ak to úprava zložišťa a terén dovoľujú bez osobitnej nadpráce, ako aj navalenie na hromadu, pokiaľ ho možno vykonať využitím samospádu skladaného dreva, teda maximálne do výšky nakladacej plochy alebo oplena vozidla; jednotlivé kusy musia sa ukladať vedľa seba, nesmú sa krížiť a čelné plochy sa musia lícovať s maximálnym rozdielom 50 cm. Tenkú a hrubú guľatinu treba uložiť oddelene,

b) pri rovnanom dreve a kôre zloženie vedľa vozidla na mieste určenom príjemcom do hranice o výške do 2 m a do vzdialenosti až 2 m od vozidla, v ktorej musia sa polená (svitky kôry) uložiť na podklady vodorovne vedľa seba v rovnakom smere kolmom na os vozidla bez toho, že by bolo treba vyrovnať drevo (kôru) tak, aby hranica bola presne merateľná. Klietky dlhšie ako 7 m musia sa na oboch koncoch krížovo založiť.

§ 8

Základné úhrady za vyvážanie

(1) Za vyvážanie jedného plnometra guľatiny sa platia tieto základné úhrady:

V triede
I.II.
Kčs
A. Za ihličnatú guľatinu:
a) za prvých 500 m vzdialenosti 6,-8,-
b) za každých ďalších i začatých 250 m vzdialenosti 0,600,90
B. Za listnatú guľatinu:
a) za prvých 500 m vzdialenosti 8,-10,-
b) za každých ďalších i začatých 250 m vzdialenosti 0,801,10

(2) Za vyvážanie jedného priestorového metra rovnaného dreva v kôre i bez kôry sa platia tieto základné úhrady.

V triede
I.II.
Kčs
A. Za ihličnaté rovnané drevo:
a) za prvých 500 m vzdialenosti 5,-7,-
b) za každých ďalších i začatých 250 m vzdialenosti 0,500,70
B. Za listnaté rovnané drevo:
a) za prvých 500 m vzdialenosti 7,-9,-
b) za každých ďalších i začatých 250 m vzdialenosti 0,700,90

(3) Za vyvážanie jedného priestorového metra trieslovej kôry sa platia tieto základné úhrady:

V triede
I.II.
Kčs
a) za prvých 500 m vzdialenosti 2,804,-
b) za každých ďalších i začatých 250 m vzdialenosti 0,400,50

(4) Pri základných úhradách za vyvážanie určených pre prvých 500 m vzdialenosti sa zaokrúhľujú vzdialenosti kratšie ako 500 m na celých 500 m. Pri základných úhradách určených pre každých ďalších i začatých 250 m vzdialenosti sa zaokrúhľujú vzdialenosti kratšie ako 250 m na najbližšie vyšších 250 m.

(5) Jednotlivcom sa platia základné úhrady podľa odsekov 1 až 3 znížené o 20 %.

§ 9

Prirážky, príplatky a zrážky pri vyvážaní

K základným úhradám za vyvážanie sa pripočítavajú rovnaké prirážky a príplatky a odpočítavajú rovnaké zrážky ako pri zbližovaní (§ 6).

Tretia časť

Odvoz

§ 10

(1) Odvozom sa rozumie premiestňovanie dreva alebo kôry zvieracím záprahom*) od odvozného miesta, z ktorého možno prepraviť najhospodárnejším spôsobom plný náklad dreva alebo kôry na miesto určenia.

(2) Pre výšku základných úhrad je rozhodný druh dreva a odvozná vzdialenosť.

(3) V základných úhradách za odvoz (§ 11) je zahrnutá odmena za naloženie dreva alebo kôry na voz, prípadne sane, za prepravu nákladu a za jednoduché zloženie na mieste určenia.

§ 11

Základné úhrady za odvoz

(1) Za odvoz jedného plnometra guľatiny sa platia tieto základné úhrady:

Za guľatinu
ihličnatú listnatú
Kčs
a) za prvý kilometer vzdialenosti 4,406,-
b) za každých ďalších i začatých 500 m vzdialenosti 0,700,90

(2) Za odvoz jedného priestorového metra rovnaného dreva v kôre i bez kôry sa platia tieto základné úhrady:

Za rovnané drevo
ihličnaté listnaté
Kčs
a) za prvý kilometer vzdialenosti 3,605,20
b) za každých ďalších i začatých 500 m vzdialenosti 0,400,60

(3) Za odvoz jedného priestorového metra trieslovej kôry sa platia tieto základné úhrady:

a) za prvý kilometer odvoznej vzdialenosti 2,40 Kčs

b) za každých ďalších i začatých 500 m vzdialenosti 0,40 Kčs.

(4) Pri základných úhradách za odvoz určených pre prvý kilometer vzdialenosti sa zaokrúhľujú vzdialenosti kratšie ako 1 km na celý kilometer. Pri základných úhradách určených pre každých ďalších i začatých 500 m vzdialenosti sa zaokrúhľujú vzdialenosti kratšie ako 500 m najbližšie vyšších 500 m.

§ 12

Prirážky a príplatky pre odvoze

K základným úhradám uvedeným v § 11 sa pripočítavajú prirážky a poskytujú príplatky ako pri zbližovaní okrem prirážok uvedených v § 6 ods. 1 písm. h) a i).

§ 13

Terénne prirážky a zrážky

(1) Pri odvoze dreva alebo kôry z lesa vykonávanom na úsekoch s priemerným stúpaním nad 10 % sa tieto úseky pri určení odvoznej vzdialenosti počítajú dvojnásobne.

(2) Pri odvoze dreva alebo kôry z lesa vykonávanom z 80 % po cestách so sklonom (tzv. údolné jazdy) sa základné úhrady určené v § 11 znižujú s prihliadnutím na stav cesty najmenej o 15 %, najviac o 20 %.

Štvrtá časť

Spoločné ustanovenia

§ 14

Prirážky podľa § 6, 9, 12 a 13 sa počítajú len zo základných úhrad. Pri použití niekoľkých rôznych prirážok nesmie sa nasledujúca prirážka počítať zo základnej úhrady zvýšenej o predchádzajúcu prirážku.

§ 15

(1) Ak vzdialenosť miesta začiatku pracovného výkonu (miesta, z ktorého sa vykonáva zbližovanie, vyvážanie alebo odvoz) od stanovišťa motorového vozidla (pri použití zvieracieho záprahu od miesta jeho ustajnenia) spolu so vzdialenosťou miesta ukončenia pracovného výkonu (miesta zloženia) od stanovišťa motorového vozidla (pri použití zvieracieho záprahu od miesta jeho ustajnenia) väčšia ako 10 km, patrí dopravcovi za každý plnometer, prípade priestorový meter zblíženého, vyvezeného alebo odvezeného dreva alebo kôry tento ďalší príplatok:

km 10 - 11 0,12 Kčs
12 - 130,24 Kčs
14 - 150,36 Kčs
16 - 17 0,48 Kčs
18 a viac 0,60 Kčs.

(2) Pri vzdialenosti do 10 km príplatok podľa odseku 1 dopravcovi nepatrí.

§ 16

Okrem základných úhrad, prípadne prirážok a príplatkov určených touto vyhláškou nepatria dopravcovi žiadne iné úhrady.

§ 17

(1) Zbližovanie, vyvážanie i odvoz dreva a kôry z lesa vykonávajú dopravcovia na základe zadávacieho listu vystaveného organizáciou lesného hospodárstva.

(2) V zadávacom liste sa musí uviesť najmä množstvo dreva alebo kôry určené na zbližovanie, vyvážanie a odvoz, ďalej čas, počas ktorého sa má úkon vykonať, vzdialenosť, terénne a iné podmienky, za ktorých sa úkon vykonáva, ako aj celková úhrada za jeden plnometer (priestorový meter).

(3) V pochybnostiach o správnosti určenia terénnej triedy, priznania prirážok, príplatkov, prípadne o správnosti určenia zrážok podľa tejto vyhlášky rozhoduje okresný národný výbor.

§ 18

Úhrady za zbližovanie, vyvážanie a odvoz sa platia jednotlivcom po vykonaní zadaných úkonov. Ak je dohodnutý čas vykonania dlhší ako jeden mesiac, platia sa jednotlivcom úhrady podľa skutočne vykázanej práce mesačne dozadu, pričom 20 % mesačnej úhrady sa vyplatí až po uskutočnení celkového prevzatého úkonu.

§ 19

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva môže v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi povoliť vo výnimočných prípadoch výnimky, prípadne odchýlky od ustanovení tejto vyhlášky.


Piata časť

Záverečné ustanovenia

§ 20

(1) Zrušujú sa

vyhláška Ústredne pre lesné a drevárske hospodárstvo č. 1066/1947 Ú. l. o úprave odvozu dreva,

vyhláška Najvyššieho úradu cenového č. 3397/1948 Ú. l. o sadzbách za odvoz dreva z lesa,

vyhláška povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy č. 1074/1948 Ú. v. o úprave zbližovania a odvozu dreva,

vyhláška Lesníckej a drevárskej ústredne č. 1100/1948 Ú. v. o úprave zbližovania o odvozu dreva,

vyhláška povereníka výživy č. 24/1949 Ú. v. o sadzbách za odvoz dreva a kôry z lesa a ďalšie predpisy vydané na ich vykonanie.*)

(2) Všetky výnimky povolené podľa zrušovaných vyhlášok č. 3397/1948 Ú. l. a č. 24/1949 Ú. v. neplatia.

§ 21

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1962.


Minister:

Krutina v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pre odvoz dreva alebo kôry motorovými vozidlami platí vyhláška Ministerstva dopravy č. 214/1958 Ú. l. (Ú. v.) o nákladnej tarife automobilovej dopravy a o cenách zasielateľských služieb.

*) Úprava č. 21 724/1952-33-14 (oznámenie v čiastke 52/1952 Ú. l.) - vymedzenie pojmu „jednoduché zloženie dreva", smernice č. 29/1955 Zb. inštr. (slov.) o odmeňovaní jednotných roľníckych družstiev, štátnych majetkov, strojových a traktorových staníc a ich pracovníkov pri zbližovaní a odvoze dreva, zrušené sú ďalej smernice č. 59/1956 Zb. inštr. (slov.) - odvozné komisie - reorganizácia.