Vyhláška č. 75/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l. (č. 202/1953 Ú. v.) o horľavých kvapalinách

(v znení č. 89/1962 Zb., 89/1962 Zb.)

Čiastka 39/1962
Platnosť od 01.08.1962
Účinnosť od 01.08.1962

OBSAH

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra

z 19. júla 1962

o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l. (č. 202/1953 Ú. v.) o horľavých kvapalinách

Ministerstvo vnútra ustanovuje podľa § 6 ods. 1 vládneho nariadenia č. 1/1952 Zb. o horľavinách a výbušninách:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška č. 164/1953 Ú. l. (č. 202/1953 Ú. v.) o horľavých kvapalinách, pretože výroba, manipulácia, uskladňovanie a preprava horľavých kvapalín boli upravené štátnou normou.*)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Kudrna v. r.

Poznámky pod čiarou

*) ČSN 65 0201 „Požiarne predpisy o výrobe, manipulácii, uskladňovaní a preprave horľavých kvapalín", platnosť ktorej bola vyhlásená vyhláškou č. 65/1961 Ú. l.