Vyhláška č. 27/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o prijímaní a výmene absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov odborných škôl

Čiastka 14/1962
Platnosť od 28.03.1962
Účinnosť od 14.04.1962
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 Dohoda nadobudla platnosť 23. mája 1961.

27

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. februára 1962

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o prijímaní a výmene absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov odborných škôl


Dňa 8. novembra 1960 bola v Berlíne dojednaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o prijímaní a výmene absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov odborných škôl.

Vláda Dohodu schválila 5. apríla 1961. Schválenie Dohody vládou Nemeckej demokratickej republiky bolo oznámené nótou z 3. februára 1961 a jej schválenie vládou Československej socialistickej republiky bolo oznámené nótou z 23. mája 1961.

Podľa svojho článku 13 Dohoda nadobudla platnosť 23. mája 1961.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o prijímaní a výmene absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov odborných škôl

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky, vedené prianim upraviť medzi obidvoma štátmi na podklade Dohody o kultúrnej spolupráci, uzavretej medzi obidvoma vládami, prijímanie a výmenu absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov odborných škôl na štúdium na univerzitách, vysokých školách, vedeckých výskumných ústavoch a odborných školách, rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky
pána dr. Františka Kahudu,
ministra školstva a kultúry,

vláda Nemeckej demokratickej republiky
pána dr. Wilhelma Girnusa,
štátneho tajomníka pre vysoké a odborné školstvo,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany vyslovujú svoj súhlas prijímať na prianie zmluvnej strany absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov odborných škôl (ďalej „študenti“) na štúdium na univerzitách, vysokých a odborných školách, ako aj na vedeckých výskumných zariadeniach svojej krajiny.

Článok 2

Štúdium vyslaných študentov prebieha spravidla v súlade s platnými študijnými plánmi hostiteľskej krajiny ako riadne štúdium alebo v kratšej lehote, ktorá sa medzi zmluvnými stranami dojedná.

Článok 3

Študijnými miestami na vedeckých výskumných ústavoch sú podľa tejto Dohody miesta na výskumných zariadeniach, ktoré podliehajú Ministerstvu školstva a kultúry Československej socialistickej republiky, resp. Štátnemu sekretariátu pre vysoké a odborné školstvo Nemeckej demokratickej republiky, alebo miesta, ktoré sa môžu zabezpečiť na podklade osobitných dojednaní medzi zmluvnými stranami na akadémiách vied a iných inštitúciách.

Článok 4

(1) Počet študentov, prijatých obidvoma zmluvnými stranami a rozdelených podľa odborov, sa určí vzájomným dojednaním medzi zmluvnými stranami každoročne do 15. júla kalendárneho roku predchádzajúceho študijnému roku. Do pracovných plánov o kultúrnej spolupráci sa pojmú počty študijných miest, ktoré sa majú rezervovať obidvoma stranami v priebehu platnosti príslušného pracovného plánu.

(2) Zmluvné strany si navzájom odovzdajú najneskoršie 4 mesiace pred začiatkom študijného roku návrhy na vyslanie svojich občanov na univerzity, vysoké a odborné školy, ako aj na vedecké výskumné ústavy, ktoré budú obsahovať nasledujúce údaje:

a) pre študentov a žiakov odborných škôl: odbor, študijný rok

b) pre absolventov vysokých škôl: odbor a pracovnú tému vedeckej práce

c) pre všetkých študentov: požadovanú dĺžku študijného pobytu a stupeň znalosti jazyka hostiteľskej krajiny.

(3) Najneskoršie 2 mesiace pred začiatkom študijného roku si zmluvné strany vzájomne oznámia, či s návrhmi v odseku 2 súhlasia.

(4) Zmluvné strany si každoročne do 31. júla odovzdajú menné zoznamy študentov, ktorí sa majú vyslať na univerzity, vysoké a odborné školy, ako aj na vedecké výskumné ústavy hostiteľskej krajiny.

Článok 5

(1) Predpokladom pre štúdium je:

a) pre absolventov vysokých škôl: ukončené vysokoškolské vzdelanie a schopnosť samostatne vedecky pracovať,

b) pre študentov: maturita,

c) pre žiakov odborných škôl: stredné vzdelanie v Československej socialistickej republike, resp. ukončené vzdelanie na vyššej škole Nemeckej demokratickej republiky, ako aj primeraná prax,

d) pre všetkých študentov: zdravotná spôsobilosť na úspešné štúdium v hostiteľskej krajine.

(2) Skúšky, zložené študentami na území vysielajúceho štátu, budú v prijímajúcom štáte uznané, ak obsahove zodpovedajú učebným a študijným plánom hostiteľskej krajiny.

Článok 6

(1) Vysielaní študenti, ktorí v dostatočnej miere neovládajú jazyk prijímajúceho štátu, sa zúčastnia 6-12 mesačného jazykového kurzu, organizovaného hostiteľskou krajinou.

(2) V priebehu prvých dvoch študijných rokov navštevujú študenti jazykový kurz hostiteľskej krajiny, aby zdokonalili svoje jazykové znalosti a osvojili si odbornú terminológiu. V prvom a druhom študijnom ročníku umožní prijímajúci štát vysokoškolským študentom fakultatívne štúdium ďalšieho cudzieho jazyka. Začiatkom tretieho študijného roku bude pre vysokoškolských študentov štúdium druhého cudzieho jazyka obligatorné.

Článok 7

(1) Pre všetkých študentov, prijatých na základe tejto Dohody, platia rovnaké ustanovenia ako pre študentov hostiteľskej krajiny, pokiaľ táto Dohoda neustanovuje inak.

(2) Po ukončení štúdia dostanú vyslaní študenti doklady, diplomy, event. vysvedčenia obvyklé v hostiteľskej krajine s údajom o získanej kvalifikácii. Tieto doklady, diplomy a vysvedčenia vysielajúci štát uzná.

Článok 8

Zámenu vysokej a odbornej školy, ako aj zmeny odborov možno vykonať iba so súhlasom vysielajúcej strany.

Článok 9

(1) Hostiteľská krajina znáša spravidla všetky náklady, potrebné pre vyškolenie študentov, prijatých na základe tejto Dohody.

(2) Vysielajúca krajina znáša náklady na štipendiá vysielaných študentov, ako aj náklady pre určitý, vysielajúcou krajinou určený počet ciest medzi vlasťou a hostiteľskou krajinou.

(3) Hostiteľská krajina znáša všetky cestovné výdavky na cesty vnútri krajiny, potrebné na štúdium.

Článok 10

(1) Výška štipendií sa určí v pracovných plánoch o kultúrnej spolupráci medzi zmluvnými stranami. Štipendiá bude vyplácať hostiteľská krajina. Vyrovnanie sa vykonáva dvakrát ročne na podklade platnej dohody medzi vládami obidvoch štátov o prevádzaní určitých neobchodných platieb, a to za prvý polrok v októbri bežného roku a za druhý polrok v apríli nasledujúceho roku.

(2) Štipendium sa bude vyplácať po dobu skutočného pobytu na území hostiteľskej krajiny (vrátane prevádzkovej praxe).

(3) Študenti obidvoch štátov, ktorí sa podľa tejto Dohody zdržujú v hostiteľskej krajine, dostanú v priebehu ich pobytu bezplatnú lekársku starostlivosť.

Článok 11

(1) Študenti v hostiteľskej krajine sa podľa možnosti ubytujú v študentských domovoch. Náklady budú znášať študenti. Pokiaľ nie je možné prijatie do študentských domovov, znáša hostiteľská krajina rozdiely v nájomnom, vzniknuté iným spôsobom ubytovania.

(2) Hostiteľská krajina môže umožniť prijatým študentom prázdninové cesty. Náklady na ne budú znášať študenti sami; dostanú pritom rovnaké zvýhodnenia ako domáci študenti.

Článok 12

Ustanovenia tejto Dohody platia obdobne tiež pre študentov vyslaných na štúdium do krajiny zmluvnej strany už pred uzavretím tejto Dohody.

Článok 13

(1) Táto Dohoda vyžaduje schválenie podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán.

(2) Dohoda vstupuje v platnosť dňom výmeny nót o vykonanom schválení.

Článok 14

Táto Dohoda sa uzaviera na dobu päť rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalšie tri roky, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie, najmenej 6 mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.

Táto Dohoda bola vyhotovená v dvoch exemplároch, každý v jazyku českom a nemeckom, pričom obidva texty majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho vyššie uvedení splnomocnenci túto Dohodu podpísali a pripojili k nej svoje pečate.

V Berlíne 8. novembra 1960.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

dr. Kahuda v. r.

Za vládu Nemeckej demokratickej republiky:

dr. Wilhelm Girnus v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.