Zákon č. 67/1962 Zb.Zákon o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv

Čiastka 36/1962
Platnosť od 18.07.1962 do09.11.1981
Účinnosť od 01.01.1963 do09.11.1981
Zrušený 102/1981 Zb.

67

ZÁKON

z 5. júla 1962

o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Na zabezpečenie primeranej účasti drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv na verejnom zásobovaní potravinami určia miestne národné výbory dodávkové úlohy poľnohospodárskych výrobkov užívateľom poľnohospodárskej pôdy*) s výmerou od 0,21 ha do 0,50 ha vrátane a chovateľom kráv, pokiaľ tieto osoby alebo ich manželia sú v pracovnom pomere alebo sú členmi výrobného družstva.

§ 2

Rozsah a podmienky dodávkových úloh podľa § 1 ustanoví Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi tak, aby sa umožnilo miestnym národným výborom prizerať na výrobné možnosti a sociálne a zdravotné podmienky užívateľa pôdy alebo chovateľa kravy.

§ 3

Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje:

a) na členov jednotných roľníckych družstiev, ktorým i naďalej dodávkové úlohy určí družstvo;

b) na osoby uvedené v § 1, ak v ich domácnosti žijú najmenej tri osoby mladšie ako 15 rokov alebo trvale práceneschopné, alebo jedna osoba chorá na tuberkulózu.


§ 4

Ustanovenie § 11 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov sa zrušuje, ostatné ustanovenia o jednotlivo hospodáriacich roľníkoch platia i pre užívateľov pôdy alebo chovateľov kráv uvedených v § 1.

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1963.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

v z. Dolanský v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Smernice č. 154/1957 Ú. l. (Ú. v.)