Nariadenie vlády č. 11/1962 Zb.Vládne nariadenie o prehĺbení organizácie riadenia poľnohospodárstva národnými výbormi

Čiastka 6/1962
Platnosť od 06.02.1962 do31.12.1967
Účinnosť od 01.03.1962 do31.12.1967
Zrušený 69/1967 Zb.

OBSAH

11

VLÁDNE NARIADENIE

z 24. januára 1962

o prehĺbení organizácie riadenia poľnohospodárstva národnými výbormi

Upevňovanie socialistických výrobných vzťahov v poľnohospodárstve, výstavba socialistickej dediny a zabezpečenie rozvoja poľnohospodárskej výroby v súlade s rozvojom celého národného hospodárstva vyžaduje prehĺbiť riadiacu a organizátorskú prácu národných výborov. Tá je doteraz oslabovaná rezortnosťou spočívajúcou v tom, že úlohy v poľnohospodárstve sa doteraz prakticky zabezpečujú pôdohospodárskymi komisiami a odbormi bez účinnejšej podpory a aktívnej účasti ostatných komisií a odborov národných výborov.

Preto vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 45 ods. 1 a 2 písm. a) zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch:


§ 1

(1) Riadenie poľnohospodárstva, vytváranie predpokladov pre pozdvihnutie jeho úrovne na úroveň priemyslu je vecou celého národného výboru, všetkých jeho orgánov.

(2) Každá komisia a odbor národného výboru sa bezprostredne podieľajú na zabezpečovaní rozvoja poľnohospodárstva. Preto sa pracovná náplň pôdohospodárskych komisií a odborov určuje podľa rovnakých zásad ako pri ostatných odvetvových komisiách a odboroch.

(3) Pracovná náplň komisií a odborov národného výboru sa upravuje najmä v týchto smeroch:

a) pôdohospodárska komisia a odbor predovšetkým organizujú komplexný rozvoj poľnohospodárskej výroby, zvyšovanie jej technickej úrovne a efektívnosti, zavádzanie a upevňovanie chozrasčotných metód hospodárenia a prehlbovanie socialistických výrobných vzťahov v poľnohospodárstve; svoju organizátorskú prácu zameriavajú na priamu pomoc poľnohospodárskym závodom;

b) plánovacia komisia a odbor preberajú úlohy spojené s plánovaním poľnohospodárskej výroby a nákupu;

c) finančná komisia a odbor preberajú úlohy spojené s financovaním poľnohospodárstva, s vedením majetkovo-právnych záležitostí a s vedením účtovnej evidencie v poľnohospodárskych závodoch;

d) komisia a odbor školstva a kultúry preberajú úlohy spojené s riadením poľnohospodárskeho a lesníckeho školstva vrátane školných majetkov a polesí a starajú sa o rozvíjanie kultúrnej činnosti v poľnohospodárskych závodoch;

e) odbor pracovných síl preberá úlohy spojené s náborom mládeže do poľnohospodárskych odborných učilíšť a poľnohospodárskych a lesníckych učňovských škôl;

f) odbor pre vnútorné veci preberá úlohy spojené s vydávaním poľovníckych a rybárskych lístkov a evidenciou poľovníckych zbraní.

Podrobnosti o pracovnej náplni komisií a odborov na úseku poľnohospodárstva sú obsiahnuté v zásadách schválených vládou.

(4) Ostatné komisie a odbory venujú pri plnení svojich úloh osobitnú pozornosť tým úlohám, plnením ktorých napomáhajú rozvoju poľnohospodárstva.

(5) Národný výbor a jeho rada zjednocujú činnosť všetkých komisií a odborov, usmerňujú a koordinujú ich pomoc jednotným roľníckym družstvám, štátnym majetkom a ostatným poľnohospodárskym závodom tak, aby postupovali jednotne a aby tiež ich styk s poľnohospodárskymi závodmi bol čo najjednoduchší.

§ 2

(1) Stredné poľnohospodárske a lesnícke technické školy, poľnohospodárske a lesnícke majstrovské školy, poľnohospodárske odborné učilištia, učňovské školy poľnohospodárske a lesnícke, školné majetky a polesia a ostatné ich účelové zariadenia sa prevádzajú z úseku poľnohospodárstva do úseku školstva a kultúry.

(2) Strojové a traktorové stanice sa podriaďujú krajským národným výborom a začleňujú sa do krajských podnikov poľnohospodárskej techniky. Okresné národné výbory sa podľa zásad určených vládou zúčastňujú na riadení strojových a traktorových staníc a využívajú ich na rozvoj poľnohospodárskej výroby v okrese.


§ 3

Zrušuje sa ustanovenie § 68 poslednej vety vládneho nariadenia č. 71/1960 Zb. o tom, že odbor pôdohospodárstva zabezpečuje komplexnú plánovaciu a rozpočtovú činnosť na úseku pôdohospodárstva.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marcom 1962.


Široký v. r.