35

ZÁKON

z 29. marca 1962

o mierovej službe

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Oddiel I

§ 1

Úvodné ustanovenie

Jedným z dôležitých predpokladov pre rozvoj národného hospodárstva je správne meranie. Na to treba zabezpečiť jeho jednotnosť a sústavne zavádzať a používať nové moderné meradlá a meracie metódy. Jednotnosť a správnosť merania s dosiahne zabezpečením základných etalónov zákonných mier, organizovanou a systematickou kontrolou používaných meradiel a meracích zariadení a určením a dodržiavaním správneho spôsobu merania. Zlepšenie na tomto úseku sa prejaví priaznivými dôsledkami v celom národnom hospodárstve. Prispeje predovšetkým ku zvýšeniu kvality a spoľahlivosti výrobkov, docieleniu úspory materiálov, zvýšeniu bezpečnosti pri práci, zlepšeniu zdravotníckej starostlivosti a zdokonaleniu ochrany záujmov spotrebiteľov.

Oddiel II

Zákonné miery

§ 2

Druhy zákonných mier

Zákonnými mierami sú základné jednotky (§ 3) a ostatné jednotky (§ 4).

§ 3

Základné jednotky

Základné jednotky sú:

a) jednotka dĺžky meter (m),

b) jednotka hmotnosti kilogram (kg),

c) jednotka času sekunda (s),

d) jednotka elektrického prúdu ampér (A),

e) jednotka termodynamickej teploty kelvin (K),

f) jednotka látkového množstva mol (mol),

g) jednotka svietivosti kandela (cd).

(2) Definície základných jednotiek a ich násobky a diely určí štátna technická norma.

§ 4

Ostatné jednotky

Ostatné jednotky, ich označovanie a definície a ich násobky a diely určí štátna technická norma.

§ 5

Záväznosť zákonných mier

(1) Pri výrobe v obchode, doprave, zdravotníctve, vo vede, technike i vo všetkých ostatných odboroch národného hospodárstva, ako aj pri právnom styku musia sa pri údajoch mierových hodnôt, pre ktoré sú určené zákonné miery, používať len tieto miery.

(2) V atómovej a jadrovej fyzike, v astronómii a v spektroskopii je dovolené používať aj iné než zákonné miery; to isté platí v styku s cudzinou. Používanie iných než zákonných mier v ostatných prípadoch môže na prechodný čas povoliť štátna technická norma.

Oddiel III

Organizácia mierovej služby

§ 6

(1) Federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre odbor štátnej mierovej služby je Úrad pre normalizáciu a meranie.1)

(2) Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá jeho predseda. Predsedu zastupuje prvý námestník. Ak je predsedom Úradu občan Českej socialistickej republiky, je prvým námestníkom občan Slovenskej socialistickej republiky a naopak. Predsedu Úradu pre normalizáciu a meranie a jeho prvého námestníka vymenúva vláda Československej socialistickej republiky.

§ 7

(1) V odbore štátnej mierovej služby Úrad pre normalizáciu a meranie zodpovedá za zabezpečovanie jednotnosti a správnosti mier, meradiel, meracích prístrojov (ďalej len „meradiel") a merania, ako aj za sústavné zvyšovanie ich technickej úrovne a presnosti; za tým účelom najmä

a) uchováva štátne etalóny (presné kontrolné meradlá) fyzikálnych a technických jednotiek a veličín a zabezpečuje ich porovnávanie s medzinárodnými etalónmi a štátnymi etalónmi iných štátov;

b) vykonáva výskum a vývoj v odbore štátnej etalonáže;

c) v odbore merania sa stará o uplatnenie vedeckých poznatkov a o všeobecné rozšírenie a používanie pokrokových skúšobných metód;

d) zúčastňuje sa medzinárodnej metrologickej spolupráce;

e) vykonáva koordináciu rozvoja meracej techniky;

f) určuje všeobecné povinnosti týkajúce sa výroby meradiel, ako aj ich dovozu, vývozu, opráv a používania;

g) určuje hlavné podnikové etalóny podliehajúce povinnému úradnému skúšaniu a overovaniu, ako aj čas platnosti overenia;

h) určuje prevádzkové meradlá, správnosť ktorých sú povinní zabezpečovať užívatelia porovnaním s hlavnými podnikovými etalónmi;

ch) určuje vybrané prevádzkové meradlá, mimoriadne dôležité najmä pre správne určenie množstva a akosti v hospodárskom styku, pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci pracujúcich, podliehajúce povinnému úradnému skúšaniu a overovaniu, ako aj čas platnosti overenia;

i) vykonáva úradné skúšky a overovanie hlavných podnikových etalónov a vybraných prevádzkových meradiel podliehajúcich povinnej úradnej skúške a overeniu;

j) vyhlasuje štátne a podnikové značky, ktorými sa označujú hlavné podnikové etalóny a prevádzkové meradlá, ktoré vyhovujú predpisom o povinnom úradnom skúšaní a overení;

k) vykonáva typové overovanie vzoriek meradiel hromadne vyrábaných, pokiaľ podliehajú typovému overovaniu, a schvaľuje vzorky hromadne vyrábaných meradiel, ktoré typovej skúške nepodliehajú;

l) vadáva nálezy, posudky a osvedčenia v odbore merania;

m) spolupracuje s ministersvom a ústrednými orgánmi pri metodickom riadení činnosti mierových útvarov organizácií;

n) vykonáva kontrolu meradiel, merania a plnenia ostatných povinností uložených predpismi o mierach vo všetkých odvetviach národného hospodárstva.

(2) Vedúci Úradu pre normalizáciu a meranie môže v dohode s kompetentným ministrom alebo vedúcim ústredného orgánu previesť do ich pôsobnosti určité úlohy štátnej mierovej služby z odboru merania.

(3) Úrad pre normalizáciu a meranie môže v dohode s kompetentným ministrom, ústredným orgánom alebo krajským národným výborom a prípadne aj s okresným národným výborom poverovať podriadené im organizácie vykonávaním podnikových etalónov a vybraných prevádzkových meradiel nahrádzajúcich úradné skúšky a overovanie.

§ 8

(1) Na zabezpečenie jednotnosti a správnosti hlavných podnikových etalónov [§ 7 ods. 1 písm. g)] a vybraných prevádzkových meradiel [§ 7 ods. 1 písm. ch)] sú organizácie, ktoré tieto etalóny a meradlá vyrábajú, dovážajú alebo opravujú, povinné predkladať ich Úradu pre normalizáciu a meranie na úradné overenie pred ich uvedením do obehu. Na nové úradné overenie musia hlavné podnikové etalóny a vybrané prevádzkové meradlá predkladať organizácie, ktoré ich používajú, vždy pred uplynutím platnosti úradného overenia.

(2) Jednotnosť a správnosť prevádzkových meradiel, ktoré nepodliehajú povinnému úradnému skúšaniu a overovaniu [§ 7 ods. 1 písm. h)], sú povinné zabezpečovať organizácie, ktoré tieto meradlá používajú, ich systematickým porovnávaním s úradne overenými hlavnými podnikovými etalónmi.

(3) Za riadne plnenie povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 a za splnenie ostatných povinností uložených organizáciám predpismi o mierach zodpovedajú vedúci organizácií.

(4) Ministerstvá a ústredné orgány v dohode s Úradom pre normalizáciu a meranie zabezpečujú vykonávanie mierovej služby v podriadených organizáciách.

Oddiel IV

§ 9

Vykonávacie predpisy

Úrad pre normalizáciu a meranie vydá v dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi predpisy na vykonanie tohto zákona; vo vykonávacích predpisoch vymedzí podrobne aj úlohy orgánov štátnej mierovej služby, ich práva a povinnosti a určí zásady konania pred orgánmi štátnej mierovej služby.


§ 10

Záverečné ustanovenia

(1) Zrušujú sa

1. zákon č. 16/1872 r. z., ktorým sa určuje nový poriadok mier a váh, v znení zákona č. 50/1876 r. z, zákona č. 56/1884 r. z., zákona č. 10/1893 r. z. a zákona č. 66/1893 r. z.;

2. uhorský zákonný článok V/1907 o mierach a vykonávacie nariadenie č. 107.231/1908 K. M. (uh. m. obchodu) o zvláštnych mierových jednotkách a meracích prístrojoch;

3. zákon č. 46/1918 r. z. o metrickom karáte a vykonávacie nariadenie č. 47/1918 r. z. o metrickom karáte;

4. doteraz platné ustanovenia o štátnej službe pre miery a váhy, uverejnené v zákonnom opatrení Predsedníctva Národnej zhromaždenia č. 2/1955 Zb. o šžátnej službe pre miery a váhy, o štátnej službe pre drahé kovy a o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu, najmä § 1 ods. 1 § 4, 8 až 10, § 13 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2.

(2) Ostatné predpisy doteraz platné v odbore štátnej mierovej služby stratia platnosť dňom začiatku účinnosti predpisov vydaných podľa tohto zákona.

§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierliger v. r.

Široký v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vzťah Úradu pre normalizáciu a meranie určený v § 54 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev sa nemení.